Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Restaurationsplan

Restaurationsplan

Restaurationsplanen beskriver blandt andet, hvordan Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger, godkender bestyrere og giver tilladelse til restaurationers åbningstider.


Forord

I 1999 fik Aalborg Kommune sin første restaurationsplan. I begyndelsen indeholdt restaurationsplanen retningslinier for Bevillingsnævnets tildeling af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid.

Denne reviderede restaurationsplan er bygget op, så den mere direkte henvender sig til den borger i Aalborg Kommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer. Restaurationsplanen er tænkt som en vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at søge om diverse tilladelser.

I forbindelse med revisionen af restaurationsplanen, er der også blevet plads til at give forskellige oplysninger, for eksempel er der en oversigt over, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, ligesom Bevillingsnævnets forretningsorden er vedlagt.

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester


Formål

Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nummer 135 af 18. januar 2010 om restaurations- og hotelvirksomhed (restaurationsloven), lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal:

 1. Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster

 2. Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder

 3. Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold – herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri – for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker samles

 4. Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder blandt andet de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold (herunder ventilation)

 5. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder

 6. Søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen

 7. Koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet


Bevillingsnævnet 

Aalborg Byråd har i henhold til restaurationslovens § 10, stykke 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet består af borgmesteren (formand), en repræsentant fra Nordjyllands Politi udpeget af politidirektøren, tre byrådsmedlemmer samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis 3F, Hotel & Restauration og Aalborg Restauratørforening af 1864.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Den indledende sagsbehandling foregår hos Nordjyllands Politi. Ansøgninger om alkoholbevilling med videre skal indgives til Nordjyllands Politi, Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som kan give den fornødne vejledning om udfyldelse af ansøgningsblanketter og vedlæggelse af dokumentation.

Find blanketter til ansøgning om alkoholbevilling på politiets hjemmeside

Henvendelse kan også ske på mail-adressen njyl@politi.dkog telefon 51 16 23 46.

Bevillingskontoret undersøger, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldt.

Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets sekretariat, Økonomi og Erhverv, Juridisk Kontor, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet, og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige .

Juridisk Kontor indhenter oplysninger fra By og Land om de bygningsmæssige og brandmæssige forhold, og fra Klima og Miljø om støj, ventilation og affaldsmæssige forhold. Fra SKAT indhenter Juridisk kontor oplysning om hvorvidt ansøger har væsentlig gæld til det offentlige.

Der holdes møde i Bevillingsnævnet cirka 8 gange om året.


Behandling af bevillingsansøgninger

Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på:

 • Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde
 • Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde
 • Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko
 • Størrelse, indretning, og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden
 • Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge
 • Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer
 • Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. 

Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Ved vurderingen af ansøgers økonomiske forhold vil Bevillingsnævnet lægge vægt på følgende:

 1. Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde
 2. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller subsidiært af låntageren
 3. Forfalden gæld til det offentlige sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag
 4. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, ligesom det forelagte driftsbudget skal rumme plads til (brutto) lønninger til ansat personale, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet

Myndighederne

Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres:

Nordjyllands Politi

Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.
Telefonnummer 51 16 23 46, e-mail:njyl@politi.dk :

 • Sagsforbereder alle ansøgninger inden de sendes til Bevillingsnævnet
 • Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser
 • Udsteder lejlighedstilladelser
 • Meddeler midlertidige alkoholbevillinger.


Bevillingsnævnets sekretariat

Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.
Telefonnummer 99 31 16 12, e-mail:bevillling@aalborg.dk 

 • Administrerer Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og udvidet åbningstid.

Aalborg Byråd

Boulevarden 13, 9000 Aalborg.

 • Klageinstans for Bevillingsnævnet.

Myndighedsgruppens sekretariat

Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.
Telefonnummer 99 31 16 12, e-mail:aalborg@aalborg.dk 

 • Koordinerer samarbejdet mellem de offentlige myndigheder.

By og Land

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Telefonnummer 99 31 20 00, e-mail:by.landskab@aalborg.dk 

 • Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant .
 • Fastsætter vilkår for anvendelse af offentlige arealer, herunder udeservering.

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.
Telefonnummer 99 31 94 00, e-mail:miljoe.energi@aalborg.dk 

 • Behandler ansøgninger i relation til støj- og lugtgener med mere, jævnfør den Kommunale Forskrift 001: Restaurationsdrift i Aalborg Kommune.
 • Behandler klager over manglende overholdelse af støjgrænser med videre.  

Modtag "Kommunal forskrift nummmer 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune"  på mail:
Skriv til os, så sender vi materialet som pdf
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 12

FødevareNordjylland

Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV.
Telefonnummer 98 78 10 00, e-mail:nordjylland@fvst.dk 

 • Behandler ansøgninger i relation til fødevarehåndtering, krav til restaurationskøkkener og restaurationstoiletter med videre.
 • Håndterer registrering i Fødevarestyrelsen for så vidt angår nye fødevarevirksomhedsejere samt registrering ved ejerskifte.

SKAT

Betalingscenter, Ringkøbing, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing
Telefonnummer 72 22 18 18.

 • Behandler ansøgninger i relation til virksomhedens gæld til det offentlige og udstedelse af CVR-nummer.

Nordjyllands Beredskab I/S

Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg.
Telefonnummer 70 15 15 14, e-mail:mail@nobr.dk 

 • Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes.

 


Alkoholbevilling

Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Ved stærke drikke forstås alkoholiske drikke med en styrke på 2,8 volumenprocent alkohol eller derover.

Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, så der i alle butikker kan ske servering og fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift er opbygget således, at sker der detailsalg – hvad enten det sker fra en butik eller en restauration – vil reglerne i lov om detailsalg være gældende. Tilsvarende vil reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed med videre gælde, så snart der sker servering.

Alkoholbevilling gives og fornyes af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år. 

Der kan som udgangspunkt – bortset fra hoteldrift – ikke gives alkoholbevilling til restaurationsdrift i lokaler over 1. sal. Bevillingsnævnets praksis vil i denne forbindelse være i overensstemmelse med lokalplanen, der gælder for den pågældende ejendom. 

Selvom man har modtaget alkoholbevilling, må virksomheden ikke påbegyndes, før lokalerne er godkendt af By og Land, By og Miljø.

1.  Begrænsninger

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 10, stykke 2 begrænses efter en konkret vurdering.

Hvis der for eksempel er usikkerhed omkring ansøgerens personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses til 2 år, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden.

Der kan ligeledes ske begrænsninger vedrørende udbuddet af stærke drikke, således at der kun må serveres øl og vin. Til brugerne af en sportshal og deres gæster kan der udstedes en såkaldt sportsbevilling.

2.  Vilkår for bevillingen

Alkoholbevillingen kan gives under følgende vilkår:

 • At miljø- og støjkrav nøje overholdes
 • At beredskabsmæssige krav nøje overholdes
 • At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, således at der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer
 • At restaurationen ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke eller iværksætter aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke, ligesom der ikke må foretages markedsføring og salg af spiritus på uddannelsesinstitutionerne
 • At der er optræden og underholdning i restaurationen
 • At der ikke afvises gæster alene med baggrund i etnisk oprindelse med videre
 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

Det er en generel forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne i den kommunale forskrift nummer 001: ”Restaurationsdrift i Aalborg Kommune” vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder blandt andet støj overholdes.

Modtag "Kommunal forskrift nummmer 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune"  på mail:
Skriv til os, så sender vi materialet som pdf
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 12

Ved bygnings- og driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos By og Land, By og Miljø, jævnfør afsnittet 'Myndighederne' under 'Behandling af bevillingsansøgninger'.

Miljø- og Energiforvaltningen påser, at de gældende støjgrænser overholdes.

3.  Betingelser for bevillingen

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 10, stykke 2 betinges efter en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgå af bevillingen. Der kan for eksempel blive tale om følgende betingelser:

 • At restaurationen er en spiserestaurant
 • At restaurationen ikke må indrettes med dansegulv eller scene
 • At restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges
 • At der ikke opstilles spilleautomater i restaurationen
 • At der kun serveres stærke drikke til medlemmer, spillende gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer
 • At ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse kan godkendes af Bevillingsnævnet
 • At der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra klokken 24 til lukketid
 • At personalet eller dele af personalet skal godkendes af politiet
 • At bevillingshaver eller bestyrer har bopæl i eller i nærheden af Aalborg Kommune
 • At personer under 18 år, der deltager i sluttede selskaber af ikke familiemæssig karakter, ikke får serveret stærke drikke


Før der fastsættes begrænsninger eller knyttes betingelser til en alkoholbevilling, skal der foretages en høring af ansøgeren i henhold til forvaltningsloven.

4.  Afslag på alkoholbevilling

Hvis betingelserne for at få en alkoholbevilling ikke er opfyldt, må ansøgeren forvente at få afslag. Afslaget vil indeholde oplysninger om muligheden for at klage til Byrådet og om klagefristen.

Der kan også klages over begrænsninger eller betingelser i en alkoholbevilling. Et afslag eller betingelser og begrænsninger i en bevilling - kan påklages til Byrådet inden for 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Når Byrådet modtager klagen, vil den blive sendt til høring i Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet fremsender herefter en udtalelse til Byrådet. Byrådet behandler klagen på et byrådsmøde på baggrund af udtalelsen fra Bevillingsnævnet. Når klagen har været forelagt Byrådet, vil Byrådets afgørelse bliver meddelt ansøgeren.

Byrådets afgørelse kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelsen er derfor endelig, men ansøger har dog stadig mulighed for at indbringe afgørelsen for retten, hvis ansøger ønsker at gå videre med sagen.

5. Bortfald af alkoholbevillingen

En alkoholbevilling bortfalder som udgangspunkt efter restaurationslovens § 18 i følgende tilfælde:

 • Hvis bevillingshaveren dør
 • Hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at have en bevilling
 • Hvis bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted
 • Hvis bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen
 • Hvis en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt

Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke udnyttes.

Overdragelse eller salg af en virksomhed med bevilling til tredjemand

En bevilling er knyttet til bevillingshaveren, hvad enten den er givet til en person eller et selskab, forening eller andet. Som udgangspunkt kan en alkoholbevilling ikke overdrages til tredjemand, da bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen jævnfør § 18. En bevilling kan derfor ikke overgå til tredjemand, hverken ved bortforpagtning eller i forbindelse med ejerskifte.

Hvis en restaurationsvirksomhed helt eller delvist overdrages, sælges eller bortforpagtes til en anden person, selskab, forening eller lignende end bevillingshaveren, er der tale om et ejerskifte.  Salg eller overdragelse af anparter, aktier eller andre kapitalandele i et selskab, der er bevillingshaver, betragtes dog ikke som ejerskifte.

Hvis der i bevillingens løbetid enten indtræder nye medlemmer af direktionen eller bestyrelsen eller en aktionærs, anpartshavers eller kapitalandelshavers ejerandel vokser til mere end 30% af selskabskapitalen, skal Bevillingsnævnet vurdere, om selskabet fortsat opfylder betingelserne for at have alkoholbevilling.

Hvis Bevillingsnævnet vurderer, at betingelserne ikke længere er opfyldt, bortfalder alkoholbevillingen. Dette er en afgørelse, der kan påklages, modsat de andre tilfælde, hvor en bevilling bortfalder efter § 18.

Bevillingshaverens død, konkurs eller værgemål

Hvis en bevillingshaver dør, har bevillingshaverens ægtefælle ret til at overtage bevillingen, hvis ægtefællen har været samlevende med bevillingshaveren indtil bevillingshaverens død. Ægtefællen skal opfylde betingelserne i restaurationslovens § 13, stykke 1. Bevillingsnævnet kan tillade, at en efterlevende ægtefælle, der ikke er fyldt 25 år, overtager bevillingen .

Hvis en bevillingshaver dør, tages under konkursbehandling eller kommer under værgemål er det muligt for et dødsbo, konkursbo, værge eller en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, at fortsætte med at drive bevillingshaverens virksomhed. Virksomheden skal drives videre med henblik på afvikling, salg eller lignende. Det er en betingelse, at der skal ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden virksomheden fortsættes, og muligheden for at fortsætte gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkurs- dekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politidirektøren forlænge fristen.

6.  Fratagelse af alkoholbevilling

Frakendelse

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 19 frakendes af domstolene under en straffesag, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. Domstolene kan således frakende bevillingen, uden at der er givet en forudgående advarsel, hvis der er tale om en tilstrækkelig grov overtrædelse. Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt forholdene over for restauratøren. Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering.

Tilbagekaldelse

En alkoholbevilling kan endvidere tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

Det er således en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse.

Som eksempel på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes:

 • Såfremt bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kroner
 • Bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol
 • Bestyreren eller bevillingshaveren er ikke til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster
 • Bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald
 • Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde
 • Bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd
 • Grov uorden, for eksempel mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas eller flasker
 • Mangelfuld rengøring med mere
 • Gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til ulempe for andre tilstedeværende eller omkringboende


Ved tilbagekaldelse af en alkoholbevilling må der kræves mere graverende forhold, end der kræves i forbindelse med afslag på en ansøgning, da der er tale om fratagelse af en rettighed, og da fratagelsen kan have store økonomiske konsekvenser for bevillingshaveren. Tilbagekaldelsen kan af bevillingshaver kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnets afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og fristen herfor.

Bevillingshaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Bevillingsnævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Bevillingsnævnet oversender sagen til den stedlige politidirektør, der indbringer sagen for retten. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive virksomheden.

7.  Fornyelser

Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet iagttage følgende forhold:

 • Ingen tidligere problemer: Fornyelser på uændrede vilkår.
 • Tidligere problemer: Der stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder.

En forlængelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt, eller hvis virksomheden ikke har været drevet på forsvarlig måde.

En klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling har ikke opsættende virkning, men Bevillingsnævnet og Aalborg Byråd kan bestemme, i hvilket omfang ansøger under sagens behandling må drive virksomheden. 

8.  Forhåndstilsagn

Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende i 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid.

9.  Udeservering

Offentligt vejareal

Ansøgning om særlig råden over offentligt vejareal i forbindelse med etablering af fortovsrestauration i Aalborg Kommune kan søges på Aalborg Kommunes hjemmeside via linket nedenfor eller indgives til By og Land.

Ansøgning om etablering af udendørsservering

Tilladelserne bliver meddelt som midlertidige, gældende for en sæson ad gangen, og på nærmere angivne vilkår. Såfremt arealet omfatter eller på anden måde berører flugt- og redningsveje fra og til omgivende bebyggelse og grundarealer skal beredskabsmyndigheden tillige give deres samtykke. Såfremt ansøger ønsker at udskifte inventar, skal der uploades/indgives billedmateriale som bilag til ansøgningsskemaet. 

Private arealer

Ansøgning om udeservering på privat areal indgives til By og Land, By og Miljø, hvor ansøgningen skal behandles efter plan- og bygningslovgivningen. I tilladelsen vil der blive henvist til de vilkår, som er gældende ved udeservering på offentligt areal.

10.  Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling

Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse.

11.  Ændring af driftsform

En restaurant må ikke ændre driftsform uden Bevillingsnævnets forudgående godkendelse. En bodega må således ikke uden godkendelse ændres til et diskotek, ligesom en spiserestaurant ikke uden godkendelse må ændres til bodega eller diskotek. En ændring, der medfører en kombination af spiserestaurant, cafe eller diskotek, kræver ligeledes godkendelse, idet spiserestaurationerne i videst muligt omfang bør bibeholdes.

I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: 

Spiserestaurant

Ved spiserestaurant forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som skal tillaves på stedet.

Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. Hvis en spiserestaurant har tilladelse til at ændre koncept om aftenen fra spiserestaurant til cafe/diskotek, skal det klart kunne fastslås, hvornår restaurationen skifter koncept, ligesom alle myndighedstilladelser skal følge konceptet.

Bar, bodega, café

Herved forstås restauranter med eller uden madservering . Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet.

Danserestaurant/diskotek

Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal, og et permanent etableret frit dansegulv.

Kulturelle institutioner

I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer og lignende. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden.

Klubber/foreninger

Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til lokalet og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter og deres gæster/tilskuere. Bevillingen vil endvidere normalt være begrænset til servering af øl i skatteklasse 1 og bordvine.

 

12. Byrådets retningslinjer for tildeling af alkoholbevillinger

Bevillingsnævnet skal ved sin tildeling af alkoholbevillinger søge at realisere restaurationsplanens målsætninger. I det omfang, der opstår nye bycentre omkring banegården og havnen nord og syd for fjorden, skal nye restaurationer medvirke til, at der skabes et godt miljø omkring disse torve og pladser.

Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinjer:

 • Butikscentre, handelscentre og lignende med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:
  Ingen specielle begrænsninger.

 • Restaurationer, kantiner og lignende på kursussteder, skoler med mere med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:
  Ingen specielle begrænsninger. Til kursussteder, skoler og lignende kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse 1 og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Aalborg Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår.

 • Sportshaller: 
  Private og selvejende haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til de kommunale haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse 1, og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer.

 • Restauranter med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: 
  Ingen specielle begrænsninger.

 • Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: 
  Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Der skal således udvises betydelig tilbageholdenhed ved meddelelse af tilladelse til diskoteker i beboelsesejendomme. Der kan kræves dokumentation for, at støjgrænserne i "Kommunal forskrift nummer 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune" er overholdt.

 • Restaurationer i det indre Aalborg: 
  Dette område gælder følgende gader, som danner en naturlig ring: Vesterbro, Prinsensgade, J .F . Kennedys Plads, Jyllandsgade, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade, Slotspladsen og Strandvejen. Desuden er de gader, der ligger inden for ringen også omfattet. Ud over kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herud over stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor.

 • Jomfru Ane Gade:
  Der kan ikke uden Byrådets forudgående godkendelse meddeles flere alkoholbevillinger i Jomfru Ane Gade på grund af for stærk koncentration af restauranter, ligesom serveringsarealet for de bestående restauranter ikke må udvides uden tilladelse fra såvel bygningsmyndighederne, beredskabsmyndighederne som Bevillingsnævnet.

  For området mellem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade henvises til lokalplan 10-056 .
  Find lokalplan 10-056 over området melllem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade
 • Aalborg Havn:
  På og ved Limfjorden ejes og udlejes nogle af arealerne af Aalborg Havn. Der kan meddeles alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter under forudsætning af, at placeringen findes hensigtsmæssigt.

 


Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling

Lejlighedstilladelser

Politiet kan i henhold til restaurationslovens § 22 tillade, at der under nærmere angive betingelser serveres stærke drikke ved enkeltstående arrangementer.

Midlertidig tilladelse

Når der er indgivet ansøgning om alkoholbevilling, kan politidirektøren tillade, at der serveres stærke drikke. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet. Det forudsættes, at politidirektøren ved nye restaurationer kun giver midlertidig tilladelse til servering af stærke drikke, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give alkoholbevilling.

Hvis det drejer sig om en midlertidig tilladelse i forbindelse med ejerskifte, forudsættes at restauranten drives videre som hidtil. Foretages der efterfølgende ændringer i restaurationens størrelse, indretning og koncept, henvises den nye ejer til at ansøge Bevillingsnævnet om forhåndsgodkendelse af det nye koncept.

Kantiner

Til kantinedrift kræves ikke alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Kantiner må som udgangspunkt holdes åbne fra ½ time før arbejdstidens begyndelse til 1½ time efter arbejdstidens ophør.

Sluttede selskaber

Der kræves ikke alkoholbevilling til afholdelse af sluttede private selskaber, ligesom der som udgangspunkt ikke er forbud mod servering af stærke drikke for unge under 18 år. Der må dog ikke i selskabslokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling, serveres stærke drikke for personer under 18 år. Sluttede selskaber afholdes ofte inden for familiens rammer (dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage og lignende) i private boliger, forsamlingshuse og selskabslokaler, hvor værten selv sørger for serveringen.

Der må ikke være offentlig adgang til sluttede selskaber, og der skal føres en effektiv kontrol med, at uvedkommende ikke deltager i det sluttede selskab. Det skal kunne oplyses, hvem der er arrangør, og hvem der er gæst, og der skal være en forbindelse mellem arrangøren og gæsterne, der vil være til stede i henhold til en invitation eller anden indkaldelse.

Man kan ikke ved et offentligt arrangement ved lukketid lukke dørene og fortsætte som et sluttet selskab.

Hvis det drejer sig om store arrangementer uden for en etableret restauration, hvor tilknytningen mellem arrangør og gæster er ringe, kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der eventuelt hos politiet skal indhentes tilladelse til offentlig forlystelse. Det kræver politiets tilladelse, hvis et sluttet selskab, der afholdes i restaurationslokaler, skal fortsætte ud over restaurationens lukketid.

 


Godkendelser

1.  Alkoholbevilling

Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der er fyldt 21 år eller, hvis ansøger har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 18 år, ligesom man ikke må være umyndiggjort eller under lavværgemål jævnfør restaurationslovens § 13.

I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling.

Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber, hvis direktionens medlemmer og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme personlige betingelser som ved alkoholbevillinger til personer.

2.  Bestyrere

Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingsindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer.

Er bevillingsindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde samme betingelser som forretningsindehaver. Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling, skal bestyreren være fyldt 21 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 18 år. Bestyreren skal være bosiddende i den nordjyske region, således at vedkommende kan tilkaldes med kort varsel.

Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens § 15, stykke 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, jævnfør § 15, stykke 2.

Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (for eksempel forhold som vold, berigelse eller lignende), våbenloven eller narkobestemmelserne eller har banderelationer, kan den pågældende, som udgangspunkt, ikke godkendes som bestyrer.

Der er afgørende forskel på en bestyrer i en restauration og på en forpagter af en restauration, idet forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende, der skal have sin egen alkoholbevilling. Forpagtningsafgiften til restaurationens ejer vedrører således lejeafgift af lokalerne, goodwill med videre.

3.  Dørmænd og andre ansatte

Dørmænd

Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden.

Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til klokken 05.00 skal som hovedregel have dørmænd. Dette kan i enkelte tilfælde fraviges, hvis koncept, målgruppe og beliggenhed ikke indikerer, at der kan opstå ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer.

Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til klokken 05.00, opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. 

Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet. Autorisation kan meddeles en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for et strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udøve hvervet på forsvarlig måde.

Andre ansatte

Bevillingsnævnet kan træffe bestemmelse om, at andre eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udføre hvervet på betryggende måde.

En godkendelse som bestyrer, en autorisation af en dørmand og en godkendelse af en ansat kan frakendes ved dom, hvis bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen strafbar overtrædelse af restaurationsloven. Bevillingsnævnet og politiet kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der er grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke kan varetage sit hverv på forsvarlig måde.


Adgangskontrol

Som indehaver af en selvstændig privat virksomhed, bestemmer restauratøren selv, hvem der kan modtages som gæster. Hvis gæster udelukkes eller bortvises, må der kunne anføres en konkret begrundelse herfor, idet restauratøren lever af at modtage og servere for gæsterne. Der kan være mange grunde til at nægte gæster adgang til restaurationen. Hvis gæsterne ikke opfylder restaurationens alders- eller beklædningsmæssige krav eller er støjende eller berusede, kan de afvises. De kan selvsagt også afvises, hvis restaurationen er fyldt op, idet restaurationen kun er godkendt til et bestemt antal gæster. Hvis gæsterne ved tidligere lejligheder har optrådt på en sådan måde, at de fremover er uønsket i restaurationen, kan de afvises under henvisning til deres tidligere opførsel. En sådan karantæne, der er meddelt af virksomheden, vil normalt gælde indtil videre. 

Restauratørerne kan aftale, at en karantæne i en restauration også skal have virkning i de andre restaurationer. Personer, der efter deres påklædning er kendt som tilhørende grupper, der kan virke forstyrrende for den offentlige ro og orden, kan typisk have en negativ indflydelse på atmosfæren i restaurationen. Under henvisning hertil kan restauratøren udstede en karantæne til de pågældende, der fremover er uønsket i restaurationen.

Da det kan være risikabelt at bortvise en voldelig person, vil restauratøren ofte anmode om politiets bistand hertil, ligesom restauratøren kan anmode politiet om generelt på restauratørens vegne at bortvise uønskede personer fra restaurationen, hvis politiet antræffer sådanne på restaurationen under den almindelige kontrolindsats. Det er derfor meget væsentligt, at der etableres et godt samarbejde mellem dørmændene og politiet vedrørende adgangskontrollen til værtshusene, således at kriminelle elementer holdes ude af værtshusmiljøet.

Forbud mod forskelsbehandling

Det er strafbart at nægte en gæst adgang til en restauration eller nægte at betjene gæsten alene på grund af gæstens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Det er endvidere strafbart at indføre kvotering af gæsterne af samme årsager. Gæster af anden etnisk oprindelse end dansk er i øvrigt underlagt samme adgangsbetingelser som andre gæster.

 


Unges beskæftigelse i restaurationer 

På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er på uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn eller børnebørn. På serveringssteder, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan politiet forbyde ansættelse af personale under 18 år til beskæftigelse i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Der henvises i denne forbindelse til restaurationslovens § 27. Restaurationsloven administreres ikke af Arbejdstilsynet. 

Der gælder i arbejdsmiljølovgivningen særlige regler for unge under 18 års arbejde. Disse regler vedrører både, hvilken type arbejde de unge må udføre, og hvornår de må arbejde.

Reglerne kan findes i arbejdsmiljølovens kapitel 10 samt i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nummer. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Der kan yderligere henvises til At-vejledning E.0.2-1. marts  2007 - Opdateret:  oktober 2015 om ikke undervisningspligtiges arbejde og At-vejledning E.0.1-1 marts 2007, opdateret april 2015 om undervisningspligtiges arbejde.

Find arbejdsmiljøloven på Arbejdstilsynets hjemmeside

 


Åbningstider

Efter restaurationslovens § 28, stykke 1 skal restaurationer og andre serveringssteder være lukket i tiden fra klokken 24.00-05.00.

I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler.

Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan således uden tilladelse holde åbent fra klokken 05.00 – 24.00, herunder morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food, spisesteder med videre.

Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes anløbspladser.

Bevillingsnævnet kan ligeledes med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid fra klokken 24.00 til 05.00, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. 

Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat kan politiet tillade længere åbningstid end fra klokken 05.00 til klokken 24.00 for restaurationer i politikredsen eller en del af denne.

Ved behandlingen af ansøgninger om udvidet åbningstid skal der foretages en konkret afvejning af:

 • Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (koncept)
 • Miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj og lignende)
 • Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem ligedanne restaurationer

Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid.

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til spiserestaurationer, morgenværtshuse, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food og lignende.

Bevillingsnævnet kan tillade, at spiserestauranter, hotelrestauranter, caféer med madservering, barer, bodegaer og diskoteker uden egentlig natklubpræg har åbent til klokken 03.00, såfremt dette ikke væsentligt ændrer konceptet for virksomheden, og såfremt støjgrænserne kan overholdes.

Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af:

 • At restaurationen tidligst åbner klokken 08.00
 • At der er adgangskontrol fra klokken 24 til lukketid
 • At miljø- og støjkrav nøje overholdes
 • At de beredskabsmæssige krav nøje overholdes
 • At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer
 • At unge under 18 år ikke opholder sig i restauranten i den udvidede åbningstid fra klokken 24.00 til klokken 03.00
 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at natrestauranter, natklubber, diskoteker med natklubpræg og restauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til klokken 05.00 eller 06.00.

Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af:

 • At restauranter holdes lukket i tidsrummet klokken 05.00-10.00, bortset fra lørdag morgen samt morgenen til søn- og helligdage, hvor restauranter skal holdes lukket i tidsrummet mellem klokken 06.00-10.00. Alle gæster skal således være ude af restauranterne henholdsvis klokken 05.15 og 06.15
 • At der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra klokken 24 til lukketid natten efter torsdag, fredag, lørdag og før helligdage
 • At restauranter har en vis størrelse og indretning
 • At miljø- og støjkrav nøje overholdes
 • At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer
 • At de beredskabsmæssige krav nøje overholdes
 • At personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid mellem klokken 24 .00 og 05.00 eller 06.00
 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift
 • At der er videoovervågning

Ved sluttede selskaber kan politiet tillade, at unge under 18 år opholder sig i restaurationslokalet efter klokken 24.00.

I hoteller med natklub med egen indgang kan der gives udvidet åbningstid til klokken 05.00, idet det bemærkes, at hoteller uden tilladelse kan servere for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler.

Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til klokken 05.00 eller klokken 06.00. Tilladelsen kan betinges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem klokken 05.00 eller 06.00 til klokken 10.00.

Tilladelserne til den udvidede åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år.

Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end klokken 24.00, hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end klokken 24.00, hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn.

Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra klokken 24.00.

Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan Bevillingsnævnet stille vilkår om, at restaurationen holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid, for eksempel i tidsrummet mellem klokken 05.00 og 08.00.

Ved ejerskifte i midtbyen – specielt Jomfru Ane Gade – skal den nye ejer selv søge om tilladelse til udvidet åbningstid, selvom den nuværende ejer har det.

Lovændringer om åbningstider har til enhver tid forrang for bestemmelserne i nærværende restaurationsplan.

En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan meddeles for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for en vis periode.

 


Sanktionsmuligheder 

Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpede omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf.

Overtrædelse af en række af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser kan straffes med bøde. Opmærksomheden skal særligt henledes på reglerne om unges arbejde som omtalt i afsnittet "Unges beskæftigelse i restaurationer". 

Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens § 28, stykke 6 .

Bevillingsnævnet skal i den forbindelse særligt være opmærksom på følgende bestemmelser:

 1. Restaurationslovens § 26, stykke 2 og 3, hvorefter optræden i restauranter for offentligheden kun må ske med politiets tilladelse, ligesom politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer.

 2. Restaurationslovens § 27, stykke 1. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden (det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller værtens børn eller børnebørn).

 3. Arbejdsmiljølovens § 61, stykke 4 og 5 sammenholdt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nummer 239 af 6. april 2005 om unges arbejde § 37, hvorefter unge, der er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må arbejde efter klokken 20.00. Endvidere henvises til § 23, stykke 4, hvorefter unge som er fyldt 15 år og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten i restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må arbejde indtil klokken 24.00. Der henvises endvidere til restaurationslovens regler om unges arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, se ovenfor.

 4. Restaurationslovens § 28, stykke 8 om forbud mod gæsters ophold i restaurationslokaler i lukketiden (nattesæde)

 5. Restaurationslovens § 29, stykke 1 om forbud mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke for personer, om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.

 6. Restaurationslovens § 31, hvorefter politiet under særlige forhold kan forbyde restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed, ligesom politiet kan forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution eller som tidligere i forbindelse med restaurationsbesøg har gjort sig skyldig i strafbare handlinger, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse personer som gæster.

 7. Restaurationslovens § 32, stykke 1 om forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omkringboende.

 8. Ordensbekendtgørelse nummer 511 af 20. juni 2005 § 8 med senere ændringer, hvorefter politiet kan forbyde benyttelse af højttalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende udendørs eller for åbne vinduer eller døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

 9. Vejledning nummer 9236 af 29. april 2014 om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen) indeholder generelle regler for fødevarehygiejne, ansvarsfordeling, kravene til behandling af udenomsarealerne i fødevarevirksomheder, herunder at disse samt alt indvendigt inventar og toiletforhold skal holdes rene, ryddelige og i god stand, ligesom lokaler i fødevarevirksomheder skal holdes rene, i god orden og vel vedligeholdte. Det bemærkes, at nye fødevarevirksomheder og nye ejere af eksisterende fødevarevirksomheder skal registreres ved Fødevarestyrelsen. Nye fødevarevirksomheder og nye ejere af eksisterende fødevarevirksomheder skal selv sørge for at udarbejde et egenkontrolprogram.

  Find Fødevarestyrelsens startpakke for nye virksomheder på fødevarestyrelsens hjemmeside

 10. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nummer 174 af 25. februar 2008 om ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” § 4 stykke 1 er derfor kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) mulighed for, i forsamlingslokaler til mere end 50 og højst150 personer, at give driftsmæssige pålæg som fremmer brandforebyggelsen eller mindsker brandfaren. I samme bekendtgørelses § 3 stykke 1 er der beskrevet, at forsamlingslokaler til mere end 150 personer er omfattet af driftsmæssige forskrifter, som indeholder krav om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre med videre, flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, el-sikkerhedsattest samt driftsjournal med videre.
  Der kan i medfør af Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nummer 660 af 10. juni 2009 § 35, være fastsat foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Endvidere kan der i medfør af Forsvarsministeriets bekendtgørelse nummer 175 af 25. februar 2008 om ”brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler” være meddelt påbud og forbud med umiddelbar virkning. Ovennævnte brandmæssige sikkerhedsbestemmelser er altid gældende, når lokalerne er i brug.

 11. Kommunal forskrift nummer 001- Restaurationsdrift i Aalborg Kommune: Forskriften har til formål at regulere de miljømæssige forhold i forbindelse med drift af restaurationer i Aalborg Kommune. Ifølge forskriften skal der for eksempel fremsendes dokumentation for, at bestemmelserne omkring støj er overholdt, ligesom der kan nedlægges forbud mod visse aktiviteter eller hele restaurationens drift, hvis forskriften ikke overholdes.

  Modtag "Kommunal forskrift nummmer 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune" på mail:
  Skriv til os, så sender vi materialet som pdf
  Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 12

 12. Bekendtgørelse nummer 626 af 29. september 1987 med senere ændringer om forbud mod forskelsbehandling på grund af race med videre, hvorefter det er strafbart inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed at nægte at betjene en person på samme vilkår som andre på grund af personens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, ligesom det er strafbart af samme grunde at nægte at give en person adgang på samme vilkår til andre lokaliteter, der er åben for almenheden.

 


Ikrafttrædelse

 • Som vedtaget af Aalborg Byråd den 14. december 1998 trådte denne restaurationsplan i kraft den 1. januar 1999.
 • Restaurationsplanen er ændret af Aalborg Byråd den 12. november 2001 med virkning per 1. januar 2002.
 • Restaurationsplanen er ændret af Aalborg Byråd den 15 . december 2003 med virkning per 1. januar 2004.
 • Restaurationsplanen er ændret af Aalborg Byråd den 23 . januar 2006 med virkning per 1. april 2006.
 • Restaurationsplanen er senest ændret af Aalborg Byråd den 13. juni 2016 med virkning per 1. juli 2016.

Forretningsorden for Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnets medlemmer

§ 1

Stykke 1 Bevillingsnævnet består af 8 personer: Politidirektøren, 4 byrådsmedlemmer udpeget af Aalborg Byråd, et sagkyndigt medlem samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis 3F, Hotel & Restauration og Aalborg Restauratørforening af 1864. Desuden deltager embedsmænd – uden stemmeret – i Bevillingsnævnets møder.

Stykke 2. Bevillingsnævnet vælger selv en formand og en næstformand.

Stykke 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger Byrådets valgperiode.

Stykke 4. Nævnets sekretariatsarbejde varetages af en dertil udpeget sekretær. For sekretæren finder § 2 tilsvarende anvendelse. Hvis sekretæren ikke kan medvirke ved behandlingen af en sag, udpeges en anden til at virke som sekretær under sagen.

Stykke 5. Nævnets adresse er: Bevillingsnævnet, Aalborg Kommune, Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.

Inhabilitet

§ 2

Stykke 1. Nævnet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i nævnets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under sagens behandling forlade lokalet. Den pågældende er ikke afskåret fra at deltage i nævnets afgørelse af, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stykke 2. Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om pågældendes habilitet.

Stykke 3. Nævnet afgør selv i påkommende tilfælde, om et medlem kan deltage i en sags behandling.

Bevillingsnævnets møder

§ 3

Stykke 1. Bevillingsnævnets møder er lukkede.

Stykke 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette til formanden inden mødet.

Stykke 3. Formanden drager omsorg for mødernes indkaldelse.

Stykke 4. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stykke 5. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder udvalgets møder, og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stykke 6. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og den i dagsordenen angivne rækkefølge kan fraviges.

Stykke 7. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse.

Udsendelse af dagsorden

§4

Stykke 1. Formanden foranlediger, at der senest 1 uge før et mødes afholdelse tilsendes medlemmerne en dagsorden.

Stykke 2.  Hvis et medlem senest 2 uger før et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Stykke 3. Det fornødne materiale til sagernes bedømmelse er tilgængeligt for medlemmerne hos nævnets sekretær 1 uge før mødets afholdelse.

Beslutningsdygtighed

§ 5

Stykke 1. Bevillingsnævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stykke 2.  Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed skal der meddeles afslag.

Beslutningsprotokol

§ 6

Stykke 1. Nævnets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af nævnets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Stykke 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Stykke 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stykke 4. Senest 1 uge efter mødets afholdes fremsendes et renskrevet referat til samtlige nævnsmedlemmer. Formanden drager omsorg for, at nævnets afgørelser bringes til parternes kundskab.

Ikrafttrædelse

§ 7

Godkendt af Bevillingsnævnet på et møde den 24. januar 2022. Forretningsordenen træder i kraft straks efter Bevillingsnævnets godkendelse.

Modtag "kort over principper for restauranters åbningstider" på mail

Skriv til os så sender vi et kort, som viser principperne for restaurationers åbningstider i midtbyen.

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretær

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 12

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang