Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand i klassen

Skolelederen kan bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, så dit barn fortsat kan være en del af klassen og af læringsfællesskabet i skolen.

Sådan får dit barn bevilget specialpædagogisk bistand

Indstilling

I samarbejde med skolelederen fra dit barns skole vurderer I, om dit barn har behov for specialpædagogisk bistand. 

Vurderer I, at det er tilfældet, laver skolelederen en indstilling. Indstillingen indeholder skolens beskrivelse af dit barns aktuelle undervisningssituation samt dit og eventuelt dit barns eget perspektiv.

Indstilling

I samarbejde med skolelederen fra dit barns skole vurderer I, om dit barn har behov for specialpædagogisk bistand. 

Vurderer I, at det er tilfældet, laver skolelederen en indstilling. Indstillingen indeholder skolens beskrivelse af dit barns aktuelle undervisningssituation samt dit og eventuelt dit barns eget perspektiv.

Pædagogisk psykologisk vurdering

Skolelederen sender indstillingen af dit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) hos PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. På baggrund af indstillingen laver skolens PPR-psykolog en PPV af dit barn.

Pædagogisk psykologisk vurdering

Skolelederen sender indstillingen af dit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) hos PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. På baggrund af indstillingen laver skolens PPR-psykolog en PPV af dit barn.

Afgørelse om bevilling

På baggrund af den pædagogiske psykologiske vurdering og skolens øvrige erfaringer med dit barns pædagogiske behov - herunder dit barns mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt i klassen - træffer skolelederen en afgørelse om dit barn kan bevilges specialpædagogisk bistand.

Afgørelse om bevilling

På baggrund af den pædagogiske psykologiske vurdering og skolens øvrige erfaringer med dit barns pædagogiske behov - herunder dit barns mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt i klassen - træffer skolelederen en afgørelse om dit barn kan bevilges specialpædagogisk bistand.

Forskellige behov for støtte

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes af tiltagene inden for ekstra støtte i klassen. 

Alle børn er forskellige, og det er deres behov og forudsætninger for at trives og lære også. Derfor er der forskellige typer af specialpædagogiske bistand, og det kan forgå på forskellige måder.

Skolelederen kan bevilge specialpædagogisk bistand

Skolelederen på dit barns skole kan bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis dit barns pædagogiske behov kræver særligt hensyn eller støtte i klassen.

Ved specialpædagogiske bistand tager skolen ekstra hensyn til dit barn i forhold til pædagogiske aktiviteter, som eksempelvis ekskursioner eller andre aktiviteter, der i forvejen er i klassen og på skolen, så dit barn fortsat er en del af fællesskabet.

Hvis du vil vide mere

Specialpædagogisk rådgivning

Specialpædagogisk rådgivning til forældre, klasseteam og andre, som har betydning for barnets udvikling.

Rådgivning, konsultation og supervision bør udgøre det første forsøg på at finde nye synsvinkler, forståelsesformer og løsningsforslag som støtte for de voksne, der er omkring barnet. Det kan samtidigt være nødvendigt at supplere med mere indgribende indsatser.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler kan også være en del af den specialpædagogiske bistand.

Skolen skal stille særlige hjælpemidler til rådighed, så barnet får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, og kan forberede sig hjemme. Skolen skal også instruere barnet i brugen af hjælpemidlet, eksempelvis installation af bestemte programmer til computeren.

Specialundervisning

Der kan gives specialpædagogisk bistand i folkeskolens fag og fagområder og i børnehaveklassens emner. Bistanden tilrettelægges under hensyntagen til elevens forudsætninger for læring. 

Træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder

Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder skal medvirke til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af barnets vanskeligheder. Eksempler kan være træningsmetoder til støtte i læseprocessen, ved hukommelsesvanskeligheder eller ved adfærdsvanskeligheder.

Personlig assistance

Personlig assistance gives eksempelvis ved fysiske handicap, hvor barnet har brug for en personlig hjælper i diverse praktiske situationer i sin skolehverdag.

Særligt tilrettelagte aktiviteter

Særligt tilrettelagte aktiviteter kan gives i sammen med barnets specialundervisning. Eksempler kan være træningsaktiviteter til at støtte barnets opmærksomhed og koncentration samt træningsaktiviteter til styrkelse af barnets motoriske udvikling eksempelvis fysioterapi.

 

Den specialpædagogiske bistand kan foregå på forskellige måder, der indebærer en større eller mindre udskillelse af barnet fra den almindelige undervisning i klassen. Det er altid barnets behov, der er afgørende for, hvordan det skal foregå.

Støtte i klassen

Barnet får støtte i klassen i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Ved denne ordning bevarer barnet sin tilknytning til klassen, og deltager i den almindelige undervisning.  

Støtte i klassen og særlig undervisning uden for undervisningstiden

Barnet kan få støtte i klassen og en særligt tilrettelagt undervisning uden for den almindelige undervisningstid, således at den samlede støtte i alt udgør mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Her følger barnet den almindelige undervisning og bevarer tilknytningsforholdet til sin klasse, men modtager samtidig særlig støtte i et eller flere fag uden for klassens almindelige skema.

Specialundervisningen tilrettelægges under hensyntagen til barnets deltagelse i den almindelige undervisning i klassen og kan foregå både før og efter den almindelige undervisning. 

Særlig støtte i klassen og særlig undervisning parallelt med undervisningen

Barnet kan få støtte i klassen kombineret ned særligt tilrettelagt undervisning parallelt med den almindelige undervisningstid, således at den samlede støtte i alt udgør 9 undervisningstimer ugentligt. Denne organiseringsform benyttes kun, hvis skolelederen ud fra den pædagogisk psykologiske vurdering og efter samråd med forældrene vurderer, at barnet ikke får det nødvendige udbytte af de to ovenstående organisationsformer.

Denne undervisning bør tilrettelægges således, at barnet ikke går glip af fagundervisningen. 

Undervisning både i specialundervisningstilbud og almindelig klasse

Den specialpædagogiske bistand kan tage form af undervisning i både en specialklasse og i en almindelig klasse. En sådan ordning betyder, at barnet har et tilhørsforhold til specialklassen, men også modtager undervisning i en almindelig klasse.

Undervisning i et specialundervisningstilbud

Her har barnet al sin undervisning i specialklassen eller på specialskolen, så tilhørsforhold og al undervisning bliver i specialundervisningstilbuddet.

Den pædagogiske psykologiske vurdering (PPV) skal belyse barnets kompetencer og udfordringer, så barnets særlige behov og forudsætninger bliver tilgodeset i klassen.

PPV'en udarbejdes på baggrund af skolens indstilling, suppleret med relevante materialer fra PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, for eksempel en psykologundersøgelse. Det er den PPR-psykolog, der er tilknyttet dit barns skole, der laver den pædagogiske psykologiske vurdering. PPV’en kan dog også blive udarbejdet af andre PPR-medarbejdere.

PPV’en vil altid blive gennemgået med dig som forælder.

PPV'en kan have følgende udfald:

 • Skolens PPR-psykolog vurderer, at dit barn ikke har specialpædagogiske behov, men at disse må kunne imødekommes med justeringer i den almindelige undervisning.
 • Skolens PPR-psykolog vurderer, at dit barn har behov for specialpædagogisk bistand i almenskolen for at kunne deltage aktivt i undervisningen og være en del af fællesskabet.
 • Skolens PPR-psykolog vurderer, at dit barns specialpædagogiske behov bør vurderes nærmere. Derfor kan du og skolelederen overveje at indstille dit barn til visitationsudvalget i Børn og Unge.

Skolens leder følger udviklingen hos de børn, der modtager specialpædagogisk bistand i klassen. Skolelederen skal mindst én gang om året tage stilling til, om den specialpædagogiske bistand til barnet skal fortsætte, ændres eller ophøre.

Skolelederens afgørelse om at fortsætte eller ændre bevillingen af specialpædagogisk bistand til barnet, træffes på baggrund af PPR's pædagogiske psykologiske vurdering (PPV) og skolens øvrige erfaringer med barnets nuværende pædagogiske behov i forhold til at kunne udvikle sig fagligt, socialt og personligt i klassen.

Du kan stadig gøre brug af det frie skolevalg, selvom dit barn har behov for specialpædagogisk bistand.

Din ansøgning om optagelse på en anden folkeskole end dit barns egen distriktskole skal imødekommes, hvis klasserne på det konkrete klassetrin har under 24 elever i gennemsnit per 1. februar.

Hvis klassen har 24 elever eller derover, kan den modtagende skole dog afslå din ansøgning om optagelse.

Hos Aalborg kommunes Borgerrådgiver kan alle kommunens borgere få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejvisning i, hvordan man kommer videre med en sag.

I forbindelse med specialpædagogisk bistand i almenskolen kan Borgerrådgiveren blandt andet:

 • hjælpe med at forstå afgørelser, breve med videre fra skolen
 • mødes med borgeren og lytte til dennes oplevelse
 • undersøge, hvordan sagen er blevet behandlet på skolen i det kommunale system
 • genskabe dialogen med skolen. Og hvis det er nødvendigt - deltage i møder mellem borgeren og skolen
 • vejlede klagemuligheder i sager, der vedrører Aalborg Kommune
 • vejlede om sagsbehandlingsprocedurer

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe, hvis det drejer sig om:

 • ændring af en afgørelse, som skolen har truffet. Hvis borgeren har modtaget en afgørelse for eksempel afslag på specialpædagogisk bistand, skal borgeren samtidig have en klagevejledning fra skolen
 • klager som behandles andre steder f.eks. ved Klagenævnet for specialundervisning
 • klager over politiske beslutninger. For eksempel over serviceniveauet i kommunen
 • anonyme klager
 • sager, der er mere end et år gammel. Dette er dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde

Læs mere om hjælp fra Borgerrådgivningen

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Hvis skolelederen i sin afgørelse har bevilget dit barn specialpædagogisk bistand, men du som forældre ikke er tilfreds med omfanget, kan du klage til Klagenævnet for specialundervisning.

Her skal du sende klagen til skolelederen, som revurderer sin afgørelse. Hvis skolelederen fastholder sin afgørelse, sender han eller hun den pædagogiske psykologiske vurdering (PPV), sin oprindelige afgørelse, forældrenes klage og sit svar derpå til Klagenævnet for specialundervisning.

Hvis skolelederen ikke bevilger den støtte, du som forælder vurderer dit barn har behov for, har du altid ret til at få en skriftlig begrundelse for skolelederens afgørelse.

Du kan også klage til Klagenævnet i forbindelse med den årlige revurdering af dit barns behov for specialpædagogisk bistand i almenskolen (revisitationen).

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans, der behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Læs om Klagenævnet for specialundervisning

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang