Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Legeplads og shelter

Byggetilladelse til legeplads eller shelter

Søg om byggetilladelse ved etablering af offentlige tilgængelige legepladser eller sheltere.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Legeplads

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil anlægge en ny offentlig tilgængelig legeplads. 

Byggearbejde omfatter anlæggelse af ny legeplads, opførelse af nye legeredskaber og bygninger med en faldhøjde højere end 60 centimeter (for eksempel klatretårne, klatrevægge, rutsjebaner, legehuse med mere).

Det kræver ligeledes en byggetilladelse at opføre multibaner, pannabaner, svævebaner, skateboardbaner og lignende. 

Aalborg kommune opfordrer til, at tilgængelighed til og på legepladser indarbejdes i alle nye anlæg. Her tænkes blandt andet på adgang til selve legepladsen og de enkelte redskaber, belægninger på interne stier, diverse aktiviteter og redskaber med mere.  

Er legepladsen beliggende i landzone, kræves der desuden zonetilladelse, før en byggetilladelse kan meddeles.

Shelter

Opførelse af bålhytter, grillhytter, shelters og lignende mindre bygninger til personophold kræver byggetilladelse. Er bygningen beliggende i landzone, kræves der desuden landzonetilladelse, før en byggetilladelse kan meddeles.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Listen dækker det generelle ansøgningsmateriale. Dit byggeri kan kræve tilladelser efter anden lovgivning. 

 • Fuldmagt fra ejer, ejerforenings eller andelsboligforeningens bestyrelse.
 • Overordnet beskrivelse af byggeriet - adresse, matrikelnummer samt bygningsnumre i henhold til BBR.
 • Situationsplan der viser beliggenhed af eksisterende og nye bygninger og legeredskaber med angivelse af afstand til skel og andre bygninger samt terrænkoter og placering af naboejendomme.
 • Eventuel indplacering af legeredskaber i konstruktionsklasse. Bygningsreglementet kapitel 16.
 • Redegørelse for legeredskaber. Her vil vi gerne have en udtømmende liste med præcis angivelse af hvilke og hvor mange legeredskaber, der ønskes opstillet. 
 • Datablade eller anden dokumentation på legeredskaber og faldunderlag. 

Udvidelse af legeplads samt udskiftning og renovering af eksisterende legeredskaber betegnes som byggearbejde og kræver derfor en byggetilladelse. 

Ændringer af placering samt ændring i udformning af eksisterende legeredskaber kræver også en byggetilladelse.

Almindelig vedligehold kan udføres uden byggetilladelse.

Du skal indsende godkendelse fra en legepladsinspektør i forbindelse med færdigmelding af en legeplads.
 
Bemærk at Aalborg Kommune i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse stiller krav om, at der skal fremsendes en erklæring udarbejdet af en certificeret legepladsinspektør på det færdige byggearbejde.

Før byggeriet færdigmeldes og ibrugtages, skal bygherre kontrollere om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt. Først når byggeriet er konstateret i orden, kan der udstedes en ibrugtagningstilladelse af Aalborg Kommune og byggesagen afsluttes.

Hvis din ansøgning til en legeplads indeholder redskaber, der kan påvirke omgivelserne med støj eller uvant aktivitet - for eksempel svævebaner, skaterbaner eller ramper, multibaner med bander, musikanlæg eller lysanlæg, må det forventes, at ansøgningen skal indeholde yderligere dokumentation i forhold til påvirkningen af omgivelser med støj eller lys.

En vejledende anbefalet afstand målt fra larmende legeredskab til nærmeste boligskel er 50 meter for at minimere eventuelle støjgener. Hvis afstand fra larmende legeredskab til nærmeste boligskel er mindre end 50 meter, skal støjforholdene redegøres for og dokumenteres.

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil opføre en fast konstruktion som for eksempel en trampolin eller hoppepude.
 
Forud for ansøgning skal det vurderes, om redskabet er en offentlig tilgængelig forlystelse eller et legeredskab.
Politiet vurderer som myndighed på området i den konkrete sag, om et redskab karakteriseres som en offentlig tilgængelig forlystelse eller som et almindeligt legeredskab. Som udgangspunkt bliver en aktivitet betragtet som en offentlig forlystelse, når den stilles til rådighed for offentligheden. Der skal derfor indhentes en vurdering fra Politiet inden ansøgning om byggetilladelse.
 
Hvis det vurderes, at redskabet ikke er en offentlig forlystelse, skal redskabet ansøges på almindeligvis, som nævnt i de forudgående afsnit med tilhørende ansøgningsmateriale. Dog vil vi gerne se Politiets vurdering fremgå af ansøgningsmaterialet.
 
Hvis redskabet er en offentlig forlystelse, skal der sendes følgende:

 • Situationsplan med angivelse af placering, afstand til andre bebyggelser med mere. 
 • Datablad for redskabet. 
 • Vurdering fra politiet. 

Ved færdigmelding af aktiviteten eller forlystelsen og inden ibrugtagning, skal der foreligge en godkendt kontrolattest og inspektionsrapport fra et DANAK-akkrediteret firma inden for offentlige forlystelser, som udfører en inspektion af forlystelser.

Gældende lovgivning inden for offentlig tilgængelige aktiviteter og forlystelser fastsætter krav vedrørende forsikring og dækning. Det vil sige, at det er lovbestemt, at der skal være en forsikring, når man driver en offentlig forlystelse.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang