Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Ansøg om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord

Ansøg om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord

Vejledning til § 8-ansøgning

Når en ejendom er registreret som forurenet eller som muligt forurenet (kortlagt efter Jordforureningsloven som forurenet på vidensniveau 1 eller 2), skal du søge om tilladelse hos kommunen, inden du igangsætter bygge- og anlægsarbejde eller ændrer brugen af ejendommen til følsom arealanvendelse. Det fremgår af Jordforureningslovens § 8.

Også på ejendomme, hvor der konstateres forurening i forbindelse med byggeri/anlægsarbejde, skal kommunen give en § 8-tilladelse til det videre arbejde.

Læs vores tjekliste med de punkter, en ansøgning om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven bør indeholde.

Oversigten er generel, og derfor anbefaler vi, at du drøfter den konkrete sag med Klima og Miljø så tidligt i sagsforløbet som muligt.

Vær opmærksom på, at det kan tage op til 3 måneder, fra sagen er fuldt belyst til, at vi kan give tilladelsen. Det skyldes blandt andet, at § 8-tilladelsen skal i høring hos Region Nordjylland. 


Den gode § 8-ansøgning indeholder

Indledning

Baggrund og formål med projektet.

Skema med stamoplysninger

 • dato
 • projektadresse
 • matrikelnummer og ejerlav
 • kommune
 • region 
 • regionens lokalitetsnummer
 • grundareal
 • nuværende arealanvendelse
 • kortlægningsstatus
 • grundvandsforhold
 • områdeklassificering 
 • kontaktoplysninger til sagens parter (rekvirent/ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn, sagsbehandler, miljøteknisk tilsyn med mere):
  • CVR-numre
  • mailadresser 

Ejendomsbeskrivelse, ændring af/til følsom anvendelse

Beskriv, hvad ejendommen tidligere har været anvendt til, og hvad den skal anvendes til efter gennemførelse af det planlagte projekt.

Forureningsforhold

 • miljøhistorisk redegørelse med en beskrivelse af, hvilke potentielt forurenende aktiviteter der har fundet sted på ejendommen
 • kort beskrivelse af eventuelle konstaterede forureninger og hotspots
 • tabel/tabeller med analyseresultater
 • situationsplan med tydelig angivelse af de potentielle forureningskilder, der har været på ejendommen gennem tiden.
 • situationsplan/kort over de konstaterede forureningsforhold
 • risikovurdering (indeklima/udeluft, kontakt, grundvand, recipienter)
 • vedlæg tidligere og aktuelle undersøgelsesrapporter (forureningsundersøgelser, geotekniske undersøgelser med mere), hvis de ikke tidligere er indsendt.

Vi anbefaler, at du kontakter Klima og Miljø for en afklaring af, hvilke dokumentationskrav vi stiller til nye eller supplerende forureningsundersøgelser, herunder poreluft-, grundvands- og jordprøver, samt risikovurderinger.

Projektbeskrivelse

 • generel beskrivelse af det planlagte projekt (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygninger, antal m2 med videre)
 • detaljerede oplysninger om ønsket arealanvendelse (etager, udearealer, belægning med videre)
 • situationsplan/kort over det planlagte projekt med oplysninger om eventuel kælder, belægning og ubefæstede områder.
  • konstaterede forureninger skal angives på situationsplanen sammen med det planlagte projekt
 • oplysninger om eventuel genanvendelse af overskudsjord
  • det kan kræve en særskilt tilladelse at genanvende jorden, en såkaldt § 19-tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs vejledning om § 19-ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af jord

 • beskrivelse af planlagt oprensning af forurening på lokaliteten
 • oplysninger om boringer.

Kontakt os for at få en detaljeret liste over, hvad projektbeskrivelsen skal indeholde.

Kortmateriale og situationsplaner

Situationsplan/kort over eksisterende forhold på lokaliteten (bebyggelse, befæstelser af udearealer med videre).

Angiv også vejnavne, matrikelgrænser, nordpil, målestok og målepind.


Afrapportering efter § 8-tilladelse

Ofte vil der, i forbindelse med tilladelse, være krav om afrapportering af gennemført arbejde og eventuelle moniteringsrunder til sikring af, at forholdene er som forventet.

Når projektet er gennemført, skal du som ansøger sende en dokumentationsrapport til Klima og Miljø, som beskriver det udførte arbejde og dokumenterer, at tilladelsens vilkår er efterkommet.

Dokumentationsrapport skal indeholde

 • stamdata
 • ejendommens kortlægningsstatus (årsag til kortlægning)
 • kort miljøhistorisk redegørelse
 • relevant projektbeskrivelse
 • en redegørelse for, hvordan de stillede vilkår er imødekommet (opstil i et skema).
 • beskrivelse af jordhåndtering
 • dokumentation for bortskaffelse af overskudsjord i form af vejesedler
 • analyserapporter og relevante feltjournaler
 • dokumentation for, at projektet er gennemført som ansøgt – og i overensstemmelse med den meddelte tilladelse
  • med beskrivelse (gerne fotos) af opførte bygninger/anlæg samt befæstede og ubefæstede arealer
 • beskrivelse af gennemførte tiltag i forhold til sikring af indeklima og anvendelse af udearealer
 • beskrivelse af eventuelt efterladt forurening samt risikovurdering herfor
 • situationsplaner, der viser ejendommens forureningsstatus efter gennemført projekt, herunder markering af efterladt forurening.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang