Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Håndbog i bestyrelsesarbejde i daginstitutioner

Håndbog i bestyrelsesarbejde i daginstitutioner

 • Titel: Håndbog i bestyrelsesarbejde i daginstitutioner
 • Vedtaget: September 2019

Forord

Dit engagement i forældrebestyrelsen har stor betydning i forhold til fortsat at udvikle Aalborg Kommunes daginstitutioner. Bestyrelsen har nemlig en vigtig rolle i at repræsentere den samlede forældregruppe og stille nysgerrige spørgsmål.

Du har som forælder mulighed for at blive inddraget på to niveauer via:

 • Dagtilbudsbestyrelsen
 • Institutionsbestyrelsen

Det har du, fordi vi i Aalborg Kommune har delt vores områder op i såkaldte dagtilbud, som er en samling af flere institutioner.

Institutionsbestyrelsen består af forældre og medarbejdere for den enkelte institution, mens dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af formændene fra institutionsbestyrelserne samt medarbejderrepræsentanter fra det dagtilbud (den samling), som institutionerne hører ind under.

I Dagtilbudsloven står der konsekvent ”forældrebestyrelse”, og i Aalborg Kommune dækker det både over dagtilbuds- og institutionsbestyrelser.

Formålet med bestyrelserne er at:

 • Sikre, at forældre og medarbejdere bliver inddraget i forhold, der har betydning for dagtilbuddet/institutionen.
 • Styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre, medarbejdere og ledelse.
 • Sikre udvikling og trivsel for alle børn, der er indskrevet i dagtilbuddet.

I det følgende finder du relevante oplysninger om lovgivningen, beføjelser, bestyrelsernes arbejde med mere. Det er grundlaget og rammen for dit arbejde i bestyrelsen.


Rammerne

Dagtilbudsloven

Dagtilbudslovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie og sammenhæng mellem tilbuddene.

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune, hvad enten der er tale om indsatser i de almene tilbud eller specialtilbud. Politikken er værdibaseret og fungerer som en paraply for forvaltningens øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge. 

Organisering

I Aalborg Kommune har vi en struktur på daginstitutionsområdet med et dagtilbud som samlende enhed for 7-14 kommunale daginstitutioner - i alt 13 dagtilbud med cirka 150 kommunale og selvejende daginstitutioner. Ledelsen i dagtilbuddet er organiseret med en dagtilbudsleder i hvert dagtilbud.

Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for dagtilbuddets samlede budget, drift og udvikling samt en pædagogisk leder i hver daginstitution. Den pædagogiske leder er ansvarlig for børnenes trivsel, udvikling og læring samt medansvarlig for institutionens drift.

Forældreinddragelsen bliver organiseret i henhold til denne struktur således, at der er en dagtilbudsbestyrelse i hvert dagtilbud og en institutionsbestyrelse i hver daginstitution. Valget af forældrerepræsentanter sker ved, at der i den enkelte daginstitution bliver valgt en institutionsbestyrelse.

I institutionsbestyrelsen vælges en formand, som samtidig indgår i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen og institutionsbestyrelsen tillægges hver især den kompetence, som svarer til opgave- og kompetencefordelingen mellem dagtilbudsleder og pædagogisk leder. Hermed bliver der sammenhæng mellem kompetencer og arbejdsopgaver.

Bestyrelserne på begge niveauer er forpligtede til at sikre et godt og velfungerende samarbejde i dagtilbuddet.

Pædagogisk tilsyn

Konsulenter fra Afsnit for Tilsyn og Privat pasning gennemfører hvert andet år et pædagogisk tilsyn i daginstitutionerne. Der deltager forældrerepræsentanter i tilsynet.

Tilsynet indeholder både kontrol- og udviklingselementer, og er et led i kommunens forpligtelse til at sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet.  Ved tilsynet observeres samspillet mellem børnene og mellem de voksne og børnene i dagtilbuddet ud fra en observationsramme. Herefter har konsulenten en dialog med dagtilbuddet, og der bliver lavet en tilsynsrapport, som offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Kurser for bestyrelsesmedlemmer

For at give alle bestyrelsesmedlemmer et ensartet introduktionsforløb til arbejdet i institutions- og dagtilbudsbestyrelserne, bliver der i alle dagtilbud gennemført kurser om bestyrelsesarbejdet for medlemmerne i de nye bestyrelser. Der er udarbejdet et fælles koncept for kurserne, hvor du bliver klædt på til dit arbejde i bestyrelsen.

Kurserne bliver afholdt én gang årligt. Målet med kurserne er, at du og de andre bestyrelsesmedlemmer får en forståelse af, hvad det vil sige at være medlem af en institutions- og dagtilbudsbestyrelse.

Bestyrelserne kan udforme og fastsætte fokusområder for det arbejde, som ledere og medarbejdere fastlægger deres praksis ud fra. Modsat meget andet bestyrelsesarbejde kan man i en institutionsbestyrelse ikke træffe mange direkte beslutninger, men du kan få indflydelse og være nysgerrig i forhold til, hvad der sker i institutionen.

Et andet mål med kurserne er at skabe klarhed over, hvad der reelt er af arbejdsopgaver, og hvilke muligheder der ligger i bestyrelsesarbejdet og dermed en forventningsafstemning mellem forældre og ledere/medarbejdere.

Tavshedspligt

Som bestyrelsesmedlem skal du være opmærksom på, at du kan komme i besiddelse af fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Hvis et medlem af en bestyrelse uberettiget videregiver oplysninger, og der er tale om brud på tavshedspligten, kan dette være strafbart efter Straffelovens §152. Du skal derfor underskrive en erklæring om tavshedspligt, som også gælder, efter at du er trådt ud af bestyrelsen.

Som udgangspunkt drøfter vi ikke personforhold, herunder enkelte børns og forældres forhold, i bestyrelsen. Disse forhold vedrører for personalets vedkommende arbejdsgiveren, og i forhold til børn og forældre, anses disse oplysninger som anliggende mellem institutionen og familien.


Beføjelser

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 14

Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre.

Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal have stemmeret.

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Som nævnt arbejder vi i Aalborg Kommune på to niveauer: dagtilbudsbestyrelser og institutionsbestyrelser.

Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles helhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet, inden for de mål kommunen har fastsat. Institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen har fokus på den enkelte daginstitution og skal følge og deltage i drøftelser af den pædagogiske praksis her. Institutionsbestyrelsen kan inddrages i forhold til, hvordan dele af budgettet i den enkelte institutions anvendes, hvilke fokusområder institutionen skal have, samarbejde med lokalområdet samt planlægning af arrangementer. Samtidig kan bestyrelsen være med til at kvalificere praksis. Det er desuden institutionsbestyrelsen, der hvert andet år afgør, om institutionen skal være en del af den kommunale frokostordning.


Formål

Formål med loven

Dagtilbudsloven § 1

Formålet med Dagtilbudsloven er at:

 1. Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.
 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.
 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Formål med dagtilbud

Dagtilbudsloven § 7

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Stk. 2
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3
Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 4
Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.


Fokusområder

I institutionsbestyrelsen kan I vælge at arbejde med fokusområder. Et fokusområde kan for eksempel være musik. Det betyder, at institutionen det kommende år skal have øget fokus på musik.

Det er op til institutionen og den pædagogiske leder, hvordan de vælger at arbejde med fokusområderne i praksis. Institutionsbestyrelsen bestemmer således ikke, om der skal indkøbes musikudstyr, eller at medarbejderne skal sendes på kursus men blot, at musik skal være et tema i institutionens dagligdag.

Et andet eksempel kunne være, at bestyrelsen fastsætter bevægelse som et fokusområde. Det betyder, at institutionen det kommende år skal have et øget fokus på bevægelse i hverdagen. Bestyrelsen kan for eksempel ikke beslutte, at alle børn skal over i den lokale hal minimum en gang om ugen og lave gymnastik.


Budget

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 15 styk 3

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.’

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Dagtilbuddet har ét budget til hele dagtilbuddet bestående af et driftsbudget til for eksempel materialer, fødevarer, administration, inventar, legeplads, el, vand og varme samt et lønbudget til personalelønninger.

Dagtilbudsbestyrelsen fastlægger principper for anvendelse af den driftsmæssige budgetramme i hele dagtilbuddet.

I kan i institutionsbestyrelsen fastlægge fokusområder og på den måde give idéer til, hvordan de dele af budgettet, der lægges ud til den enkelte institution, skal bruges.

Det er ledelsen i institutionen, der beslutter, hvad der bruges penge på. Dagtilbuddets mer- eller mindreforbrug vil efter byrådets godkendelse blive overført til det efterfølgende år.


Opgaver i dagtilbud

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 15

Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.’

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Dagtilbudsbestyrelsen skal fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af budgettet. Principperne skal være i overensstemmelse med de kommunale mål og rammer.

Det kan for eksempel dreje sig om principper for:

 • Feriesampasning
 • Indkøb af pædagogiske aktivitetsmaterialer
 • Opsætning af fælles budget
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forældresamarbejde

Ansættelser

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 15 styk 4

Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale daginstitutioner.

Dagtilbudsloven § 15 styk 5

Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale daginstitutioner

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Når der skal ansættes nye medarbejdere, pædagogisk leder i en institution eller en ny leder af et dagtilbud, bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Det sker ud fra en værdibaseret tilgang og en konkret vurdering i de enkelte tilfælde af, hvad der giver mening. Det skal sikre en relevant repræsentation, medinddragelse samt habilitet i ansættelsesproceduren.

Ansættelse af medarbejdere

Når der skal ansættes personale til faste stillinger i daginstitutioner, bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Det kan være, at du kommer til at sidde i sådan et udvalg. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til dagtilbudslederen, der har den endelige ansættelsesret.

Opgaver i et ansættelsesudvalg:

 • Udvalget udarbejder en beskrivelse af, hvilke kvalifikationer den pågældende medarbejder bør opfylde
 • Udvalget får lejlighed til at gennemlæse samtlige ansøgninger
 • Udvalget udvælger ansøgere til ansættelsessamtaler.
 • Udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældre- og medarbejderrepræsentant fra den pågældende daginstitution
 • Udvalget har indstillingsret
 • Dagtilbudslederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af personale i faste stillinger i den pågældende daginstitution
 • Udvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget

Ansættelse af pædagogisk leder

Når der skal ansættes en pædagogisk leder, bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Her skal der også være repræsentanter fra forældregruppen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til områdelederen, der har den endelige ansættelsesret. Institutionsbestyrelsen i den pågældende daginstitution kan udarbejde ønsker til, hvilke kvalifikationer lederen i den pågældende institution bør have.

Opgaver for ansættelsesudvalget:

 • Udvalget gennemlæser samtlige ansøgninger og udpeger til ansættelsessamtaler
 • Udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældre- og medarbejderrepræsentant fra den pågældende daginstitution
 • Udvalget er medbestemmende ved indstilling til dagtilbudslederen
 • Områdelederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af pædagogiske ledere.
 • Udvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget.

Ansættelse af dagtilbudsleder

Når der skal ansættes en dagtilbudsleder, bliver der nedsat et ansættelsesudvalg i området. Det skal sikres, at der er forældre repræsenteret i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til afdelingschefen, der har den endelige ansættelsesret.


Ændring af åbningstider

Der er mulighed for lokalt at foretage ændringer i placeringen af åbningstiden, det vil sige de enkelte institutioners åbne- og lukketider.

Hvis der i en institution er ønske om at ændre åbningstiden, kan dette drøftes i institutionsbestyrelsen.

Ændringer skal være begrundet i forældrenes pasningsbehov eller ske på foranledning af dagtilbudsleder/pædagogiske ledere for at anvende ressourcerne bedst muligt.

Ændringer skal godkendes af dagtilbudsbestyrelsen i samarbejde med dagtilbudslederen.

Dagtilbudsbestyrelsen har ikke kompetence til at udvide åbningstiden. Lokale ændringer i åbningstiden må ikke medføre, at allerede indskrevne børn i institutionen ikke kan benytte en ny åbningstid.

Der kan ikke flyttes timer mellem institutionerne - det tildelte ugentlige timetal på henholdsvis 51,5 eller 53,5 timer om ugen ligger fast for den enkelte institution.

Uenighed om ændringer forelægges områdelederen, som har den endelige kompetence sammen med Børn og Unge.

Alle ændringer skal drøftes i dagtilbuddets medarbejderudvalg inden ikrafttræden.

Dagtilbudslederen sikrer, at ændringerne bliver formidlet til forældre, medarbejdere og forvaltning. Nye åbningstider offentliggøres på institutionernes hjemmesider.


Fundamentet for det pædagogiske arbejde

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 8

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen i alderen fra 3 år og frem til skolestart.

Hvis det enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, udarbejdes den pædagogiske læreplan på baggrund af denne organisering. I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes en pædagogisk læreplan under hensyntagen til aldersgrupper.

I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder, jævnfør styk 3. 

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Det er den pædagogiske læreplan, der danner rammen for det pædagogiske arbejde i institutionen. Der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan i hver enkelt institution, og det er således den pædagogiske leder, der er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet.

Som en del af institutionsbestyrelsen er det din opgave at give de nødvendige bidrag til læreplanen. Du kan læse mere om pædagogiske læreplaner på: Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Der er blandt andet et afsnit, der beskriver, at der i læreplanen skal stå, hvordan institutionen inddrager lokalsamfundet. Her kan du som bestyrelsesmedlem have en vigtig rolle, da du i mange tilfælde kender lokalområdet bedre end medarbejderne i institutionen.


Børn i udsatte positioner

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 8 styk. 5

Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.’

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune skal alle børn trives. Børn i udsatte positioner skal derfor være en betydningsfuld del af børnefællesskaberne, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet.

I Aalborg Kommune skal alle dagtilbud arbejde med Opsporingsmodellen, som blandet andet sikrer en systematisk evaluering af alle børns trivsel.

Den indsigt, det pædagogiske personale får i børnegruppen via evalueringerne, bruger de til at tilrettelægge og justere læringsmiljøet, så børn i udsatte positioner også er en betydningsfuld del af børnefællesskaberne.

Det har også stor betydning for samarbejdet med forældrene omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Som en del af institutionsbestyrelsen er det blandt andet din opgave at repræsentere et differentieret forældreperspektiv, der favner alle børn og forældre.

Derudover er det vigtigt, at du forholder dig nysgerrigt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø organiseres og tilrettelægges, så det tilgodeser alle børn.

Læs hvordan vi arbejder med trivsel via Opsporingsmodellen


Frokost

Det siger loven

§ 16 a

Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jævnfør dog stk. 2 og 4 og § 16 b, styk 1-3.

Styk 2

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, styk 2-4 for alle børn i samme aldersgruppe.

§ 16 b

Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, styk 2-4, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, styk 1, jf. dog styk 2, 4 og 8.

Styk 2

I kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, styk 6, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, styk 1. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden.

Sådan gør vi i Aalborg Kommune

Børnene i vuggestuer og børnehaver bliver tilbudt et sundt frokostmåltid hver dag, såfremt institutionsbestyrelsen ikke har fravalgt ordningen. Fravalg af frokostordningen er muligt hvert andet år.

Op til valget vil bestyrelsen få fremsendt relevant materiale om frokostordningen og valget. Materialet kan de vælge at dele med resten af forældregruppen. Fravalg af frokostordning er op til institutionsbestyrelsen. Den pædagogiske leder har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Den kommunale frokostordning er omfattet af almindelige regler om friplads og søskendetilskud, og betalingen af frokostordningen opkræves med den månedlige forældrebetaling.


Forældretilfredshed

Børn og Unge anvender systematiske brugermålinger eller tilfredshedsundersøgelser på en lang række områder, herunder også i forhold til daginstitutioner.

Målingerne i dagtilbuddene foretages af Børne- og Undervisningsministeriet og foregår via spørgeskemaer om forældrenes tilfredshed med og holdninger til deres barns daginstitution.

Dagtilbuddet og den enkelte institution bruger resultaterne som grundlag for drøftelser om mulige forbedringer. Derudover skal resultaterne og opfølgningen indgå i områdelederens dialog med dagtilbudslederne.

Formålet med at gennemføre brugermålingerne i dagtilbud er at:

 • Indhente viden og information fra en repræsentativ del af forældrene med henblik på at dokumentere tilfredshed
 • Gøre resultaterne synlige for forældregruppen, pædagoger samt forvaltningen og Familie- og Socialudvalget
 • Fremme dialog og forventningsafstemning ved at følge op på resultaterne i forældrefora
 • Overveje om, og hvordan, resultaterne kan give anledning til forbedringer i den enkelte daginstitution og dagtilbuddet
 • Opnå læring og indsigt på tværs af institutioner og dagtilbud

Vedtægter 

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 16

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Styk 4

Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence.

I vedtægterne finder du information om for eksempel reglerne for forældrebestyrelsens sammensætning, bestyrelsesvalg samt rammerne for bestyrelsesmøderne. Du kan desuden læse mere om, hvordan opgaver og kompetencer er fordelt mellem myndigheder, ledere og forældre.

Det siger loven

Dagtilbudsloven § 16

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Styk 4

Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence.

I vedtægterne finder du information om for eksempel reglerne for forældrebestyrelsens sammensætning, bestyrelsesvalg samt rammerne for bestyrelsesmøderne. Du kan desuden læse mere om, hvordan opgaver og kompetencer er fordelt mellem myndigheder, ledere og forældre.


Vedtægter for institutionsbestyrelsernes arbejde

Sammensætning og valg

§1

Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en institutionsbestyrelse og suppleanter for henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejdere.

Stykke 2

Institutionsbestyrelsen består af 3, 5 eller 7 forældre- og 2 medarbejderrepræsentanter. Antallet af forældrerepræsentanter og suppleanter, afgøres af forældrekredsen.

§2

Bestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt institutionens forældrekreds samt blandt de personer, der efter styk 2 tillægges valgret og valgbarhed som forældre. Ved en institutions forældrekreds forstås de personer, der på valgets tidspunkt har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i institutionen.

Ved afstemningen kan der afgives én stemme per indskrevet barn i institutionen. Det vil for eksempel sige, at en forælder med to børn i institutionen har to stemmer, mens ét forældrepar, der har ét barn i institutionen har én stemme.

I institutioner med specialgrupper skal der vælges en repræsentant for forældrene og en repræsentant for personalet i specialgruppen, som får plads i institutionsbestyrelsen.

Stykke 2

Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældre:

 1. Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i Serviceloven.
 2. Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er dog en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem barnets forældre.
 3. Ugifte forældre, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet.

Stykke 3

Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter i bestyrelsen.

Stykke 4

Indkaldelse til valg af forældrerepræsentanter udsendes fra daginstitutionen til forældrekredsen med mindst 14 dages varsel. På forældremødet ledes valghandlingen af institutionens pædagogiske leder.

Stykke 5

Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved:

 1. At interesserede forældre har skrevet sig på en kandidatliste forud for mødet.
 2. At mødedeltagerne kommer med yderligere forslag til kandidater på selve mødet.

Stykke 6

Der kan kun afgives én stemmeseddel per indskrevet barn og højst stemmes på det antal forældrerepræsentanter, som skal vælges til bestyrelsen. De 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter, der opnår flest stemmer, er valgt.

I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Stykke 7

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af institutionsbestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder.

Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen.

Hvis blot ét medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

§3

Personalerepræsentanterne vælges blandt de fastansatte og på den måde, at institutionens pædagogiske leder indkalder alle fastansatte (pædagoger, pædagogmedhjælpere, kostfaglige medarbejdere) til en fælles valghandling inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Alle medarbejdere, eksklusiv lederen, kan stemme på alle kandidater, og hver medarbejder har en stemme.

Lederen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant. De medarbejdere, der får flest/næstflest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. De ikke valgte er suppleanter i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal.

En personalerepræsentant kan ikke være bestyrelsesrepræsentant i en opsigelsesperiode. 

§4

Hvert dagtilbud afklarer, hvornår valget finder sted, og hvor lang periode, valget gælder. Der er følgende muligheder: Valgperioden kan være ét- eller toårig, og valget kan følge kalenderåret eller skoleåret.

§5

Samtlige medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret.

§6

På bestyrelsens første møde vælges én af forældrerepræsentanterne som formand og én som næstformand ved bundet flertalsvalg. Det vil sige, at forældre med laveste stemmetal udgår, og der stemmes om, til én er valgt. Formanden er fast medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Næstformanden er suppleant til dagtilbudsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsens beføjelser

 §7

Institutionsbestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Aalborg Byråd/Forvaltningen Børn og Unge.

Stykke 2

Institutionsbestyrelsens kompetencefelt i daginstitutionen modsvares af den pædagogiske leders kompetence. Institutionsbestyrelsen i daginstitutionerne har fokus på den enkelte enhed.

Institutionsbestyrelsen kan inddrages i forhold til anvendelsen af budgettet for den enkelte daginstitution, udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, samarbejde med lokalområdet og arrangementer i den enkelte daginstitution.

Mødevirksomhed

§8

Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stykke 2

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§9

Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant med stemmeret.

§10

Bestyrelsen afholder møde, når:

 • Det ønskes af formanden, eller
 • En tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det

Bestyrelsesmedlemmerne oplyser punkter til dagsordenen.

Stykke 2

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder per år.

Stykke 3

Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§11

Formanden indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel.

Stykke 2

Formanden udarbejder i samarbejde med lederen dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med eventuelle bilag til hvert medlem.

Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage, før mødet afholdes. 

Stykke 3

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til møde, skal han/hun så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§13

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

§14

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Stykke 2

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§15

Der føres referat/protokol over institutionsbestyrelsens beslutninger. I referatet/beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der ikke har været til stede.

Referatet godkendes på det førstkommende dagtilbuds- eller institutionsbestyrelsesmøde eller i henhold til beskrivelse i den lokale forretningsorden. 

Stykke 2

Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført referat/protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet skal være let tilgængeligt for forældrene, for eksempel ved omdeling eller opslag i institutionen.

Stykke 3

Den pædagogiske leder er institutionsbestyrelsens sekretær. Sekretærens opgave er at forberede sagerne og belyse punkterne på en sådan måde, at bestyrelsen har en mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på det foreliggende grundlag.

Der er intet til hinder for, at det er et medlem af bestyrelsen og ikke lederen, der tager referat af bestyrelsens møder. 

§16

Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Vedtægter for dagtilbudsbestyrelsernes arbejde

Sammensætning

§17

Dagtilbudsbestyrelsen består af de valgte formænd for institutionsbestyrelserne i hver daginstitution, 2-3 medarbejderrepræsentanter samt dagtilbudslederen jævnfør stykke 3. Endvidere deltager en pædagogisk leder uden stemmeret.

Den pædagogiske leder i dagtilbudsbestyrelsen udpeges af dagtilbudslederen i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen.

Da der skal være flertal af forældre og et ulige antal medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen, fastsættes dagtilbudsbestyrelsen efter følgende fordeling:

 • 7 bestyrelsesformænd og 2 medarbejderrepræsentanter
 • 8 bestyrelsesformænd og 3 medarbejderrepræsentanter
 • 9 bestyrelsesformænd og 2 medarbejderrepræsentanter
 • 10 bestyrelsesformænd og 3 medarbejderrepræsentanter
 • 11 bestyrelsesformænd og 2 medarbejderrepræsentanter
 • 12 bestyrelsesformænd og 3 medarbejderrepræsentanter
 • 13 bestyrelsesformænd og 2 medarbejderrepræsentanter
 • 14 bestyrelsesformænd og 3 medarbejderrepræsentanter

Stykke 2

Dagtilbudslederen foranlediger, at der foretages valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse. Der kan ikke vælges flere medarbejderrepræsentanter fra samme daginstitution.

Stykke  3

Dagtilbudslederen fungerer som dagtilbudsbestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret.

Dagtilbudsbestyrelsens beføjelser

§18

Dagtilbudsbestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Aalborg Byråd/Forvaltningen Børn og Unge.

Stykke 2

I henhold til dagtilbudslovens bestemmelser har dagtilbudsbestyrelsen følgende kompetencer og beføjelser:

 • Fastsætte overordnede principper for dagtilbuddets arbejde
 • Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammen for ”øvrige driftsudgifter”
 • Indstillingsret og ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af dagtilbudsleder og pædagogiske ledere.

Stykke 3

Børn og Unge kan uddelegere yderligere beføjelser vedrørende dagtilbud.

Stykke  4

Aalborg Byråd/Børn og Unge delegerer ikke:

 • De beføjelser, der gælder om tilsyn
 • Beslutninger om optagelse
 • Beslutninger om tildeling af fripladser og forældrebetaling
 • De beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence

Mødevirksomhed

§19

Dagtilbudsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stykke 2

Dagtilbudsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§20

Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant med stemmeret.

§21

Dagtilbudsbestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsesmedlemmerne oplyser punkter til dagsordenen.

Stykke 2

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder per år.

Stykke 3

Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 22

Formanden indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel.

Stykke 2

Formanden udarbejder i samarbejde med dagtilbudslederen dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med eventuelle bilag til hvert medlem. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage, før mødet afholdes.

Stykke 3

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til møde, skal han/ hun så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§23

Dagtilbudsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§24

Medlemmerne kan kun deltage i dagtilbudsbestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

§25

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stykke  2

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§26

Der føres referat/protokol over dagtilbudsbestyrelsens beslutninger. I referatet/beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der ikke har været til stede. Referatet godkendes på det førstkommende dagtilbuds- eller institutionsbestyrelsesmøde eller i henhold til beskrivelse i den lokale forretningsorden.

Stykke  2

Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført referat/protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet skal være let tilgængeligt for forældrene, for eksempel ved omdeling eller opslag i daginstitutionerne.

Stykke  3

Dagtilbudslederen er dagtilbudsbestyrelsens sekretær. Sekretærens opgave er at forberede sagerne og belyse punkterne på en sådan måde, at bestyrelsen har en mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på det foreliggende grundlag. Der er intet til hinder for, at det er et medlem af bestyrelsen og ikke lederen, der tager referat af bestyrelsens møder.

§27

Dagtilbudsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. På bestyrelsens første møde vælges én af forældrerepræsentanterne som formand og én som næstformand ved bundet flertalsvalg. Det vil sige, at forældre med laveste stemmetal udgår, og der stemmes om, til én er valgt.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang