Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Byggetilladelse til legeplads eller shelter

Byggetilladelse til legeplads eller shelter

Søg om byggetilladelse ved etablering af offentlige tilgængelige legepladser eller sheltere.

Ring 70 20 00 00 for at få hjælp til at bruge selvbetjeningen.
Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Legeplads

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil anlægge en ny offentlig tilgængelig legeplads. 

Byggearbejde omfatter anlæggelse af ny legeplads, opførelse af nye legeredskaber og bygninger med en faldhøjde højere end 60 centimeter (for eksempel klatretårne, klatrevægge, rutsjebaner, legehuse med mere).

Det kræver ligeledes en byggetilladelse at opføre multibaner, pannabaner, svævebaner, skateboardbaner og lignende. 

Aalborg kommune opfordrer til, at tilgængelighed til og på legepladser indarbejdes i alle nye anlæg. Her tænkes blandt andet på adgang til selve legepladsen og de enkelte redskaber, belægninger på interne stier, diverse aktiviteter og redskaber med mere.  

Er legepladsen beliggende i landzone, kræves der desuden zonetilladelse, før en byggetilladelse kan meddeles.

Shelter

Opførelse af bålhytter, grillhytter, shelters og lignende mindre bygninger til personophold kræver byggetilladelse. Er bygningen beliggende i landzone, kræves der desuden landzonetilladelse, før en byggetilladelse kan meddeles.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 590 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tavngsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Listen dækker det generelle ansøgningsmateriale. Dit byggeri kan kræve tilladelser efter anden lovgivning. 

 • Fuldmagt fra ejer, ejerforenings eller andelboligforeningens bestyrelse.
 • Overordnet beskrivelse af byggeriet - adresse, matrikelnummer samt bygningsnumre i henhold til BBR.
 • Situationsplan der viser beliggenhed af eksisterende og nye bygninger og legeredskaber med angivelse af afstand til skel og andre bygninger samt terrænkoter og placering af naboejendomme.
 • Eventuel indplacering af legeredskaber i konstruktionsklasse. Bygningsreglementet kapitel 16.
 • Redegørelse for legeredskaber. Her vil vi gerne have en udtømmende liste med præcis angivelse af hvilke og hvor mange legeredskaber, der ønskes opstillet. 
 • Datablade eller anden dokumentation på legeredskaber og faldunderlag. 

Udvidelse af legeplads samt udskiftning og renovering af eksisterende legeredskaber betegnes som byggearbejde og kræver derfor en byggetilladelse. 

Ændringer af placering samt ændring i udformning af eksisterende legeredskaber kræver også en byggetilladelse.

Almindelig vedligehold kan udføres uden byggetilladelse.

Du skal indsende godkendelse fra en legepladsinspektør i forbindelse med færdigmelding af en legeplads.
 
Bemærk at Aalborg Kommune i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse stiller krav om, at der skal fremsendes en erklæring udarbejdet af en certificeret legepladsinspektør på det færdige byggearbejde.

Før byggeriet færdigmeldes og ibrugtages, skal bygherre kontrollere om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt. Først når byggeriet er konstateret i orden, kan der udstedes en ibrugtagningstilladelse af Aalborg Kommune og byggesagen afsluttes.

Hvis din ansøgning til en legeplads indeholder redskaber, der kan påvirke omgivelserne med støj eller uvant aktivitet - for eksempel svævebaner, skaterbaner eller ramper, multibaner med bander, musikanlæg eller lysanlæg, må det forventes, at ansøgningen skal indeholde yderligere dokumentation i forhold til påvirkningen af omgivelser med støj eller lys.

En vejledende anbefalet afstand målt fra larmende legeredskab til nærmeste boligskel er 50 meter for at minimere eventuelle støjgener. Hvis afstand fra larmende legeredskab til nærmeste boligskel er mindre end 50 meter, skal støjforholdende redegøres for og dokumenteres.

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil opføre en fast konstruktion som for eksempel en trampolin eller hoppepude.
 
Forud for ansøgning skal det vurderes om redskabet er en offentlig tilgængelig forlystelse eller et legeredskab.
Det er op til Politiet at vurdere, om et redskab karakteriseres som en offentlig tilgængelig forlystelse eller som et almindeligt legeredskab. 
Der skal derfor indhentes en vurdering fra Politiet inden ansøgning.
 
Hvis det vurderes, at redskabet ikke er en offentlig forlystelse, skal redskabet søges på almindeligvis, som nævnt ovenfor. Dog vil vi gerne se Politiets vurdering.
 
Hvis redskabet er en offentlig forlystelse skal der sendes følgende:

 • Situationsplan med angivelse af placering, afstand til andre bebyggelser mm.
 • Datablad for redskabet
 • Vurdering fra politiet

Ved færdigmelding af redskab og inden ibrugtagning, skal der foreligge en godkendt erklæring fra et DANAK-akkrediteret firma inden for offentlige forlystelser, som udfører en inspektion af redskabet.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingstider på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Se Bygningsreglementet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere