Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Børnehave

Børnehave

Børnehave er for børn i alderen 3-5 år. Her kan dit barn lege og skabe venskaber med børn på tværs af aldersgrupper.

Det gode ved børnehave

 • Børnene får mulighed for at lege og skabe venskaber på tværs af aldersgrupper.
 • Hver børnehave laver egen pædagogisk læreplan, som tilpasses og ændres alt efter børnegruppens sammensætning. 
 • Hele dagen er der et pædagogisk læringsmiljø, som har fokus på at inddrage børnenes perspektiver. Der er mulighed for, at personalet og børnene kan lave aktiviteter og forløb, der passer specifikt til børnenes alder.
 • Børnehaven har fokus på, at alle børn trives og arbejder målrettet med dit barns trivsel. Det pædagogiske personale og lederen forholder sig løbende til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter hele børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det meste af personalet er pædagogisk uddannet. 
 • Børnehaven samarbejder med dig, skolen og relevante tværfaglige samarbejdspartnere for at sikre den bedste mulige overgang, når dit barn starter i børnehaveklassen.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om:

 • Betaling og priser
 • Søskendefortrinsret og arveret
 • Søskenderabat
 • Økonomisk friplads
 • Udmeldelse

Læs om priser og vilkår.

I Aalborg Kommune har vi 2 skov- og naturbørnehaver. De er begge kommunedækkende institutioner, hvor din adresse ikke har nogen betydning for dine muligheder for at få en plads. Her er det udelukkende opskrivningstidspunktet, der er udgangspunkt for, hvornår der bliver tildelt en plads, og om du eventuelt har et arbejdsrelateret behov for at få en plads.

Natur & Miljøbørnehaven

 • Børnehaven hører hjemme i Svenstrup
 • Der er opsamling ved DUI huset på Østre Alle 89, 9000 Aalborg.

Børnehuset Tvedholm Skov & Natur

 • Børnehuset er en institution bestående af to afdelinger - Skovgruppen og Naturgruppen. 
 • Der er opsamling for begge afdelinger på Beatesmindevej 177, 9210 Aalborg SØ.

I Aalborg Kommune åbner enkelte institutioner klokken 06.00 og andre har åbent til klokken 17.15. En enkelt har åbent til klokken 24.00. Aalborg Kommune råder desuden over en døgninstitution, som også tilbyder pasning i weekender. 

Børnehaven holder helt lukket på følgende dage

 • Den 5. juni efter klokken 12.00 (Grundlovsdag)
 • Den 24. december (Juleaftensdag)

Hvis børnehaven holder lukket på andre tider af året, vil du altid blive tilbudt at få dit barn passet i en anden institution.

Når børnehaven har planer om at holde en lukkedag, vil der i god tid blive meldt ud via Aula. Du vil blive bedt om at give besked, om dit barn har behov for pasning eller ej på den pågældende dag.

Der kan arrangeres fællespasning på dage eller i uger, hvor der typisk er lavt fremmøde som eksempelvis i sommerferieperioden, dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfart eller imellem jul og nytår.  Hvis minimum 55 % af børnene ikke har brug for pasning på dagen, kan børnehaven holde lukket. Har dit barn har brug for pasning den konkrete dag/uge, bliver du tilbudt alternativ pasning i en anden nærliggende institution, og så vidt muligt med personale barnet kender.

Reglerne for lukkedage gælder alle hverdage året rundt og dermed også i ferierne. Du finder information om de enkelte børnehavers åbningstider på deres hjemmesider.

Hvis institutionsbestyrelsen har besluttet det, tilbyder institutionen en eller begge af følgende ordninger:

 • Frokostordning
 • Frugt- og brødordning

Maden bliver enten leveret udefra af en privat leverandør eller fremstillet i huset, hvis det er muligt. 

Hvis bestyrelsen fravælger en eller begge ordninger, betyder det, at børnene skal have madpakke med til frokost og/eller frugt og brød med til mellemmåltider.

Vegansk mad kan ikke tilbydes

Hvis dit barns institution selv producerer frokost, kan vi ikke tilbyde vegansk mad. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og her anbefaler de ikke vegansk kost til spæd- og småbørn.

Hvis du gerne vil have, at dit barn får en vegansk frokost, er det muligt at sende en madpakke med. Vær opmærksom på, at det ikke er alle institutioner, der kan tilbyde at opbevare madpakken i et køleskab, og at det desuden ikke er muligt at opvarme eller tilberede den medbragte mad.

Selvom dit barn får madpakke med, skal du stadig betale til frokostordningen – med mindre, du har dokumentation fra en læge for, at dit barn skal fritages fra ordningen.

I Aalborg Kommune er forældresamarbejde og forældreinddragelse en naturlig del af arbejdet i børnehaverne.  

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for børnehaven, at der er et godt samarbejde mellem forældre og personale. Det skaber en ekstra tryghed, når du skal aflevere dit barn.

En del af samarbejdet består af:

 • At dit barn oftest bliver tildelt en kontaktpædagog, som vil være den, du altid kan komme til, hvis du har brug for at tale om noget vedrørende dit barn, og som omvendt også vil komme til dig vedrørende dit barn.
 • Som oftest en opstartssamtale mellem dig og kontaktpædagogen. Mødet finder typisk sted, inden dit barn starter i børnehaven. Hvis du har barnet med, får det mulighed for at møde sin kontaktperson.
 • Tilbud om samtaler efter behov eller efter en fast procedure. Du kan altid bede om en samtale, hvis du har noget på hjertet.
 • Et samarbejde mellem børnehave, dig og skolen, så dit barn oplever en tryg overgang mellem de to verdener.  
 • Som forælder tilbydes du et dialogmøde, hvor vi eventuelt inddrager relevante tværfaglige samarbejdspartnere, hvis der er grund til at tale om dit barns trivsel.

Læs om Opsporingsmodellen - en model for tidlig opsporing

Forældreinddragelse

I alle børnehaver er der en institutionsbestyrelse, som du kan blive valgt ind i, hvis du stiller op. Fordelen ved at være med i bestyrelsen er, at du kan være med til at sikre, at det daglige arbejde i børnehaven afspejler, hvad der er vigtigt for dig i forhold til dit barn.

Bestyrelsen kan blandt andet være med til at:

 • Ansætte pædagoger
 • Planlægge sociale arrangementer i børnehaven
 • Sætte de overordnede rammer for, hvad pædagogerne skal arbejde med

Læs mere om rammerne for bestyrelsens arbejde i 'Håndbog for bestyrelsesarbejde'

Videoer om at sidde i en institutionsbestyrelse

Herunder kan du se 3 små film, der fortæller om, hvad det vil sige, at sidde i en institutionsbestyrelse:

Bestyrelsesarbejdet i vuggestuer og børnehaver - Introduktion
Bestyrelsesarbejdet i vuggestuer og børnehaver - Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsesarbejdet i vuggestuer og børnehaver - Beføjelser

Er dit barn forsikret?

Aalborg Kommune må ikke tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og unge i kommunale institutioner. Det er derfor dit ansvar som forælder at tegne en ulykkesforsikring, så dit barn er forsikret, hvis dit barn skulle komme ud for en ulykke eller til skade i børnehaven.

Vi laver en ulykkesrapport

Institutionerne er forpligtet til at udfylde en ulykkesrapport, hvis der sker en ulykke i institutionen. Rapporten gengiver objektivt, hvad der skete i forbindelse med ulykken og kan bruges, hvis du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

Det siger lovgivningen

Reglerne omkring kollektive ulykkesforsikringer er lavet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Læs mere om Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse om kollektive ulykkesforsikringer

Den styrkede pædagogiske læreplan er et centralt element i Dagtilbudsloven og danner rammen om alle børns læring.

I Aalborg Kommune ønsker vi, at alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig. Vi er allerede godt i gang med mange initiativer, og vi er fortsat ambitiøse og udvikler vores kommune, så det er et godt og trygt sted at være.

Uanset hvilket hjem, du vokser op i, uanset hvilket lokalområde, du bor i og uanset hvilket pædagogisk tilbud du går i, skal alle have mulighed for at klare sig godt. 

Børns trivsel er vigtigt for deres alsidige udvikling. Derfor arbejder vi med en Opsporingsmodel, der skal være med til at sikre, at vi tidligt får øje på de børn, der ikke trives - både tidligt i problemudviklingen og tidligt i barnets liv. 

Læs om Opsporingsmodellen - en model for tidlig opsporing

Alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet

I Aalborg Kommune arbejder vi aktivt med inklusion. Inklusion handler om alle børn, og det handler om barnets oplevelse af at være inkluderet, som vi skal få øje på og understøtte barnet i. De fælles principper for vores arbejde med inklusion er et vigtigt bidrag til realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Der er brug for, at vi tilrettelægger hverdagen i institutionen ud fra en fælles forståelse af begrebet inklusion, når vi skal arbejde med at udvikle pædagogisk læringsmiljø og sociale fællesskaber der rykker. 

Sociale normeringer

Familie- og Socialudvalget har godkendt et løft af dagtilbudsområdet - de sociale normeringer. De sociale normeringer bliver tildelt daginstitutioner, der ligger i boligområder med en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Når en institution får en social normering tildelt, betyder det, at institutionen får tildelt flere pædagogtimer. 

Kroppen på Toppen og fokus på børns motoriske udvikling

Kroppen på Toppen i børnehøjde har fokus på børns motoriske udvikling. På baggrund af forskningsbaseret viden og praksisnær udvikling, får alle børn udfordret deres motorik og bliver inspireret til fysisk aktivitet. Institutionen planlægger læringsmiljøer, hvor børn inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer med bevægelsesglæde, kreativitet og leg som nøglebegreber. Det lægger sig op ad Sundhedspolitikken 2019-2022.

Læs mere om Kroppen på Toppen

Pædagogik og kompetencer

Hver enkelt institution arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at trives og udvikle sig. På baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan, som er central i Dagtilbudsloven, udarbejder hver institution egen pædagogisk læreplan, som udgør rammen for børnenes læring samt hvordan institutionen arbejder med det pædagogiske læringsmiljø gennem hele dagen.

Institutionens egen pædagogiske læreplan er et dynamisk redskab, som ændres og tilpasses alt efter institutionens sammensætning således det pædagogiske læringsmiljø altid tager udgangspunkt i et børneperspektiv; uanset om der er tale om hverdagssituationer, børns egne initiativer til leg eller voksenplanlagte forløb. 

Kontakt din institution for at høre mere om deres pædagogiske læreplan.

I Aalborg Kommune vil vi sikre, at alle børn fra en tidlig alder og frem til skolestart får den nødvendige støtte i deres sproglige udvikling, og det gør vi ved, at alle børn bliver sprogvurderet, når de er fyldt 3 år.

Hør mere om sprogvurdering i dit barns daginstitution

Du bliver informeret i dit barns daginstitution, når det er tid til, at dit barn skal sprogvurderes. Har du spørgsmål til sprogvurdering, er du altid velkommen til at kontakte personalet i dit barns daginstitution.

Som forælder bliver du altid inddraget i forbindelse med sprogvurderingen af dit barn, og du får vejledning i selv at understøtte dit barns sproglige udvikling.

Børn som ikke går i dagtilbud bliver også sprogvurderet

Hvis dit barn ikke går i et dagtilbud, skal dit barn stadig sprogvurderes. Det gælder for alle børn omkring 3 år. Dit barn bliver skriftligt indkaldt, og som forælder bliver du selvfølgelig inddraget i sprogvurderingen.

Sprogvurdering understøtter lovgivningen

I Aalborg Kommune har vi en model for, hvordan vi sprogvurderer. Modellen understøtter Dagtilbudslovens § 11 og 12 om sprogvurdering.

Læs om reglerne for sprogvurdering og sprogstimulering i loven om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge

Kontakt

Pladsanvisningen

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 28 20

Skriv til os

Personlig henvendelse

Du skal skrive eller ringe til Pladsanvisningen for at aftale en tid til et personligt møde.

Telefontider

Det med småt

Tilsyn i dagtilbud og hos private pasningsordninger

Hvert år fører vi tilsyn med alle kommunens pasningstilbud. Det er både uanmeldte og anmeldte tilsyn. Formålet med tilsyn er at bidrage til udvikling og samtidig sikre høj kvalitet uanset, hvor dit barn bliver passet. Tilsynene bliver udført af en udefrakommende tilsynskonsulent fra afdelingen Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Læse mere om, hvordan vi fører tilsyn i dagtilbud og hos private pasningsordninger

Se video om, hvordan vi fører tilsyn i daginstitutioner

Tilsynsrapport for daginstitutioner
Ud fra tilsynskonsulentens observationer og dialog med dagtilbuddet, laves der en tilsynsrapport på baggrund af flere faktorer.

Find din daginstitutions tilsynsrapport

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang