Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Etisk investeringspolitik

Etisk investeringspolitik

  • Titel: Den etiske investeringsstrategi
  • Vedtaget: godkendt af byrådet d. 13. august 2018

Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Aalborg Kommune har et samfundsansvar, når kommunens overskudslikviditet investeres i værdipapirer. Det betyder, at ESG-forhold (environment, social and governance) skal inddrages i investeringsbeslutningerne, så der tages hensyn til langsigtet og bæredygtig værdiskabelse i såvel økonomisk, social og miljømæssig forstand. Kommunen stiller dermed også indirekte krav til, at de underliggende virksomheder skal udvise god selskabsledelse.

Formålet med den etiske investeringspolitik er at specificere, hvilke krav der stilles til de virksomheder, som kommunen investerer i via investeringsforeninger. Kommunen ønsker med sin politik at følge Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer, som har sit afsæt i OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

Aalborg Kommunes etiske investeringspolitik skal til enhver tid leve op til best practise på investeringsområdet, nationalt såvel som internationalt.

Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal Aalborg Kommunes kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

Det en forudsætning, at Aalborg Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt og underskrevet FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal bekræfte over for Aalborg Kommune, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner. Desuden ønsker Aalborg Kommune, at kapitalforvalteren i sine investeringsvalg, inddrager i hvor høj grad virksomhederne i porteføljen indarbejder FN’s Global Compact principper i deres CSR-politikker.

Aalborg Kommune foretrækker, at etiske kriterier indarbejdes i investeringsvalg baseret på en ESG scoremodel (Environment, Social responsibility and Governance). Dermed tilskyndes alle former for virksomheder til at vise og tage et samfundsansvar.

Som et alternativ til, hvorledes etik inddrages i Aalborg Kommunes investeringsportefølje kan en SRI model (Social Responsible Investments) accepteres, hvor der sker et fravalg af sektorer som Aalborg Kommune ikke ønsker at investere i.  De virksomheder, som Aalborg Kommune ikke ønsker at investere i, fremgår af den etiske investeringspolitik.

Det forventes, at Aalborg Kommunes kapitalforvaltere er bekendt med, og efterlever, EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande som der ikke må investeres i.

I valg af kapitalforvaltere vil Aalborg Kommune vægte det positivt, hvis kapitalforvalteren kan påvise hvorledes man inddrager en ESG tilgang i udvælgelsen af investeringer til investeringsporteføljen.


Etiske retningslinjer

Retningslinjerne for den etisk investeringspolitik skal sikre, at kommunens finansielle midler ikke placeres i værdipapirer, udstedt af selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer og retningslinjer, eller Aalborg Kommunes øvrige kriterier for ansvarlig investering.


Internationale konventioner og resolutioner

For at sikre, at Aalborg Kommune lever op til best practise på investeringsområdet, skal kommunens finansielle samarbejdspartnere have tilsluttet sig, eller basere deres investeringsstrategi på nedenstående konventioner, guidelines og principper;

The UN Global Compact

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises

The UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

The UN Environmental Program Finance Initiative (UNEPFI)

The Universal Declaration of Human Rights - The ILO Declaration of Fundamental Principles of Right at Work

The Ottawa Treaty - Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction

Ovenstående konventioner, guidelines og principper medfører, at der ikke kan investeres i selskaber, der medvirker til overtrædelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, børne- og tvangsarbejde, korruption eller ikke medvirker til at beskytte miljøet. Ligeledes medfører det, at der ikke kan investeres i selskaber, der er involveret i udvikling, produktion eller distribution af våben, der er i strid med FN’s våbenkonventioner, såsom atomvåben, klyngebomber, kemiske og biologiske våben, landminer med flere.

Udover at de selskaber, der investeres i, skal overholde arbejdstagerrettigheder, må der heller ikke investeres i selskaber, der modarbejder retten til forhandling af samlede overenskomster samt ikke aktivt bekæmper diskrimination på arbejdspladsen.

Listen er ikke udtømmende, og nye internationale anerkendte normer og retningslinjer vil per definition i investeringspolitikken blive inkorporeret i investeringspolitikken, medmindre andet besluttes af byrådet.

For en nærmere udspecificering af de enkelte konventioner henvises til Bilag 4 eller til de enkelte hjemmesider.


Skatteunddragelse

Aalborg Byråd har den 19. juni 2017, punkt 24 vedtaget, at undlade at handle med og investere i selskaber, der unddrager sig skattebetaling. Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol fremgår af Bilag 5.

Aalborg Kommune ønsker at ekskludere selskaber, der benytter sig af eller bidrager til ulovlig skatteunddragelse i Danmark eller andre EU-lande. Kommunens investerede midler må desuden ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Den 5. december 2017 udpegede EU 17 stater man betegner som ”skattely” og yderligere 47 stater er kommet på en observationsliste. Aalborg Kommune ønsker, at denne beslutning indgår i kapitalforvalterens valg af investeringer samt, at kapitalforvalteren naturligvis overholder en eventuelt EU-sanktionsliste, der måtte opstå på baggrund af EU’s beslutning.

I valg af kapitalforvaltere vil Aalborg Kommune vægte det positivt, hvis kapitalforvalteren kan påvise, hvorledes de inddrager dette punkt om skatteunddragelse i udvælgelsen af investeringer til investeringsporteføljen.


Fossilfri investering

Det er en målsætning for Aalborg Kommune, at der ikke investeres i selskaber med omsætning fra fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Af operationelle grunde anerkendes det dog, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning og derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 % forstået således, at op til 5 % af en virksomheds omsætning kan stamme fra fossile brændstoffer. Dette skal dog forstås som en operationel maksimalgrænse der ikke ønskes udnyttet.

Grænseværdien på 5 % er bredt anerkendt og vurderes som værende nødvendig, hvis kriteriet skal være operationelt. Grænseværdien vurderes at kunne frasortere udprægede kul-, olie- og gasselskaber, uden samtidig at frasortere selskaber med primære aktiviteter inden for andre områder, hvor kun en beskeden andel af omsætningen stammer fra fossile brændsler.


Bosættelser i besatte områder

Aalborg Kommune ønsker ikke at medvirke til opretholdelse eller udbygning af ulovlige bosættelser, der er i strid med vedtagne FN-resolutioner og folketingsbeslutninger.

Der henvises til gældende FN-resolution 2334, vedtaget 23. december 2016, samt til Folketingsbeslutning V30, der vedrører investeringsforeningers og kommuners investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige bosættelser, vedtaget 19. januar 2018. FN-resolution 2334 og Folketingsbeslutning V30 er vedlagt som henholdsvis Bilag 6 og 7.

Aalborg Kommune iagttager statens vejledning om ansvarlige investeringer, herunder at bidrage til at identificere engagementer og aktiviteter, der finder sted i eller er til gavn for ulovlige bosættelser.

I valg af kapitalforvaltere vil Aalborg Kommune vægte det positivt, hvis kapitalforvalteren kan påvise, hvorledes disse investeringer kan frasorteres.


Udmøntning af den etiske investeringspolitik

Aalborg Kommune ønsker at sende et tydeligt signal til finansielle samarbejdspartnere og virksomheder om at kommunens etiske investeringspolitik skal overholdes.

Aalborg Kommune har ikke kompetencer og beredskab til selvstændigt at sikre, at alle kommunens investeringer er i overensstemmelse med investeringsbranchens best practise. Derfor skal det daglige tilsyn med overholdelse af de etiske retningslinjer m.v. varetages af anerkendte og professionelle screeningsbureauer, der samarbejder med kommunens kapitalforvaltere. Dermed bliver det kommunens kapitalforvaltere, der får det operationelle ansvar for at sikre, at porteføljerne er investeret i overensstemmelse med kommunens etiske investeringspolitik.


Åbenhed

Aalborg Kommune ønsker åbenhed omkring sine investeringer, og derfor skal der to gange om året offentliggøres en opdateret beholdningsliste på kommunens hjemmeside med samtlige selskaber, som kommunen har investeringer i.


Retningslinjer for finansielle samarbejdspartnere

De finansielle samarbejdspartnere skal overholde Aalborg Kommunes etiske investeringspolitik.

For kontinuerligt at sikre at dette er tilfældet, stiller Aalborg Kommune krav om, at der to gange årligt skal foretages nye screeninger af samtlige selskaber i kommunens porteføljer. Resultatet af screeningen skal afrapporteres til Aalborg Kommune i form af fremsendte beholdningslister.

Der stilles krav om, at kommunens kapitalforvaltere skal ekskludere selskaber, der ikke lever op til et eller flere af de etiske kriterier. Forud for en eksklusion er der mulighed for en dialog mellem kapitalforvalteren, investeringsforeningen og det pågældende selskab, såfremt det vurderes, at dette kan påvirke selskabet til at ændre sin adfærd. Dialog skal altid være af kortere varighed.

Når kommunens kapitalforvaltere bliver opmærksom på manglende overholdelse af et eller flere af de ovennævnte etiske kriterier, og dialog ikke vurderes at være mulig, eller hvor dialog er forsøgt uden resultat, skal de pågældende værdipapirer afvikles hurtigst muligt og senest 90 dage efter overskridelsen er konstateret.

Såfremt kapitalforvalteren ikke lever op til ovenstående krav, kan samarbejdet mellem kommunen og kapitalforvalteren bringes til ophør.  Et ophørt samarbejde udelukker ikke kapitalforvalteren fra at byde på opgaven i forbindelse med fremtidige udbud.


Udbud

Grundlaget for udbud af kapitalforvaltning er Aalborg Kommunes Investeringspolitik, der består af både etiske og finansielle kriterier.

Kontakt

Borgmesterkontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang