Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Pårørendepolitik

Pårørendepolitik

Titel: Aalborg Kommunes pårørendepolitik. Pejlemærker for et styrket samarbejde mellem pårørende og ansatte i Aalborg Kommune

Vedtaget: 12. december 2022 af Byrådet.


Forord

Aalborg Kommune har en grundfortælling om, at vi udvikler os sammen. Vi tror på, at vi står stærkest, når både ansatte og borgere byder ind med deres bedste.

Det gælder også, når nogen tæt på os udfordres og eksempelvis rammes af sygdom eller lever med et handicap. Her kan pårørende have stor betydning for livskvaliteten hos de mennesker, der rammes af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

I Aalborg Kommune definerer vi en pårørende som en person, der har et nært forhold til et menneske med særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Definitionen af en pårørende gælder både for børn og voksne. Og den gælder, uanset om det menneske, man er pårørende til, har en medfødt problematik eller har pådraget sig den på et senere tidspunkt i livet.

Pårørende er derfor vigtige medspillere, når indsatser skal i spil, eller når dagligdagen på anden vis skal ændres. Pårørende besidder ofte en unik viden, som kan støtte op i samarbejdet og have en afsmittende effekt på kvaliteten af den indsats, borgeren oplever i sin hverdag.

Det skal derfor være nemt for pårørende at byde ind med viden og kunne bidrage i den udstrækning, de kan og ønsker. Inddragelse af pårørende skal dog altid ske med respekt for den enkelte borgers integritet og ret til selv at bestemme.

Det skal også være nemt som pårørende at få den hjælp fra kommunen, som bidrager til, at man kan håndtere sin livssituation, de nye opgaver og følelsesmæssige udfordringer, der kan følge med rollen som pårørende.

I samarbejdet mellem borgeren, pårørende og ansatte, vil borgeren altid være udgangspunktet og det er borgeren, der definerer, hvem der involveres og hvor meget.

Med pårørendepolitikken ønsker vi at understøtte trivsel og ressourcer hos pårørende og skabe de rette rammer for, at pårørende kan engagere og involvere sig i at skabe de bedste vilkår for og tilbud til deres nære.

Samtidigt ønsker vi, at pårørendepolitikken bliver en samtalestarter for pårørende, borgere, samarbejdspartnere og ansatte for at blive klogere på, hvordan vi sammen skaber de rammer, der sikrer det bedste samspil mellem borger, dennes pårørende og de ansatte.

Pårørendepolitikken henvender sig til alle pårørende og borgere i Aalborg Kommune samt til kommunens afdelinger og ansatte, som møder pårørende i deres arbejde. Pårørendepolitikken henvender sig også til vores samarbejdspartnere og civilsamfundet.

Det er vores ønske, at vi hjælpes ad med at skabe det bedst mulige pårørendesamarbejde med ibrugtagning af politikkens tematikker og pejlemærker.

Pårørendepolitikken er blevet til med bidrag fra borgere, pårørende samt ansatte i Aalborg Kommune. Herudover har også patientforeninger, Seniorråd, Handicapråd og Ældresagen givet input til pårørendepolitikken.

 

Tak fordi I læser med.

Byrådet i Aalborg Kommune


Bag om pårørendepolitikken

Udgangspunktet for pårørendepolitikken er, at pårørende og kommune har samme ønske: At være den bedst mulige støtte for dem, der har brug for os.

Vi kommer naturligvis med forskellige forudsætninger og bidrag, og det gælder om at samarbejde, så vi tilsammen støtter og er der for den enkelte.

Der er stor mangfoldighed i bidragene til pårørendepolitikken og også fællesnævnere for, hvad der kan understøtte et godt og bæredygtigt pårørendesamarbejde.

Fællesnævnerne udfoldes via tre temaer: 

 1. Sammen ved vi noget vigtigt 
 2. Sammen skaber vi sammenhæng 
 3. Sammen skaber vi fundament for et godt samarbejde

Temaerne dækker over forskellige perspektiver, som spiller en rolle, når vi samarbejder. De beskriver også, hvordan vi kan supplere og hjælpe hinanden.

Hvert tema afrundes med pejlemærker, som illustrerer, hvordan vi i Aalborg Kommune efterstræber at samarbejde med pårørende.


Tema 1: Sammen ved vi noget vigtigt

For at man som pårørende kan håndtere opgaven at støtte op om sin nærtstående, er der ofte brug for viden for at kunne agere i landskabet. Manglende viden må ikke stå i vejen for, at pårørende eller dennes nære får den hjælp, der er brug for. Det kan dreje sig om lovgivning, støttemuligheder, tydelighed i kontaktpersoners rolle og forventningsafstemning i forhold til, hvem gør hvad?

Ofte har man som pårørende brug for, at kommunens ansatte bringer den professionelle viden og erfaring i spil, og der kan være behov for råd og vejledning eller information om andre støttefunktioner som eksempelvis tilbud i kommunen, patientforening eller foreningslivet. 

Samtidigt er man som pårørende ofte et vigtigt livs-vidne, der har en unik og værdifuld viden om den nærtstående. Denne viden kan ofte understøtte ansattes arbejde og dermed øge kvaliteten i indsatsen.

Fra vores forskellige perspektiver og forskellige erfaringer som pårørende og ansatte ved vi således noget vigtigt hver især, som kan have betydning for den enkelte borgers situation.

Derfor skal vi være nysgerrige på hinandens perspektiver og lytte til hinanden. På den måde kan vi lære gensidigt og hjælpes ad med at være der på bedst mulige måde for borgeren.

Pejlemærker

 • Vi understøtter muligheden for udveksling af viden og gensidig sparring.
 • Vi bringer de pårørendes unikke viden om borger i spil sammen med ansattes faglige viden.
 • Vi stræber efter en læringskultur, hvor det er muligt at få den hjælp og sparring, man har brug for, til at udvikle sig sammen, også i svære situationer.

Tema 2: Sammen skaber vi sammenhæng

Sammenhæng er vigtig for at opleve tryghed og skabe overblik. Det kan af og til være ekstra udfordrende at sikre, når borgeren er i kontakt med flere enheder på én gang - eller når der er tale om overgange mellem to forskellige tilbud.

At sikre  på den ene side et godt hverdagsliv med livskvalitet og på den anden side håndtering af et handicap eller sygdom i et længerevarende forløb kan være krævende. Både ansatte og pårørende med hyppig kontakt til borger kan have en central rolle i at sikre, at borger oplever forløb med mest mulig sammenhæng.

Den øgede specialisering i samfundet betyder også, at der for både borger, pårørende og ansatte kan blive mere at holde styr på. Derfor er der behov for, at vi sammen tænker i helheder.

Pejlemærker:

 • Vi tænker i løsninger hvor både ansattes og pårørendes viden bringes i spil for at sikre sammenhæng og understøtte, at borger oplever tryghed og livskvalitet.
 • Vi er ekstra opmærksomme på at udveksle viden og gensidigt informere hinanden i sårbare situationer såsom overgange mellem to forskellige tilbud, så vigtig viden ikke går tabt.
 • Vi skaber rammer, som nemt hjælper med at kunne finde rette instans i kommune, region, frivillige sociale foreninger med videre.
 • Vi har fokus på, hvordan vi styrker samarbejdet med andre aktører i civilsamfundet, som også kan bidrage til sammenhæng for borger og pårørende.

Tema 3: Sammen skaber vi fundament for et godt samarbejde

Åbenhed og dialog opbygger tryghed og tillid, hvilket ofte også har betydning for borgerens trivsel.

Det skal være nemt for de pårørende, som ønsker det, at engagere sig. En opmærksomhed på pårørendes rolle i eksempelvis et behandlingsforløb samt en struktureret tilgang til pårørendesamarbejde kan være med til at sikre et godt fundament for samarbejdet.

Er der tale om længerevarende samarbejde, er en tillidsfuld relation særligt vigtig. En systematisk og gensidig inddragelse af hinanden kan understøtte dette. Eksempelvis kan indflytningssamtaler og løbende samarbejdsmøder være en god ramme for at udveksle viden og lave en forventningsafstemning for, hvad henholdsvis pårørende og ansatte kan forvente af samarbejdet.

 

Pejlemærker:

 • Vi investerer tid til at understøtte pårørendes behov for netværk, sparring, støtte, råd eller vejledning.  
 • Pårørende skal opleve, at der er opmærksomhed på og løbende skabes rum for støtte og forståelse for deres situation. Det betyder eksempelvis, at ansatte spørger ind til, hvordan pårørende har det.
 • Vi inviterer til dialog om vores forskellige roller og opgaver i samarbejdet med henblik på at opnå fælles forståelse for, hvordan vi sammen bedst muligt støtter den enkelte borger. 
 • Vi har øje for, at overskud og ressourcer hos pårørende kan variere over tid og vi er opmærksomme på at tilpasse forventningerne, så ingen føler sig presset over evne.

Brug pårørendepolitikken!

Det er intentionen, at pårørendepolitikken giver inspiration og lyst til, at vi sammen udvikler videre på samarbejdet mellem pårørende, borgere og ansatte.

Pårørendepolitikken danner den overordnede ramme og giver pejlemærker for en mangfoldig målgruppe og mangfoldige situationer. Samtidigt er den et oplæg til videre drøftelser og lokal udmøntning de steder, hvor der er samarbejde med pårørende.

Den lokale udmøntning af pårørendepolitikken på forvaltningsniveau i Aalborg Kommune kan indeholde konkrete planer og mål, som med fordel kan udarbejdes i tæt samarbejde mellem borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Her har vi fokus på pårørende

Her er et udpluk af de mange tilbud og aktiviteter, hvor vi har fokus på pårørende, på deres rolle og at der også bliver taget hånd om dem:

Forebyggende hjemmebesøg til seniorer

Ud af ensomhed - få hjælp fra Brobyggerne

Tilbud til pårørende med demens

Tilbud til børn som er pårørende til mennesker med demens

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Tilbud om pårørendevejledning for pårørende til plejehjemsbeboere

Mulighed for pårørende at benytte Borgerbooking

Hjælp til dig, hvor der er problemer med rusmidler i familien

Overforbrug eller misbrug, hvis du er under 18 år

Overforbrug og misbrug for dig over 18 år

Varmestuer og væresteder for udsatte

Tilbud til veteraner og deres pårørende

Mit barn har fået en diagnose

Få en støttekontaktperson til dit barn eller jeres familie

Opsøgende gadearbejde for socialt udsatte

Åben rådgivning for unge i Ungerådgivningen

Derudover har vi i Aalborg Kommune en hjemmeside henvendt praktiserende læger og andre fagpersoner om sundhedstilbud i kommunen, herunder også tilbud til pårørende.

Besøg sundhedstilbud.aalborg.dk

 

Kontakt

Ældre og Sundhed

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 38 01

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang