Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Visitation til specialundervisningstilbud

Visitation til specialundervisningstilbud

Hvis du ønsker, at dit barn skal have sin skolegang i et specialundervisningstilbud, skal der laves en indstilling i samarbejde med dit barns skole til Børn og Unges visitationsudvalg.

Visitation til et specialundervisningstilbud

Børn og Unges visitation sker både til specialskoler og specialklasser og sker på baggrund af:

 • Skolens beskrivelse af dit barn 
 • Den pædagogiske psykologiske vurdering, som er lavet af PPR
 • Dit perspektiv som forælder
 • Dit barns perspektiv


Herefter træffer Børn og Unges visitationsudvalg afgørelser om, hvorvidt dit barn er i målgruppen for et specialundervisningstilbud.

 

Visitationen sker 3 gange årligt

 • Januar (her visiteres skoleelever og daginstitutionsbørn, der skal begynde i skole det kommende skoleår)
 • Maj (skoleelever)
 • Oktober (skoleelever)

Hvis du vil vide mere

Skolelederen har ansvaret for at vurdere, om dit barns behov kan imødekommes inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Hvis skolelederen vurderer, at dette ikke er muligt, kan skolelederen anmode skolens PPR-psykolog om at lave en pædagogisk psykologisk vurdering af dit barn. Vurderingen skal afdækket eventuelle behov for specialpædagogisk bistand og hvordan bistanden kan tilrettelægges for, at dit barn kan fortsætte sin skolegang på jeres egen skole.

Læs mere om specialpædagogisk bistand i klassen

Hvis dit barn har et helt særligt behov for specialpædagogisk bistand, der ikke antages at kunne imødekommes på jeres egen skole, skal skolens leder indstille dit barn til Børn og Unges visitationsudvalg.

I indstillingen til visitationen beskriver skolelederen blandt andet, hvilke uoverensstemmelser der er mellem undervisningen på egen skole og dit barns kompetencer og potentialer, samt hvilke pædagogiske tiltag skolen har iværksat for at tilgodese dit barns særlige specialpædagogiske behov. Psykologen tilføjer sin pædagogiske psykologiske vurdering og jeres perspektiv kommer selvfølgelig også med.

Skolelederen træffer beslutning om indstillingen i dialog med forældre og barnet og efter faglig rådgivning fra PPR.

Pædagogisk psykologisk vurdering

Formålet med en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) er at belyse barnets kompetencer med henblik på at yde skolen samt barnet og forældrene rådgivning om tilrettelæggelsen af og indholdet i en undervisning, der kan tilgodese barnets særlige behov og forudsætninger.

Som forælder har du altid en centralt plads i forløbet, fordi du kan bidrage med nødvendige oplysninger.

Et element i vurderingen kan være gennemførsel af en analyse af barnets særlige behov på grundlag af de foreliggende oplysninger fra det undervisende personale, forældre og andre.

Et andet element kan være en grundig og dybtgående undersøgelse af barnets individuelle faglige og sociale kompetencer og potentialer.

Der er deadline for visitationen i Børn og Unges visitationsudvalg. Når du har modtaget visitationsudvalgets påtænkte afgørelse, bliver du kontaktet af den PPR-medarbejder, du og skolen har samarbejdet med om indstillingen af dit barn.

 • Deadline til oktober-visitation: 11. september 2023
  PPR kontakter dig senest uge: 43

 • Deadline til januar-visitation: 11. december 2023
  PPR kontakter dig senest uge: 9

 • Deadline til maj-visitation: 20. marts 2024
  PPR kontakter dig senest uge: 20

Når dit barn er blevet visiteret til et specialundervisningstilbud, vil den pågældende skole invitere dig til et indskrivningsmøde.

På indskrivningsmødet deltager de personer, der er vigtige for at få et helt og godt billede af dit barn. 

Indskrivningsmøderne holdes lidt forskelligt i de forskellige specialundervisningstilbud, men hensigten med mødet er altid at udveksle viden.

Formålet med indskrivningsmødet er, at:

 • sikre en fælles forståelse blandt mødedeltagerne i forhold til den pædagogiske opgave, der skal løses i specialundervisningstilbuddet.
 • dække elevens potentialer og brugbare pædagogiske erfaringer i forhold til indfrielse af målet med opholdet i specialundervisningstilbuddet.

Ledelsen på den modtagende skole er mødeleder og laver referat, der sendes til alle mødedeltagere. Afgivende skole og PPR-psykolog beskriver den pædagogiske opgave, som ønskes løst i specialundervisningstilbuddet.

Statusbeskrivelser

Aktuel status ved afgivende skole/DUS/daginstitution:

 • Dit barns faglige status.
 • Dit barns sociale udvikling og kontakt til børn og voksne.
 • Dit barns udvikling sprogligt, kognitivt, motorisk og følelsesmæssigt.
 • Hvilke pædagogiske strategier har hidtil vist sig frugtbare?

Aktuel status fra rådgiver:

Er der relevante oplysninger, som skolen skal kende til?

Orientering fra jer som forældre:

 • Har dit barn særlige handlinger eller udtryk, der kommer frem derhjemme?
 • Dit barns helbredsmæssige forhold
 • Øvrige forhold, der er vigtige i forståelsen af dit barn og relevant for det pædagogiske arbejde i specialundervisningstilbuddet
 • Jeres forventninger til jeres barns ophold i specialundervisningstilbuddet - indhold og tidsperspektiv

Orientering fra øvrige samarbejdspartnere. Det kan eksempelvis aflastningsfamilie, støtte/kontakt med videre.

Opgavebeskrivelser

Mødedeltagerne formulerer i fællesskab de opgaver omkring dit barn, der skal varetages, og der laves aftaler om øvrige aktørers rolle og indsats. Opgaver formuleres for:

 • Specialundervisningstilbuddet
 • Skole/DUS
 • Forældre
 • Job og Velfærd
 • PPR

Praktiske oplysninger

 • Information om revisitationsvilkår og -forløb
 • Specialpædagogisk elevplan 
 • Startdato
 • Kørsel
 • DUS

Der træffes aftale om:

 • Samarbejdsform
 • Ad hoc møde efter højst 3 måneder

Du er altid velkommen til at kontakte det specialundervisningstilbud, som dit barn er blevet tilbud, inden du siger ja tak.

Du er også velkommen til at kontakte Børn og Unges visitationsudvalg eller PPR, hvis du har yderligere spørgsmål om det specialundervisningstilbud, dit barn er blevet tilbudt.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Det er Børn og Unges Visitationsudvalg, der har myndighedsafgørelsen i visitationen til specialundervisningstilbuddene. 

Visitationsudvalgets påtænkte afgørelser træffes efter Forvaltningslovens §§ 19-25, som omhandler forældres mulighed for partshøring, efter Visitationsudvalget har vurderet de pædagogiske behov, som den pågældende elev har.

Forældre har her mulighed for at indgive høringssvar, hvis de er uenige i Visitationsudvalgets påtænkte afgørelse. Dette gøres ved at indsende et partshøringsbrev til Visitationsudvalget inden den høringsfrist, der er oplyst i det modtagne brev.

Herefter vil Visitationsudvalget genvurderer sagen. Hvis Visitationsudvalget fastholder sin påtænkte afgørelse, har forældrene mulighed for at påklage sagen til Klagenævnet for specialundervisning.

Læs mere om dine rettigheder på Klagenævnet for specialundervisnings hjemmeside

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang