Skip til hoved indholdet

Høringer og afgørelser

Filtrér efter kategori

Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg

Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

Dagligvarebutik, Ny Kærvej 43, Kærby

Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og Helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen

Uvarslet tilsyn med rotter

Boliger, Bronzeparken, Svenstrup

Byudviklingsplan i Langholt (kommuneplantillæg)

Kommuneplantillæg 4.082, Langagervej, Aalborg Øst

Byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing

Dagligvarebutik, Gugvej, Gug

Tolbod Plads 2, Aalborg Midtby

Boliger, Løvvangskolen, Løvvang med miljørapport

Boliger, Bilgårdsvej, Tylstrup

Institution, Alfred Nobels Vej, Universitetskvarteret

Erhverv, Krebsen, Skalborg

Erhverv og kontor, Langagervej, Tornhøj, Aalborg Øst

Boliger, C. P. Holbølls Plads, Grønlandskvarteret 

Boliger, Grydstedvej, Nibe

Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

Boliger, Ådalsbakken, Gug

Høring af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Nyoprettet

Forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Bakkelygade, Skansevej, Lars Dyrskøts Vej og Sankt Peders Gade i Nørresundby

Landzonetilladelse til anlæg af midlertidig adgangsvej og fjernelse af 8 m jordvold til og med 01.02.2025

Afgørelse vedrørende miljøvurdering

Afgørelse vedrørende miljøvurdering for skovrejsning

Landzonetilladelse til indretning af lager på 70 m² i tidliger lade/ stald, BBR bygning 3

Vandindvindingstilladelse Damvej 7, 9240 Nibe

Regulativ for Skovåen

Offentliggørelse af dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ændring af vedligeholdelsen af Skovåen

Afgørelse om analysefritagelse af jord fra offentlige vejarealer i Sulsted

Fritagelse fra dokumentationskrav iht. jordflytningsbekendtsøghelsen. Ledningsarbejde mellem Saxogade og Sankt Jørgens Gade, Aalborg

Dispensation fra NBL § 18 til lovliggørelse af sekundært byggeri

Vandindvindingstilladelse Hovholmvej 2, 9240 Nibe

Vandindvindingstilladelse til vandforsyning

Påbud om forbedring af vandkvaliteten og midlertidig dispensation fra kvalitetskravene for LM5 og LM6

Landzonetilladelse til opstilling af tre 20 fods containere på hver 15 m² til ultralydsanlæg samt et slipRec anlæg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækning på 33,45 m²

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Rodstrupvej 9, 9240 Nibe

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Skalledamsgårdvej 2, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til opførelse af en garage/carport på 106 m²

Tilladelse til krydsning af Tostrup-Restrup Å med rør til lagunevand

Vandindvindingstilladelse Nordtoft 16, 9370 Hals

Tilladelse til rørlægning af fire private vandløb på matr. nr. 2ak Uttrup, Aalborg Jorder

Vandindvindingstilladelse Nordtoft 18, 9370 Hals

Forslag til parkeringspolitik

Aalborg Østhavn, Rørdalsvej nord, Aalborg Øst

Fordebat - Boliger, Grindsted

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Planstrategi 2023

Tilladelse til uddybning af eksisterende boring til vandindvinding til en husstand, Skovdalsvej 90, 9230 Svenstrup J, samt tilhørende screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Vandindvindingstilladelse Harrildhusvej 16, 9240 Nibe

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand

Vandindvindingstilladelse Sølystvej 10, 9370 Hals

Vilkårsændring til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, Norbis Park 100, 9310 Vodskov

Vandindvindingstilladelse Sophie Hedvigsvej 2, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Søvænget 1, 9370 Hals

Mejlstedvej, 9380 Vestbjerg Udledningstilladelse og afgørelse om VVM

Lovliggørelse af udledning af overfladevand fra vejareal

Vandindvindingstilladelse Sølystvej 8, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Nordtoft 17, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Sophie Hedvigsvej 20, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Nordtoft 13, 9370 Hals

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsstanden

Vandindvindingstilladelse Sølystvej 13, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Nørrehedevej 46, 9370 Hals

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 175 m² og overdækket areal på 14 m²

Dispensation fra NBL §18, fortidsmindebeskyttelseslinjen, til afgravning og etablering af indkørsel på et areal på ca. 50 m²

Dispensation fra NBL § 16, søbeskyttelseslinje til at opføre en tilbygning på 19 m² til eksisterende bolig

Tilladelse og dispensation til overkørsel over Hammerdams- og Grindstedkærgrøften

Landzonetilladelse til anvendelsesændring af garage på 60 m² til anneks til bolig

Offentliggørelse af projekt vedr. etablering af nyt vandløb i forbindelse med vandhåndtering ved byggeriet Engbodalen

Test af funktioner i vores Høringsportal

Screeningsafgørelse for etablering af nyt rørlagt vandløb ved Ladegårdsvej/Engbodalen i Visse

Vilkårsændring i vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang