Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Handicappolitik

Handicappolitik

 • Titel: Handicappolitik
 • Vedtaget: 2008 i Aalborg Byråd

I efteråret 2022 besluttet Job- og Velfærdsudvalget, at Aalborg Kommunes Handicappolitik skal erstattes af en Handicap- og Psykiatripolitik. Udarbejdelsen af denne vil finde sted i løbet af 2024, og vil blive til i en tæt involverende proces med borgere, forvaltninger, råd og brugerorganisationer.


Politikken skal fremme Aalborg som en handicapegnet kommune.

Handicappolitikken har seks konkrete fokusområder:

 • Inklusion – grundsyn på fremtidig indsats.
 • Information og spredning af viden om det at leve med handicap.
 • Den offentlige service – på tværs af kommunens forvaltninger. 
 • Tilgængelighed – fysisk og kommunikativt.
 • Arbejdsliv og beskæftigelse.
 • Kompetencer – udvikling og uddannelse.

Områderne sætter fokus på information og spredning af viden om det at leve med handicap, tilgængelighed og kompetencer.


Forord

Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne på området, som alle har haft lejlighed til at komme med inspiration til politikken.

Som startskud på arbejdet med handicappolitikken blev der den 9. oktober 2007 afholdt en temadag. De 180 deltagere fra institutioner, foreninger, forvaltninger, pårørende og Handicaprådet vidner om stor interesse fra de parter, der enten selv har et handicap eller som professionelt er i berøring med mennesker med handicap.

Alle har kunnet se en værdi i, at Aalborg Kommune har en politik, der sætter specielt fokus på den indsats, som ydes af Aalborg Kommune overfor mennesker med handicap.

De mange mennesker, der har været med til at give input til politikkens formulering, sikrer også, at politikkens indhold er rodfæstet i et solidt fundament.

De mange menneskers fælles tanker og forståelse for de ting, der er vigtige for mennesker med handicap, er grundlaget for de ord politikken indeholder. Alle har således haft mulighed for at sætte et præg på hele Aalborg Kommunes fremtidige indsats over for mennesker
med handicap.

Undertitlen ”Mere end en hensigtserklæring” skal sende et signal om, at politikken er et aktivt redskab for samtlige politikere og medarbejdere i Aalborg Kommune.

Aalborg kommunes Handicappolitik skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige formulerede politikker og ved implementering skal der tages initiativer, der sikrer, at denne koordinering finder sted. Men politikken skal også være et aktivt redskab for borgerne i Aalborg Kommune – et mål på om kommunen lever op til sine intentioner som en handicapegnet kommune.

Undertitlen ”Mere end en hensigtserklæring” er også et signal om, at der er skabt et fælles fundament for en samlet og koordineret indsats for mennesker med handicap i Aalborg Kommune.

Dagsordenen er hermed sat for indsatsen; udgangspunktet er ”det hele menneske” og”det gode liv”.

Sundhed og Bæredygtig Udvikling har koordineret udarbejdelsen af politikken, men de egentlige bidragsydere til politikkens tilblivelse er de mange deltagere på Temadagen for Aalborg Kommunes handicappolitik, Aalborg Kommunes Handicapråd og samtlige forvaltninger i kommunen. 

Der skal derfor lyde en stor tak for indsatsen.                         

Byrådet i Aalborg Kommune.


Indledning

Den historiske baggrund

Aalborg Kommune vedtog i 2003 en handicappolitik, der blev bygget op omkring FN’s Standardregler. Denne politik har siden været retningsgivende for Aalborg Kommunes indsats for mennesker med handicap, og indsatsen er løbende blevet evalueret af kommunens forvaltninger.

Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Handicaprådet førte bl.a. til etablering af en forsøgsordning med ansættelse af en Tilgængelighedsrådgiver samt etablering af en
støtteordning for private initiativtagere, der ville forbedre den fysiske tilgængelighed for mennesker med handicap - Tilgængelighedspuljen.

I foråret 2006 blev det lovpligtigt at nedsætte kommunale Handicapråd. Disse råd fik endvidere høringsret i forhold til kommunale beslutninger med relevans for mennesker med handicap.

Endelig kom kommunalreformen i 2007, hvor 4 kommuner med hver sine traditioner for handicappolitik og handicapindsats blev sammenbragt. Tiden var moden til formulering af en ny politik.

FAKTA:  FN’s Handicapkonvention

Konventionen handler om de grundlæggende rettigheder (borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle) for mennesker med handicap. De erklærede menneskerettigheder, som fremgår af FN konventionen, kan sammenfattes i nedenstående punkter, dvs.:

 • Respekt for menneskets iboende værdighed, ret til selvbestemmelse herunder frihed til at vælge selv og personlig uafhængighed.
 • Ikke-diskrimination.
 • Fuld og aktiv deltagelse og inklusion i samfundslivet.
 • Respekt for forskellighed og accept af handicap som en del af menneskelig mangfoldighed og menneskelighed (at være menneske).
 • Lige muligheder.
 • Tilgængelighed.
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder.
 • Respekt for den løbende udvikling af evner hos børn med handicap og retten til at bevare identiteten for børn med handicap.

Formålet med Konventionen er, at bidrage til, at mennesker med handicap opnår de samme rettigheder og muligheder som andre mennesker.

Danmark underskrev Konventionen den 30. marts 2007.
Læs mere om konventionen på www.dch.dk

På den baggrund besluttede Byrådet den 10. september 2007 at indlede arbejdet med at udarbejde Aalborg Kommunes Handicappolitik 2008.

Den overordnede ramme for Aalborg Kommunes handicappolitik 2008

Handicappolitikken er det værdimæssige fundament, som borgere med et handicap og pårørende kan forvente at blive mødt med ved kontakt med Aalborg Kommune. Det er også det fundament, som forvaltningerne skal have for øje, når nye indsatser og tiltag skal planlægges og gennemføres
i forhold til de værdier, som kendetegner Aalborg Kommunes virke, nemlig:

 • Mangfoldighed.
 • Åbenhed og tolerance.
 • Ligeværd og forskellighed.
 • Sundhed.
 • Bæredygtighed.
 • Borger- og brugerinddragelse og dialog.

Disse værdier er det overordnede fundament for Aalborg Kommunes Handicappolitik. På de følgende sider vil rammerne for kommunens virke i forhold til mennesker med handicap fremgå fordelt på 6 fokusområder.

De 6 fokusområder er:

 • Inklusion – grundsyn på fremtidig indsats.
 • Information og spredning af viden om det at leve med handicap.
 • Den offentlige service – på tværs af kommunens forvaltninger. 
 • Tilgængelighed – fysisk og kommunikativt.
 • Arbejdsliv og beskæftigelse.
 • Kompetencer – udvikling og uddannelse.

Under hvert af ovennævnte fokusområder er fastsat, hvilke områder der i særlig grad vil forpligte Aalborg Kommune i den handicappolitiske indsats.

Til politikken er knyttet et idékatalog, hvor ideer til projekter, som fremkom på Temadagen for Handicappolitik 2008, er oplistet. Disse ideer ligger som inspiration for det fortsatte arbejde med at udvikle og forbedre mulighederne for mennesker med handicap.

En inkluderende løsning vil være en løsning, hvor mennesker med handicap kan deltage, udvikle sig og være en del af samfundet med mulighed/risiko for at møde lige så få, eller mange barrierer som den resterende del af befolkningen.


Fokusområde 1:  Inklusion - grundsyn på fremtidig indsats

Fakta om inklusion

Inklusion er, at der fjernes barrierer og gives lige muligheder for mennesker med handicap for eksempel i forhold til de foranstaltninger som det offentlige system iværksætter.

Inklusion vil sige ”at medregne”, ”at være indbefattet” og ”at være en del af et samlet hele”.

Inklusion er for eksempel:

 • når en elev med særlige behov med støtte kan deltage på lige vilkår med de øvrige elever i den almindelige klasseundervisning.
 • når der etableres offentlige toiletter som alle kan benytte.

Begrebet Inklusion må ikke…

.… forveksles med integration eller med ordet rummelighed.
Inklusion er mere ”sammentænkte” løsninger end tilfældet er med integrative og rummelige løsninger

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at arbejde målrettet på, at fremtidig planlægning tager udgangspunkt i et inkluderende grundsyn.
 • at der i fremtidig planlægning af kommunens virksomhed, tages udgangspunkt i at sammentænke indsats for mennesker med handicap med indsats for øvrige borgere.
 • at borgere, private virksomheder og andre erhvervsdrivende i kommunen bliver gjort opmærksom på, at kommunen arbejder ud fra et inkluderende grundsyn.
 • at stille krav der har baggrund i et inkluderende grundsyn, hvor eksterne samarbejdspartnere deltager i opgaveløsninger.

Hvordan kan du som medarbejder og din arbejdsplads sikre, at I tager udgangspunkt i et inkluderende grundsyn i forhold til den indsats, I tilvejebringer?

Hvad kan du som en person med handicap selv gøre for, at der bliver tænkt på dine behov i forhold til den service, du modtager fra Aalborg Kommune?

Hvordan kan du som Aalborg Kommunes samarbejdspartner medvirke til, at der indarbejdes inkluderende elementer i de ydelser, som du leverer til kommunens borgere?


Fokusområde 2: Information og spredning af viden om det at leve med et handicap

Manglende viden om handicap og de muligheder og begrænsninger et liv med et eller flere handicaps giver, er ofte årsag til misforstået hensyn og måske afstandtagen.

Et usynligt handicap kan være vanskeligt for omverdenen at forholde sig til endsige tage hensyn til.

Mennesker med handicap vil gerne, at der tages nødvendige hensyn, således at de kan deltage på lige fod med andre borgere. Men misforstået hensyn kan virke nedværdigende på den enkelte. Derfor er øget information og gensidig åbenhed i omgang og dialog et vigtigt led i samvær med mennesker med handicap.

Synliggørelsen og formidling af de udfordringer et liv med handicap giver den enkelte, kan igangsættes fra flere fronter. Den enkelte person der lever med et handicap, de lokale interesseorganisationer og Aalborg Kommune,
kan sammen og hver for sig medvirke til at øge informationsniveauet
samt iværksætte målrettede indsatser, der skaber synlighed og åbenhed om livsbetingelser for mennesker med handicap.

Aalborg Kommune har som målsætning

 • at der tages initiativ til samarbejde med Handicaporganisationerne i Aalborg Kommune om at sætte fokus på åbenhed og information.
 • at der rettes en speciel informationsindsats mod grundskoler, ungdomsuddannelser, institutioner, pasningstilbud m.v., således at børn og unge gøres bekendt med de udfordringer, som mennesker med handicap har i dagligdagen.
 • at der rettes en speciel informationsindsats mod Aalborg Kommunes medarbejdere med borgerrettede funktioner.
 • at der generelt arbejdes med at øge borgernes og virksomhedernes kendskab til og opmærksomhed om det at leve med handicap.
 • at der rettes en særlig indsats med hensyn til information og synliggørelse af usynlige handicap.

Hvordan kan du som medarbejder og din arbejdsplads være med til at øge informationsniveauet om handicap?

Hvordan kan du som en person med et handicap hjælpe andre til øget forståelse for det at leve med et handicap?

Hvordan kan du som borger komme i dialog med mennesker
med handicap?


Fokusområde 3: Den offentlige service - på tværs af kommunens forvaltninger

Aalborg Kommune stiller en række ydelser og hjælpeforanstaltninger
til rådighed for mennesker med handicap. Formålet er at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af
den nedsatte funktion mest muligt.

Formålet med hjælpen er:

 • at fremme den enkeltes mulighed for at opnå et liv på samme vilkår som alle andre.
 • at yde støtte til den enkeltes udnyttelse af egne ressourcer.
 • at hjælpe familier, hvor et barn eller en af forældrene er handicappet, til et familieliv med betingelser så optimalt som muligt.

Hjælpen og tilbuddene gives ud fra en vurdering af behovet i dialog med det enkelte menneske. Uanset hvilket tilbud der er behov for, tilstræber Aalborg Kommune at give det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. Aalborg Kommune vil sikre specialiserede tilbud på et kvalitativt
højt niveau. Aalborg Kommune har vedtaget en pladsgaranti for tilbud til mennesker med handicap. Det betyder, at ventelister, hvis de findes, skal nedbringes.

Alle mennesker med handicap vil, når der er tale om de mere indgribende situationer, få tilbud om rådgivning og vejledning. Denne rådgivning og vejledning skal sikre, at der er sammenhæng mellem ønsker og kommunens forskellige ydelser og hjælpeforanstaltninger, for eksempel
dagtilbud, botilbud, undervisningstilbud, beskæftigelsestilbud og fritidstilbud.

I Aalborg Kommune anerkendes, at mennesket udvikler sig hele livet. Aalborg Kommune imødekommer og understøtter, at det enkelte menneske med handicap ikke alene modtager omsorg og hjælp, men også modtager bistand til udvikling via en socialpædagogisk indsats, samt nødvendig
behandling via andre faggruppers bistand.

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at overgangen fra børneliv til voksenliv gøres smidigt.
 • at overgangen fra folkeskole til uddannelses- eller beskæftigelsestilbud gøres smidigt.
 • at der i god tid inden barnet fylder 18 år tages stilling til forsørgelsesgrundlag.
 • at der gives det rigtige tilbud i forhold til faglighed og specialisering på tværs af forvaltninger.
 • at der i den relevante forvaltning tages initiativ til udbygning af tilbud ved ventelisteproblematik.
 • at tilbuddet til mennesker med handicap organiseres hensigtsmæssigt.
 • at kommunen garanterer faglighed og specialisering ved altid at sørge for relevant uddannelse til medarbejdere indenfor de forskellige handicapområder.
 • at kommunen sikrer brugernes retssikkerhed og samtidig sikrer de pårørendes inddragelse, og at personale og brugere i fællesskab udvikler nye metoder til brugerinddragelse.
 • at omsorg og respekt for den enkelte er med i alt, hvad medarbejderne og ledere foretager sig – og at der er fokus på, at det altid kan blive bedre.
 • at arbejde for at understøtte eller etablere fællesskaber for grupper af mennesker med handicap.
 • at støtte idræt, sundhed og bevægelse for handicappede bl.a. gennem årlige direkte tilskud til drift af idrætstilbud og til materialer.
 • at mennesker med handicap skal kunne leve som hele mennesker. Derfor arbejder Aalborg Kommune for, at der skal være mulighed for at kunne benytte og være en del af kultur- og fritidsfaciliteter. Man skal ikke kun være i rollen, som den, der betragter andre, men man skal også selv have mulighed for at være skabende inden for kultur, og man skal have mulighed for at virke i fritidslivet. 

Hvordan kan du som medarbejder og din arbejdsplads gøre tilværelsen for mennesker med handicap i Aalborg kommune lettere?

Hvordan kan du som en person med et handicap eller pårørende til en person med handicap medvirke til at forbedre tilbuddene i Aalborg kommune?

Hvordan kan du som borger bidrage til en udvikling for dine medmennesker, der har et handicap?


Fokusområde 4: Tilgængelighed - fysisk og kommunikativt

Fysisk tilgængelighed i det offentlige rum

Det betyder blandt andet, at Aalborg Kommune har som
målsætning:

 • at mennesker med handicap skal kunne bruge veje, rekreative områder, boligområder, boliger, offentligt tilgængelige bygninger m.v. på lige fod med andre, herunder p-pladser.
 • at ved nyanlæg, byomdannelse og nybyggeri i kommunen skal der anvendes løsninger, der i videst muligt omfang sikrer tilgængelighed for alle.
 • at der i forbindelse med lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen skal stilles krav til tilgængelighed i såvel kommunale som private bygge- og anlægsprojekter.

I sammenhæng hermed skal det sikres

 • at adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af mennesker med handicap.
 • at brugerbetjente funktioner (IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrelaterede funktioner) udføres, så de kan benyttes af mennesker med handicap.

Fysisk tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud

Aalborg Kommune stræber efter at skabe rammer for det gode liv for alle mennesker. Derfor arbejder Aalborg Kommune for, at mennesker med handicap skal kunne bevæge sig rundt i samfundet på alle niveauer. Man skal kunne færdes frit i det offentlige rum, og man skal kunne tage
aktiv del i det almindelige hverdagsliv med fritidsaktiviteter,
uddannelse, erhverv og kultur.

Fysisk tilgængelighed til den kollektive trafik

Alle servicebusser skal indrettes specielt med henblik på
ældre og mennesker med handicap. 

På servicebussernes stoppestedstavler er skriften ekstra
stor af hensyn til svagtseende, og på den nye busterminal
i Aalborg centrum er der opstillet en stander, hvor køreplanen kan læses op for blinde. Standeren er lavet i samarbejde med Dansk Blindesamfund.

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at vurdere tilgængeligheden i forhold til nye større foranstaltninger i samarbejde med mennesker med handicap.
 • at forbedre informationen i busserne for eksempel i forhold til døve og blinde via ny teknologi - for eksempel annoncering af næste stoppested via skærme og højtalere.
 • at mennesker med handicap bliver taget med på råd om indretning af busser i forbindelse med udbuddet af bybustrafikken i 2010.
 • at der ved indretning af stoppesteder tages hensyn til mennesker med handicap. For eksempel kan nye læskærme indrettes, så der er plads til kørestole.
 • at stoppestederne løbende forbedres.
 • at der i driften af den individuelle handicapkørsel sikres høj kvalitet via tæt samarbejde med NT, der har ansvaret for kørslen.

Kommunikativ tilgængelighed til talte og skrevne medier 

Visionen for den digitale kommunikation er, at Aalborg
Kommunes hjemmeside skal være alle borgernes og virksomhedernes
foretrukne indgang til kommunen og det offentlige.

Der arbejdes ud fra 3 overordnede principper for god kommunikation i Aalborg Kommune:

 • Tilgængelig
 • Forståelig
 • Genkendelig

Det er væsentligt, at alle borgere i Aalborg Kommune tilgodeses efter ovennævnte principper, herunder også borgere med forskellige grader af handicap.

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at det skal være let at få fat på informationer om Aalborg Kommune, uanset om man ringer, skriver, mailer eller besøger hjemmesiden, kontorer eller institutioner.
 • at vejen til kontakt med Aalborg Kommune gøres så kort som muligt, idet tid er en afgørende tilgængelighedsfaktor.
 • at informationer fra Aalborg Kommune skal være lette at forstå. Kommunikation er at formidle et budskab. Derfor skal der bruges et klart og forståeligt sprog uden brug af unødvendige fagudtryk. Borgerne skal have klar besked.

Hvordan kan der sikres bedre tilgængelighed i det offentlige rum for alle mennesker med handicap?

Hvordan kan den kollektive trafik forbedres for mennesker
med handicap?

Hvordan kan du som borger gøre det nemmere for mennesker
med handicap at færdes i det offentlige rum?


Fokusområde 5: Arbejdsliv og beskæftigelse

Arbejdslivet er for de fleste mennesker en vigtig del af deres liv. Det er også vigtigt for samfundet, at så mange borgere som muligt får lejlighed til at bidrage på arbejdsmarkedet med deres kompetencer og viden.

Derfor arbejder Aalborg Kommune for, i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter, at sikre, at mennesker med handicap kan deltage i det almindelige arbejdsliv på lige vilkår med andre.

Det bedste er at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet
på ordinære vilkår. Derfor er det vigtigt at bruge de muligheder, der ligger i sociale kapitler i overenskomsterne, revalideringslovgivningen og reglerne om
kompensation til mennesker med handicap i erhverv.

Specielt i forhold til unge med handicap er det vigtigt at have fokus på, at de kan opnå uddannelse og arbejde på lige vilkår med andre unge.

I det omfang, at det ikke er muligt, arbejdes der på at udnytte muligheder for at skabe støttet beskæftigelse, eksempelvis fleksjob eller job med løntilskud.

Via Jobcenter Aalborgs virksomhedsindsats arbejdes der på at udbrede det generelle kendskab til mulighederne på det rummelige arbejdsmarked. Det gælder såvel muligheder for at forebygge, at personer med nedsat arbejdsevne mister jobbet, som at få ledige med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet igen.

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at få flest mulige i beskæftigelse på ordinære vilkår.
 • at have særlig fokus på at sikre uddannelse og arbejde til unge med handicap.
 • at have fokus på, at arbejdsgivere er rollemodeller i forhold til beskæftigelse af mennesker med handicap.
 • at sikre beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne gennem etablering af fleksjob eller job med løntilskud i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
 • at udbrede kendskabet til mulighederne for det rummelige arbejdsmarked blandt byens virksomheder, herunder det sociale ansvar.

Hvordan kan du og din arbejdsplads være med til at skabe beskæftigelse for mennesker med nedsat arbejdsevne?


Fokusområde 6: Kompetencer - udvikling og uddannelse

Aalborg Kommune arbejder for at give mennesker med handicap optimale muligheder for udvikling gennem hele livet.

Derfor tilstræber Aalborg Kommune at tilbyde alle borgerne lige muligheder for uddannelse og løbende kompetenceudvikling.

Grundtanken er, at folkeskolen skal rumme så mange elever som muligt. Eleverne kan derigennem indgå i faglige og sociale fællesskaber med andre børn – uanset om de har et handicap eller ej.

Aalborg Kommune har som målsætning:

 • at fokusere indsatsen i forhold til mennesker med handicap ved, i videst muligt omfang at bidrage med støtte til gennemførelse af generelle tilbud.
 • at oprette specialtilbud til dem, der af den ene eller anden grund ikke kan tage imod generelle tilbud.
 • at styrke indsatsen for unge med handicap gennem ungdomsuddannelse.
 • at arbejde målrettet med videre- og efteruddannelse af medarbejdere, der arbejder med mennesker med handicap.

Sammenfatning - kom godt  i gang

Med Aalborg Kommunes Handicappolitik 2008 forpligter kommunen sine medarbejdere til at arbejde med udgangspunkt i de værdier som nærværende politik er udtryk for.

Visionen er, at Aalborg Kommune skal være en handicapegnet
kommune. Med de konkrete fokusområder, som denne politik indeholder, vil vi være meget godt på vej.

Alle medarbejdere i forvaltningerne, i institutioner m.fl. skal derfor overveje, hvorledes de hver især kan bidrage til realisering af de konkrete fokusområder.

Det betyder, at der i alle dele af kommunen, i byerne og på landet til
stadighed rettes opmærksomhed på de tilbud og muligheder, som iværksættes, og som har betydning for vilkårene for mennesker med handicap.

Politikken skal gøres aktiv. Den skal indgå i varetagelse af det daglige arbejde, hvor der på den ene eller anden måde kan være problematikker, der knyttes til levevilkår for mennesker med handicap.

I Aalborg Kommunes forvaltninger skal man således tale sammen om, hvorledes politikkens konkrete fokusområder kan indarbejdes netop i deres virke.

Dette gøres blandt andet gennem Hovedsamarbejdsudvalgene.

I mange tilfælde vil det være oplagt og en gevinst for indsatsen, at der tages initiativ til dialog med de virkelige eksperter på området – mennesker med handicap.

Der vil i mange tilfælde kunne spares ressourcer ved en tidlig brugerinddragelse. I nogle tilfælde vil det være relevant at benytte sig af de kompetencer som Aalborg Kommunes Tilgængelighedsrådgiver besidder. I andre tilfælde vil en kontakt til Aalborg Kommunes Handicapråd eller de lokale handicaporganisationer i Aalborg Kommune være det rigtige. Det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

I samarbejde med Handicaprådet etableres en organisering, der skal sikre implementeringen af Handicappolitikken. Eksempelvis udarbejdes en årlig opfølgning på Handicappolitikken og denne drøftes i forbindelse med budgetlægningen.

Læs mere om Handicaprådets arbejde (Link når råd og nævn er oprettet)

Kontakt

Voksensocialafdelingens Sekretariat

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 74 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang