Skip til hoved indholdet

Høring

Hasserisvej

Trafik og veje Tilbage

Mobilitet & Infrastruktur skal hermed meddele, at Aalborg Kommune agter at nedlægge en del af den offentlige vej Hasserisvej, Aalborg.

Tilbage

Mobilitet & Infrastruktur skal hermed meddele, at Aalborg Kommune agter at nedlægge en del af den offentlige vej Hasserisvej, Aalborg, beliggende vej ejendommen Hasserisvej 128. Den planlagte nedlæggelse af offentligt vejareal fremgår af vedlagte kortbilag.

Nedlæggelse af vejarealet sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje og proceduren for omlægningen/nedlæggelsen sker jf. §§ 124-127 i lov om offentlige veje.

 

Lovgrundlaget

I henhold til Lov om offentlige veje § 124 stk. 2 skal vejarealet opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal desuden helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af § 124 stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndig-heder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. – jf. 124 stk. 7.

 

Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. jf. Lov om offentlige veje § 127 stk. 1.

Hvis der er bemærkninger eller ændringsforslag vedrørende vejarealets omlægning/nedlæggelse skal disse sendes til By og Land, Mobilitet & Infrastruktur inden 2. april 2024.

 

Ejerne af de ejendomme, der grænser til vejarealet, er særskilt blevet tilskrevet vedr. nedlæggelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte By og Land, Mobilitet & Infrastruktur, Betina Jørgensen, tlf. 99 31 20 66, eller kontakt os via sikker post på www.aalborg.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang