Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, St. Ajstrupvej 64, 9240 Nibe

Miljø, natur og klima Tilbage

St. Ajstrupvej 64, 9240 Nibe

Tilbage

Aalborg Kommune giver hermed ejer af ejendommen på St. Ajstrupvej 64, 9240 Nibe, matrikkelnummer 1l Beltoft By, Lundby tilladelse til at indvinde grundvand fra boringen med DGU-nummer
33.1472.
Afgørelsen og relevante bilag kan findes under "Dokumentation og Tilladelser".
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.
Link til Nævnenes hus findes under ”Links”. Via det link, bliver du ført ind på forsiden, hvor du kan finde vejledning i hvordan du kan klage.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning. Du finder link til klagevejledningen under ”Links”.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 8. december 2023.
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang