Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Jordflytning

Jordflytning og jordforurening

Læs vigtige krav til jordflytning og tjek grund for forurening. Find information om prøvetagning og analyse af jord. Se pligter for anmelder, transportør og modtageranlæg.

Sådan gør du ved jordflytning

Tjek grund

På kortet fra Danmarks Arealinformation kan du søge på en adresse og se, om den er områdeklassificeret eller undtaget. Vær opmærksom på, at du skal tilføje områdeklassificeringslaget til kortet. Du finder områdeklassificeringslaget i "Lagkatalog" under miljøbeskyttelse, forurening, jordforurening, områdeklassificering.

Tjek grund

På kortet fra Danmarks Arealinformation kan du søge på en adresse og se, om den er områdeklassificeret eller undtaget. Vær opmærksom på, at du skal tilføje områdeklassificeringslaget til kortet. Du finder områdeklassificeringslaget i "Lagkatalog" under miljøbeskyttelse, forurening, jordforurening, områdeklassificering.

Analyser jord og anmeld

Skal du flytte jord fra et anmeldepligtigt område, skal du: 

 1. analysere jord
 2. anmelde jordflytning.

Du skal anmelde jordflytning til Aalborg Kommune, hvis det er:

 • forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
 • jord fra en kortlagt ejendom
 • jord fra en kortlagt del af en ejendom
 • jord fra offentlig vej
 • jord fra en ejendom omfattet af områdeklassificering
 • jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Du kan læse mere om analyse og prøvetagning længere nede på siden.

Analyser jord og anmeld

Skal du flytte jord fra et anmeldepligtigt område, skal du: 

 1. analysere jord
 2. anmelde jordflytning.

Du skal anmelde jordflytning til Aalborg Kommune, hvis det er:

 • forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
 • jord fra en kortlagt ejendom
 • jord fra en kortlagt del af en ejendom
 • jord fra offentlig vej
 • jord fra en ejendom omfattet af områdeklassificering
 • jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Du kan læse mere om analyse og prøvetagning længere nede på siden.

Krav til anmeldelse

 • Anmeld digitalt
 • Vedlæg kortdokumentation, der viser, hvilken grund jorden bliver flyttet fra.
  • På skitsen af opgravningsadressen markerer du opgravningsstedet og hvor jordprøver til analyse er udtaget.
 • Vedlæg analyseresultater af jordprøver.

 

Krav til anmeldelse

 • Anmeld digitalt
 • Vedlæg kortdokumentation, der viser, hvilken grund jorden bliver flyttet fra.
  • På skitsen af opgravningsadressen markerer du opgravningsstedet og hvor jordprøver til analyse er udtaget.
 • Vedlæg analyseresultater af jordprøver.

 

Ansvar

Alle, som flytter jord fra arealer, herunder ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand, er ansvarlige for, at jordflytningen på forhånd bliver anmeldt til os. 

Anmelderen skal:

 • udlevere et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse til transportøren
 • udlevere en kopi af anvisningen til transportøren, hvis vi har meddelt anvisning af jorden
 • ajourføre anmeldelse, hvis der sker væsentlige ændringer af for eksempel tidspunkt for flytning, mængden af jord eller forureningsforhold
 • ajourføre anmeldelse, hvis du ønsker, at jorden bliver transporteret til et andet modtageanlæg end anmeldt.
  • vi kan kræve, at du skal indsende ny anmeldelse
 • opbevare et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i 2 år efter, at jorden er flyttet
 • vise anmeldelse, hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Transportøren skal:

 • påføre sit navn, sin adresse og CVR-nummer på den anmeldelse om flytning af jord, som skal anvendes som følgeseddel
 • under hver transport være i besiddelse af et eksemplar af følgesedlen
 • ved aflevering af jorden aflevere følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen
 • vise følgeseddel, hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Modtageanlægget skal:

 • opbevare et eksemplar af følgesedlen i 2 år efter, at jordflytning har fundet sted
 • opbevare eventuelle – for anmeldelsen – nødvendige analyser sammen med følgesedlen
 • efter modtagelse af sidste læs jord lukke sagen i JordWeb med indvejet jordmængde
 • vise anmeldelse og anvisning (følgeseddel), hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Ansvar

Alle, som flytter jord fra arealer, herunder ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand, er ansvarlige for, at jordflytningen på forhånd bliver anmeldt til os. 

Anmelderen skal:

 • udlevere et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse til transportøren
 • udlevere en kopi af anvisningen til transportøren, hvis vi har meddelt anvisning af jorden
 • ajourføre anmeldelse, hvis der sker væsentlige ændringer af for eksempel tidspunkt for flytning, mængden af jord eller forureningsforhold
 • ajourføre anmeldelse, hvis du ønsker, at jorden bliver transporteret til et andet modtageanlæg end anmeldt.
  • vi kan kræve, at du skal indsende ny anmeldelse
 • opbevare et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i 2 år efter, at jorden er flyttet
 • vise anmeldelse, hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Transportøren skal:

 • påføre sit navn, sin adresse og CVR-nummer på den anmeldelse om flytning af jord, som skal anvendes som følgeseddel
 • under hver transport være i besiddelse af et eksemplar af følgesedlen
 • ved aflevering af jorden aflevere følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen
 • vise følgeseddel, hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Modtageanlægget skal:

 • opbevare et eksemplar af følgesedlen i 2 år efter, at jordflytning har fundet sted
 • opbevare eventuelle – for anmeldelsen – nødvendige analyser sammen med følgesedlen
 • efter modtagelse af sidste læs jord lukke sagen i JordWeb med indvejet jordmængde
 • vise anmeldelse og anvisning (følgeseddel), hvis Aalborg Kommune forlanger det. 

Tidspunkt for flytning

Overhold frist

Tidligst 4 uger efter, at vi modtager anmeldelsen eller når vi har meddelt anvisning af jorden, må du flytte jorden. Hvis vi inden for fristen på 4 uger anmoder om supplerende oplysninger til anmeldelsen, må du først flytte jorden 2 uger efter, at vi har modtaget oplysningerne.

Særligt for straksflytning

 • Hvis du ønsker, at jorden bliver flyttet til et miljøgodkendt anlæg, må du flytte jorden umiddelbart efter, at vi har modtaget anmeldelsen.
  • Dog under forudsætning af, at modtageanlægget må modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen, og at anmeldelsen er korrekt udfyldt.
 • Ved straksflytning fra kortlagte arealer skal vi inden jordflytningen have godkendt en jordhåndteringsplan for jordflytningen.
 • Du skal overholde jordflytningsbekendtgørelsen og de krav, vi har stillet inden jordflytningen. 
 • Ikke alle modtageanlæg modtager straksflytning.

Tidspunkt for flytning

Overhold frist

Tidligst 4 uger efter, at vi modtager anmeldelsen eller når vi har meddelt anvisning af jorden, må du flytte jorden. Hvis vi inden for fristen på 4 uger anmoder om supplerende oplysninger til anmeldelsen, må du først flytte jorden 2 uger efter, at vi har modtaget oplysningerne.

Særligt for straksflytning

 • Hvis du ønsker, at jorden bliver flyttet til et miljøgodkendt anlæg, må du flytte jorden umiddelbart efter, at vi har modtaget anmeldelsen.
  • Dog under forudsætning af, at modtageanlægget må modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen, og at anmeldelsen er korrekt udfyldt.
 • Ved straksflytning fra kortlagte arealer skal vi inden jordflytningen have godkendt en jordhåndteringsplan for jordflytningen.
 • Du skal overholde jordflytningsbekendtgørelsen og de krav, vi har stillet inden jordflytningen. 
 • Ikke alle modtageanlæg modtager straksflytning.

Derfor skal du anmelde flytning af jord

Flytning af jord fra byzone (områdeklassificeret) og fra kortlagt grund samt jord med kendt forurening skal du anmelde til kommunen, og jorden skal analyseres. Det skal ske, så forurenet jord ikke flyttes til uforurenede grunde.

 

Hvis du vil vide mere

Udgangspunktet er, at forurenet jord skal analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der har været på arealet.

Antallet af prøver (afhængigt af jordens placering før flytning) skal sikre, at det er repræsentative prøver efter, at eventuelle punktforureninger er afgrænsede. Hvis modtageanlægget kræver det, skal du udtage yderligere analyser.

Når du skal lægge en strategi for prøvetagningen samt udtage prøver, anbefaler vi, at det bliver gjort af et firma, der til dagligt arbejder med området. For eksempel entreprenør, rådgivende ingeniørfirma eller analysefirma. Det er vigtigt at vide, hvor og hvordan prøverne er taget. Er dokumentationen for dårlig, kan vi forlange, at prøverne bliver taget igen.

Jord fra kortlagte arealer

Minimumsprøveantal ved jordflytning: 1 prøve per 30 ton. Prøveantallet kan du muligvis reducere, hvis det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som vi har godkendt (jordhåndteringsplan).

Anvendelse, som kræver at jorden er uforurenet: 1 prøve per 30 ton.

Jord fra områdeklassificerede grunde og offentlige vejarealer

Minimumsprøveantal ved jordflytning: 1 prøve per 120 ton.

Anvendelse, som kræver at jorden er uforurenet: 1 prøve per 30 ton.

For områdeklassificerede grunde og offentlige veje er der krav til parametre, der som minimum skal analyseres for:

 • totalkulbrinter (inklusiv C5-C10, C10-C25, C25-C35)
 • PAH inklusiv flouranthen
 • benz(b+j+k)flouranthen
 • benz(a)pyren,
 • dibenz(a,h)anthracen
 • indeno(1,2,3-cd)pyren)
 • cadmium (Cd)
 • kobber (Cu)
 • bly (Pb)
 • zink (Zn).

Andre mulige krav til analyse af stoffer

Hvis der for eksempel tidligere har været renseri på grunden eller nabogrunden, vil vi også forlange, at jorden bliver analyseret for opløsningsmidler og chlorerede opløsningsmidler. Udvælgelse af relevante analyseparametre skal altid tage udgangspunkt i de aktiviteter, der har været på projektarealet.

Sådan udtager du jordprøver

Inden opgravning udtager du jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver. De fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag. Fra opgravet jord i mile/jordbunke eller container udtager du jordprøverne ved sammenstik af 5 enkeltprøver. Det gør du jævnt fordelt og midt i milen/jordbunken eller som minimum i 50 cm dybde.

På kortlagte arealer, og på ikke kortlagte arealer, hvor der er viden om forurening ud over kategori 2, skal planlægningen af prøveudtagningen ske med udgangspunkt i arealets historik og eventuelt kendt forurening.

Intakt jord

Intakt jord skal ved opgravning adskilles fra fyldjord og overjord.

Hvis analyser indikerer, at muld og fyldjord er rent, er intaktjorden sandsynligvis også ren. Den kan du derfor flytte uden analyse. På kortlagte arealer skal det dog godtgøres med en prøve per 50 m2 af det øverste lag af den intakte jord, at jorden er kategori 1-jord (ren jord).

I forbindelse med miljøuheld, rørsprængninger og lignende akut opståede situationer, hvor jordflytningen ikke kan afvente en anmeldelse, kan jorden flyttes midlertidigt til en overdækket container eller tilsvarende afskærmet opbevaring. Opgravning, flytning til midlertidig placering og videre flytning skal du anmelde til os senest 3 dage efter flytning til midlertidig placering.

Ikke kortlagt grund

Flytning af jord op til 1 m3 ske kan uden anmeldelse. Det må ske, hvis jorden bliver flyttet til miljøgodkendt anlæg, herunder til de kommunale genbrugspladser.

Kortlagt grund

Jord op til 1 m3 kan du aflevere uden forudgående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. Du skal aflevere anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden.

En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i Aalborg Kommune i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan samlet anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori inden for en periode på højst et år.

Dette gælder dog ikke jord fra forureningskortlagte arealer.

Jord, der er konstateret forurenet ud over kategori 2, jævnfør bilag 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen, kan heller ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder.

Senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, skal din virksomhed sende oplysninger om jordmængder og analyseresultater, hvis jorden er anvist til kartering.

Vidensniveau

Når der er konstateret en kraftigere forurening på en ejendom, eller der er mistanke om en forurening, vil grunden som regel blive kortlagt af regionen. Kortlægningen sker på henholdsvis Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2) .

V1 – Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

V2 – Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

Tjek, om din grund er forurenet på Region Nordjyllands hjemmeside

Byggeri på forurenet grund

Der er forskellige regler for byggeri på kraftigt og lettere forurenet jord. Aalborg Kommune og Region Nordjylland skal sikre, at byggeri på forurenet grund ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Kraftigt forurenet jord

Vil du bygge på en kraftigt forurenet grund (V1 eller V2), skal du måske have en særlig tilladelse efter jordforureningsloven. Vi kan i den forbindelse kræve, at du foretager en nærmere undersøgelse af forureningen og risikoen i forhold til anvendelsen.

Lettere forurenet

Lettere forurenede arealer må ikke tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, før det er sikret, at de øverste 50 cm jordlag på ubebyggede arealer er rent eller har en varig fast belægning.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Vi opkræver et fast administrationsgebyr per jordflytningssag på 170,06 kroner eksklusiv moms. Og et gebyr for konkret sagsbehandling, vi beregner som medgået tid per påbegyndt kvarter, med en timetakst på 680,23 kroner eksklusiv moms. Timetaksten bliver reguleret årligt.

Regningen for gebyret udsteder vi til den virksomhed, der anmelder jordflytningen.

Tidsforbruget for jordflytningssagen beregner vi enten fra det tidspunkt, hvor vi modtager en anmeldelse. Eller det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi foretager egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog, inden anmeldelsen reelt er sendt.

Al jord inden for byzone betragtes som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kalder vi også områdeklassificeret.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang