Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Ansøg om landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, hvis din ejendom ligger i en landzone.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Planlovens landzonebestemmelser indeholder bestemmelser om udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse af bygninger og arealer i landzone.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne og zoneinddelingen i byzone, sommerhusområde og landzone er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. 

Bebyggelse omfatter ikke kun bygninger, men også andre faste konstruktioner og anlæg som eksempelvis læmure, shelters, bålhytter, legepladser, gyllebeholdere, antennemaster, solceller/solfangere, vindmøller, enkeltstående arrangementer eller forhold med varighed på over 6 uger, tilbagevendende begivenheder og transportable konstruktioner, som har en bygningsmæssig udnyttelse.

Der skal udover en ansøgning om landzonetilladelse oftest ansøges om byggetilladelse og eventuelt andre nødvendige tilladelser.

Ansøgningsmateriale

 • Beskrivelse af projektet
 • Situationsplan, der viser de nuværende forhold
 • Situationsplan, der viser de ønskede fremtidige forhold
 • Plantegning
 • Facade- og snittegning

Overflødiggjorte bygninger kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig, samt lager- og kontorformål med videre.

Hensigten med bestemmelserne er at muliggøre en rimelig udnyttelse af bestående værdier. Det betyder, at der skal være tale om egentlige bygninger, der er egnede til formålet. Bestemmelserne finder således ikke anvendelse på for eksempel drivhuse, staklader eller presenningshaller, udhuse, garager, carporte og skure, uanset den tidligere anvendelse af disse.

Undtagelser, som ikke er omfattet af anmeldelsesbestemmelsen:

 • Bygninger som skal om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
 • Bygninger, som er opført inden for de seneste 5 år.
 • En bygning, som er opført på en landzonetilladelse som ikke-erhvervsmæssigt nødvendig for en landbrugsejendom.
 • En bygning, som er opført som erhvervsmæssigt nødvendig for en landbrugsbedrift (samdrift af flere landbrugsejendomme).
 • Der kan ikke indrettes butik eller bolig i overflødiggjorte bygninger, der ligger inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.
 • Andre overflødiggjorte bygninger, der ligger inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller kystnærhedszonen uden for udviklingsområder er ikke omfattet af anmeldelsesbestemmelserne.
 • Bygninger, der ligger i udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller. 
 • Bygninger, der ligger i udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg med videre.

Anvendelsesændring skal anmeldes til kommunen

Anmeldelsen skal indeholde alle oplysninger til brug for kommunens vurdering af, om betingelserne er opfyldt. Herunder bygningens alder og oplysninger om bygningens ejerforhold. Desuden skal der gives en beskrivelse af den virksomhed eller det byggeri, der ønskes etableret.

Der kan anmeldes flere virksomheder i én eller flere bygninger på samme ejendom, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Gør kommunen ikke indsigelse inden for 2 uger, kan bygningerne tages i brug under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning er indhentet.

Selve ændringen og indretningen af de overflødiggjorte bygninger er en ny funktion for bygningen og dermed en anvendelsesændring, der altid kræver ansøgning om byggetilladelse.

Byggeri der kræver anmeldelse

Der findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, hvor du i stedet skal anmelde byggeriet til kommunen:

 • Driftsmæssig nødvendig byggeri til landbrug.
 • Anvendelsesændringer af andre overflødiggjorte bygninger i landzone end landbrugsbygninger. 

Byggeri der hverken kræver landzonetilladelse eller anmeldelse

Der findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, som heller ikke skal anmeldes.

Der skal dog gøres opmærksom på, at selvom et byggeri er fritaget for kravet om landzonetilladelse, vil byggeriet oftest forudsætte en byggetilladelse.

Undtagelser vedrørende ejendomme til privatbrug

 • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2.
 • Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse, og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
 • Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig.
 • Genoptagelse af helårsbeboelse af boliger, som midlertidigt har været anvendt til fritidsformål i henhold til et af kommunalbestyrelsen meddelt samtykke i medfør af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.
 • En pensionists personlige ret til at benytte en fritidsbolig, herunder en lokalplanlagt fritidsbolig, til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

Undtagelser vedrørende ejendomme til landbrug, skovbrug med videre

 • Udstykning efter § 10, styk 1 og 3 i lov om landbrugsejendomme til samdrift med en bestående landbrugsejendom.
 • Udstykning af en skovejendom efter § 6, styk 1, nr. 6 og 7 i lov om landbrugsejendomme.
 • Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet.
 • Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 hektar, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.

Undtagelser vedrørende erhverv

 • Tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning eller anden overflødiggjort bygning.
 • Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m2. 
 • Panelantenner til mobilkommunikation med tilhørende radiomoduler og transmissionslinks i neutrale farver, som opsættes på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, siloer eller høje skorstene, når bebyggelsens højde ikke dermed forøges.
 • Teknikskabe i neutrale farver med en grundplan på maksimalt 2 m2 og en højde på maksimalt 2,5 meter til brug for de antenner, der er nævnt i nr. 17, og som opsættes på eller umiddelbart ved masten, siloen eller skorstenen.

Øvrige undtagelser

 • Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er påbudt i en afgørelse efter §§ 19 d-19 f eller bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i denne lov.
 • Indvinding af råstoffer i jorden.
 • Byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse.
 • Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål med mere. 

Hvis du bor på landet og vil bygge nyt eller grave ud til for eksempel en sø, kan det kræve yderligere tilladelser fra kommunen eller staten.

Det kan for eksempel være følgende: 

 • Overkørselstilladelse
 • Nedsivning eller udledningstilladelse
 • Tilladelse til jordflytning
 • Tilladelse eller dispensation vedrørende vand, varme og/eller kloak forsyning

Herudover kan projektet kræve en dispensation fra følgende:

 • Strandbeskyttelseslinjen - 300 meter fra kysten
 • Sø- og å-beskyttelseslinjen - 150 meter
 • Skovbyggelinjen - 300 meter
 • Fortidsminder og gravhøje - 100 meter
 • Kirkebyggelinjen - 100 meter
 • Sten- og jorddiger - må ikke fjernes
 • Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens §3) - må ikke fjernes

Undersøg om din ejendom er omfattet af ovenstående beskyttelseslinjer på Danmarks Miljøportals hjemmeside.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

 • En landzone er et område, der er udlagt til landbrug, skovbrug eller lignende, og hvor der ikke må opføres bymæssig bebyggelse.
 • En landzonetilladelse er en tilladelse til at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer i en landzone.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang