Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Tilladelser og godkendelser Transportable telte og konstruktioner

Transportable telte og konstruktioner

Opstilling af transportable konstruktioner, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger kan kræve en byggetilladelse.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Retningslinjer

Midlertidige transportable konstruktioner kan for eksempel være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner og storskærme.

Større arrangementer kan for eksempel være camping- og salgsområder, festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter og spejderlejre.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning kan for eksempel være arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger kan for eksempel være arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling eller overnatning af mange personer i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger og fabrikshaller.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Hvis du skal opstille midlertidige transportable konstruktioner, kræver det måske en byggetilladelse før konstruktionen må opstilles og anvendes.

Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

 • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage til privat brug.
 • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2. 
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 meter i højden og uden overdækning.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 meter i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.
 • Gangbroer med videre der er højst 1 meter over terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
 • Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser med videre.

Nedenstående transportable konstruktioner kræver byggetilladelse, medmindre de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner. Hvis en certificeret konstruktion ikke kan opstilles i overensstemmelse med certificeringens betingelser (for eksempel afstandskrav til andre bygninger), kræver det også en byggetilladelse.

 • Alle telte i mere end 1 etage.
 • Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2. 
 • Transportable konstruktioner i mere end 1 etage.
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2. 
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1 meter i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2. 
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Gangbroer, der er over 1 meter i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan 
  være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end seks uger på den samme placering, må - uanset ovenstående - ikke opstilles uden byggetilladelse.

Ovennævnte transportable konstruktioner må ikke anvendes til overnatning.

Transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddeles til kommunen senest fire uger før konstruktionen tages i brug. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om den transportable konstruktions indretning og brug jævnfør Bygningsreglementet §§ 156-158. Meddelelsen skal indeholde beskrivelse af den transportable konstruktion, inklusiv hvornår den skal tages i brug, forventet antal deltagere og oplysninger om, at der ikke opsættes konstruktioner der kræver byggetilladelse. 

Telte med plads til flere end 150 personer, hvor pladsfordelingsplanen ikke er en del af teltets certificering, skal godkendes af kommunen eller udfærdiges af en certificeret brandrådgiver.

Større arrangementer som for eksempel festivaler, koncerter, sportsstævner, cirkusforestillinger og lignende kan kræve en byggetilladelse.

Midlertidige camping- og salgsområder med op til 150 personer er ikke omfattet af bygningsreglementet, og kan således etableres uden tilladelse fra bygningsmyndigheden.

Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, forudsat at bilag 11 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand følges i sin helhed. Kan Bilag 11 ikke overholdes kræver etableringen en byggetilladelse. 

Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug skal være modtaget senest fire uger før området tages i brug.

Meddelelsen skal indeholde følgende materiale:

 • Fuldmagt fra den registrerede grundejer.
 • Arrangementsplan udarbejdet efter principperne i vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer bilag 11A.
 • Redegørelse med oplysning om hvornår arrangementet afholdes, forventet antal deltagere og oplysninger om, at der ikke opsættes konstruktioner, der kræver byggetilladelse. 
 • Erklæring om at de præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, midlertidige udendørs campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i 
  Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, bilag 11 følges i sin helhed.

Opstilles der transportable konstruktioner i tilknytning til det midlertidige camping- og salgsområde kræver opstillingen muligvis byggetilladelse til trods for at området ikke gør.

Det er muligt overnatte i bygninger, der ikke normalt benyttes dertil. Typisk ved indkvartering på skoler, børnehaver med videre i forbindelse med sportsstævner, festivaler, kurser og øvrige sammenkomster. 

Der kan ske midlertidig overnatning i op til 7 døgn i træk og højst 50 overnatningsdøgn om året. 

Midlertidig overnatnings skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i overensstemmelse med Bilag 11b til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Hvis ikke det er muligt skal der ansøges om byggetilladelse til hver enkelt overnatning. 

Aalborg Kommune skal modtage meddelelse om den midlertidige overnatning senest 4 uger før første overnatningsdøgn, hvis der overnatter mere end 150 personer i bygningen og 2 uger før hvis der overnatter færre end 150 personer. 

Indhold i anmeldelse af midlertidig overnatning

Overnatninger i overensstemmelse med Bilag 11b - præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i 
bygninger skal anmeldes jævnfør ovenstående. Anmeldelsen skal indeholde følgende: 

 • Fuldmagt fra ejendomsejer. 
 • Erklæring om at overnatningen sker i overensstemmelse med Bilag 11b.
 • Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
 • Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer.
 • Antal overnattende personer.
 • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt.
 • Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen.
 • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen.
 • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatninger.
 • Kopi af DKV-plan medsendes, hvis midlertidig overnatning er indarbejdet heri. 

Den ansvarlige persons forpligtigelser fremgår af punkt 2.4 i Bilag 11b til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Ansøgning om byggetilladelse til midlertidig overnatning

Hvis ikke midlertidig overnatning sker i overensstemmelse med Bilag 11b til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand eller er beskrevet i drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal der ansøges om byggetilladelse. 

Ansøgningen om byggetilladelse skal indsendes senest 4 uger første overnatningsdøgn. 

Ved ansøgning om byggetilladelse skal overholdelse af bygningsreglementets kapitel 5 - Brand dokumenteres. Dokumentationen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver og indsendes med ansøgningen sammen med den certificeredes certifikat. Aalborg Kommune har også mulighed for at foretage den tekniske byggesagsbehandling. I det tilfælde skal der fremsendes følgende: 

 • Plantegninger af områderne for den midlertidige overnatning inklusiv angivelse af:
  • Flugtveje helt til terræn i det fri.
  • Placering af redningsåbninger i bygningsafsnit, hvor de er krævet.
  • Det største antal overnattende personer i hvert rum.
  • Placering af røgalarmer i bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret automatisk varslingsanlæg.
  • Placering af vandfyldte slangevinder i bygningsafsnit, hvor der er installeret vandfyldte slangevinder.
  • Placering af håndslukningsudstyr i bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret vandfyldte slangevinder.
 • Belægningsplan for rum til flere end 50 overnattende personer.
 • Brand- og evakueringsinstruks.
 • Driftsjournal.

Vær opmærksom på, at de tidligere angivne 4 uger ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at foretage den tekniske byggesagsbehandling via Aalborg Kommune. Derfor bør der altid, forud for ansøgning om byggetilladelse, hvor der ønskes kommunal teknisk byggesagsbehandling, være en dialog med Byggeri, Aalborg Kommune omkring sagsbehandlingsforløbet. 

I rum, hvor der overnatter mere end 50 personer, skal der udarbejdes en belægningsplan.

Eksisterende belægningsplaner, der tidligere er myndighedsgodkendte, eller som tidligere er udfærdiget af certificeret rådgiver, kan anvendes uden fornyet godkendelse, hvis der ikke ændres på indretningen.

Ved væsentlige ændringer af belægningsplan skal den ændrede plan enten 

 • indgå i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
 • udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse som byggeriet eller bygningsafsnit indplaceres i.

For byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af §§ 147 og 153, skal den ændrede pladsfordelingsplan indsendes til Aalborg Kommune.

Midlertidige indendørsarrangementer som afholdes i byggeri og bygningsafsnit som ikke er godkendt hertil kræve altid byggetilladelse.

Der kan i et byggeri eller bygningsafsnit meddeles tilladelse til sådanne midlertidige arrangementer såfremt det maksimale personantal ikke overstiger 1000 personer og omfanget ikke overstiger 50 dage inden for samme kalenderår.

Afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit er alene omfattet af krav til dokumentation af brandforhold i kapitel 5 og konstruktioner i kapitel 15 såfremt anvendelsen af bygningen ændrer ved de bærende konstruktioners virkemåde.

Der er krav om, at der udarbejdes en pladsfordelingsplan for forsamlingslokaler, hvis det forventes, at der vil være mere end 150 personer.

Ved ændringer af pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner, skal den ændrede plan enten

 • indgå i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse,
 • udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse som byggeriet eller bygningsafsnit indplaceres i, eller
 • være indeholdt i certificeringen af en transportabel konstruktion.

Hvis der ikke sker ændringer af de forudsætningerne for de brandmæssige forhold, kan pladsfordelingsplaner udarbejdes og ændres uden brug af certificeret brandrådgiver eller ansøgning om byggetilladelse. For byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af §§ 147 og 153, skal den ændrede pladsfordelingsplan indsendes til Aalborg Kommune. 

Forsamlingslokaler indrettet til flere end 150 personer, men som ved den aktuelle benyttelse, anvendes af højst 150 personer, kan anvendes uden pladsfordelingsplan, når der i lokalerne opsættes tydelig skiltning med den største tilladte personbelastning. For eksempel ”I dette lokale højst 150 personer”.

Der er ikke krav om udarbejdelse af pladsfordelingsplaner, når der etableres borde- og stoleopstillinger med videre i det fri. Opstilling må dog ikke genere udlagte flugtvejspassager og udgange fra bygninger og midlertidige konstruktioner.

Eksisterende pladsfordelingsplaner, der tidligere er myndighedsgodkendte, eller som tidligere er udfærdiget af certificeret rådgiver, kan anvendes uden fornyet godkendelse, hvis der ikke ændres på opstillingen.

Hvis dit arrangement kræver byggetilladelse og er en tilbagevendende begivenhed på samme placering, skal du være opmærksom på, at det kræver byggetilladelse hver gang.

Afvikles arrangementet i landzone kræves der også en landzonetilladelse.
Landzonetilladelsen skal ansøges mindst fire til seks måneder før arrangementet skal afvikles af hensyn til sagsbehandlingstid, hørings- og klagefrister.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang