Skip til hoved indholdet

Høringer og afgørelser

Filtrér efter kategori

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Institution og ændret byggeret i tilstødende erhvervsområde, Bejsebakkevej

Erhverv og ændret byggemuligheder i erhvervsområde

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Boliger og erhverv, Johanne Fengers Vej, Frejlev

Bolig og erhverv, Fuglehaven, samt ændret byggemuligheder i det østlige Hasseris

Revurdering af miljøgodkendelse til Svendborgvej Varmecentral inkl. VVM-afgørelse

Byudviklingsplan Vejgaard

Fordebat for Kommuneplantillæg 2.035 Skansevejens Skole

Fordebat for Kommuneplantillæg 4.084 Byplanvejens Skole

Landzonetilladelse til læskur på 34 m² fra 2023

Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby

Uddannelsesinstitutioner på Saxogade og Strandvejen og Udvidelse af Aalborg Handelsskole, Saxogade og Strandvejen, Vestbyen

Vandindvindingstilladelse til husdyrbrug og hobbyformål

Fornyet høring - Boliger og erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet

Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst

Ny bydelscenter, Skelagervej

Nedsivningstilladelse for byggemodning

Sommerhuse, Lundby Bakker

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 32 m² læskur til heste fra 2021

Tilladelse til udledning af vand fra renpumpning af drikkevandsboringer Engkilde Kildeplads

Tilladelse til etablering af nyt privat vandløb på matr. nr. 70bf, 70bg og 70ac Ø. Hassing By, Ø. Hassing

Tilladelse til regulering af privat vandløb beliggende på matr. nr. 5f, 5g, 7000a og 7000f Sebbersund By, Sebber

Boliger, Lundevej, Nibe

Afgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på matr. nr. 1fh Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse til opførelse af 185 m² maskinhus til en skovbedrift, heraf 48 m² integreret garage til privat brug

Vandindvindingstilladelse til 2-9 husstande, husdyrbrug, og hobbyformål

Afgørelse om godkendelse af regulativ for Aalborg Vand A/S

Accept af midlertidig grundvandssænkning og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse til formålsændring og vilkårsændring, tillæg til tilladelse til indvindingstilladelse for boring DGU-nummer 32.1546

Offentliggørelse af Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Trafikstøjhandlingsplan

Afgørelse om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) for rydning af skov på matr. nr. 20c 0g 20f V. Hassing, V. Hassing

Tilladelse til udledning af vejvand i forbindelse med ombygning af Universitetsboulevarden, 9220 Aalborg Øst

Tilladelse til afledning af spildevand.

Landzonetilladelse til opførelse af soveskur på 19,89 m² i forbindelse med vuggestue

Undtagelse fra dokumentationskrav efter §14 i Jordflytningsbekendtgørelsen for jord fra offentlig vej eller områdeklassificerede områder

Landzonetilladelse til 91 m² garage

Vandindvindingstilladelse Østerled 33, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Simestedgårdvej 10, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til etablering af 1 stk. affaldsø med 4 nedgravede containere på hver 5 m³

Vandindvindingstilladelse Østerled 64, 9370 Hals

Tilladelse til etablering af samletank til spildevand fra brandøvelsesplads, Flyvestation Aalborg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af læskur på 36,2 m²

Landzonetilladelse til opførelse af rundbuehal med anvendelse som udhus på 60 m²

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udformning og placering af fårestald på 35 m², heraf 13 m² overdækket areal opført i 1985

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved Norbis Park 100, 9310 Vodskov

Durupstien, Aalborg Øst - Nedlæggelse/omlægning af offentlig sti

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra nyt boligområde Willy Brandts vej, 9220 Aalborg Ø

Tilladelse til nedsivning at tag- og overfladevand Alfred Nobels vej 5, 9220 Aalborg Ø

Midlertidig grundvandssænkning til spildevandskloakering

Midlertidig grundvandssænkning til spildevandskloakering

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang