Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Restaurationsplan

Restaurationsplan

 • Titel: Restaurationsplan
 • Vedtaget: 14. december 1998 af Aalborg Byråd
 • Opdateret: senest ændret af Aalborg Byråd 22. januar 2024 med virkning fra 22. januar 2024


Forord

Aalborg Kommune ønsker et attraktivt restaurationsmiljø, som bygger på en ansvarlig atmosfære, hvor det både er sjovt og sikkert at færdes. Restauranter, caféer, diskoteker og musiksteder er for mange en stor del af deres sociale liv, og noget vi er kendte for både i Danmark og udlandet. I Aalborg Kommune ønsker vi, at der skal være plads til oplevelser, samtidig med at der tages hensyn til naboer og byens borgere. 

Formålet med restaurationsplanen er at give både restauratører og borgere en viden om intentionerne samt de lovmæssige og praktiske rammer, der gælder for restaurationslivet i Aalborg Kommune.
Restaurationsplanen er Byrådets ønsker og visioner på området for alkoholbevillinger. Den er også et opslagsværk for restauratører og alle, der arbejder med området, hvad enten du driver spiserestaurant, værtshus, diskotek eller afholder festlige arrangementer. Du kan dykke ned i Restaurationsplanen lige der, hvor du, din virksomhed eller forening har behov for det. Nogle afsnit forklarer baggrund og regler, mens andre er til praktisk brug, når du skal søge en alkoholbevilling. Restaurationsplanen er derfor også et værktøj til bevillingssøgere, der beskriver de hensyn kommunen tager for at få et levende og alsidigt restaurationsliv, som er trygt og fordomsfrit. 

Vi ønsker, at restaurationsplanen kan være med til at skabe et større kendskab til og forståelse for reglerne på restaurationsområdet, og på den måde også fremme den konstruktive dialog og gensidige hensyntagen restauratørerne, myndighederne og beboerne imellem.

Lasse Frimand Jensen
Borgmester, Aalborg Kommune

Lasse Frimand Jensen


 


 

Formål

Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nummer 692 af 5. juli 2019 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling med videre. (restaurationsloven), lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal:

 1. Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster
 2. Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder
 3. Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold – herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri – for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker samles
 4. Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder blandt andet de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold (herunder ventilation)
 5. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder
 6. Søge at modvirke uregelmæssigheder. 
 7. Koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning med mere, herunder Restaurationsloven.


 

Bevillingsnævnet


Aalborg Byråd har i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet består af borgmesteren (formand), en repræsentant fra Nordjyllands Politi udpeget af politidirektøren, et sagkyndigt medlem, tre byrådsmedlemmer samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis 3F, Hotel & Restauration og Aalborg Restauratørforening af 1864.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Den indledende sagsbehandling foregår hos Nordjyllands Politi. Ansøgninger om alkoholbevilling med videre skal sendes til Nordjyllands Politi, Bevillingskontoret, på mailadressen njyl@politi.dk
Nordjyllands Politi kan kontaktes på 51 16 23 46 for vejledning om udfyldelse af ansøgningsblanketter og vedlæggelse af dokumentation.

Find blanketter til ansøgning om alkoholbevilling på politiets hjemmeside


Bevillingskontoret undersøger, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldt, herunder ansøgers vandelsmæssige forhold, ligesom der indhentes oplysninger fra Skattestyrelsen om ansøger har forfalden gæld til det offentlige, der stammer fra restaurationsdrift.

Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets Sekretariat, Aalborg Kommune, Økonomi og Erhverv, Juridisk Kontor, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet, og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige.

Sekretariatet indhenter oplysninger fra By og Land om de bygningsmæssige og brandmæssige forhold, og fra Klima og Miljø om støj, ventilation og affaldsmæssige forhold. 
Der holdes møde i Bevillingsnævnet cirka 8 gange om året.


 

Behandling af bevillingsansøgninger

Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på:

 1. Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde

 2. Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde

 3. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko

 4. Størrelse, indretning, og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden

 5. Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, så der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge

 6. Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer 

 7. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. 

Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen gives alkoholbevilling til personer eller selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. 

 1. Ved vurderingen af ansøgers økonomiske forhold vil Bevillingsnævnet lægge vægt på følgende:
  Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde

 2. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller subsidiært af låntageren

 3. Forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra restaurationsdrift sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag

 4. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, ligesom det vedlagte driftsbudget skal rumme plads til (brutto) lønninger til ansat personale, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet

 

Myndighederne

Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, f.eks. forlænget åbningstid, ændring af driften/koncept eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres:

Nordjyllands Politi

Bevillingskontoret
Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.
Telefon 51 16 23 46
Email: njyl@politi.dk

 • Sagsforbereder alle ansøgninger, inden de sendes til Bevillingsnævnet
 • Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser 
 • Udsteder lejlighedstilladelser
 • Meddeler midlertidige alkoholbevillinger.

Bevillingsnævnets sekretariat

Juridisk Kontor
Boulevarden 13, 9000 Aalborg.
Telefon 99 31 16 12
Email: bevillling@aalborg.dk

 • Udarbejder sagsfremstilling til Bevillingsnævnet
 • Administrerer Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og udvidet åbningstid.

Aalborg Byråd

Juridisk Kontor
Boulevarden 13, 9000 Aalborg.
Telefon 99 31 16 12
Email: bevilling@aalborg.dk

 • Klageinstans for Bevillingsnævnet.

Myndighedsgruppens sekretariat

Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.
Telefon 99 31 16 12
Email: bevilling@aalborg.dk

 • Koordinerer samarbejdet mellem de offentlige myndigheder.

By og Land

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Telefon 99 82 82 00
Email: by.landskab@aalborg.dk

 • Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. Fastsætter vilkår for anvendelse af offentlige arealer, herunder udeservering.

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.
Telefon 99 31 20 50
Email: klima-miljoe@aalborg.dk 

 • Behandler ansøgninger i relation til støj- og lugtgener med mere, jævnfør Kommunal Forskrift 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune.
 • Behandler klager over manglende overholdelse af støjgrænser med videre.
Modtag "Kommunal forskrift nr. 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune"
Skriv til os på bevilling@aalborg.dk, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 12

 

FødevareNord

Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV.
Telefon 72276900
Email: 21@fvst.dk
Kontaktformular på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 • Udfører kontrol med og yder vejledning til fødevarevirksomheder i henhold til gældende fødevarelovgivning.
 • Håndterer registrering i Fødevarestyrelsen for så vidt angår nye fødevarevirksomhedsejere samt registrering ved ejerskifte.

Skattestyrelsen

Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing
Telefon 72 22 18 18.

 • Behandler ansøgninger i relation til virksomhedens gæld til det offentlige.

Nordjyllands Beredskab I/S

Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg.
Telefon 70 15 15 14
Email: mail@nobr.dk

 • Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. 


 

Alkoholbevilling

Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Ved stærke drikke forstås alkoholiske drikke med en styrke på 2,8 volumenprocent alkohol eller derover.

Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, så der i alle butikker kan ske servering og fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift er opbygget således, at sker der detailsalg – hvad enten det sker fra en butik eller en restauration – vil reglerne i lov om detailsalg være gældende. Tilsvarende vil reglerne i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. gælde, så snart der sker servering.

Alkoholbevilling gives og fornyes af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år.

Der kan som udgangspunkt – bortset fra hoteldrift – ikke gives alkoholbevilling til restaurationsdrift i lokaler over 1. sal. Bevillingsnævnets praksis vil i denne forbindelse være i overensstemmelse med lokalplanen, der gælder for den pågældende ejendom.

Selvom man har modtaget alkoholbevilling, må virksomheden ikke påbegyndes, før lokalerne er godkendt af By og Land, Byggeri.

Rammer for alkoholbevilling 

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 2 begrænses efter en konkret vurdering.

Hvis der for eksempel er usikkerhed omkring ansøgerens personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses til 2 eller 4 år, hvorefter der kan ske fornyelse.

Der kan ligeledes ske begrænsninger vedrørende udbuddet af stærke drikke, så der kun må serveres øl og vin. Til brugerne af en sportshal og deres gæster, kan der udstedes en såkaldt sportsbevilling.

Betingelser og vilkår for bevillingen

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 2 betinges efter en konkret vurdering og betingelserne og vilkår skal fremgå af bevillingen. Der kan for eksempel være tale om følgende betingelser og vilkår (ikke udtømmende):

 • At ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse kan godkendes af Bevillingsnævnet

 • At der ikke må ske væsentlige ændringer i restaurationens forretningskoncept, herunder ændringer i driftsform eller udvidelse, uden ny alkoholbevilling fra Bevillingsnævnet

 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

 • At der ved sluttede selskaber ikke serveres stærke drikke for unge under 18 år.

 • At restaurationen er en spiserestaurant

 • At restaurationen ikke må indrettes med dansegulv eller scene
   
 • At restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges 

 • At der ikke opstilles spilleautomater i restaurationen

 • At der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd/vagter fra klokken 24 til lukketid

 • At personalet eller dele af personalet skal godkendes af politiet

 • At bevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvin for medlemmer, spillende gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer.

Det er en generel forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne i den kommunale forskrift nummer 001: ”Restaurationsdrift i Aalborg Kommune” vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder blandt andet støj overholdes.

Modtag "Kommunal forskrift nr. 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune"
Skriv til os på bevilling@aalborg.dk, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 12


Ved bygnings- og driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos By og Land, Byggeri, jævnfør afsnittet 'Myndighederne' under 'Behandling af bevillingsansøgninger'.
Klima og Miljø påser, at de gældende støjgrænser overholdes.

Afslag på alkoholbevilling

Hvis betingelserne for at få en alkoholbevilling ikke er opfyldt, må ansøgeren forvente at få afslag. Afslaget vil indeholde oplysninger om muligheden for at klage til Byrådet og om klagefristen.

Der kan også klages over begrænsninger eller betingelser i en alkoholbevilling. Et afslag eller betingelser og begrænsninger i en bevilling - kan påklages til Byrådet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Når Byrådet modtager klagen, vil den blive sendt til høring i Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet fremsender herefter en udtalelse til Byrådet. Byrådet behandler klagen på et byrådsmøde på baggrund af udtalelsen fra Bevillingsnævnet. Når klagen har været forelagt Byrådet, vil Byrådets afgørelse blive meddelt ansøgeren.

Byrådets afgørelse kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelsen er derfor endelig, men ansøger har dog stadig mulighed for at indbringe afgørelsen for retten, hvis ansøger ønsker at gå videre med sagen.

Bortfald af alkoholbevillingen

En alkoholbevilling bortfalder som udgangspunkt efter restaurationslovens § 18 i følgende tilfælde:

 • Hvis bevillingshaveren dør 

 • Hvis bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted

 • Hvis bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen 

 • Hvis bevillingshaveren er under konkurs

 • Hvis en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt

 • Hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at have en bevilling 

 

Overdragelse eller salg af en virksomhed med bevilling til tredjemand

En bevilling er knyttet til bevillingshaveren, hvad enten den er givet til en person eller et selskab, forening eller andet. Som udgangspunkt kan en alkoholbevilling ikke overdrages til tredjemand, da bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen, jævnfør § 18. En bevilling kan derfor ikke overgå til tredjemand, hverken ved bortforpagtning eller i forbindelse med ejerskifte.

Hvis en restaurationsvirksomhed helt eller delvist overdrages, sælges eller bortforpagtes til en anden person, selskab, forening eller lignende end bevillingshaveren, er der tale om et ejerskifte. Salg eller overdragelse af anparter, aktier eller andre kapitalandele i et selskab, der er bevillingshaver, betragtes dog ikke som ejerskifte.

Hvis der i bevillingens løbetid enten indtræder nye medlemmer af direktionen eller bestyrelsen eller en aktionærs, anpartshavers eller kapitalandelshavers ejerandel vokser til 30% eller mere af selskabskapitalen, skal dette meddeles Bevillingsnævnet senest 4 uger efter ændringen, til vurdering af, om bevillingen er bortfaldet efter §18.

Bevillingshaverens død, konkurs eller værgemål

Hvis en bevillingshaver dør, har bevillingshaverens ægtefælle ret til at overtage bevillingen, hvis ægtefællen har været samlevende med bevillingshaveren indtil bevillingshaverens død. Ægtefællen skal opfylde betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1. Bevillingsnævnet kan tillade, at en efterlevende ægtefælle, der ikke er fyldt 25 år, overtager bevillingen.

Hvis en bevillingshaver dør, tages under konkursbehandling eller kommer under værgemål er det muligt for et dødsbo, konkursbo, værge eller en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, at fortsætte med at drive bevillingshaverens virksomhed, med henblik på afvikling, salg eller lignende. Det er en betingelse, at der skal ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden virksomheden fortsættes, og muligheden for at fortsætte gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politidirektøren forlænge fristen.

Fratagelse af alkoholbevilling

Frakendelse

En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens § 19 frakendes af domstolene under en straffesag, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven. 


Tilbagekaldelse

En alkoholbevilling kan desuden tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter høring af eller forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Det er således en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse.

Som eksempel på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes:

 • Hvis bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kroner

 • Bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol

 • Bestyreren eller bevillingshaveren ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster

 • Bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald

 • Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde

 • Bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd/vagter

 • Grov uorden, for eksempel mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas eller flasker

 • Mangelfuld rengøring med mere

 • Gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til ulempe for andre tilstedeværende eller omkringboende

Bevillingshaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Bevillingsnævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Bevillingsnævnet oversender sagen til den stedlige politidirektør, der indbringer sagen for retten. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive virksomheden.

Fornyelser

Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet bl.a. se på, hvordan restaurationen har været drevet i den forløbne bevillingsperiode. 
En fornyelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt, eller hvis virksomheden ikke har været drevet på forsvarlig måde.
En klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling har ikke opsættende virkning, men Bevillingsnævnet og Aalborg Byråd kan bestemme, i hvilket omfang ansøger under sagens behandling må drive virksomheden.

Forhåndstilsagn

I nogle tilfælde kan planer om åbning af en ny restaurationsvirksomhed betyde, at der skal investeres store beløb i ombygning, renovering med videre. Det kan derfor være vigtigt, at en kommende virksomhed har en vis sikkerhed for, om der kan opnås alkoholbevilling og/eller udvidet åbningstid på stedet.

Derfor er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn og dermed opnå en tilkendegivelse fra nævnet af, om det vil være muligt at få alkoholbevilling og/eller udvidet åbningstid til den pågældende adresse, før der investeres i lokaler med mere.

Forhåndstilsagnet til et restaurationsprojekt gives under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende i 6 måneder, så tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling og/eller udvidet åbningstid til stedet. 

Søg forhåndstilsagn

Udeservering

Offentligt vejareal

Ansøgning om særlig råden over offentligt vejareal i forbindelse med etablering af fortovsrestauration i Aalborg Kommune kan søges på Aalborg Kommunes hjemmeside via linket nedenfor eller indgives til By og Land.

Ansøgning om etablering af udendørsservering

Tilladelserne bliver meddelt som midlertidige, gældende for op til tre sæsoner ad gangen, og på nærmere angivne vilkår. Hvis arealet omfatter eller på anden måde berører flugt- og redningsveje fra og til omgivende bebyggelse og grundarealer skal beredskabsmyndigheden tillige give deres samtykke. Hvis ansøger ønsker at udskifte inventar, skal der uploades/indgives billedmateriale som bilag til ansøgningsskemaet.

Private arealer

Ansøgning om udeservering på privat areal indgives til By og Land, Byudvikling og Byggeri, hvor ansøgningen skal behandles efter plan- og bygningslovgivningen. I tilladelsen vil der blive henvist til de vilkår, som er gældende ved udeservering på offentligt areal.

Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling

Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ansøgning sendes til Nordjyllands Politi.

Ændring af driftsform/koncept

En restaurant må ikke ændre driftsform/koncept uden Bevillingsnævnets forudgående godkendelse. En bodega må således ikke uden godkendelse ændres til et diskotek, ligesom en spiserestaurant ikke uden godkendelse må ændres til bodega eller diskotek. 
I denne forbindelse anvendes følgende begreber: (se bilag 1) 

Spiserestaurant/café/cafeteria/pizzeria

Ved spiserestaurant/café/cafeteria/pizzeria forstås en restaurant, hvor maden er det bærende element. Der tilbydes madservering, herunder middags- og/eller frokostservering og der skal føres et varieret udbud af madretter, som tillaves på stedet. 

Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. Hvis en spiserestaurant har tilladelse til at ændre koncept om aftenen fra spiserestaurant til cafe/diskotek, skal det klart kunne fastslås, hvornår restaurationen skifter koncept, ligesom alle myndighedstilladelser skal følge konceptet.

Værtshus, bodega, vinbar, cocktail bar

Herved forstås restauranter med eller uden madservering, hvor drikkevarer er det bærende element. 

Danserestaurant/diskotek/natklub/spillested

Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal, og et permanent etableret frit dansegulv.

Kulturelle institutioner/klubber/foreninger

I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer, foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler, hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. 

Byrådets retningslinjer for tildeling af alkoholbevillinger

Bevillingsnævnet skal ved sin tildeling af alkoholbevillinger søge at realisere restaurationsplanens målsætninger. I det omfang, der opstår nye bycentre omkring banegården og havnen nord og syd for fjorden, skal nye restaurationer medvirke til, at der skabes et godt miljø omkring disse torve og pladser.

Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinjer:

Butikscentre, handelscentre og lignende med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:

Ingen specielle begrænsninger.

Restaurationer, kantiner og lignende på kursussteder, skoler med mere med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:

Ingen specielle begrænsninger. Til kursussteder, skoler og lignende kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse 1 og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Aalborg Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår.

Sportshaller:

Private og selvejende haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til de kommunale haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse 1, og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer.

Restauranter med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:

Ingen specielle begrænsninger.

Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme:

Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Der skal således udvises betydelig tilbageholdenhed ved meddelelse af tilladelse til diskoteker i beboelsesejendomme. Der kan kræves dokumentation for, at støjgrænserne i "Kommunal forskrift nummer 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune" er overholdt.

Restaurationer i det indre Aalborg:

Dette område gælder følgende gader, som danner en naturlig ring: Vesterbro, Prinsensgade, J.F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade, Slotspladsen og Strandvejen. Desuden er de gader, der ligger inden for ringen også omfattet. Ud over kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herud over stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal desuden lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor.

Jomfru Ane Gade:

Der kan ikke umiddelbart meddeles flere alkoholbevillinger i Jomfru Ane Gade på grund af for stærk koncentration af restauranter, ligesom serveringsarealet for de bestående restauranter ikke må udvides uden tilladelse fra såvel bygningsmyndighederne, beredskabsmyndighederne som Bevillingsnævnet.

For området mellem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade henvises til lokalplan 10-056.

Find lokalplan 10-056 over området mellem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade


 

Særligt om tilladelser til optræden og koncept med striptease

På serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, må optræden for offentligheden kun ske med politiets tilladelse. Der kræves ikke tilladelse fra politiet til offentlig dans, men det kan forbydes af politiet på serveringssteder med alkoholbevilling.

Bevillinger med koncept med striptease i Aalborg Kommune 

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune besluttede den 12. maj 2020 at præcisere og ændre rammerne for en alkoholbevilling med et koncept med striptease/nøgendans i Aalborg Kommune, for at sikre sig, at alle er vidende om, hvad et koncept med striptease/nøgendans skal indeholde.

Denne praksis medfører, at vilkårene for en alkoholbevilling med koncept med striptease/nøgendans i Aalborg Kommune skal overholde følgende:
Hvis der på en restauration skal være offentlig optræden, som alle gæster kan overvære, skal politiet forinden give en tilladelse hertil efter restaurationslovens § 26, stk. 1. Hvis det er optræden i form af striptease eller nøgendans, vil politiet normalt også fastsætte særlige vilkår for en tilladelse.

Det er i øvrigt en betingelse jf. restaurationslovens § 10, stk. 2, for Aalborg Kommunes bevilling, at restaurationens drift som stripklub sker indenfor følgende koncept, der gælder på hele restaurationens område, hvor gæster kan opholde sig:

 • Der foregår alene optræden, som er omfattet af en tilladelse fra politiet efter restaurationslovens § 26, stk. 1. Der er derfor blandt andet ikke optræden for en begrænset del af gæsterne - for eksempel ved nøgendans, striptease, lap-dance eller anden optræden med direkte fysisk kontakt med gæster.

 • Uanset køn er personale, optrædende og gæster (ikke gennemsigtigt) påklædt på både overkrop og underkrop - og dermed for eksempel ikke topløse. Undtaget fra dette er alene eventuel optræden, der er omfattet af en tilladelse fra politiet efter restaurationslovens § 26, stk. 1.

 • Hverken direkte eller indirekte modtager personale og optrædende fra gæster eller fra restaurationen særskilt betaling for særydelser til enkelte gæster - for eksempel for ophold og konversation med gæster ved et bord eller i baren.

Disse vilkår er en betingelse, jævnfør restaurationslovens § 10, stk. 2, for den udstedte bevilling. Hvis dette ikke overholdes, kan bevillingsmyndigheden blandt andet beslutte, at bevillingen er bortfaldet efter § 18, stk. 1, nr. 5. 

Den ændrede praksis trådte i kraft 22. juni 2020 og er gældende for alkoholbevillinger udstedt herefter. Eksisterende bevillinger kan fortsætte på deres nuværende vilkår/koncept.
Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstemmelse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige principper. Den nye praksis gælder både for nye alkoholbevillinger samt fornyelse af eksisterende bevillinger.

Restaurationer med koncept med striptease i Jomfru Ane Gade-området

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune besluttede den 12. maj 2020 at ændre sin praksis for alkoholbevilling med koncept med striptease/nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

Den nye praksis medførte et stop for udstedelse af nye alkoholbevillinger med koncept med striptease/nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

Jomfru Ane Gade er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med et stort antal unge gæster. Bevillingsnævnet ønsker at fastholde områdets nuværende karakter som forlystelsesgade med overvægt af diskoteker og værtshuse og ønsker ikke en udvikling, hvor striptease og nøgendans dominerer.
Jomfru Ane Gade-området er afgrænset af gaderne:

 • Borgergade/Ved Stranden
 • Vesterbro
 • Bispensgade
 • Maren Turis Gade

Alle gaderne inklusiv og herunder gaderne Vesterå, Kattesundet og Jomfru Ane Gade.

Den ændrede praksis trådte i kraft den 22. juni 2020.

Alle ansøgninger bliver behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstemmelse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige principper.

Der vil fortsat kunne opnås alkoholbevilling med koncept med striptease/nøgendans udenfor Jomfru Ane Gade området, hvis man i øvrigt opfylder kravene hertil. Denne vil blive omfattet af kommunens praksis for alkoholbevillinger med koncept med striptease/nøgendans i Aalborg Kommune.


 

Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling

Lejlighedstilladelser

Politiet kan i henhold til restaurationslovens § 22 tillade, at der under nærmere angivne betingelser serveres stærke drikke ved enkeltstående arrangementer.

Midlertidig tilladelse

Når der er indgivet ansøgning om alkoholbevilling, kan politidirektøren tillade, at der serveres stærke drikke. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet. Det forudsættes, at politidirektøren ved nye restaurationer kun giver midlertidig tilladelse til servering af stærke drikke, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give alkoholbevilling.

Kantiner

Til kantinedrift kræves ikke alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Kantiner må som udgangspunkt holdes åbne fra ½ time før arbejdstidens begyndelse til 1½ time efter arbejdstidens ophør.

Sluttede selskaber

Der kræves ikke alkoholbevilling til afholdelse af sluttede private selskaber, ligesom der som udgangspunkt ikke er forbud mod servering af stærke drikke for unge under 18 år. Der må dog ikke i selskabslokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling, serveres stærke drikke for personer under 18 år. Sluttede selskaber afholdes ofte inden for familiens rammer (dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage og lignende) i private boliger, forsamlingshuse og selskabslokaler, hvor værten selv sørger for serveringen.

Der må ikke være offentlig adgang til sluttede selskaber, og der skal føres en effektiv kontrol med, at uvedkommende ikke deltager i det sluttede selskab. Det skal kunne oplyses, hvem der er arrangør, og hvem der er gæst, og der skal være en forbindelse mellem arrangøren og gæsterne, der vil være til stede i henhold til en invitation eller anden indkaldelse.

Man kan ikke ved et offentligt arrangement ved lukketid lukke dørene og fortsætte som et sluttet selskab.
Hvis det drejer sig om store arrangementer uden for en etableret restauration, hvor tilknytningen mellem arrangør og gæster er ringe, kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der eventuelt hos politiet skal indhentes tilladelse til offentlig forlystelse. 

Det kræver politiets tilladelse, hvis et sluttet selskab, der afholdes i restaurationslokaler, skal fortsætte ud over restaurationens lukketid.


 

Godkendelser

Alkoholbevilling

Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der er fyldt 21 år eller, hvis ansøger har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 18 år. Man må ikke være under konkurs, umyndiggjort eller under lavværgemål jævnfør restaurationslovens § 13. 

Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra restaurationsdrift. Denne bestemmelse kan dog fraviges, hvis der er indgået en aftale om rimelig afvikling af gælden med Gældsstyrelsen, som overholdes.

I interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling.
Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber, hvis direktionens medlemmer og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme personlige betingelser som ved alkoholbevillinger til personer.

Bestyrere

Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingsindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer.

Er bevillingsindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde samme betingelser som forretningsindehaver. Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling, skal bestyreren være fyldt 21 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 18 år. 

Bestyreren skal være bosiddende i den nordjyske region, så vedkommende kan tilkaldes med kort varsel – det er ikke et lovkrav, men noget Bevillingsnævnet kan vælge at fastholde.

Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens § 15, stk. 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, jævnfør § 15, stk. 2.

Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (for eksempel forhold som vold, berigelse eller lignende), våbenloven eller narkobestemmelserne eller har banderelationer, kan den pågældende, som udgangspunkt, ikke godkendes som bestyrer.

Dørmænd/vagter og andre ansatte

Dørmænd/vagter

Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvende dørmænd/vagter, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden.

Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til klokken 05.00 skal som hovedregel have dørmænd/vagter. Dette kan i enkelte tilfælde fraviges, hvis koncept, målgruppe og beliggenhed ikke indikerer, at der kan opstå ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer.

Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til klokken 05.00, opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd/vagter.

Dørmænd/vagter i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet. Autorisation kan meddeles en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for et strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udøve hvervet på forsvarlig måde.

Andre ansatte

Bevillingsnævnet kan træffe bestemmelse om, at andre eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udføre hvervet på betryggende måde.

En godkendelse som bestyrer, en autorisation af en dørmand/vagt og en godkendelse af en ansat kan frakendes ved dom, hvis bestyreren, dørmand/vagten eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen strafbar overtrædelse af restaurationsloven. Bevillingsnævnet og politiet kan desuden tilbagekalde godkendelsen, hvis der er grund til at antage, at bestyreren, dørmand/vagten eller den ansatte ikke kan varetage sit hverv på forsvarlig måde.


 

Adgangskontrol

Som indehaver af en selvstændig privat virksomhed, bestemmer restauratøren selv, hvem der kan modtages som gæster. Hvis gæster udelukkes eller bortvises, må der kunne anføres en konkret begrundelse herfor, idet restauratøren lever af at modtage og servere for gæsterne. 

Der kan være mange grunde til at nægte gæster adgang til restaurationen. Hvis gæsterne ikke opfylder restaurationens alders- eller beklædningsmæssige krav eller er støjende eller berusede, kan de afvises. De kan selvsagt også afvises, hvis restaurationen er fyldt op, idet restaurationen kun er godkendt til et bestemt antal gæster. 

Hvis gæsterne ved tidligere lejligheder har optrådt på en sådan måde, at de fremover er uønsket i restaurationen, kan de afvises under henvisning til deres tidligere opførsel. En sådan karantæne, der er meddelt af virksomheden, vil normalt gælde indtil videre.

Restauratørerne kan aftale, at en karantæne i en restauration også skal have virkning i de andre restaurationer. Personer, der efter deres påklædning er kendt som tilhørende grupper, der kan virke forstyrrende for den offentlige ro og orden, kan typisk have en negativ indflydelse på atmosfæren i restaurationen. Under henvisning hertil kan restauratøren udstede en karantæne til de pågældende, der fremover er uønsket i restaurationen. 

Da det kan være risikabelt at bortvise en voldelig person, vil restauratøren ofte anmode om politiets bistand hertil, ligesom restauratøren kan anmode politiet om generelt på restauratørens vegne at bortvise uønskede personer fra restaurationen, hvis politiet antræffer sådanne på restaurationen under den almindelige kontrolindsats. 

Det er derfor meget væsentligt, at der etableres et godt samarbejde mellem dørmænd og politiet vedrørende adgangskontrollen til værtshusene.

Forbud mod forskelsbehandling

Det er strafbart at nægte en gæst adgang til en restauration eller nægte at betjene gæsten alene på grund af gæstens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Det er desuden strafbart at indføre kvotering af gæsterne af samme årsager. Gæster af anden etnisk oprindelse end dansk er i øvrigt underlagt samme adgangsbetingelser som andre gæster.


 

Unges beskæftigelse i restaurationer

På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, i tidsrummet 

 • klokken 06.00 – 24.00, hvis pågældende er uddannet eller under uddannelse i tjenerfaget eller i dette fag, eller hvis der er tale om værtens børn eller børnebørn.
 • klokken 06.00 – 22.00, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke under opsyn af personer over 18 år på serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed. Der henvises til restaurationslovens § 27. 

Der gælder i arbejdsmiljølovgivningen særlige regler for unge under 18 års arbejde. Disse regler vedrører både, hvilken type arbejde de unge må udføre, og hvornår de må arbejde.

Reglerne kan findes i arbejdsmiljølovens kapitel 10 samt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde 

Der kan yderligere henvises til At-vejledning E.0.2-3 fra 1. marts 2007 – Opdateret juni 2019 om ikke undervisningspligtiges arbejde og At-vejledning 13.0.1-1 fra 1. juni 2018 - Opdateret 9. juni 2021 om undervisningspligtiges arbejde.

Find regler og vejledninger på Arbejdstilsynets hjemmeside


 

Åbningstider

Efter restaurationslovens § 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder være lukket i tiden fra klokken 24.00 - 05.00.

I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler.

Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes anløbspladser.

Bevillingsnævnet kan ligeledes med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid fra klokken 24.00 til 05.00, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat kan politiet tillade længere åbningstid end fra klokken 05.00 til klokken 24.00 for restaurationer i politikredsen eller en del af denne.

Ved behandlingen af ansøgninger om udvidet åbningstid, skal der foretages en konkret afvejning af:

 • Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform/koncept
 • Miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, så omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj og lignende)
 • Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem ligedanne restaurationer

Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid.
Bevillingsnævnet kan tillade, at spiserestauranter, hotelrestauranter, caféer med madservering, barer, bodegaer med videre har åbent til klokken 01.00 eller 03.00, hvis dette ikke væsentligt ændrer konceptet for virksomheden, og hvis støjgrænserne kan overholdes.

Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan bl.a. betinges af:

 • At restaurationen tidligst åbner klokken 08.00
 • At der er adgangskontrol fra klokken 24 til lukketid
 • At der udelukkende ansættes godkendte dørmænd/vagter
 • At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer
 • At unge under 18 år ikke opholder sig i restauranten i den udvidede åbningstid fra klokken 24.00 til lukketid.
 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

Bevillingsnævnet kan desuden tillade, at natrestauranter, natklubber, diskoteker med natklubpræg og restauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til klokken 05.00 eller 06.00.

Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af:

 • At restauranten holdes lukket i tidsrummet klokken 05.00-10.00, bortset fra lørdag morgen samt morgenen til søn- og helligdage, hvor restauranter skal holdes lukket i tidsrummet mellem klokken 06.00-10.00. Alle gæster skal således være ude af restauranterne henholdsvis klokken 05.15 og 06.15

 • At der er adgangskontrol fra klokken 24 til lukketid natten efter torsdag, fredag, lørdag og før helligdage

 • At der udelukkende ansættes godkendte dørmænd/vagter

 • At restauranter har en vis størrelse og indretning 

 • At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer

 • At personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid mellem klokken 24 .00 og 05.00 eller 06.00

 • At bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

 • At der er videoovervågning

Ved sluttede selskaber kan politiet tillade, at unge under 18 år opholder sig i restaurationslokalet efter klokken 24.00.

I hoteller med natklub med egen indgang kan der gives udvidet åbningstid til klokken 05.00, idet det bemærkes, at hoteller uden tilladelse kan servere for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler.

Bevillingsnævnet kan desuden tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til klokken 05.00 eller klokken 06.00. Tilladelsen kan betinges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem klokken 05.00 eller 06.00 til klokken 10.00.

Tilladelserne til den udvidede åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år.

Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end klokken 24.00, hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. 

Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end klokken 24.00, hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 

Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn.

Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra klokken 24.00.

Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan Bevillingsnævnet stille vilkår om, at restaurationen holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid, for eksempel i tidsrummet mellem klokken 05.00 og 08.00.

Ved ejerskifte skal den nye ejer selv søge om tilladelse til udvidet åbningstid, selvom den nuværende ejer har det.

En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan meddeles for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for en vis periode.

Lovændringer om åbningstider har til enhver tid forrang for bestemmelserne i nærværende restaurationsplan.

Med henblik på at skabe et tydeligere overblik for byens beboere, såvel de nuværende som de kommende, restauratører, ejendomsmæglere og øvrige erhvervsdrivende, har Aalborg Kommune udarbejdet et kortgrundlag der fortæller mere detaljeret om, hvor byens natteliv kan forventes at placere sig i Aalborg og Nørresundbys bymidte. 

Aalborg Kommune benytter følgende zoneinddeling:

 • 24-zone - Som udgangspunkt ikke mulighed for udvidet åbningstid.
 • 01-zone - Mulighed for 01 bevilling ud fra konkret vurdering.
 • 03-zone - Mulighed for 03 bevilling ud fra konkret vurdering.
 • 05-zone - Mulighed for 05 bevilling ud fra konkret vurdering.
 • Se kort for restaurationers åbningstid i Aalborg og Nørresundbys bymidte: 

 


Sanktionsmuligheder

Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpede omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf.


 

Ikrafttrædelse

Som vedtaget af Aalborg Byråd den 14. december 1998 trådte denne restaurationsplan i kraft den 1. januar 1999.
Restaurationsplanen er ændret af Aalborg Byråd på følgende datoer:

 • 12. november 2001 med virkning per 1. januar 2002
 • 15. december 2003 med virkning per 1. januar 2004
 • 23. januar 2006 med virkning per 1. april 2006
 • 13. juni 2016 med virkning per 1. juli 2016.

Restaurationsplanen er senest ændret af Aalborg Byråd 22. januar 2024 med virkning fra 22. januar 2024 

Forretningsorden for Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnets medlemmer

§ 1
Stk. 1 Bevillingsnævnet består af 8 personer: Politidirektøren, 4 byrådsmedlemmer udpeget af Aalborg Byråd, et sagkyndigt medlem samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis 3F, Hotel & Restauration og Aalborg Restauratørforening af 1864. Desuden deltager embedsmænd – uden stemmeret – i Bevillingsnævnets møder.
Stk. 2. Bevillingsnævnet vælger selv en formand og en næstformand.
Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger Byrådets valgperiode.
Stk. 4. Nævnets sekretariatsarbejde varetages af en dertil udpeget sekretær. For sekretæren finder § 2 tilsvarende anvendelse. Hvis sekretæren ikke kan medvirke ved behandlingen af en sag, udpeges en anden til at virke som sekretær under sagen.
Stk. 5. Nævnets adresse er: Bevillingsnævnet, Aalborg Kommune, Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.

Inhabilitet

§ 2
Stk. 1. Nævnet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i nævnets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under sagens behandling forlade lokalet. Den pågældende er ikke afskåret fra at deltage i nævnets afgørelse af, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om pågældendes habilitet.
Stk. 3. Nævnet afgør selv i påkommende tilfælde, om et medlem kan deltage i en sags behandling.

Bevillingsnævnets møder

§ 3
Stk. 1. Bevillingsnævnets møder er lukkede.
Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette til formanden inden mødet. Stk. 3. Formanden drager omsorg for mødernes indkaldelse.
Stk. 4. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.
Stk. 5. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder udvalgets møder, og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes.
Stk. 6. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og den i dagsordenen angivne rækkefølge kan fraviges.
Stk. 7. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse.

Udsendelse af dagsorden

§4
Stk. 1. Formanden foranlediger, at der senest 1 uge før et mødes afholdelse tilsendes medlemmerne en dagsorden.
Stk. 2. Hvis et medlem senest 2 uger før et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.
Stk. 3. Det fornødne materiale til sagernes bedømmelse er tilgængeligt for medlemmerne hos nævnets sekretær 1 uge før mødets afholdelse.

Beslutningsdygtighed

§ 5
Stk. 1. Bevillingsnævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed skal der meddeles afslag.

Beslutningsprotokol

§ 6
Stk. 1. Nævnets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af nævnets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 4. Senest 1 uge efter mødets afholdes fremsendes et renskrevet referat til samtlige nævnsmedlemmer. Formanden drager omsorg for, at nævnets afgørelser bringes til parternes kundskab.

Ikrafttrædelse

§ 7
Godkendt af Bevillingsnævnet på et møde den 24. januar 2022. Forretningsordenen træder i kraft straks efter Bevillingsnævnets godkendelse.


Bilag: Restaurationskoncepter i Aalborg Kommune (vejledende)

Forretningstype: Maden er det bærende element
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Luftlydsisolation** Bemærkninger
f.eks.
 • Restaurant/Café
 • Cafeteria
 • Pizzeria
 • Take Away
Baggrundsmusik
< 65 dB
Klokken 24 Klokken 22 Alle zoner >63 dB
(Klasse B)
 
Klokken 01 Klokken 24 Alle zoner 
på nær 
24-zone
>63 dB
(Klasse B)
 
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>63 dB
(Klasse B)
 

 

Forretningstype: Maden og drikkevarer er det bærende element
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Luftlydsisolation** Bemærkninger
f.eks.
 • Restaurant/café 
 • Pizzeria
 • Restaurant/café med Cocktailbar efter maden
Stemningsmusik 
< 75 dB
Klokken 24 Klokken 22 Alle zoner >68 dB
(Klasse A)
Cocktailbar må ikke ligge i 
24-zone
Klokken 01 Klokken 24 Alle zoner 
på nær 
24-zone
>68 dB
(Klasse A)
Hvis cocktailbar: 
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf.
Restaurationsforskrift

 

Forretningstype: Maden, drikkevarer og/eller musikken
er det bærende element
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Luftlydsisolation** Bemærkninger
f.eks.
 • Restaurant med selskabslokale
 • Restaurant med høj musik efter maden
Festmusik, 
Dansemusik, DJ, 
Livemusik
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift

 

 

Forretningstype: Drikkevarer er det bærende element

Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Luftlydsisolation** Bemærkninger

Værtshus/Bodega, Vinbar, Cocktailbar

Kan være med eller uden madservering.

Stemningsmusik 
< 75 dB
Klokken 24 Klokken 22 Alle zoner >68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift
Klokken 01 Klokken 24 Alle zoner 
på nær 
24-zone
>68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift

 

Forretningstype: Drikkevarer og musikken
er det bærende element
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Lufttlydsisolation** Bemærkninger

Værtshus/Bodega, Vinbar, Cocktailbar

Kan være med eller uden madservering.

Festmusik, DJ, 
Livemusik
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>68 dB
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift

 

Forretningstype: Drikkevarer og musikken
er det bærende element
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Lufttlydsisolation** Bemærkninger

Diskotek, dansested, natklub, spillested

Udenfor Jomfru Ane Gade

Festmusik, Dansemusik, DJ, 
Livemusik
Klokken 03 Klokken 24 03- eller 
05-zone
>68 dB 
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift

 

Forretningstype: Maden som det bærende
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Lufttlydsisolation** Bemærkninger

Diskotek, dansested, natklub, spillested

Jomfru Ane Gade

Festmusik, Dansemusik, DJ, 
Livemusik
Klokken 05 Klokken 05 05-zone >68 dB 
(Klasse A)
Miljø: Krav om 
støjdokumentation jf. 
Restaurationsforskrift

 

Forretningstype: Servering af drikkevarer -
men sekundært
Restauration Musik Åbningstid til: Udeservering
til:
Placering
ZoneOmråde *(jf. kort)
Lufttlydsisolation** Bemærkninger
Lounge på 
hotel, 
Kongrescentre, 
Teatre, 
Biografer, 
museer
  Klokken 03
Klokken 05
Klokken 24 03- eller 
05-zone
>63 dB
(Klasse B)

eller

>68 dB
(Klasse A) afhængig af situationen
 

* Geografiske områder på Restaurationskort – Aalborg Kommune
Kortet omfatter centerområde i Aalborg og Nørresundby. Øvrige områder reguleres af plangrundlaget

** Hvis bolig og restauration er i samme bygning eller tilstødende bygning: Krav om målerapport til Byggeri for luftlydsisolering 
inden ibrugtagningstilladelse fra Byggeri

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretær

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 12

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang