Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Praktiske informationer for dig som byrådsmedlem

Praktiske informationer for dig som byrådsmedlem

Vederlag og godtgørelser for byrådsmedlemmer

Byrådsmedlemmer, borgmester, viceborgmester, rådmænd og medlemmer af udvalg modtager vederlag og er berettiget til forskellige former for godtgørelse.

Vederlag for menige medlemmer 

Udgangspunktet for vederlag til de menige medlemmer af byrådet er et grundbeløb fastsat 1. april 2016.

Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, som udmeldes af Finansministeriet. Per 1. april 2021 er den 10,4943 %. 

Per 1. januar 2022 er satserne som følger. 

  Grundbeløb Vederlag per år Vederlag per måned
Fast vederlag 107.178,00 kroner 118.426,00 kroner 9.868,83 kroner
Reduceret fast vederlag ved valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste  86.437,00 kroner 98.387,00 kroner  8.198,92 kroner

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjenest

Vælger et byrådsmedlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret. Reduceringen er fastsat 1. april 2016 med et grundbeløb på 20.741,32 kroner. Beløbet reguleres med den reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeriet. Per 1. april 2021 er den altså 10,4943 % og det reducerede faste vederlag reduceredes derfor med 22.917,98 kroner.

Maksimalt erstatningsbeløb per dag per 1. januar 2022 er 2.200,00 kroner.

Tillægsvederlag til menige medlemmer 

Tillægsvederlag er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter. Udgangspunktet for vederlaget er et grundbeløb fastsat 1. april 2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, som udmeldes af Finansministeriet. Per 1. april 2021 er den 10,4943 %. 

  Grundbeløb 

Vederlag per år 

Vederlag per måned 

Tillægsvederlag – børnetillæg (Hjemmeboende barn/børn under 10 år) 13.818,90 kroner

15.269,10 kroner

1.272,43 kroner

Borgmester- og rådmandsvederlag

Udgangspunktet for borgmester- og rådmandsvederlaget er et grundbeløb, som er fastsat 1. april 2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Reguleringsprocenten udmeldes af Finansministeriet. Per 1. april 2021 er den 10,2950 %. 

Per 1. januar 2022 er satserne som følger.

  Grundbeløb

Vederlag per år 

Vederlag per måned 

Borgmester 

1.103.327,00 kroner

1.216.914,51 kroner

101.409,54 kroner

Rådmand

802.365,00 kroner

884.968,00 kroner

73.747,33 kroner

Viceborgmestervederlag

1. viceborgmesters vederlag er 10% af borgmesterens vederlag.

Per 1. januar 2022 er satserne som følger.

 

Vederlag per år 

Vederlag per måned 

1. viceborgmester

121.691,45 kroner

10.141,00 kroner

Børn- og ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Ifølge Styrelsesvedtægten for Aalborg Kommune får formanden for Børn- og ungeudvalget et vederlag, der udgør 20% af borgmesterens vederlag. Ligeledes får formanden for Folkeoplysningsudvalget et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag. Der udbetales dog ikke vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget, hvis formandsposten varetages af en rådmand.  

Per 1. januar 2022 er satserne som følger.

 

Vederlag per år 

Vederlag per måned 

Formanden for Børn- og ungeudvalget

243.382,90 kroner

20.281,91 kroner

Formanden for Folkeoplysningsudvalget 

121.691,45 kroner

10.141,00 kroner

Vederlag for medlemmer af stående udvalg

Vederlaget for udvalgsmedlemmer er baseret på det aktuelle borgmestervederlag, som er reguleret efter reguleringsprocenten, der udmeldes af Finansministeriet. Summen af de årlige udvalgsvederlag udgør i Aalborg Kommune 185% af borgmestervederlaget. Per 1. april 2021 i alt 2.251.291,85 kroner   

Per 1. januar 2022 er satserne som følger.

 

Vederlag per år 

Vederlag per måned 

Vederlag for medlemmer af stående udvalg 

53.355,62 kroner

4.446,30 kroner


Vederlaget udbetales til medlemmer af de stående udvalg samt Børn- og ungeudvalget: 
 • By- og Landskabsudvalget (6 medlemmer) 
 • Job- og Velfærdudvalget (6 medlemmer) 
 • Senior- og Omsorgsudvalget (6 medlemmer) 
 • Børn- og Undervisningsudvalget (6 medlemmer) 
 • Sundheds- og Kulturudvalget (6 medlemmer) 
 • Klima- og Miljøudvalget (6 medlemmer) 
 • Børn- og ungeudvalget (1 medlem) 

IT-godtgørelse

Godtgørelse til telefon ydes til menige medlemmer. Alle medlemmer ydes godtgørelse til internetforbindelse medmindre dette fravælges. Godtgørelserne er skattepligtige. 

Per 1. januar 2022 er satserne som følger.

  Per år Per måned
Telefongodtgørelse 

1.788 kroner            

149 kroner

Tilskud til internetforbindelse

3.600 kroner

300 kroner

Borgmester og rådmænd får stillet fri mobiltelefon til rådighed af den respektive forvaltning. Der sker indberetning til SKAT af værdien af fri telefon. For 2021 udgør denne værdi 2.800 kroner. 

Befordringsgodtgørelse 

Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil er skattefri og reguleres jævnfør statens kilometersatser. 

Der ydes maksimum befordringsgodtgørelse for 60 arbejdsdages kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen inden for de forudgående 12 måneder. 

 

For de første 20.000 km 

For kørsel over 20.000 km 

2021

3,44 kroner per km 

1,90 kroner per km 

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2021 0,54 kroner per km. 

Borgmester og rådmænd kan vælge at modtage fast befordringsgodtgørelse à 500,00 kroner per måned. Den faste befordringsgodtgørelse er skattepligtig.  

Øvrige godtgørelser og abonnementer 

 • Fraværsgodtgørelse
  Jævnfør administrativ forskrift nummer 22 ”Rejse- og befordringsgodtgørelse ved rejser”. 
 • Godtgørelse af udgifter forbundet med et fysisk handicap. 

 • Godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende. 

 • Feriegodtgørelse
  Byrådsmedlemmerne oppebærer feriegodtgørelse på 1,5% af de ydede vederlag. 

 • Abonnementer
  Medlemmer af Aalborg Byråd får vederlagsfrit ét abonnement på en valgfri digital avis samt på Danske Kommuner og DK Nyt. Derudover kan du vælge mellem et abonnement på Altinget Kommunal eller NB-Kommune.  

Kontakt Byrådssekretariatet for mere information


Vederlag og godtgørelser for stedfortrædere

Som stedfortræder i Aalborg Byråd modtager du vederlag og er berettiget til forskellige former for godtgørelse.

Ved deltagelse i et enkelt byrådsmøde 

Til en stedfortræder der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen jf. Kommunestyrelseslovens § 14, stykke 3 og § 15, stykke 1 ydes diæter.  

Diæterne udgør per 1. januar 2022 440,00 kroner per dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. 

 

Møder op til 4 timer 

Møder over 4 timer  

Diæt

440 kroner  

880 kroner

Ved deltagelse i byrådsmøder og udvalgsmøder i en længere periode 

Stedfortræderen vederlægges efter samme regler som medlemmerne. Vederlaget ydes forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet.

Per 1. januar 2022 er satserne som følger. 

  Per måned
Fast vederlag

9.868,83 kroner

Reduceret fast vederlag ved valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

8.198,92 kroner

Vederlag for medlemmer af stående udvalg 

4.446,30 kroner

Tillægsvederlag – børnetillæg (Hjemmeboende barn/børn under 10 år  

1.272,43 kroner

IT-godtgørelse 

Godtgørelse til telefon ydes til menige medlemmer. Alle medlemmer ydes godtgørelse til internetforbindelse medmindre dette fravælges. Godtgørelserne er skattepligtige. 

  Per år Per måned
Telefongodtgørelse

1.788 kroner           

149 kroner

Tilskud til internetforbindelse 

3.600 kroner

300 kroner

Befordringsgodtgørelse 

Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil er skattefri og reguleres jævnfør statens kilometersatser. 

Der ydes max. befordringsgodtgørelse for 60 arbejdsdages kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen inden for de forudgående 12 måneder. 

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2018 0,53 kroner per km. 

 

For de første 20.000 km 

For kørsel over 20.000 km 

2021

3,54 kroner per km 

1,90 kroner per km 

Øvrige godtgørelser og abonnementer   

 • Fraværsgodtgørelse
  Jævnfør  administrativ forskrift nummer 22 ”Rejse- og befordringsgodtgørelse ved rejser”.
 • Godtgørelse af udgifter forbundet med et fysisk handicap 
 • Godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende 
 • Feriegodtgørelse
  Byrådsmedlemmerne oppebærer feriegodtgørelse på 1,5% af de ydede vederlag. 
 • Abonnementer 
  Medlemmer af Aalborg Byråd får vederlagsfrit ét abonnement på en valgfri digital avis samt på Danske Kommuner og DK Nyt. Derudover kan du vælge mellem et abonnement på Altinget Kommunal eller NB-Kommune. 


Kontakt Byrådssekretariatet for mere information

 


Offentliggørelse af vederlag og udgifter

Udbetalte vederlag for de poster, du er udpeget til, bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside én gang årligt.

Du er som byrådsmedlem jævnfør Styrelsesloven, §16, stykke 1, litra e forpligtet til at oplyse Byrådssekretariatet om vederlag og honorering, du modtager i forbindelse med de hverv, du varetager som byrådspolitiker.

Derudover bliver byrådsmedlemmernes udgifter offentliggjort på aalborg.dk én gang i kvartalet.

Aktindsigt 

Aalborg Kommune modtager jævnligt anmodninger om aktindsigt, herunder også i forhold til byrådsmedlemmer. I de tilfælde, hvor en aktindsigtsanmodning vedrører byrådsmedlemmernes forhold, vil du blive orienteret om i hvilket omfang, der er givet aktindsigt. 

 


Forsikringer og rejser

Forsikringer 

Som byrådsmedlem er du omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring. Kommer du til skade i forbindelse med varetagelsen af dit arbejde som byrådsmedlem, er du endvidere omfattet af Aalborg Kommunes arbejdsskadedækning.  

Rejser 

Aalborg Kommune dækker ikke omkostninger for medrejsende ægtefæller og ledsagere. Magistraten skal godkende alle rejser til udlandet for alle byrådsmedlemmer, før rejsen kan begynde, og godkendelsen skal fremgå af referatet. 

Byrådet har vedtaget, at rejseindberetninger vedrørende rejser til udlandet fremlægges på Aalborg Kommunes hjemmeside. Den pågældende forvaltning er forpligtet til at indberette alle rejser til udlandet for både politikere og ansatte, så snart afregningen for rejsen er afsluttet.  


Initiativret

Som byrådsmedlem har du efter Styrelsesloven ret til at tage ethvert spørgsmål om kommunens anliggender op i byrådet.
Denne såkaldte initiativret indebærer, at du har ret til at få en sag/et forslag på dagsordenen til et byrådsmøde. Ønsker du at benytte dig af denne ret, skal du sende dit forslag til dagsorden@aalborg.dk


Inhabilitet

Hvis man som byrådsmedlem har en særlig interesse i eller tilknytning til en sag, må man ikke deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Du kan læse mere om inhabilitet i forretningsorden for byrådet


Fritagelse

Du kan søge om fritagelse for dit hverv som byrådsmedlem af mindst 1 måneds varighed jævnfør. § 15 i Styrelsesloven – det vil sige ved længerevarende sygdom, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Ansøgningen om dette skal være skriftlig og vil blive behandlet på førstkommende byrådsmøde. Borgmesteren indkalder en stedfortræder for det medlem, der har fået bevilget fritagelsen. Normalt indkaldes 1. stedfortræder. Hvis en anden stedfortræder skal indkaldes, kræver det, at de stedfortrædere, der står foran, har lovligt forfald.  

Læs mere om fritagelse i Kommunestyrelsesloven på retsinformation.dk


Vielser

Økonomiudvakget har besluttet, at du som medlem af Aalborg Byråd er bemyndiget til at foretage vielser på Rådhuset, men også uden for rådhuset og på alle ugedage.

Borgerlige vielser i Aalborg Kommune finder sted på rådhuset, Gammel Torv, i byrådssalen på tirsdage, fredage og lørdage med start klokken 11.00, og foretages normalt af kommunens faste giftefogeder.

Skal du have en vielse på rådhuset kan det kun ske på tirsdage, fredage og lørdage i forlængelse af dagens øvrige vielser, som begynder klokken 11.00. Dette på grund af bemandingen på rådhuset.

Brudeparret, der gerne vil giftes af dig som byrådsmedlem, skal selv rette henvendelse til dig og aftale tid og sted for vielsen. Du skal være opmærksom på, at Borgerservice har to ugers sagsbehandlingstid på vielsespapirer. Så en aftale om en vielse skal altid være mindst to uger frem i tiden.

Når du har du lavet en aftale med et par, skal du give besked på vielse@aalborg.dk.

Her skal du oplyse tid og sted for vielsen samt navnene på brudeparret. Brudeparret skal selv sørge for to vidner til vielsen.

Brudeparret skal digitalt udfylde en ægteskabserklæring. Herpå skrives ligeledes, hvor og hvornår vielsen skal foretages, samt hvem der skal foretage vielsen. Derudover navne og adresser på de to vidner, som overværer vielsen. En bekræftelse på aftale med dig (for eksempel en mail) vedlægges ægteskabserklæringen til borgerservice.

Papirerne til vielsen udfærdiges i borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.

Du skal selv hente vielsespapirerne senest dagen før vielsen i borgerservice. Hvis vielsen er om søndagen, skal papirerne afhentes om fredagen inden klokken 14.00. Skal vielsen være på rådhuset sørger vi for, at papirerne kommer derned.

Vielsesattest

Vielsesattesten skal underskrives af giftefogeden (dig) og lægges i den vedlagte kuvert. Den udleveres til brudeparret efter vielsen.
Ægteskabsbog (og genpart) skal underskrives af brudeparret, de 2 vidner og dig. Det er vigtigt at få underskrifter på både ægteskabsbogen og genparten.

Vielsestalen

 • Første del er en generel tale til parret, som du selv kan bestemme.
 • Anden del af talen, hvor parterne spørges, om de vil ”have hinanden”, er mere officiel og kravene til ordlyden lovbunden.

Ægteskabsbogen med genpart og underskrifter skal du aflevere i borgerservice senest to hverdage efter vielsen. BEMÆRK, at parret ikke er registreret som ægtefæller, før borgerservice har indberettet vielsen, og altså har modtaget papirerne retur fra dig.

Du kan også aflevere vielsespapirerne her:

 • Budtjenesten, Boulevarden 13, 9000 Aalborg
 • I postkassen, Boulevarden 13, 9000 Aalborg
 • Til byrådsmøderne på de mandage, hvor der er møder efter weekendens vielser

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vielseskontoret:

Ring til os: 99 31 18 18 / 99 31 18 19 
Skriv mail: vielse@aalborg.dk.


Kommunikation og digitale medier

I Aalborg Kommune arbejder vi professionelt med kommunikation såvel internt som eksternt.
Kommunikationsmedarbejderne i de enkelte forvaltninger står altid klar til at hjælpe med at kommunikere budskaber. Kommunikationsmedarbejderne kan ikke hjælpe med at formidle partipolitiske holdninger, ønsker eller visioner.  

Du kan blive klogere på, hvordan vi arbejder med kommunikation i Aalborg Kommunes kommunikationsstrategi. 
Kontakt Kirja Holland Thomsen, hvis du ønsker at få materialet på mail. 

Sociale medier

Aalborg Kommune er aktiv på de sociale medier, og vi bruger dem til at tilgodese forskellige kommunikative formål.

På vores sociale medier får borgere, virksomheder og presse nyheder i ord, billeder og videoer. Her svarer vi også på spørgsmål eller henviser til den rette afdeling eller sagsbehandler i kommunen.  

Som medlem af Aalborg Byråd er du en vigtig ambassadør for Aalborg Kommune, og du er derfor altid velkommen til at dele, like opslag osv.
Tonen på de sociale medier kan ind i mellem være hård. Oplever du trusler eller chikane, er der gode råd at hente i KL´s vejledning om emnet.

Facebook

Vi bruger ofte Facebook til at kommunikere public-service-meddelelser til borgere - det kan være i forbindelse vejarbejde eller fornyelse af byrum - og til at formidle kommunens services og tilbud. Det kan også væe succeshistorier, som vi kan være stolte af, og som sætter Aalborg på det lokale, nationale eller internationale landkort. 

Vi anvender også Facebook til at invitere til forskellige begivenheder - det kan være alt fra store events som The Tall Ships Races til lokale borgermøder, hvor vi for eksempel ønsker borgernes besyv på en sag.

Se Aalborg Kommunes Facebook-profil

Instagram

Instagram bruger vi - sammen med borgerne - til at portrættere kommunen visuelt via såvel billeder som videoer. Vi indfanger de mange smukke øjeblikke, som opstår i dagligdagen, ved hjælp af #aalborgkommune. Derudover fungerer Instagram også ofte som et supplerende medie til Facebook og de budskaber, vi kommunikerer her. Det gør vi for at nå flere målgrupper.  

Se Aalborg Kommunes Instagram-profil

LinkedIn

LinkedIn er et værktøj, vi bringer i spil, når vi ønsker at berette om emner, der er af mere erhvervsrelaterede karakterer. Det kan fx være services til virksomheder eller markante resultater, der skabes på arbejdspladserne i Aalborg Kommune samt i forbindelse med nyansættelser og jobopslag.

Se Aalborg Kommunes LinkedIn-profil

Twitter

Vi anvender Twitter til kommunens pressemeddelelser/nyheder, som en ekstra mulighed for at dele vores pressehistorier.

Se Aalborg Kommunes Twitter-konto

Vi vil være tilgængelige, når medierne har brug for os

Medier og journalister skal opleve, at Aalborg Kommune er en åben og tilgængelig kommune, da det kan være med til at sikre, at de gode historier bliver fortalt fra Aalborg Kommune. Samtidig kan vi også være med til at afværge negative historier, der ruller hurtigt afsted, og som af og til opstår på baggrund af faktuelle fejl eller misforståelser. Derfor har vi siden 2014 haft en pressevagt, som går på skift mellem kommunikationskonsulenter/journalister i alle forvaltninger. Pressevagten betyder, at medierne kan få fat i pressevagten alle ugens dage udenfor almindelig åbningstid fra kl. 7-23.

Det betyder også, at du som byrådsmedlem kan blive kontaktet af vores pressevagt i forhold til interviewønsker udenfor almindelig arbejdstid. Pressevagten vil altid sætte dig godt ind i mediets eventuelle historie, og I vil tage en snak om, hvorvidt du vil stille op/er den rette til at stille op og om det videre forløb. Pressevagten forbeholder sig altid retten til at vurdere, om henvendelsen er af en sådan karakter, at den kan besvares i åbningstiden.

Som byrådsmedlem får du tilsendt Aalborg Kommunes pressemeddelelser direkte i indbakken, når de bliver sendt ud. Du får også tilsendt den daglige medieovervågning fra Infomedia hver morgen mandag til fredag, som giver et overblik over, hvad pressen formidler om Aalborg Kommune. 

 


Chikane, trusler, hærværk og vold

4 ud af 10 kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold i forbindelse med deres politiske hverv.
KL har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner udarbejdet en vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.

Læs vejledningen om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere


Adfærdskodeks

Byrådet har i enighed formuleret et adfærdskodeks, som udstikker fælles spilleregler for medlemmerne.
Byrådets adfærdskodeks er med til at sikre et godt arbejdsmiljø med respekt, ligeværd og forskellighed er i centrum.

Læs mere om Byrådets adfærdskodeks


Aalborg Kommunes grundfortælling

Læs mere om Aalborg Kommunes grundfortælling


Informationssikkerhed

Som medlem af Aalborg Byråd får du udleveret en iPad.

For at få adgang til Aalborg Kommunes systemer, bliver du som byrådsmedlem oprettet som bruger med e-mailadresse – din ”byrådsmail”. 

Information per mail sendes til ”byrådsmailen”, som du selvfølgelig kan læse på den udleverede iPad. 

Aalborg Kommunes password politik stiller en række krav til dit valg af password. 

Det:

 • skal bestå af minimum 14 karakterer
 • må ikke indeholder dit eget navn
 • må ikke indeholder Æ, Ø og Å 

For at få adgang via pc eller mac kræver det, at du logger på via ekstern.aalborg.dk – denne adgang virker fra alle computere. 

Adgangen via ekstern.aalborg.dk har et yderligere sikkerhedslag som kræver, at du kan modtage en SMS. Derfor vil alle byrådsmedlemmer blive oprettet i systemet med det mobilnummer, som er oplyst på ”Oplysningsskema for byrådets medlemmer”.  

Der ydes tilskud til internet og til telefon. 

IT-sikkerhed  

I Aalborg Kommune kommunikerer vi digitalt med borgerne, og vi indfører flere og flere selvbetjeningsløsninger. 

Alle, der anvender Aalborg Kommunes net og/eller IT, bør læse ”Regler for sikker brug af Aalborg Kommunes IT”. Heri står der blandt andet, at persondata skal sendes som sikker post, når disse sendes uden for Aalborg Kommunes net. På Aalborg Kommunes intranetsider om it-sikkerhed finder du både regler og videoer om IT-sikkerheden i Aalborg Kommune. Som byrådsmedlem bør du kende og overholde reglerne, og du skal også underskrive it-sikkerhedserklæringen samme sted. 

Læs og underskriv IT-Sikkerhedserklæringen (underskrives med NemID) 

Som byrådsmedlem skal du følge de IT-sikkerhedsregler, der gælder for øvrige ansatte

 • For at undgå at uvedkommende kan læse din post og andre oplysninger på din smartphone eller tablet, hvis du mister den, må du ikke gemme pinkoden på enheden. Du SKAL taste den ind hver gang, du anvender telefonen.'
 • For at undgå at der kan finde misbrug sted i dit navn, må du ikke overlade dine adgangskoder til andre - uanset hvem de er eller måtte foregive at være. Heller ikke til dine kolleger.
 • For at forhindre at uvedkommende kan få adgang til oplysninger, der kan læses fra din skærm - eller lave ulovligheder i dit navn - skal du altid huske at låse din enhed, når du forlader den.
 • Det er ikke tilladt at surfe sites med pornografisk materiale, nedladende materiale om køn, race eller religion, materiale med trusler om vold eller terrorisme - eller retsstridigt materiale. 

Læs mere om GDPR og databeskyttelse 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang