Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag Døgntilbud

Døgntilbud, hvis du har et barn med nedsat funktionsevne

Har du ikke mulighed for at have dit barn med handicap eller funktionsnedsættelse boende hjemme, er der forskellige muligheder for døgnophold.

Hvem er i målgruppen?

Du kan vurderes i forhold til et døgntilbud, hvis dit barn:  

  • er mellem 0-18 år (kan forlænges til 23 år) og har en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  • har et massivt behandlingsbehov eller behov for anden udviklingsmæssig støtte
  • har behov, der kræver massiv socialpædagogisk behandling, pleje og omsorg af professionelle fagpersoner, der ligger udover almindelige forældrekompetencer
  • har så stort behov for pleje og omsorg, at familiens trivsel, herunder søskendes behov, ikke kan tilgodeses med kompenserende foranstaltninger
  • grundet sin funktionsnedsættelse har behov for, at der sker en særlig indsats i overgangen fra ung til voksen med det formål, at dit barn bliver så selvhjulpen som muligt i voksenlivet

Hvordan søger jeg?

Hvis du vil høre mere om muligheden for et døgntilbud til dit barn skal du kontakte din rådgiver i Specialgruppen for Børn og Unge.

Hvis du vil vide mere

Afgørelse om døgnanbringelse kan kun træffes på baggrund af en afsluttet børnefaglig undersøgelse. I forbindelse med den børnefaglige undersøgelse vil din rådgiver invitere dig og dit barn til en samtale.

Inden dit barn anbringes i et døgntilbud laver vi efter Servicelovens § 140 en handleplan for dit barns anbringelse og en særskilt plan for støtte til dig som forælder, hvis der er behov for det.

Af planen fremgår formålet med anbringelsen, den forventede varighed og den indsats, der skønnes nødvendig for at opnå formålet – herunder også konkrete mål for dit barn.

Handleplanen revideres efter tre måneder og herefter mindst to gange om året, hvor rådgiveren har en samtale med dit barn. Vi sørger for, at der sker en systematisk inddragelse af dig som forælder og jeres netværk.

Handleplanen revideres, når dit barn fylder 17½ år. Her beslutter vi samtidig, om dit barn har behov for hjælp efter det er fyldt 18 år.
Her kan du kan læse mere om, hvilken hjælp dit barn kan få, når det er fyldt 18 år

Forældre og unge over 15 år skal give samtykke til en anbringelse i et døgntilbud. De fleste anbringelser uden for hjemmet er frivillige og sker på baggrund af drøftelser med og inddragelse af børn og familie. Hvis ikke forældremyndighedens indehaver og den unge over 15 år giver samtykke til en anbringelse, kan anbringelsen ske uden samtykke. 

Det er Familieplejen og Visitationen, der finder et passende døgntilbud til dit barn. 

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

Kommunen holder en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis.

Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kontakt

Specialgruppen for børn og unge

Sofiendalsvej 92 A 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 31 27 55

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet inden for 4 måneder.

Serviceloven

§ 50
§ 52 stk. 3. nr. 7
§ 54
§ 58
§ 66
§76
§140

Du modtager altid en skriftlig afgørelse sammen med en klagevejledning. Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Klagemulighed ved tvangsmæssig anbringelse

Forældre og børn fra 12 år kan klage over Børne- og Ungeudvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen.

Læs mere om klageadgang på Ankestyrelsens hjemmeside

Læs typiske spørgsmål og svar om klagesager på Ankestyrelsens hjemmeside

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang