Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Kloak og spildevand Separatkloakering

Separatkloakering

Få et overblik over separatkloakering. Tjek, om din grund er separatkloakeret. Find ud af, hvornår din grund skal separatkloakeres. Færdigmeld kloak.

Find ud af, om din grund er separatkloakeret

En grund er totalseparatkloakeret, når der er separatkloakeret på grunden. Det vil sige, at regnvandsrøret og spildevandsrøret på din grund er sluttet til de to fremførte kloakstik ved skel.

Hvis din ejendom egner sig til det, kan du også vælge at håndtere regnvandet helt eller delvist i et LAR-anlæg (for eksempel faskine eller regnbed). Håndteres regnvandet kun delvist i et LAR-anlæg, skal det resterende overfladevand tilsluttes regnvandsrøret. LAR-anlæg skal du anmelde til Aalborg Kommune, og det må først etableres, når der er meddelt tilladelse af det anmeldte anlæg.

Læs krav til nedsivning af regnvand

Det er spildevandsplanen, der afgør, om din grund skal separatkloakeres.

Hvis du bor i et område, der på kortet i spildevandsplanen er markeret med grøn, burde din ejendom være separatkloakeret.

Tjek din adresse i spildevandsplanen for 2021-2032

Din ejendom er som udgangspunkt separatkloakeret, hvis din BBR-kode er:

  • Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand

Hvis din ejendom ikke har en af koderne, kan det være, fordi din ejendom ikke er separatkloakeret, eller at den er blevet separatkloakeret, inden disse koder blev taget i brug i 2011. Ejendommen er i det tilfælde oftest registreret med koden "Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg".

Find ud af, hvornår din grund skal separatkloakeres

Det er spildevandsplanen, der afgør, hvornår din grund skal separatkloakeres.

Hvis du bor i et område, der på kortet er markeret med grønne tern, vil det fremgå på kortet, hvornår din grund skal separatkloakeres. Eventuelt vil det være senest i 2032.

Hvis du bor i et område, der på kortet er markeret med grønne striber, skal din grund separatkloakeres på et tidspunkt inden 2065.

Tjek din adresse i spildevandsplanen for 2021-2032

Når der er en plan for dit område, vil du modtage et påbud om separatkloakering med en given frist. Det kan du også, selvom din grund allerede er separatkloakeret. Dette skyldes, at det ikke er registreret. I det tilfælde skal du sende dokumentation til Aalborg Kommune, Miljø og Ressourcer.

 

Hvis du vil vide mere

Separatkloakering er, når vand inde fra huset og regnvand leder til to forskellige rør. Det betyder, at regnvand og spildevand på grunden adskilles (separeres). Det kalder vi separering på egen grund.

Spildevand fra dit hus i det ene rør

Vand fra dit toilet, din håndvask, vaskemaskine, opvaskemaskine og lignende ledes til et renseanlæg, hvor det renses, inden det ledes ud i Limfjorden.

Regnvand i det andet rør

Regnvandet fra dit tag og det vand, der ender i risten i din indkørsel eller ved kantstenen, ledes til en regnvandsledning, der fører direkte ud i vandløb, søer og havet. Vandet ledes dermed udenom renseanlægget og direkte ud i vores vandmiljø.

Hvis din ejendom egner sig til det, kan du også vælge at håndtere regnvandet helt eller delvist i et LAR-anlæg (for eksempel faskine eller regnbed). Håndteres regnvandet kun delvist i et LAR-anlæg, skal det resterende overfladevand tilsluttes regnvandsrøret.

Fordele ved separatkloakering

Der er flere grunde til at separatkloakere. Fordelene er blandt andet at:

  • fjerne risikoen for, at spildevand havner i kælderen ved kraftige regnskyl
  • fjerne risikoen for, at spildevand løber over til vandløbet ved kraftige regnskyl
  • renseanlæggene fungerer bedre, fordi de modtager mere koncentreret spildevand.

Mål for fremtiden

Aalborg kommune har en ambition om, at alle fælleskloakerede områder (regnvand og spildevand i samme rør) skal separatkloakeres inden 2065.

Du får et påbud om separatkloakering, fordi Aalborg Kommune skal separeres inden 2065, og vi er nået til dit område. Det er spildevandsplanen, der afgør, hvornår din grund skal separatkloakeres.

Det er lovpligtigt at tilslutte sig forsyningens stik, når du bor i et område, som forsynes. Aalborg Kommune er myndighed på separatkloakering af fælleskloakerede områder og kan give påbud om, at din ejendom skal separatkloakeres. Du har altså pligt til at tilslutte dig forsyningens stik, både det til regnvand og det til spildevand.

Der vil være en høringsperiode, inden et egentligt tillæg til spildevandsplanen vil blive vedtaget.

Herefter udsender kommunen et brev med et varsel om påbud. I påbuddet fremgår det, at du skal gennemføre separatkloakering på egen grund, så der kan gennemføres totalseparatkloakering inden en given frist på typisk 5 år. Påbuddet registreres i BBR.

Din ejendom kan først endelig registreres som separeret på egen grund, når kommunen har modtaget færdigmelding og opdateret kloaktegning. Din kloakmester skal fremsende færdigmelding og den opdaterede kloaktegning til kommunen.

Du kan ikke få dispensation fra et påbud om separatkloakering

Når fristen for separatkloakering af din ejendom er udløbet, kan kommunen indskærpe påbuddet. Kommunen kan efter anden indskærpelse indgive en politianmeldelse.

Dét skal du gøre, hvis din grund allerede er blevet separatkloakeret

Ved manglende registrering af allerede udført arbejde, skal du kontakte din kloakmester og få separatkloakering færdigmeldt.

Dét skal du gøre, hvis din grund ikke er separatkloakeret

Tag snarest kontakt til en kloakmester og få lavet en aftale om separatkloakering af din grund. Kontakt kommunen, hvis det er usikkert, om du kan nå at separatkloakere inden fristen i indskærpelsen.

Du kan se, om der findes dokumentation for, at din grund er separatkloakeret, for eksempel via kloakkort på weblageret.

Led efter dokumentation for separatkloakering på weblageret

Finder du et kloakkort og eventuel øvrig dokumentation (færdigmelding, rapporter med mere) som viser, at din grund allerede er separatkloakeret, så sender du det til Klima og Miljø.

Dokumentationen vurderes af kommunen, og hvis dokumentationen er tilstrækkelig, vil ejendommen få opdateret afløbsforhold i BBR. Information om opdatering sendes automatisk til dig som ejer.

Aalborg Kommune er som udgangspunkt ikke i besiddelse af andet materiale end det, der fremgår af weblageret, med mindre du bor i det, der tidligere var Hals og Sejlflod Kommune. I det tilfælde kan du kontakte os.

Kan du ikke finde fyldestgørende dokumentation for, at din grund er separatkloakeret, skal du have en autoriseret kloakmester til at gennemgå kloaksystemet.

Gennemgangen viser enten, at grunden:

  1. er separatkloakeret. Kloakmesteren skal lave en komplet kloaktegning, som skal indsendes sammen med færdigmelding. Det noteres i bemærkningsfelt, at færdigmeldingen kun omfatter kortlægning af kloakken.
  2. ikke er separatkloakeret, og den burde være det. Så skal det laves og færdigmeldes.

Separatkloakering skal altid færdigmeldes.

Færdigmelding af separatkloakering skal indsendes af autoriseret kloakmester og vedhæftes komplet situationsplan, der viser alle spildevands- og regnvandsledninger.

Det er vigtigt, at du stiller krav til din kloakmester om, at der indsendes færdigmelding af separatkloakering med det samme, når arbejdet er udført og senest inden fristen for separatkloakering af din ejendom. Du skal have en kopi af færdigmelding og kloaktegning.

Kloaktegningen skal som minimum vise alle udvendige regn- og spildevandsledninger frem til tilslutning til offentlige rør, med tydelig mærkning af nye ledninger og eksisterende ledninger og eventuelle afpropninger, sandfang, brønde og faskiner.

Som udgangspunkt skal alt arbejde med kloaksystemer inden for skel kun laves af autoriserede kloakmestre. Det er dit ansvar som grundejer, at loven bliver overholdt. Når du benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Find oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser i Aalborg Kommune og nyttige oplysninger om separatkloakering på minkloak.dk

Hvis du har spørgsmål til separatkloakering i vejen eller tilslutning til offentlig kloak, skal du kontakte Aalborg Forsyning.

Besøg Aalborg Forsynings hjemmeside

Hvis du har etableret LAR-anlæg til hel eller delvis håndtering af regnvand, skal anlægget færdigmeldes, før din ejendom kan registreres som separatkloakeret. Det vil sige, hvis din grund skal godkendes som separatkloakeret i forbindelse med færdigmelding af faskine eller regnbed, skal der færdigmeldes en situationsplan, der viser regnvands- og spildevandsledninger. En autoriseret kloakmester skal indsende færdigmelding.

 

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang