Skip til hoved indholdet

Høringer og afgørelser

Filtrér efter kategori

Boliger, Bilgårdsvej, Tylstrup

Boliger, Grydstedvej, Nibe

Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

Boliger, Ådalsbakken, Gug

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Institution og ændret byggeret i tilstødende erhvervsområde, Bejsebakkevej

Erhverv og ændret byggemuligheder i erhvervsområde

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Styrelsesvedtægt for bestyrelser i dagtilbud

Boliger og erhverv, Johanne Fengers Vej, Frejlev

Bolig og erhverv, Fuglehaven, samt ændret byggemuligheder i det østlige Hasseris

Vedtaget ændring af spildevandsplanen for et område i Nørresundby

Høring vedr. sammenlægning af børnehaven Vaarst og landsbyordningen Duetten

Revurdering af miljøgodkendelse til Svendborgvej Varmecentral inkl. VVM-afgørelse

Vandindvindingstilladelse Halkærvej 96, 9240 Nibe

Tilladelse til etablering af en ny boring Vissegård Kildeplads

Tilslutningstilladelse Nøhr Sørensens vej, 9210 Aalborg SØ

Landzonetilladelse til lovliggørelse af MTB-sektion, Mini Magic Moose

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsstanden ved Norbis Park 171, 9310 Vodskov

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Tilladelse til etablering af en ny boring Vissegård Kildeplads

Landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygning til bygning 2 med overdækning på 58 m² og to portåbninger på hver 24 m² og tilbygning med kold lager til bygning 3 på 81 m² og sammenbygning på 44 m²

Afgørelse om ej VVM-pligt for regulering af privat vandløb, Sebbersund

Nedsivningstilladelse til overfladevand

Tilladelse til etablering af nyt privat vandløb i Ø. Hassing

Landzonetilladelse til chaufførhus på 10,2 m² ifm. vendepladsen/p-pladsen ved Sønderholm Skole

Tilladelse til etablering af overkørsel i privat vandløb på matr. nr. 1b, Binderup By, Vokslev

Landzonetilladelse til placering og udformning til væksthus på 56 m²

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til udhus på 48 m²

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, Sjællandgade med flere, 9000 Aalborg

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved Skolevej 4, 9280 Storvorde

Tilladelse til etablering af en ny boring Drastrup 1 Kildeplads

Landzonetilladelse til fortsat anvendelse til lagerformål i tidligere militære depotbygninger

Offentliggørelse af projekt om etablering af nyt privat vandløb i Ø. Hassing

Screeningsafgørelse om ej VVM-pligt for etablering af nyt privat vandløb - Ø. Hassing

Landzonetilladelse til etablering af hundeskov

VVM-screeningsafgørelse og Tilladelse til udledning af overfladevand fra produktionshaller via vådt regnvandsbassin til grøft med udløb til Romdrup Å, matr.nr. 2n, Aalborg Jorder, Uttrup, 9220 Aalborg Øst

Tilladelse til kystbeskyttelse i form af digeforstærkning hos Digelaget Ørnene i Egense

Afgørelse om ej VVM-pligt for digeforstærkning hos Digelaget Ørnene i Egense

Vandindvindingstilladelse Østerled 25, 9370 Hals

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra dræn og befæstede arealer til brug i procesvand

Aalborg Østhavn, Rørdalsvej, Aalborg Øst (med miljørapport)

Boliger, Lektorvej m.m., Grønlandskvarteret

Byudviklingsplan Vejgaard

Afgørelse om ej VVM-pligt for skovrejsning på matr. nr. 1c Snorup, Bislev

Vandindvindingstilladelse Østerled 34, 9370 Hals

Nedsivningstilladelse for bassiner i Gigantium Kvarteret, Aalborg Øst

VVM screening af nye nedsivningsbassiner ved Gigantium Kvarteret mellem Gigantium og AAU.

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Tilladelse til krydsning af Romdrup Å med naturgasstikledning ved styret underboring

Vandindvindingstilladelse Trælborgvadvej 21, 9240 Nibe

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) til at øge max mængde affald på pladsen på Rørdalsvej 211-215

Vandindvindingstilladelse Østerled 40, 9370 Hals

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 246 m², heraf integreret garage på 59 m²

Vandindvindingstilladelse Halkærvej 88, 9240 Nibe

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri - Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Landzonetilladelse til garage på 150 m² med kælder på 77,3 m²

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang