Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Pressekontakt

Pressekontakt

Vi er tilgængelige for journalister og medier alle ugens dage 7.00-23.00.

Pressemedarbejdere kan hjælpe dig på hverdage inden for almindelig åbningstid mellem 8.00-15.00 samt torsdage 8.00-17.00. Derudover sidder pressevagten klar alle ugens dage uden for normal åbningstid.

Hvad søger du?

Hvem vil du gerne i kontakt med?

Line Christensen

Presseansvarlig og journalist

25 20 16 20

lich@aalborg.dk

Kirja Holland Thomsen

Leder af Kommunikation og Udvikling

25 20 16 08

kht@aalborg.dk

Trine Egeberg Henriksen

Leder af kommunikation

25 20 21 21

trine.henriksen@aalborg.dk

Caroline Kjær Anker

Kommunikationskonsulent

25 20 21 11

caroline.anker@aalborg.dk

Niels Jahn Knudsen

Kommunikationskonsulent

25 20 25 13

+4599312513

njk-jv@aalborg.dk

Anders Aaen Larsen

Presse- og Kommunikationskonsulent

31 99 08 11

Cornelius Corneliussen

Kommunikationskonsulent

+4593520011

cornelius@aalborg.dk

Anna Kristine Mollerup

Kommunikationskonsulent

25 20 54 01

+4599315401

akmo-aeh@aalborg.dk

Heidi Gjesing Andersen

Pressemedarbejder

25 19 94 02 

heidi.andersen@aalborg.dk

Kontakt

Pressevagt

Ring til os

99 82 10 82
Pressevagten kan kontaktes med henvendelser og spørgsmål af mediemæssig karakter og har gode muligheder for enten at besvare spørgsmål eller hjælpe videre til den rette talsperson.

Telefontider

Ønsker du aktindsigt i en sag, dokumenter eller i oplysninger, kan du kontakte Aalborg Kommune. Du skal kontakte den forvaltning, som har behandlet sagen.

Sådan søger du aktindsigt

Alle har ret til at søge om aktindsigt uanset statsborgerskab, bopæl og som udgangspunkt også alder og mental tilstand. Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde din anmodning om aktindsigt, og du behøver ikke selv at være involveret i sagen. Som part i sagen vil du dog ofte kunne få flere oplysninger.

For at søge aktindsigt skal du kontakte den forvaltning i Aalborg Kommune, som har behandlet sagen.

Dine muligheder

Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunen.

 1. Aktindsigt efter offentlighedsloven:
  Giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Aalborg Kommune. 

 2. Aktindsigt efter forvaltningsloven:
  Er for dig som er part i en sag, hvor Aalborg Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. 

Hvis du vil vide mere

Ifølge offentlighedsloven (OFL) har alle som udgangspunkt ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltnings sagsbehandling.

Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning.

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, det vil sige ikke blot skriftlige dokumenter (breve, mails, sms-beskeder med videre), men også fotografier, billeder, kort, rids, film med videre. Derimod gælder retten til aktindsigt ikke formløse noteringer, som en offentligt ansat nedfælder på for eksempel gule ”post-it”-etiketter under en telefonsamtale.

For at søge aktindsigt efter offentlighedsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til. Find kontaktoplysninger i kontaktboksen nedenfor.

Der er dog visse typer af sager, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder:

 • Straffesager (OFL § 19)
 • Lovgivningssager (OFL § 20)
 • Sager om ansættelse eller forfremmelse (OFL § 21, stk. 1)
 • Konkrete personalesager (OFL § 21, stk. 2-5)
 • Kalendersager (§ 22)

Der er også dokumenter, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder bl.a. interne dokumenter (OFL § 23, stk. 1), ministerbetjeningsdokumenter (OFL § 24), oplysninger der er udvekslet med folketingsmedlemmer (OFL § 27, nr. 2), statsrådsprotokoller (OFL § 27, nr. 3) og brevveksling om retssager (OFL § 27, nr. 4).

I nogle tilfælde skal myndighederne dog trække visse faktiske oplysninger og oplysninger om eksterne og interne faglige vurderinger ud af et dokument og give aktindsigt i disse oplysninger, selv om dokumentet er undtaget fra aktindsigt (såkaldt ekstraheringspligtige oplysninger).

Det gælder dog ikke, hvis det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, hvis de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigt, eller hvis oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige (OFL §§ 28-29).

Retten til aktindsigten er også begrænset af de offentligt ansattes tavshedspligt vedrørende enkeltpersoners private forhold (OFL § 30, nr. 1) eller visse oplysninger om erhvervsmæssige forhold (OFL § 30, nr. 2). Derudover kan retten til aktindsigt begrænses af hensyn til:

 • Statens sikkerhed og rigets forsvar (OFL § 31)
 • Udenrigspolitiske interesser mv. (OFL § 32)
 • Forebyggelse, efterforskning, sigtede, vidner mv. (OFL § 33, nr. 1)
 • Kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed (OFL § 33, nr. 2)
 • Det offentliges økonomiske interesser (OFL § 33, nr. 3)
 • Forskeres og kunstneres originale idéer (OFL § 33, nr. 4)
 • Private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse er påkrævet efter forholdets særlige karakter (OFL § 33, nr. 5)
 • Tavshedspligt (OFL § 35)

Skrevet af Justitsministeriet

Partsaktindsigt

Udover retten til aktindsigt i medfør af offentlighedsloven har du som part i en sag i det offentlige også ret til partsaktindsigt. Reglerne om partsaktindsigt følger af forvaltningsloven.

Gennem partsaktindsigt kan du normalt få flere oplysninger om din sag, end andre vil kunne få efter den almindelige ret til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Som part kan du også bemyndige en anden til at søge indsigt på dine vegne.

For at søge om partsaktindsigt, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til. Find kontaktoplysninger i kontaktboksen nedenfor.

Søger børn under 15 år om aktindsigt, vil afgørelsen afhænge af, om barnet har den fornødne modenhed til at forstå, hvad aktindsigt i de pågældende dokumenter indebærer. Myndigheden vil normalt være afskåret fra at give et barn aktindsigt, hvis forældremyndighedsindehaveren modsætter sig, at barnet bliver gjort bekendt med sagens dokumenter.

Det med småt

En myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt, skal snarest afgøre, om anmodningen kan imødekommes.

En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre det undtagelsesvis ikke er muligt på grund af for eksempel sagens omfang eller kompleksitet.

Hvis du ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger fra en offentlig myndighed mv. (fx staten eller kommunen), kan du søge om aktindsigt hos myndigheden.

Offentligheden, fx borgere og pressen, har som hovedregel ret til indsigt i sager i det offentlige.

Du kan få flere oplysninger om retten til aktindsigt hos den myndighed, som du ønsker aktindsigt hos. Du kan også få oplysninger om retten til aktindsigt hos Justitsministeriet.

Skrevet af Justitsministeriet

 Får du afslag på din anmodning om aktindsigt, har du krav på at få en begrundelse for afslaget og en klagevejledning.

Hvis du er utilfreds med et helt eller delvist afslag på aktindsigt, kan du klage direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører.

Du skal sende din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed skal inden for syv arbejdsdage beslutte, om afslaget skal fastholdes. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, skal myndigheden sende din klage videre til klageinstansen. Klageinstansen vil herefter som udgangspunkt skulle afgøre din klagesag inden 20 arbejdsdage.

Er du fortsat utilfreds med afgørelsen, når du har brugt de klagemuligheder, du er blevet vejledt om, kan du klage til Folketingets Ombudsmand.  

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand over den behandling, du eller en sag har fået af myndighederne – fx at myndigheden har været for længe om at behandle sagen, eller at myndigheden har vejledt forkert.

Skrevet af Justitsministeriet

Kontakt

Økonomi og Erhverv

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Skriv til os

Aktindsigt i børnesager og anbringelser

Ved aktindsigt i børnesager og anbringelser skal du kontakte Job og Velfærd.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang