Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Ansøg om tilladelse til nyttiggørelse af jord

Ansøg om tilladelse til nyttiggørelse af jord

Vejledning til ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nyttiggørelse af jord

Når du skal søge om tilladelse til at nyttiggøre lettere forurenet eller forurenet jord, skal du sende en ansøgning til Klima og Miljø. For at vi kan vurdere, om vi kan give tilladelse til det ønskede projekt, skal din ansøgning indeholde de oplysninger, som fremgår herunder:

Stamdata for modtagested

 • Oplysning om grundejer, bygherre og eventuel miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail samt eventuelt CVR-nummer).
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav.

Nuværende og tidligere anvendelse af modtagested

 • Nuværende anvendelse.
 • Miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, hvis der gennem tiden har været en sådan anvendelse.
 • Forureningsstatus på modtagested. Du kan blot oplyse, om grunden er kortlagt, og om den er områdeklassificeret.

Projektbeskrivelse af det påtænkte genanvendelsesprojekt 

 • Hvor på ejendommen genanvendes jorden? Vedlæg situationsplan over den kommende placering af jorden.
 • Hvor mange tons jord forventes genanvendt?
 • Dimensioner af anlæg (højde, bredde, længde).
 • Vil jorden blive indbygget på bestemmelsesstedet umiddelbart efter, at den er tilkørt, eller vil der ske mellemoplag af jorden og eventuelt hvor?
 • Nyttiggørelsesformål – hvorfor giver det mening, at den tilførte jord placeres netop her?
 • Risikovurdering: en beskrivelse, der redegør for, om den planlagte genanvendelse af jord kan udgøre en risiko for jord, undergrund eller grundvand på den ønskede placering.  
 • Tidsplan eller oplysning om projektets start- og sluttidspunkt.

Vær opmærksom på, at visse projekter kan kræve en miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven

Forureningsforhold af den jord, der ønskes modtaget

 • Hvor kommer jorden fra (adresse, matrikelnummer).
 • Forureningsstatus på jorden, der påtænkes genanvendt og en beskrivelse af, om jorden indeholder affald, herunder bygningsaffald
 • Foreligger der jordanalyser for jorden? Beskrivelse af prøvetagning – ledsages af tegninger (med angivelse af skel, bygninger og så videre), der viser, hvor på grunden jord opgraves. Og hvor eventuelle jordprøver er udtaget og eventuelt en beskrivelse af projektet.
 • Hvis jorden ikke er analyseret, skal det oplyses, hvor jorden kommer fra. 

Bilag

 • Situationsplan. På situationsplanen indtegnes den ønskede placering af jorden. Der skal være nordpil, matrikelnummer, adresse, dato og gerne målestok på situationsplanen. 
 • Analyserapporter for jordprøver, hvis de foreligger.
 • Underskrevet accept fra grundejer.

Når du har lavet din ansøgning, skal du sende den i en mail til Klima og Miljø.

Skriv mail til Klima og Miljø

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang