Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og parkering Trafik og veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Indledning

Aalborg Kommune har med udgangspunkt i ”Lov om offentlige veje” (Lov nummer 1520 af 27/12/2014) og ”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje” (LBK nummer 1234 af 04/11/2015) udarbejdet dette regulativ. 

Her kan du læse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og fortove med mere i Aalborg Kommune – både i forhold til hvad vi gør som kommune, men også i forhold til hvad du som grundejer skal sørge for.

Perioden, hvor Aalborg Kommune har vinterberedskab regnes normalt fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) det efterfølgende år og vil kun ved særlige forhold kunne forlænge perioden.

1. Generelle bestemmelser

I Aalborg Kommune er der knap 2000 kilometer kommunevej. Langs en del af disse veje, er der også stier og/eller fortove.

Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for de færdselsarealer, der administreres af kommunen samt de private fællesveje og stier, og i øvrigt de færdselsarealer, der efter lovgivningen betragtes som færdselsarealer.

I henhold til § 62 i ”Lov om offentlige veje” har kommunen på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, pligt til

 • at sørge for snerydning
 • at træffe foranstaltning mod glat føre
 • at sørge for renholdelse

De nærmere bestemmelser for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har Aalborg Kommune for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 med flere i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse private fællesveje af grundejerne, som nærmere beskrevet i regulativets afsnit 4, skal ryddes for sne, glatførebekæmpes og renholdes.

Private fællesveje i sommerhusområder administreres jævnfør ”Lov om private fællesveje” som private fællesveje i byzone.

Regulativet har været forhandlet med Nordjyllands Politi den 05.05.2022, samt været forelagt til politisk behandling i By- og Landskabsudvalget den 11.08.2022 og Aalborg byråd den 30.05.22.

2. Vintertjeneste og renholdelse for offentlige veje og stier.

Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renhold på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende retningslinjer.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering, og er tilrettelagt ud fra de anførte servicemål for den enkelte vejklasse, som det fremgår af Bilag A og B. Indsatsen sker i prioriteret rækkefølge, og skulle der opstå en situation, hvor servicemålene ikke kan opfyldes, så prioriteres indsatsen ud fra en vurdering af hvor det er vigtigst af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerhed. I denne vurdering vil der også blive taget stilling til om større veje kun ryddes i 2 spor, og mindre veje kun ryddes i et spor, hvor der samtidig laves vigepladser.

Der kan forekomme stier, trapper og fortov, der ikke sneryddes og glatførebekæmpes. Disse steder fremgår af Aalborg Kommunes hjemmeside.

For samtlige gennemgående færdselsårer, der sneryddes og glatførebekæmpes i henhold til dette regulativ, gælder, at rydning sker i samarbejde med tilgrænsende kommuner og vejdirektoratet, så trafikken i videst mulig omfang møder ensartet rydning.

2.1 Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i Bilag A og B.

Se prioritering og omfang af snerydning på offentlige veje, stier og pladser i kommunen.

Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

2.2 Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i Bilag A og B.

Vejene i serviceklasse 1 saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes, inden der bliver glat, derfor kan saltning på disse veje iværksættes på alle tider af døgnet.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden.

På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendig i forhold til trafiksikkerhed.

3. Grundejerens pligter ved vintertjeneste og renhold.

Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, for fortove og stier skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe
 • renholde

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Dog er cykelstier, gangtunneler og -broer ikke omfattet af pligten. Nævnte pligt kan højst omfatte 10 meter af de fortovs- og/eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt

 • arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (for eksempel ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
 • ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang

Jernbaner med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 meter til hver side af ejendommen.

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti. Pligten omfatter også, at der opsættes en afspærring, der fysisk forhindre færdsel.

Grundejernes pligter er for en række typiske situationer illustreret i Bilag C.

3.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til at rydde

 • trapper beliggende i vejareal fra fortov til ejendom
 • pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet samt fortove med busstoppested/buslæskure.

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Det skal dog sikres, at vandets frie løb i rendestenen ikke hindes. Der må dog ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved fodgængerfelter eller andre overgangssteder, således at disse kan holdes passable.

3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden. Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved at der udspredes salt, grus, sand eller lignende på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden.

3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren pligt til at

 • fjerne ukrudt og lignende
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, også ved busstoppesteder og omkring bus læskure
 • lyskasser og riste, der er anbragt i fortovsarealet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad der hindrer vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved

 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene, og der må ikke anvendes sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt.

4. Grundejerens pligter for private fællesveje

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, henholdsvis at opsætte forsvarlig afspærring, der fysisk forhindre færdsel.

4.1 Private fællesvej og stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lignende. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

I byzone med mere

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byzone eller områder, der er overført fra landzone til byzone i forhold til ”Lov om private fællesveje”, grænser til privat fællesvej, skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe
 • renholde

i overensstemmelse med nærværende regulativ.

Pligten er kun pålagt grundejere med vejret.

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejeren har endvidere altid pligt til, at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved

 • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald
 • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal eller uden for

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter førets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

Renholdelse

Grundejeren har pligt til at

 • fjerne ukrudt og lignende
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer
 • lyskasser og riste, der er anbragt i fortovsarealet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der hindrer vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved

 • at der renholdes på hele færdselsarealet
 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter med videre

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jævnfør afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning.

Affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen, eller er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet, for pågældendes regning.

Bilag til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Bilag A. Vinterklasser for kørebaner

Kørebaner

Vejklasse Vintervejklasse Vejtype Servicemål og metode
Gennemfartsveje Serviceklasse I

Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik.

BRT, Plus Bus traceet

Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at:

 • Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
 • Bortkørsel af sne kan forekomme.
Fordelingsveje Serviceklasse II Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalveje, samt busruter by/land og betalingsparkeringspladser.

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, ved at:

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes fore-taget ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.
 • Bortkørsel af sne kan forekomme.
Lokalveje Serviceklasse III Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for
afvikling af den lokale trafik, eksempelvis, bakkede veje og industriområder.

Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. 

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang, visse gener kan forekomme.
Øvrige veje Serviceklasse IV Omfatter lokalveje og pladser som har mindre betydning for afvikling af trafikken.

Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis.

Bilag B. Vinterklasser for cykelstier, stier og øvrige grundejerforpligtigelser

Cykelstier, stier og øvrige grundejerforpligtigelser

Stiklasse Vinterstiklasse Stitype Servicemål og metoder
Hovedcykelstier Serviceklasse I Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken.

Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at:

 • Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
Stier og fortove Serviceklasse II Omfatter fortove og stier, med nogen betydning for afvikling af trafikken.

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, ved at:

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.
 • Snerydning igangsættes efter konstateret behov. 
Stier og færdselsarealer Serviceklasse III Fodgængerovergange, busstoppesteder samt trapper.
Busperroner, busstoppesteder langs BRT. Saltes og sneryddes undtagelsesvis på hverdage udenfor normal arbejdstid, samt i weekender og på helligdage.

Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme.

Fodgængerovergange, busstoppesteder samt trapper, saltes og sneryddes kun på hverdage mellem klokken 7.00-15.00.

Stier Serviceklasse IV

Lavest prioriterede stier
BILAG, liste over stier der ikke vinterbekæmpes.
Stier der går gennem et rekreativt område uden fast belægning for eksempel Østre Anlæg.

Saltes og sneryddes ikke.

Bilag C. Illustration af regulativets principper

Illustrationerne er medtaget for at tydeliggøre nogle af principperne i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

Figur 1

Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges pligten på alle sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

Figur 2

Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænser til privat fællesvej henholdsvis privat fællessti. Pligten kan i dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten pålægges for den private fællesvej henholdsvis -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen.

Figur 3

Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er adgang til den ene, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

Figur 4

Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen uden adgang ikke pålægges grundejeren, da dette ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang.

Kontakt

Byer og Natur - Vintertjenesten

Stigsborg Bygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 89

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang