Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Ud i naturen Skove og ruter i naturen Naturområder og skove

Naturområder og skove

Aalborg Kommunes naturområder byder på mange spændende oplevelser og rig mulighed for et aktivt friluftsliv.

Besøg et naturområde eller en skov

Tag på tur i et af Aalborg Kommunes naturområder eller skove. Her kan du finde vandre- og mountainbikeruter, shelters, hundeskove og meget mere.

På udinaturen.dk kan du finde et kort over de forskellige typer afmærkede ruter og friluftsfaciliteter.

Besøg hjemmesiden udinaturen.dk

Udinaturen.dk er Danmarks guide til oplevelser i naturen, og er et samarbejde mellem en række kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og KL.

Find kommunens naturområder og skove

 • De Himmerlandske Heder
 • Drastrup Skov
 • Egholm
 • Guldbækken og Godthåb Hammerværk
 • Halkær Ådal, Halkær Sø og Halkær Mølle
 • Hals Mose ruterne
 • Hammer Bakker
 • Koldkær Skov og Trekantskoven
 • Lundby Bakker og Lundby Krat
 • Lille Vildmose
 • Mulbjerge
 • Poulstrup Sø og Dall Hede
 • Vester Aslund Plantage
 • Vokslev kultur- og natursti
 • Østerådalen Nord og Syd

Der findes foldere om flere af kommunens naturområder og skove. Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Flere af folderne kan også findes på biblioteker i kommunen.

Publikums færdsel

I Aalborg Kommunes skove og naturområder er der som udgangspunkt adgang for rekreativ færdsel døgnet rundt. Der kan dog være lokale undtagelser/begrænsninger for eksempel afhængig af ynglesæsoner for fugle og andre dyr. Derfor opfordres publikum til, at orientere sig om de lokale forhold i kommunens foldere for de enkelte områder og på de lokale infotavler.

Udgangspunktet for publikums adgang er naturbeskyttelseslovens adgangsregler.

Få overblik over adgangsreglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hunde skal altid føres i snor. Dog er det tilladt at lufte hunde under kontrol og uden snor på offentlige strande i vinterhalvåret (1. oktober til 31. marts).

Når du færdes i indhegninger, skal du vise hensyn til de græssende dyr:

 • Hold god afstand til dyrene
 • Hold altid hunden i kort snor, da dyrene instinktivt kan reagere mod hunde
 • Gå aldrig mellem voksne dyr og deres unger
 • Undgå fodring, da dyrene kan blive opsøgende og syge

Al færdsel og ophold i Aalborg Kommunes naturområder og skove sker på eget ansvar.

Hvis du vil vide mere

De Himmerlandske Heder er resterne af et kæmpestort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov. En stor del af området er i dag fredet med offentlig adgang.

Vandrerute

På den afmærkede vandrerute kommer du igennem en helt enestående, nærmest vildmarksagtig, natur.

Ruten er cirka 20 km. Udgangspunktet er en lille parkeringsplads ved Halkærvej.

Drastrup Skov er beliggende mellem Aalborg og Nibe og er et cirka 300 hektar stort skov- og naturområde. Hovedparten er ejet og administreret af Naturstyrelsen.

Tidligere landbrugsarealer blev, som led i en beskyttelse af drikkevandet, ekstensiveret og fremstår i dag som et rekreativt område med skov og afgræsning, hvor der ikke sprøjtes eller gødes.

Friluftsaktiviteter i Drastrup Skov

I området findes en afmærket vandrerute. Du kan også finde en primitiv lejrplads, bålplads, skovlegeplads og hundeskov.

Egholm er en ø i Limfjorden. Det tager kun få minutter at blive sejlet med færgen til Egholm fra færgelejet i Aalborg Vest. Færgen til Egholm anløber tæt ved Kronborg Skov, restaurant Kronborg og et større opholdsareal med borde, bænke, bålplads og madpakkehus. Her kan du også finde en primitiv lejrplads.

Øen er dannet af hævet stenalderhavbund og har er areal på 605 hektar. Det højeste naturlige punkt er 1,5 m over fjordens daglige vande.

Størstedelen af Egholms areal er opdyrket som agerland, men der findes en spændende, naturlig plante- og dyreverden på øens strandenge og udyrkede arealer, i øens skove samt langs markvejene.

Vandreruter

Der findes flere vandreruter på øen, som alle starter ved Egholm færgeleje.

Området omkring Guldbækken og Godthåb Hammerværk blev fredet i 2010 og udgør cirka 17 hektar.

Godthåb Hammerværk er et unikt, tidligt industrielt anlæg, hvor både bygninger, inventar og vandveje er bevaret. Du kan få mange flere oplysninger om områdets kulturhistorie ved at besøge museet, der har en unik og autentisk samling af værktøjer og maskiner fra tidligere industri- og håndværkstradition.

Vandrerute

Der er lokale vandreruter i anlægget og en gennemgående rute, Guldbækstien, der forbinder Ridemandsmølle i Godthåb med Svanemølleparken i Svenstrup. Ruten er en cirka 5 km lang trampesti langs Guldbækken. Fra Svanemølleparken har ruten forbindelse til Østerådalstien til Aalborg.

Halkær Ådal og Halkær Sø

Halkær Ådal danner sammen med Halkær Sø et meget smukt naturområde med et værdifuldt dyre- og planteliv. Halkær Sø blev genskabt i 2005 efter at have været tørlagt i over 100 år. Ved søen er anlagt stier og fugletårne, hvorfra det spændende fugleliv kan studeres. Der er desuden frit fiskeri (med fisketegn) på en strækning af Halkær Å, som ejes af Naturstyrelsen. Nord for søen ligger Halkær Voldsted, hvor der er etableret en primitiv lejrplads.

Arealerne i ådalen er privatejede og uden offentlig adgang, men cykelstien på den gamle Nibe-Hvalpsundbane og cykelrute 102 rundt om Halkær Sø og bredning giver et flot udsyn over ådalen. Der er desuden en fantastisk udsigt over hele ådalen fra istidsskrænterne bag Halkær Mølle.

Halkær Mølle

Halkær Mølle Naturcenter er et tilbud til besøgende i Halkær Ådal og Aalborg Fjordland og byder på aktiviteter året rundt. Her kan du opleve naturformidling, aktivitetsdage, foreningsaktiviteter, skoletjeneste og meget mere. Halkær Mølle ejes af Naturstyrelsen.

Halkær Landsbyfælled

Halkær Landsbyfælled er et 8 hektar stort område, hvoraf størstedelen er tilplantet med skov og resten dyrkes og fungerer som landsbyens og Halkær kros spisekammer. Der er adgang til Landsbyfælleden, som er beliggende øst for Halkær, via et stiforløb op ad bakken fra Halkær Kro. Stien fortsætter til køkken- og frugthaven, eller du kan vælge en mindre rundtur i skoven på cirka 1,5 km. Ved pavillonen ved frugthaven er der opstillet bord/bænkesæt med mulighed for at tage ophold.

Hammer Bakker er beliggende 10 km nord for Aalborg.

Hammer Bakker lå som en ø i stenalderhavet med et landskab blottet for plantevækst. I dag ligger det højt placeret i det hævede gamle havbundsområde og det stærkt kuperede landskab byder på en helt særlig naturoplevelse med vidstrakte udsigter, dybe dale og høje bakketoppe.

I Hammer Bakker findes en række forskellige naturbilleder fra krat til højstammede bøgeskove. Her findes åbne heder og slettelandskaber samt en række større og mindre søer og vandhuller. Du kan blandt andet opleve Pebermosen. Alt sammen er med til at give de besøgende mange muligheder for oplevelser i naturen.

I Hammer Bakker findes et spændende plante- og dyreliv. Du kan blandt andet opleve særlige sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl. Området er også levested for fugle som duehøg, hvepsevåge og natravn, der alle er sjældne i Danmark.

Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – blandt andet gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted. Hærvejen går tværs gennem området.
Hammer Bakker er et af Aalborg Kommunes største sammenhængende naturområder og et kendt udflugtsmål i Nordjylland.

Lige nu gennemgår Hammer Bakker en omfattende naturgenopretning.

Læs mere om Hammer Bakker naturgenopretningsprojekt

Friluftsaktiviteter i Hammer Bakker

I området findes en primitiv lejrplads og en indhegnet hundeskov, hvor hunde kan løbe frit uden snor.

Der findes afmærkede vandreruter i den sydøstlige del af bakkerne.

Naturheste

I Hammer Bakker er der udsat naturheste som naturplejere. De er her for at pleje vores fælles natur og landskab.

Hestefolden ligger umiddelbart syd-øst for shelterpladsen, Storemosevej 70. Arealet er offentligt tilgængeligt, men som besøgende skal du holde minimum 25 m afstand til hestene.

Der er tilknyttet en professionel landmand, som har dagligt tilsyn med hestene. Desuden føres der jævnligt tilsyn med hestene af en dyrlæge.

I Hals Mose kan du følge 3 vandreruter, der strækker sig fra Hals By i syd til den gamle Hals Mose i nord. Den østlige del af ruterne løber langs sommerhusområderne Koldkær og Bisnap. Herfra er der flere muligheder for at tage en afstikker til Kattegat gennem sommerhusområderne, for eksempel til Nordsøstien, som også fører dig til Hou eller Hals.

Vandreruter

Der findes 3 afmærkede vandreruter:

 • Grøn rute er 5 km
 • Gul rute er 10 km
 • Rød rute er 12,5 km

Ruterne består af både stier, mark-, skov- og asfaltveje.

Koldkær Skov og Trekantskoven er beliggende mellem Hou og Hals.

Koldkær Skov grænser ud til Kattegat. Skoven var tidligere et øde område med fugtige kær og hedearealer. I dag byder området på flere landskabstyper fra ren nåleskov til egekrat, klit og strand.

Under 2. Verdenskrig blev det meste af Trekantskoven fældet for at skaffe træ til brændsel. I 1944 blev skoven erklæret fredskov, og i årene herefter stod Hedeselskabet i spidsen for plantning af nye træer.

Den centrale del af Trekantskoven består i dag af fyrreskov og yderst et bælte af blandings- og løvskov, men både Koldkær og Trekantskoven er under konvertering til blandingsskov.

Friluftsaktiviteter i Koldkær Skov og Trekantskoven

Der findes både vandre- og mountainbikeruter i området. I Trekantskoven kan du også finde en afmærket riderute.

Trekantskoven er desuden åben hundeskov. Det betyder at skoven ikke er indhegnet, men omfattet af samme regler som en hegnet hundeskov. Skoven er åben for alle, og hunde og deres ejere skal derfor altid vise hensyn til skovens øvrige gæster og have fuld kontrol over hunden.

Lille Vildmose er med sine cirka 7.700 hektar Danmarks største landfredning og og rummer blandt andet Tofte Mose, Danmarks største bevarede højmose. I Lille Vildmose kan du blandt andet finde udsigtstårne, plankestier, udsigtspunkter og platforme samt opleve elge og den genskabte Birkesø med et rigt fugleliv.

Lille Vildmose rummer vidtstrakte moser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret dyre- og planteliv. Vildmosen danner samtidig rammen om en spændende kulturhistorie, hvor mennesker har forsøgt at skabe et livsgrundlag gennem kultivering af mosen og udnyttelsen af dens naturressourcer.

Lille Vildmose rummer tre forskellige hegninger, nemlig Tofte i syd, Høstemark i nord og midt i mellem ligger Mellemområdet. Alle tre steder lever store bestande af krondyr, og i Tofte Skov findes visenter (europæisk bison) og Danmarks eneste vildtlevende vildsvinebestand. I Mellemområdet kan du som nævnt være heldig at opleve elge som det eneste sted i Danmark med offentlig adgang.

Lille Vildmosecentret

Områderne i Tofte og Høstemark er i udgangspunktet lukket for offentligheden, men du kan gratis udforske Mellemområdet på egen hånd, eller du kan besøge Lille Vildmosecentret, hvor der er mulighed for guidede ture og meget mere. Centret ligger midt i Lille Vildmose.

Ved centret findes blandt andet shelterplads, naturlegeplads og indhegning med vildsvin. Centret er et inspirerende udgangspunkt for at opleve mosen på egen hånd. Her kan du blandt andet få udleveret kort og få gode råd til at opleve mosen.

Besøg Lille Vildmosecentrets hjemmeside

Lundby Bakker og Lundby Krat er beliggende syd for Aalborg. Tidligere fremstod Lundby Bakker som vidstrakte overdrevs- og lynghedearealer med spredte indslag af enebærbuske, blåbær, tyttebær og revling. Overalt gik der græssende husdyr, der holdt trævæksten nede, sikrede lyngheden og bevarede det åbne landskab. I dag er området tilvokset med skov.

Lundby Bakker er stærkt kuperet med dybe kløfter og stejle skrænter. De højeste punkter er Alsbjerg og Risbjerg på henholdsvis 73 og 83 m højde.

Lundby Krat består af gammel græsningsskov med eg og bøg. Lundby Krat har siden 1992 været udlagt som urørt skov, hvilket vil sige at det er et område, hvor der ikke foretages nogen egentlig drift. Træerne får lov til at dø af ælde og blive liggende, hvor de vælter.

Friluftsaktiviteter i Lundby Bakker og Lundby Krat

I området findes en afmærket vandrerute og en mountainbikerute samt en række orienteringsløbsposter.

Du kan desuden finde hundeskov, en primitiv lejrplads og madpakkehus.

Alle ruter udgår fra områdets centrale samlings- og parkeringsplads, Festpladsen. Her kan du også finde toiletfaciliteter samt 'Grill og Ishytten'.

Mulbjerge ligger som markante bakkeøer i det ellers så flade landskab med Lille Vildmose og Kattegat som naboer. Det 144 hektar store område er fredet, og der er offentlig adgang ad afmærkede stier. Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste punkt, ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. I den nordlige del af Mulbjerge er skrænterne dækket af flot egeskov.

Friluftsaktiviteter ved Mulbjerge

Mulbjerge byder på mange muligheder for et aktivt friluftsliv. Der er afmærket flere vandreruter, hvor du kan få masser af motion og frisk luft i et kuperet terræn. Østkystruten, den nationale cykelrute 3, passerer gennem Mulbjerge. Det gør også Nordsøstien, der en international vandrerute. Det lave vand omkring bademolen byder på mange oplevelser for især børnefamilier og skoleklasser.

Poulstrup Sø og Dall Hede er et 170 hektar stort fredet naturområde med søer, moser, overdrev, skov og krat. Aalborg Kommune ejer 100 hektar. En stor del af området består af resterne af den oprindelige Dall Hede.

Størstedelen af området bliver i dag afgræsset helårligt med kreaturer. De fleste af skovområderne bliver derfor også græsset og er desuden urørte eller naturnært drevne. Hold altid god afstand til dyrene, og skal hunden løbe frit, så benyt hundeskoven øst for Gultentorpvej.

I hele området prioriteres naturudvikling og rekreative værdier højt.

Friluftsaktiviteter ved Poulstrup Sø og Dall Hede

I området findes afmærkede vandreruter, en mountainbikerute og en riderute. Der er gode opholdsmuligheder med borde og bænke flere steder i området. Søen er en af kommunens frie fiskepladser.

Vester Aslund plantage er beliggende nordvest for Gandrup.

Størstedelen af plantagen består af nåletræer, hvor rødgran, bjergfyr og skovfyr er de mest almindelige. Indimellem findes små partier af løvskov med bøg og lidt eg. I plantagens lysninger vokser hindbær og gederams.

De mange gravhøje i plantagen vidner om bosættelser i området helt tilbage til bronzealderen for 3.500 år siden. De mest markante af disse høje er Hellighøje.

I plantagen yngler blandt andet fuglekonge og sortmejse, som er typiske for nåleskoven.

Friluftsaktiviteter i Vester Aslund Plantage

I Vester Aslund Plantage er der fire afmærkede vandreruter på begge sider af Aslundvej. Nogle af ruterne er velegnede til motionsløb.
I plantagens sydlige del findes en primitiv lejrplads med shelters og bålplads.

I 2007 gennemgik Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle et større formidlings- og renoveringsprojekt. Projektet har blandt andet resulteret i en kultur- og natursti, et større naturgenopretningsprojekt med faunapassage og omløb ved Binderup Å og genskabelse af Mølledammen.

Vokslev Kalkgrav er en meget kendt geologisk lokalitet, også udenfor landets grænser, fordi den er et af de ganske få steder, hvor den berømte grænse mellem Kridt- og Tertiærtidens aflejringer kan studeres. Grænsen repræsenterer den pludselige afslutning af dinosaurernes 140 millioner års dominans på jordkloden.

Vandrerute

Den afmærkede kultur- og natursti er cirka 2,5 km.

Østerådalen Nord og Syd er to spændende naturområder med mange rekreative muligheder, der ligger meget tæt på Aalborg Centrum.

Østerådalen Nord et et fredet naturområde på cirka 100 hektar. Området er ejet af Aalborg Kommune. Østerådalen Syd strækker sig fra Indkildevej i nord til Dall Møllevej mellem Svenstrup og Ellidshøj i syd. Der er flere indgange til dalen. Du kan blandt andet benytte p-pladser på Dallvej og ved Skudshalevej.

Afmærkede vandreruter fører dig rundt til mange fine lokaliteter i begge områder. Flere steder kan du også cykle og du kan tage hunden og lade den løbe frit i hundeskoven i Østerådalen Nord.

Afmærkede ruter

Østerådalstien er en gennemgående cykel-og gangsti fra Aalborg Centrum gennem Østerådalen Nord og Syd til Dall Møllevej ved Svanemølleparken i Svenstrup. Østerådalstien har sammenfald med Hærvejen - en national og international cykelrute.

Læs mere om Hærvejen på Hærvejens hjemmeside

Østerådalstien i Nord er cirka 2 km fra Over Kæret til Indkildevej, mens Østerådalstien i Syd er cirka 6,5 km fra Indkildevej via Dall Villaby til Dall Møllevej i syd.

I Østerådalen Nord kan du desuden finde tre afmærkede vandreruter og et sundhedsspor. Sundhedssporet starter og slutter ved Infohuset.

Under normale vejrforhold er de fleste af områdets veje og stier farbare for kørestolsbrugere.

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsbeskrivelser for driften af de grønne områder. De beskriver Aalborg Kommunes plejemål for kvaliteten af de forskellige elementer, der indgår i kommunens parker, grønne områder og øvrige grønne arealer.

Skriv til os hvis du ønsker at få kvalitetsbeskrivelsen tilsendt.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang