Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald For vandværker Regulativ for opsætning af vandmålere

Regulativ for opsætning af vandmålere

  • Titel: Regulativ for opsætning af vandmålere til afregning af vandafgift og spildevandsafgift til Staten på ejendomme med egen brønd eller boring
  • Baggrund: I henhold til Bekendtgørelse nummer 530 af 29. maj 2016 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand med videre, § 2, stykke 2
  • Opdateret: 22. september 2023

1. Indledende bestemmelser


Vandafgift

1.1 Ifølge Vandafgiftsloven (Kilde: Lovbekendtgørelse om afgift af ledningsført vand nummer 13 af 9. januar 2023) skal der betales afgift til Staten af ledningsført vand, der forbruges her i landet, såvel fra vandværker som fra lokale boringer/brønde.

Ejere af ejendomme, der alene forsynes fra ikke-almene vandværker (til færre end 10 modtagere) eller fra egen boring/brønd skal betale vandafgift til kommunen efter et standardforbrug på 170 m3 om året per helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger. 

Kommunen kan bestemme, at vandafgiften i stedet kan afregnes efter målt forbrug. (Kilde: Bekendtgørelse nummer 530 af 29. maj 2016 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand med videre).


Spildevandsafgift

1.2 Ifølge Spildevandsafgiftsloven (Kilde: Lovbekendtgørelse om afgift af spildevand nummer 478 af 14. april 2020) skal der, for ejendomme, der ikke er tilsluttet et registreret spildevandsanlæg, opkræves spildevandsafgift. Spildevandsafgiften opkræves af den kommune, hvor ejendommen er beliggende.

Kommunen kan bestemme, at ejendommens afregning af spildevandsafgiften til kommunen kan/skal afregnes på grundlag af vandmåler.


Fælles retningslinjer for vandmålere til vandafgift og spildevandsafgift 

1.3 Aalborg Kommune har besluttet, at den enkelte ejer efter accept fra Klima og Miljø kan betale vandafgift og spildevandsafgift til Staten efter et målerregistreret forbrug. Kravene til vandmålerne er de samme, hvad enten der er tale om vandafgift eller spildevandsafgift.


2. Vandmåler


Måleropsætning

2.1 For en bolig er det frivilligt, om afgiften afregnes efter fast eller målt forbrug.

Når der først er opsat en vandmåler, der er godkendt til afregning af vandafgift, jævnfør afsnit om vandmåler, skal afregning fremover ske efter det målte forbrug.

Ejeren sørger selv for at kontakte en autoriseret VVS-installatør for opsætning af vandmåleren.

Vandmåleren skal monteres og plomberes af en autoriseret VVS-installatør.

VVS-installatøren skal indsende følgende oplysninger om vandmåleren til Aalborg Forsyning.

Skriv mail til afregning@aalborgforsyning.dk

  • Målernummer
  • Aflæsning af måleren ved opsætning
  • Type, størrelse og placering.

Alle omkostninger i forbindelse med opsætning, ændring af installationer og køb af vandmålere betales af ejeren.

Hvis flere boligenheder forsynes fra samme anlæg eller boring, skal de alle være omfattet af målerordningen. 


Vandmåleren

2.2 Vandmåleren skal være godkendt i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand. (Kilde: Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme nummer 582 af 28. maj 2018).


Placering

2.3 Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let at skifte og nem at aflæse.

Vandmåleren opsættes frostfrit i boligen eller i en målerbrønd.

Vandmåleren placeres efter eventuelt filteranlæg og eventuelt hydrofor. Der må ikke være aftapningsmulighed før vandmåleren.

Målerbrønde skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og ejeren skal holde brønden ren og tør.


Udskiftning af vandmåleren

2.4 Vandmåleren skal udskiftes efter en årrække for at sikre korrekt måling.

Målere mindre end Qn10 udskiftes mindst hvert 6. år. Målere større end og lig Qn10 udskiftes mindst hvert 4. år.

Grundejeren skal sørge for, at udskiftningen foretages på samme betingelser som før nævnt.

Såfremt målerudskiftning ikke udføres, vil opkrævning efter fast takst blive genindført uden yderligere varsel.


3. Administration 


Aflæsning 

3.1 Vandmåleren aflæses årligt efter Aalborg Kommunes bestemmelser.


Kontrol

3.2 Aalborg Kommune fører kontrol med opgørelsen af det afgiftspligtige vandforbrug.

Aalborg Kommune kan træffe afgørelse om, at muligheden for at betale afgift efter målt forbrug kan bortfalde, såfremt det konstateres, at de stillede krav til måleren ikke længere er opfyldt, eller at der ikke sker aflæsning.

Aalborg Kommune kan udføre kontrolaflæsning af måleren og kontrollere, om plomben er ubrudt.


Administrationsgebyr

3.3. Der kan opkræves administrationsgebyr, som ikke må overstige udgifterne ved ordningen.


Mulighed for at leje en godkendt vandmåler

3.4 Aalborg Forsyning Vand A/S eller den, der måtte træde i stedet herfor, udlejer som hidtil vandmålere, der er godkendt til afregning af vandafgift og spildevandsafgift. Prisen for leje fremgår af Aalborg Vand A/S’s takstblad.


Flere oplysninger

3.5 Eventuelle spørgsmål vedrørende opsætning af vandmålere til afregning af vandafgift og spildevandsafgift kan rettes til Aalborg Forsyning.

Find kontaktoplysninger på Aalborg Forsynings hjemmeside

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang