Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Drikkevand

Mit vand

Find informationer om dit vandværk og kvaliteten af dit drikkevand.

Dit drikkevand er vigtigt

Find ud af, hvor dit vand kommer fra og tjek dit vand.

Se vandværkers forsyningsområder og forsyningsoplande

Forsyningsområdet er det område, hvor vandværket i dag forsyner ejendomme med drikkevand.

Se kort over vandværkernes forsyningsområder

Forsyningsoplandet er det område, hvor Aalborg Kommune forventer, at vandværket på sigt skal forsyne øvrige ejendomme med drikkevand.

Se kort over vandværkernes forsyningsoplande

Ved akut vandmangel

Hvis du akut mangler vand, skal du kontakte dit vandværk.

Se kontaktoplysninger til vandværker i Aalborg Kommune

Tjek vandkvalitet

Har du spørgsmål til dit vands kvalitet, kan du kontakte dit vandværk. 

Se de almene vandværkers og de ikke almene vandværkers drikkevandsanalyser på GEUS' hjemmeside

Ved vandkvalitetsproblemer

Hvis du har mistanke om, at dit drikkevand er forurenet, skal du kontakte dit vandværk. 

Hvis drikkevandet er forurenet og udgør sundhedsrisiko, bliver du informeret af dit vandværk, om hvordan du skal forholde dig. Et beredskab vil arbejde for at løse problemet så hurtigt som muligt.

Se kogevejledning ved bakterieforurenet vand

Hvis du vil vide mere

Vandforsyningsplanen sikrer blandt andet, at vandforsyningen passer til aktuelt og fremtidigt vandbehov, så alle kan blive forsynet med rent vand.

Se den eksisterende vandforsyningsplan for 2021-2032

 

Forsyning af offentlig eller kommerciel aktivitet

Er der offentlig eller kommerciel aktivitet på din ejendom, som forsynes med vand fra egen boring, er der lovkrav om kontrol med vandets kvalitet.

Ved offentlig eller kommerciel aktivitet forstås blandt andet udlejning, Bed & Breakfast, dagpleje, restaurationer, campingpladser, fritidsanlæg med mere. Omfanget af kontrol afhænger af, hvor meget vand der bruges. Vi træffer afgørelse om kontrolprogram

Kontrollen af drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser. Det sikrer, at vandprøven udtages korrekt. Du skal selv betale for analysen. Prisen kan du få oplyst hos laboratoriet.

Find liste over akkrediterede laboratorier på Den Danske Akkrediteringsfonds hjemmeside

Forsyning af egen husholdning udelukkende

Når du får vand fra din egen boring, og boringen kun forsyner din egen husholdning, er det dit eget ansvar selv at kontrollere kvaliteten af dit drikkevand.

Hvis vandforsyningsanlægget kun forsyner din egen husholdning, og du ikke anvender det til offentlige eller kommercielle formål som udlejning, dagpleje eller fødevarevirksomhed, er vandforsyningen ikke underlagt obligatorisk kontrol. 

Vi anbefaler dog minimum hvert 5. år at udtage en forenklet kontrol, så du er sikker på, at vandet har en ordentlig kvalitet. Vi anbefaler derudover, at du får kontrolleret dit vand for pesticider, PFAS-stoffer og øvrige parametre, som indgår i analysepakken "Gruppe B parametre". 

Hvis der i analysen er overskridelser, hvor vandet bliver bedømt til at være sundhedsfarligt efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, er vi forpligtet til at beslutte, hvad der bør ske.

Find liste over akkrediterede laboratorier på Den Danske Akkrediteringsfonds hjemmeside

Delt boring med én eller flere naboer

Deler du boring med én eller flere af dine naboer, er der tale om et ikke-alment vandværk, og her er der lovkrav om kontrol af vandets kvalitet.

Omfanget af kontrollen afhænger af, hvor meget vand I bruger, og om der er tale om offentligt eller kommercielt forbrug, herunder udlejning. Hvis der ikke er offentlig eller kommerciel aktivitet, skal vandet kontrolleres i form af en forenklet kontrol. Aalborg Kommune har besluttet, at drikkevandet skal kontrolleres hvert 3. år.

Vi træffer afgørelse om kontrolprogram.   

Vi anbefaler, at vandet bliver kontrolleret for pesticider, PFAS-stoffer og øvrige parametre, som indgår i analysepakken ”Gruppe B parametre”.

Hvis der i analysen er overskridelser, hvor vandet bliver bedømt til at være sundhedsfarligt efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, er vi forpligtet til at beslutte, hvad der bør ske.

Kontrol af boringens tilstand

Vi anbefaler, at du som ejer af en husholdningsboring holder øje med boringens tilstand. 

I vejledningen til ejere med egen husholdningsboring kan du finde oplysninger om:

 • anbefalinger i forhold til analyse af boringens vandkvalitet
 • hvad du gør, hvis der bliver påvist bakterier, nitrat og pesticider i boringen
 • hvad du bør gøre ved ønske om køb af ejendom med egen husholdningsboring
 • orientering om nitrat
 • eksempler på årsager til mulige bakterielle forureninger af et vandforsyningsanlæg.
Modtag "skema til kontrol af boringens tilstand" eller "vejledning til ejere med egen husholdningsboring" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Ved ændringer af vandforsyningsanlægget

Hvis du ønsker at udføre væsentlige udbedringer eller ændringer på eksisterende vandindvindingsanlæg, skal du også søge tilladelse hos os. Ved renovering af boring eller anden type ansøgning kan du kontakte os for nærmere information.

Vandindvindingstilladelse

Hvis du ønsker at indvinde grund- og overfladevand, skal du søge om vandindvindingstilladelse for afklaring af, om du kan få tilladelse til det. 

Sammen med ansøgningen skal du indsende:

 • Ansøgningsskema til afgørelse af, om vandindvinding kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, jævnfør reglerne i Miljøvurderingsloven (VVM).                                      

Find VVM-ansøgningsskema under nyttige links på Miljøstyrelsens hjemmeside

 • Billeder af boringen både tæt på og så vi kan se området omkring.
  • Gem det som en pdf-fil til vedhæftning senere i den digitale ansøgning. 

Søg vandindvindingstilladelse

Boringstilladelse

Hvis du ønsker at etablere en ny boring, skal du også ansøge om tilladelse.

Sammen med ansøgningen skal du indsende:

 • Ansøgningsskema til afgørelse af, om boringen kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, jævnfør reglerne i Miljøvurderingsloven (VVM).                                      

Find VVM-ansøgningsskema under nyttige links på Miljøstyrelsens hjemmeside

 • Angivelse af ønsket placering af boringen på et kort. 
  • Gem det som en pdf-fil til vedhæftning senere i den digitale ansøgning.

Søg boringstilladelse

Ubenyttede brønde og boringer bør du sløjfe, da de udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Se, hvad du skal huske:

 1. En autoriseret brøndborer med et A-bevis skal udføre sløjfning. Autoriserede brøndborere med A-bevis kan du finde på GEUS' hjemmeside (søg efter "A-bevis").
 2. Anmeld sløjfning til Aalborg Kommune 14 dage inden sløjfning.
 3. Få brøndboreren til at indberette sløjfning til GEUS.

Find autoriseret brøndborer med A-bevis på GEUS' hjemmeside

Indberet sløfning af brønde og boringer via GEUS' hjemmeside

For ejendomme med egen brønd eller boring er det frivilligt, om vand- og spildevandsafgift til staten afregnes efter fast eller målt forbrug.

Læs regulativ for opsætning af vandmålere til afregning af vandafgift og spildevandsafgift til staten på ejendomme med egen brønd eller boring.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang