Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og parkering Trafik og veje Renholdelse af veje

Renholdelse af veje

Renholdelse af offentlige veje og stier foretages af kommunen. Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at gøre rent.

Renholdelsespligt

Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter kommunens renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende - kun den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden.

Aalborg Kommune fejer og foretager i et vist omfang ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser. Herudover tømmer Aalborg Kommune affaldskurve, der er opstillet på offentlige steder. Aalborg Kommune klipper, renholder og fjerner ukrudt i rabatterne langs de offentlige veje og stier.

Langt den største del af de fortove, der er i Aalborg Kommune, er det grundejernes pligt at renholde.

Aalborg Byråd har vedtaget, at der ikke må anvendes sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudt på fortovene.

Hjemme hos dig

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at gøre rent - også for ukrudt - på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier.

I byer og bymæssig bebyggelse skal grundejerne sørge for at:

  • renholdelsen omfatter hele fortovs- og stiarealet. Dog med den begrænsning, at der for større arealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel, kun pålægges pligt til renholdelse i en udstrækning på højst 10 meter fra ejendommens skel mod vej.
  • fejning med videre foretages så ofte som en effektiv renholdelse gør det nødvendigt - dog kun på hverdage.
  • det sammenfejede affald fjernes straks.
  • affaldet ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene.
  • der ikke anvendes sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt.
  • renholdelsespligten også omfatter de lyskasser og riste, der er anbragt i fortovsarealet, samt eventuelle udløbsrender fra grunden.
  • eventuelle indtrufne forureninger, der er til gene eller ulempe for færdslen fjernes straks.

Ved private fællesveje og stier

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej eller sti, har du pligt til at gøre rent på kørebane og fortov/sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Grundejers klipning af hække og træer

Af hensyn til den frie passage på fortove og langs veje skal hække og anden beplantning være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti.

Udhængende grene skal studses, eller beplantningen skal holdes opstammet, således at der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,50 meter - over fortove, cykelstier og rabatter dog 2,5 meter. 

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Regulativet beskriver vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og fortove med mere i Aalborg Kommune, både i forhold til hvad vi gør som kommune, men også i forhold til hvad du som grundejer skal sørge for.

Læs Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang