Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Kloak og spildevand Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand

Se fordele ved nedsivning af regnvand i faskiner eller regnvandsbede. Læs krav til anlæg og ansøgning. Undersøg jordbundsforhold og dimensioner anlæg. Indsend ansøgning til etablering. Afvent tilladelse. Etabler anlæg. Færdigmeld arbejde.

Søg tilladelse til nedsivning af regnvand inden etablering

Ud fra gældende lovgivning skal vi give tilladelse til nedsivning af overfladevand, når der sker opsamling af regnvand/overfladevand på grunden, eller regnvandet/overfladevandet skal nedsives. Nedsivning af regnvand kan være et alternativ eller supplement til den traditionelle kloak. Eksempler på håndtering af overfladevand er nedsivning i faskiner, grøfter eller regnbede. Uanset hvilken løsning du vælger, skal du søge om tilladelse til nedsivning, inden anlægget bliver etableret. Diffus nedsivning såsom tage uden tagrender og nedsivning langs mindre grusveje skal ikke have tilladelse.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at nedsive regnvand via faskine, regnbed eller grøft, skal du først undersøge, om grunden er egnet til nedsivning. Se en række vigtige krav til blandt andet anlæg og ansøgning, du skal være opmærksom på, inden du ansøger.

I ansøgningen skal du medsende relevant dokumentation. Send ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand til Klima og Miljø og afvent tilladelse. Hvis der i forbindelse med sagsbehandlingen er brug for supplerende materiale eller afklaringer, bliver du kontaktet af en sagsbehandler.

Vær opmærksom på, at nedsivningen ikke må medføre, at egen grund eller naboers grunde bliver fugtige eller at bortledning, nedsivning eller vandansamling medfører risiko for skader eller andre ulemper.

Når der er givet tilladelse eller accept og anlægget herefter etableres, skal anlægget færdigmeldes.

En tilladelse eller en accept af anmeldte anlæg kan til enhver tid tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt. 

Anmeldeskema for mindre anlæg (som udgangspunkt under 500 m2)

Modtag skemaet "Anmeldelse af nedsivning for tagvand og/eller overfladevand" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Anmeld nedsivning af tagvand og/eller overfladevand ved at udfylde og indsende skemaet til Klima og Miljø.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at nedsive regnvand via faskine, regnbed eller grøft, skal du først undersøge, om grunden er egnet til nedsivning. Se en række vigtige krav til blandt andet anlæg og ansøgning, du skal være opmærksom på, inden du ansøger.

I ansøgningen skal du medsende relevant dokumentation. Send ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand til Klima og Miljø og afvent tilladelse. Hvis der i forbindelse med sagsbehandlingen er brug for supplerende materiale eller afklaringer, bliver du kontaktet af en sagsbehandler.

Vær opmærksom på, at nedsivningen ikke må medføre, at egen grund eller naboers grunde bliver fugtige eller at bortledning, nedsivning eller vandansamling medfører risiko for skader eller andre ulemper.

Når der er givet tilladelse eller accept og anlægget herefter etableres, skal anlægget færdigmeldes.

En tilladelse eller en accept af anmeldte anlæg kan til enhver tid tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt. 

Anmeldeskema for mindre anlæg (som udgangspunkt under 500 m2)

Modtag skemaet "Anmeldelse af nedsivning for tagvand og/eller overfladevand" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Anmeld nedsivning af tagvand og/eller overfladevand ved at udfylde og indsende skemaet til Klima og Miljø.

Krav til anlæg

Ingen forurening

Der må kun nedsives uforurenet vand fra tage, terrasser, gårdmiljøer og indkørsler. Vær opmærksom på, at overfladevand fra arealer, hvor der er trafik, herunder veje, parkeringspladser eller indkørsler, ikke må nedsives i faskiner. Den type overfladevand skal renses inden nedsivning. Rensning kan ske via terræn, og ved at lade vandet nedsive igennem mindst 30-50 cm filterjord.

Overfladevand, der er forurenet eller i risiko for forurening, må ikke nedsives. Det gælder for eksempel overfladevand fra:

 • forurenende aktiviteter
 • arealer, hvor der opbevares kemikalier
 • befæstede arealer med risiko for afsmitning fra miljøfarlige stoffer
 • arealer, hvor der bruges vejsalt eller holder oliedryppende biler.

Hvis der anvendes materialer ved befæstelser, der kan give afsmitning af miljøfarlige stoffer til overfladevandet, skal du orientere Klima og Miljø. Vi kan i den forbindelse stille krav om særskilt rensning af vandet. Dette omfatter endnu ikke tagrender af for eksempel zink. 

Jorden, hvor der skal nedsives regnvand, må desuden ikke være forurenet, da det kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. 

Se, om der er registreret kendt forurening på din grund på Danmarks Arealinformations hjemmeside

Autorisation

Du må selv udføre arbejdet med nedsivningsanlæg (faskiner og regnbed) med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.

Øvrigt kloakarbejde, såsom til- og frakobling til det eksisterende kloaksystem, skal en autoriseret kloakmester udføre.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af anlægget.

Filterjord

Filterjorden skal bestå af halvt sand og halvt jord og være homogent samt have en pH-værdi af filterjorden på 6,5-8,0. Nedsivningskapaciteten skal ligge mellem 0,00001 meter per sekund og 0,0001 meter per sekund. Laget med filterjord skal etableres, så der er mulighed for at udskifte laget, når kapaciteten er brugt.

For at kende udgangspunktet i filterjord, skal der inden eller lige efter nedlæggelse af filterjord udtages én prøve.

Vi kan i forbindelse med meddelt tilladelse stille krav om at indsende analyseresultater eller anden dokumentation for, at filterjorden lever op til de angivne vilkår i tilladelsen. 

Afstand til bygninger med mere

LAR-anlægget skal placeres i en afstand fra bygninger, bygningsdele, skel og veje, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader eller ulemper herpå.

Vejledende afstande er:

 • 2  meter fra bygninger uden beboelse eller kælder
 • 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder
 • 1 meter fra vejkant
 • 8 meter til vandløb
 • 25 meter til private vandboringer
 • 300 meter til vandværksboringer i indsatsområder
 • 20 meter til andre nedsivningsanlæg med overfladevand
 • 50 meter til andre nedsivningsanlæg med husspildevand.

Faskiner

Vand, der ledes til en faskine, skal først passere en sandfangsbrønd, hvor sand og blade med mere kan bundfældes.

Regnbede

 • Ikke for stejle skråningsanlæg
  • Som udgangspunkt skal skråningsanlæggene minimum være 1:3 eller fladere ved en dybde på maksimalt 0,5 meter, anlæg 1:4 eller fladere ved en dybde på 0,5-1 meter og anlæg 1:5 eller fladere ved en dybde over 1 meter.
 • Flad og vandret bund
  • Bunden i anlægget skal være flad og vandret. Det vil sige, at et eventuelt skrånende terræn skal løses ved terrassering. Det sikrer, at anlægget udnyttes fuldt ud, og at vandet ikke samles i det laveste punkt. Hvis vandet samles, vil det medføre, at det sted i anlægget, hvor der står vand hyppigst, vil klogge til hurtigere. Både på grund af, at vandet ledes til området, og også at partikler ikke fordeles i anlægget.
 • Ingen ral
  • For at overjordiske LAR-anlæg har den mest effektive rensning, skal der være bevoksning i bunden. Bevoksningen er med til at omsætte forurenede stoffer. For at der kan vokse noget i anlægget, må der ikke udlægges ral, da det vanskeliggør vækst samt gør det sværere at opdage eventuel forurening, som bliver ledt til anlægget.

Fælles anlæg/flere ejere og salg af udlejningsejendomme

Der skal oprettes et regnvandslav og udarbejdes vedtægter for lavet. I vedtægterne skal det entydigt angives, hvem der er partsejere, og hvem der tegner lavet. Vedtægterne skal godkendes af Klima og Miljø Vedtægterne skal tinglyses på matriklerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplan samt skybrudsplan

Ved befæstede arealer på 500 m2 og større skal der laves en drifts- og vedligeholdelsesplan samt en skybrudsplan. Planerne skal sendes til Klima og Miljø som en del af ansøgningsmaterialet.

En skybrudsplan er en tegning/situationsplan med tydelig angivelse af, hvordan vandet strømmer på terræn (eller i rør eller lignende) ved kraftige regnhændelser. Det kan for eksempel gøres med angivelse af strømningsretningen med pile. Der skal også indtegnes koter på tegningen.

Anlægsfasen

Du skal redegøre for, hvordan funktionaliteten af LAR-anlægget sikres efter etableringen, hvis der fortsat foregår bygge- og anlægsarbejde i området, herunder i skybrudssituationen.

Krav til anlæg

Ingen forurening

Der må kun nedsives uforurenet vand fra tage, terrasser, gårdmiljøer og indkørsler. Vær opmærksom på, at overfladevand fra arealer, hvor der er trafik, herunder veje, parkeringspladser eller indkørsler, ikke må nedsives i faskiner. Den type overfladevand skal renses inden nedsivning. Rensning kan ske via terræn, og ved at lade vandet nedsive igennem mindst 30-50 cm filterjord.

Overfladevand, der er forurenet eller i risiko for forurening, må ikke nedsives. Det gælder for eksempel overfladevand fra:

 • forurenende aktiviteter
 • arealer, hvor der opbevares kemikalier
 • befæstede arealer med risiko for afsmitning fra miljøfarlige stoffer
 • arealer, hvor der bruges vejsalt eller holder oliedryppende biler.

Hvis der anvendes materialer ved befæstelser, der kan give afsmitning af miljøfarlige stoffer til overfladevandet, skal du orientere Klima og Miljø. Vi kan i den forbindelse stille krav om særskilt rensning af vandet. Dette omfatter endnu ikke tagrender af for eksempel zink. 

Jorden, hvor der skal nedsives regnvand, må desuden ikke være forurenet, da det kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. 

Se, om der er registreret kendt forurening på din grund på Danmarks Arealinformations hjemmeside

Autorisation

Du må selv udføre arbejdet med nedsivningsanlæg (faskiner og regnbed) med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.

Øvrigt kloakarbejde, såsom til- og frakobling til det eksisterende kloaksystem, skal en autoriseret kloakmester udføre.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af anlægget.

Filterjord

Filterjorden skal bestå af halvt sand og halvt jord og være homogent samt have en pH-værdi af filterjorden på 6,5-8,0. Nedsivningskapaciteten skal ligge mellem 0,00001 meter per sekund og 0,0001 meter per sekund. Laget med filterjord skal etableres, så der er mulighed for at udskifte laget, når kapaciteten er brugt.

For at kende udgangspunktet i filterjord, skal der inden eller lige efter nedlæggelse af filterjord udtages én prøve.

Vi kan i forbindelse med meddelt tilladelse stille krav om at indsende analyseresultater eller anden dokumentation for, at filterjorden lever op til de angivne vilkår i tilladelsen. 

Afstand til bygninger med mere

LAR-anlægget skal placeres i en afstand fra bygninger, bygningsdele, skel og veje, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader eller ulemper herpå.

Vejledende afstande er:

 • 2  meter fra bygninger uden beboelse eller kælder
 • 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder
 • 1 meter fra vejkant
 • 8 meter til vandløb
 • 25 meter til private vandboringer
 • 300 meter til vandværksboringer i indsatsområder
 • 20 meter til andre nedsivningsanlæg med overfladevand
 • 50 meter til andre nedsivningsanlæg med husspildevand.

Faskiner

Vand, der ledes til en faskine, skal først passere en sandfangsbrønd, hvor sand og blade med mere kan bundfældes.

Regnbede

 • Ikke for stejle skråningsanlæg
  • Som udgangspunkt skal skråningsanlæggene minimum være 1:3 eller fladere ved en dybde på maksimalt 0,5 meter, anlæg 1:4 eller fladere ved en dybde på 0,5-1 meter og anlæg 1:5 eller fladere ved en dybde over 1 meter.
 • Flad og vandret bund
  • Bunden i anlægget skal være flad og vandret. Det vil sige, at et eventuelt skrånende terræn skal løses ved terrassering. Det sikrer, at anlægget udnyttes fuldt ud, og at vandet ikke samles i det laveste punkt. Hvis vandet samles, vil det medføre, at det sted i anlægget, hvor der står vand hyppigst, vil klogge til hurtigere. Både på grund af, at vandet ledes til området, og også at partikler ikke fordeles i anlægget.
 • Ingen ral
  • For at overjordiske LAR-anlæg har den mest effektive rensning, skal der være bevoksning i bunden. Bevoksningen er med til at omsætte forurenede stoffer. For at der kan vokse noget i anlægget, må der ikke udlægges ral, da det vanskeliggør vækst samt gør det sværere at opdage eventuel forurening, som bliver ledt til anlægget.

Fælles anlæg/flere ejere og salg af udlejningsejendomme

Der skal oprettes et regnvandslav og udarbejdes vedtægter for lavet. I vedtægterne skal det entydigt angives, hvem der er partsejere, og hvem der tegner lavet. Vedtægterne skal godkendes af Klima og Miljø Vedtægterne skal tinglyses på matriklerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplan samt skybrudsplan

Ved befæstede arealer på 500 m2 og større skal der laves en drifts- og vedligeholdelsesplan samt en skybrudsplan. Planerne skal sendes til Klima og Miljø som en del af ansøgningsmaterialet.

En skybrudsplan er en tegning/situationsplan med tydelig angivelse af, hvordan vandet strømmer på terræn (eller i rør eller lignende) ved kraftige regnhændelser. Det kan for eksempel gøres med angivelse af strømningsretningen med pile. Der skal også indtegnes koter på tegningen.

Anlægsfasen

Du skal redegøre for, hvordan funktionaliteten af LAR-anlægget sikres efter etableringen, hvis der fortsat foregår bygge- og anlægsarbejde i området, herunder i skybrudssituationen.

Ansøg og se krav til dokumentation

En ansøgning skal som minimum indeholde:

Tekstbeskrivelse af projektet

 • Hvilken type af LAR-anlæg skal der etableres (for eksempel regnbed eller faskine)?
 • Hvordan udformes og fungerer anlægget?
 • Hvilken type overfladevand skal håndteres i anlægget (for eksempel vejvand, tagvand, vand fra pladser)?
 • Hvilken anvendelse har en eventuel plads (for eksempel parkering af maskiner)?
 • Hvilken tagtype er anvendt?

Fyldestgørende tegningsmateriale af LAR-anlægget

 • Oversigtstegning/situationsplan
 • Detaljerede tegninger af de enkelte LAR-anlæg/LAR-elementer med afstand til bygninger, skel, veje og eventuelle vandløb.
 • Tegning af, hvilke arealer der afvander – og hvad disse arealer består af. Er det vejareal, parkering, boliger og så videre. Skriv gerne arealstørrelser på tegningen.

Hvem tilladelsen skal gives til

Noter de forventede fremtidige ejerforhold af anlægget.

Dokumentation til ansøgning

 • nedsivningstest
 • dimensionering
 • grundvandspejling
 • befæstelse på 500 m2 og derover
  • skybrudsplan
  • drifts- og vedligeholdelsesplan
  • redegørelse for sikring af LAR-anlægget i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i området.

Der kan være særlige fysiske forhold, der vil kræve yderligere dokumentation, for eksempel jordforurening, natur og beskyttelseslinjer. Der kan også være skærpede krav i anden lovgivning herunder lokalplaner.

Ansøg og se krav til dokumentation

En ansøgning skal som minimum indeholde:

Tekstbeskrivelse af projektet

 • Hvilken type af LAR-anlæg skal der etableres (for eksempel regnbed eller faskine)?
 • Hvordan udformes og fungerer anlægget?
 • Hvilken type overfladevand skal håndteres i anlægget (for eksempel vejvand, tagvand, vand fra pladser)?
 • Hvilken anvendelse har en eventuel plads (for eksempel parkering af maskiner)?
 • Hvilken tagtype er anvendt?

Fyldestgørende tegningsmateriale af LAR-anlægget

 • Oversigtstegning/situationsplan
 • Detaljerede tegninger af de enkelte LAR-anlæg/LAR-elementer med afstand til bygninger, skel, veje og eventuelle vandløb.
 • Tegning af, hvilke arealer der afvander – og hvad disse arealer består af. Er det vejareal, parkering, boliger og så videre. Skriv gerne arealstørrelser på tegningen.

Hvem tilladelsen skal gives til

Noter de forventede fremtidige ejerforhold af anlægget.

Dokumentation til ansøgning

 • nedsivningstest
 • dimensionering
 • grundvandspejling
 • befæstelse på 500 m2 og derover
  • skybrudsplan
  • drifts- og vedligeholdelsesplan
  • redegørelse for sikring af LAR-anlægget i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i området.

Der kan være særlige fysiske forhold, der vil kræve yderligere dokumentation, for eksempel jordforurening, natur og beskyttelseslinjer. Der kan også være skærpede krav i anden lovgivning herunder lokalplaner.

Send ansøgning

Send ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand i en mail til Klima og Miljø:

Skriv mail til spildevandsmiljoe@aalborg.dk

Afvent tilbagemelding og tilladelse, inden du påbegynder etablering. 

Send ansøgning

Send ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand i en mail til Klima og Miljø:

Skriv mail til spildevandsmiljoe@aalborg.dk

Afvent tilbagemelding og tilladelse, inden du påbegynder etablering. 

Færdigmeld

Når du har fået tilladelse til det projekterede anlæg, og anlægget er etableret, skal du færdigmelde udført arbejde til kommunen.

De arbejdsopgaver, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde til Aalborg Kommune.

Det gør du/I digitalt i systemet til færdigmelding.

Færdigmeld

Når du har fået tilladelse til det projekterede anlæg, og anlægget er etableret, skal du færdigmelde udført arbejde til kommunen.

De arbejdsopgaver, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde til Aalborg Kommune.

Det gør du/I digitalt i systemet til færdigmelding.

Hvis du vil vide mere

Nedsivning

Nedsivning er, når regnvand ledes til jorden og trænger ned gennem jordlagene til grundvand. Jorden skal derfor være så porøs, at vandet kan nedsives.

Miljømæssigt er det fordelagtigt at nedsive tag- og overfladevand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Det øger grundvandsdannelsen og reducerer belastningen på kloakker.

Faskine

En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra tage og hårde overflader (for eksempel flisebelagte arealer) opsamles og langsomt siver ud i jorden. Faskinens hulrum kan opbygges med faskinekassetter i plast, letklinker (leca) eller sten. Da faskinen ligger under jorden, er den ikke synlig.

Regnbed

Et regnbed er en lavning med bevoksning såsom græs. Regnvand fra tage og hårde overflader (for eksempel flisebelagte arealer) opsamles, ledes til bedet og siver ned i jorden. I et regnvandsbed kan du plante buske, stauder og prydplanter, som kan tåle at stå i vand og stå tørt.

Nedsivningstest

Jorden skal være egnet til nedsivning. Her er særligt sand og grus meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner eller regnbed. I meget tæt lerjord, kan vandet ikke sive ud af faskinen eller nedsive i regnbedet.

Jordens ledningsevne bestemmes ved at lave en nedsivningstest.

Der skal udføres nedsivningstest på placering af hvert enkelt LAR-anlæg for at sikre, at overfladevandet kan nedsive. Nedsivningsevnen skal gerne ligge imellem 0,0001 og 0,00001 meter per sekund. Nedsivningsevnen anvendes desuden ved dimensionering af anlægget.

Rørcenteranvisning 016 ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund” kan anvendes til at måle nedsivningsevnen:

Se vejledning til simpel nedsivningstest i private haver (bilag 1) på hjemmesiden LAR i Danmark

Testen skal udføres i den rigtige dybde. Nedsivningstesten skal foretages i den jorddybde, som nedsivning er projekteret til at foregå i. For eksempel: skal regnbedet være 1 meter dybt, så skal nedsivningstesten foretages i en dybde af 1-1,5 meter under terræn.

Nedsivningstesten fortæller, hvor meget vandet synker i centimeter på 10 minutter. Dette skal omregnes til meter per sekund. Dette gøres ved at gange antal cm med 0,0000166.

Der skal indsendes dokumentation for den målte nedsivningsevne, herunder hvor, hvornår og hvordan målingen er foretaget. Nedsivningsevnen skal dokumenteres med mindst én måling i bunden af hvert nedsivningssted. For eksempel hvis der etableres tre regnbede, skal der foretages mindst én måling i hver regnbed – det vil sige mindst tre i alt. 

Grundvand

Der skal kunne opnås en minimumsafstand på 1 meter fra bunden af faskiner og regnbede til grundvandsstanden, når denne står højst. På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke nogen god løsning.

Et tegn på højt grundvand kan være, at der står vand på plænen specielt i vintermånederne. Hvis der er tvivl om, om grundvandet står højt, kan du indledningsvis grave et dybt hul (minimum 1 meter under hvor nedsivningen er projekteret til at foregå) og se, om der samler sig vand i det.

En pejling af højeste grundvandsstand foretages i februar-april måned. Grundvandet skal være minimum 1 meter under, hvor nedsivningen er projekteret til at foregå. For eksempel hvis bunden af en faskine ligger i 1,3 meters dybde, skal grundvandet være minimum 2,3 meter under terræn.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at forudsætningerne for anvendelse af spildevandskomiteens regneark til dimensionering er en afstand til grundvandet på 1 meter. Er afstanden kortere skal der benyttes en anden metode til beregning. Der skal redegøres for, at beregningsmetoden er bedre eller tilsvarende spildevandskomiteens regneark.

Byggemodning

Med baggrund i erfaringer for byggemodninger i Aalborg Kommune, og de udfordringer borgere og husfirmaer har haft, bliver praksis fremover som angivet nedenfor. 

Byggemodninger, hvor der er nedsivning med overløb til fællessystem:

Det skal dokumenteres, at der reserveres plads til, at det fælles anlæg kan udvide, så der er mulighed for hyppigere overløb fra grunde, der har dårlige nedsivningsforhold. Det skyldes, at der i mange byggemodninger er lommer, som er uegnet til nedsivning eller hvor anlægget skal være uhensigtsmæssigt stort. Derfor skal det være muligt at lede vand fra den private grund til det fælles anlæg, såfremt dokumentationen fra den private grund underbygger behovet.

Byggemodninger, hvor alt vand nedsives på privat grund:

Der skal laves nedsivningstest samtlige steder, hvor der skal placeres et nedsivningsanlæg samt laves dimensionering af anlæggets størrelse med udgangspunkt i den størst tilladte bebyggelsesprocent. Det skal gøres for at dokumentere, at der er plads til det nødvendige anlæg på grunden, vise at de vejledende afstandskrav er mulige at overholde, og synliggøre størrelsen af anlægget for de kommende ejere.

Befæstet areal

Ved opgørelse af det befæstede areal kan anvendes en hydrologisk reduktionsfaktor og en afløbskoefficient. 

Den hydrologiske reduktionsfaktor tager højde for, at det vand, der fordamper, ligger sig i lunker og lignende. I Aalborg Kommune anvender vi en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Afløbskoefficienten er et tal, der ganges på en bestemt type befæstet område, for eksempel tag. Afløbskoefficienten er et mål for, hvor meget vand, der ledes fra arealet uden, at det for eksempel nedsiver. Aalborg Kommune tager udgangspunkt i afløbskoefficienterne i tabel:

Oversigt over afløbskoefficient
Type Afløbskoefficient
Fuldt befæstede områder som asfalt og tage 1,0
Flisebelægning/betonsten 0,7
Grusmacadam/stabilt grus 0,5
Græsarmering Producentens vurdering
Grusarealer 0,3
Grønne områder 0,1

Opmål arealet for en eksisterende bygning ved hjælp af Danmarks Arealinformations hjemmeside

De enkelte typer af arealer ganges med den afløbskoefficient, der tilsvarer jævnfør tabel med oversigt over afløbskoefficienter. Arealerne lægges sammen, og det samlede areal ganges med den hydrologiske reduktionsfaktor på 0,8. Dette giver det befæstede areal, du skal anvende til beregning, også kaldet det reducerede befæstede areal.

Sikkerhedsfaktor

For at tage hensyn til usikkerheder i forudsætningerne som for eksempel fremtidig udvikling (klimaændringer) og ændringer i befæstede arealer anvender du en sikkerhedsfaktor. Det skal som udgangspunkt være sikkerhedsfaktor 1,4 som angivet i tabel:

Beregning af sikkerhedsfaktor
  Sikkerhedsfaktor Anvendte faktorer i LAR-kataloget
Udvikling i ekstrem regn som følge af klimaændringer (klimafaktor)  1,0-1,25 1,15
Fortætning af befæstelse/forøgelse af tilsluttet areal 1,0-1,1 1,1
Usikkerheder på regndata og beregning, for eksempel nedsivningskapacitet 1,0-1,1 1,1
Samlet sikkerhedsfaktor 1,0-1,51 1,4

Gentagelsesperiode

Vi har vurderet, at et LAR-anlæg i nye boligområder som udgangspunkt skal dimensioneres til at håndtere en 30 års dimensionsgivende regnhændelse. Aalborg Kommune kan stille krav om højere gentagelsesperiode ud fra en individuel vurdering af for eksempel nærliggende kritisk infrastruktur, områdets udformning og mulighed for at udnytte områdets potentiale. Ved nye boligområder er der mulighed for at udnytte områdets potentiale i større grad end ved eksisterende bebyggelser i byzone og hermed mindske risiko for skade eller gener for naboer. Kravet til gentagelsesperiode er desuden som udgangspunkt højere i byzone i forhold til sommerhusområder og ejendomme i det åbne land, da vandet holdes på et område, hvor der er risiko for, at der sker skade eller gener for naboer. Vandet er desuden langsommere til at trænge væk fra området, når det nedsiver, frem for når det ledes til kloakken eller vandløb.

Mindre anlæg til ejendomme skal dimensioneres til at håndtere en 10 års dimensionsgivende regnhændelse. Det er nødvendigt for at sikre, at løsningen er robust og ikke på sigt vil være til gene eller skade for naboer og andre.

I sommerhusområder og ejendomme i det åbne land skal der som udgangspunkt dimensioneres til at håndtere en 5 års dimensionsgivende regnhændelse. Vi vurderer, at sommerhusområder og ejendomme i det åbne land oftest ikke har så store befæstede arealer. 

Angivelse af tømmetid

Er tømmetiden over 36 timer, skal du redegøre for effekten af dette.

Beregning

Dimensionerne på dit anlæg kan beregnes ved hjælp af et regneark: 

Find regnearket til dimensionering af anlæg på hjemmesiden LAR i Danmark

I arket udfylder du:

 • kommune: Aalborg
 • gentagelsesperiode: se afsnit ovenfor
 • sikkerhedsfaktor: 1,4
 • befæstet areal: se afsnit ovenfor
 • hydraulisk ledningsevne (nedsivningsevne): se afsnit ovenfor.

For faskiner er der ikke udsivning i bunden, da de stopper til over tid. Hulrumsandelen for plastkassetter er oftest 0,95 (standard i arket), ralfaskiner har en hulrumsandel på 0,25.

Der må ikke ledes vand til anlægget fra forurenende aktiviteter eller fra arealer, hvor der opbevares kemikalier. Eksempler på forurenende aktiviteter:

 • bilvask 
 • algefjerning (eller anvendelse af andre kemikalier) på tage eller andre overflader
 • anvendelse af ukrudtsmidler.

Overflader, hvorfra der ledes vand til anlægget, må ikke give afsmitning af miljøfarlige stoffer. Eksempler på materialer og produkter, der kan give afsmitning:

 • tagbelægning eller facadebeklædning, der indeholder tungmetaller som bly, zink og kobber
 • tagpap behandlet med bekæmpelsesmiddel, der indeholder pesticider
 • produkter, der indeholder PFAS-forbindelser/fluorstoffer.

Vær opmærksom på, at PFAS-forbindelser/fluorstoffer er indeholdt i mange af dagligdagens produkter og overfladebehandlinger. Eksempler på overfladebehandlinger, der kan indeholde PFAS-forbindelser/fluorstoffer:

 • smudsafvisende overfladebehandlinger til for eksempel solceller
 • voksbehandling til for eksempel biler
 • vandafvisende facademaling og træbeskyttelse
 • imprægnering til for eksempel fliser.

Prøve

Prøven skal bestå af minimum seks delprøver, som blandes til én prøve. Prøverne skal tages i bunden af anlægget. Prøven skal analyseres for pH, PAH, kulbrinter, samt metallerne cadmium, kobber, bly og zink. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

Ved etableringen skal analyse af filterjorden leve optil kravene for uforurenet jord i ”Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord” bekendtgørelse 554 af 19. maj 2010. Filterjorden skal skiftes, når kravene svarende til lettere forurenet jord i bekendtgørelsen ikke længere overholdes på en eller flere analyseparametre.

pH-værdi

pH-værdien i filterjord er vigtig for jordens evne til at binde og fastholde mange forureningsstoffer. For eksempel bindes de fleste tungmetaller bedst ved en pH-værdi omkring neutral eller højere. Samtidig giver en høj pH-værdi dårligere vækstbetingelser for planter i regnbede. Tilstræb en pH-værdi mellem 6,5 og 8,0.

Hvis pH-værdien ligger uden for det anbefalede interval, kan jordens pH korrigeres. Du skal dog kontakte Klima og Miljø inden en eventuel iblanding, så filterjorden fortsat kan leve op til vilkårene i den meddelte tilladelse. Krav til kalk og/eller spagnum kan vi oplyse dig, hvis du kontakter Klima og Miljø.

Høje pH-værdier kan skyldes anvendelse af salt til glatførebekæmpelse. Vi anbefaler i dette tilfælde at anvende alternative midler. Kontakt Klima og Miljø for at høre om alternative midler til glatførebekæmpelse. 

I henhold til vejledende afstandskrav bør LAR-anlæg placeres mindst 2 meter fra bygninger uden beboelse eller kælder, og mindst 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder. Derudover bør det placeres mindst 2 meter fra skel til naboejendom eller nabomatrikler. Desuden skal der mindst være 1 meter fra vejkanten til trugets/grøftens tætteste kant.

Der skal laves en faglig vurdering af, hvorfor afstandene ikke udgør en risiko. Her kan ikke henvises til de vejledende krav, men vurderes i forhold til for eksempel jordbundsforhold, nedsivningsevne og terrænhældning.

Regnvand må desuden ikke nedsives i nærheden af vandboringer, hvor der indvindes drikkevand, eller i nærheden af søer eller vandløb. Der skal være 8 meter til vandløb og 25 meter til private vandboringer samt 300 meter til vandforsyningsboringer i indsatsområder.

LAR-anlægget bør minimum placeres i en afstand af 20 meter til andre nedsivningsanlæg med overfladevand og en afstand af 50 meter til nedsivningsanlæg med husspildevand. Dette er af hensyn til risiko for blandt andet forsumpning. Kan anbefalet afstand ikke overholdes, skal der laves en faglig vurdering af risiko for forsumpning. 

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Når det fremsendte materiale er tilstrækkeligt til, at sagsbehandlingen kan ske på et fuldt oplyst grundlag, er der en forventet sagsbehandlingstid på cirka 4-5 måneder.

Når vi giver tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke afledes husspildevand eller processpildevand, er det i henhold til § 38 i spildevandsbekendtgørelsen samt § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs spildevandsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Det er muligt at håndtere regnvand uden om kloakken. Der findes flere metoder til lokal anvendelse af regnvand, som også bliver kaldt LAR. Det kan være nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde, eller det kan være en mindre sø eller en dam.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang