Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Demensstrategi

Demensstrategi

Titel: Aalborg Kommunes Demensstrategi
Vedtaget: 1. februar 2023 af Senior og Omsorgsudvalget.


Indledning

På landsplan er omkring 87.000 mennesker på 65 år eller derover ramt af en demenssygdom. Som følge af den stigende ældrebefolkning antages antallet at stige til mere end 134.000 i 2035. I Aalborg Kommune har cirka 2950 borgere en demenssygdom. Dette svarer til 7,6% af Aalborg Kommunes samlede antal borgere.

Senior og Omsorg i Aalborg Kommune har gennem en årrække haft solide ambitioner på demensområdet med flere strategiske tiltag, senest Demensstrategien 2015-2020, som denne strategi afløser.

Formålet med Aalborg Kommunes Demensstrategi er, at man som borger skal kunne leve det liv, som for den enkelte giver bedst mulig livskvalitet. Selvom livet forandres når sygdommen indtræffer vil vi støtte borgere, familier og pårørende i at kunne leve et meningsfuldt hverdagsliv gennem forebyggelse, rehabilitering, udvikling og omsorg.

Aalborg Kommunes Demensstrategi trækker både på nyeste nationale anbefalinger fra henholdsvis Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og på indsatser, der fortsat bidrager til at udfolde Aalborg Kommunes ambitioner om at være en demensvenlig kommune for både borgere med demenssygdom og deres pårørende.

Både borgere, pårørende, ledere og medarbejdere har været inddraget i udarbejdelsen af demensstrategien.


Om demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Demens er karakteriseret ved følgende:

 • Svækkelse af en eller flere kognitive funktioner, herunder ofte hukommelse.
 • Forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen. 
 • Tilstanden udgør en forringelse i forhold til tidligere funktionsniveau.
 • Demens skyldes sygdom og er ikke en naturlig følge af alderdom.

Mulighederne for behandling afhænger af, hvilken sygdom der er årsag til demens. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes.

De vigtigste elementer i behandlingen ved alle former for demens er rådgivning, praktisk støtte samt aflastning.


Om strategien

Demensstrategien er bygget op omkring fire strategiske pejlemærker med tilhørende indsatsområder.

De fire strategiske pejlemærker er:

 • Tidlig indsats
 • Tilbud til borgere med demenssygdomme og deres pårørende
 • Samskabelse
 • Høj kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Tidlig indsats

Alder er den største risikofaktor for udvikling af demens. Nyere forskning viser dog, at vi faktisk kan gøre meget for at forebygge demens, idet livsstil kan forklare 40 % af risikoen for udvikling af demens.

At forebygge, udskyde og forhale demenssygdomme handler blandt andet om at spise sundt, bevæge sig, holde hjernen i gang og leve et socialt liv. Kort sagt: Hold krop og hjerne i gang. Det er budskaber, som vi allerede kender i andre sammenhænge, men som er relativt ny viden i forhold til hvordan man kan forebygge demens.

Herudover kan tidlig opsporing og tidlige indsatser betyde et bedre koordineret forløb og øget livskvalitet for den enkelte borger. Har man først udviklet demenssygdom, er der evidens for, at en lang række indsatser kan være medvirkende til at øge eller vedligeholde både funktionsevne og livskvalitet for borgere med demens.

Tidlig indsats skal derfor understøtte, at vi sætter tidligt ind med både at forebygge udvikling af demens og med indsatser der kan forsinke sygdommens negative udvikling med funktionstab.

To ældre damer med yogamåtter

Indsatsområder

Aalborg Kommune vil gennem en tidlig indsats medvirke til at reducere risikoen for at borgere udvikler demens, afbøde følgevirkninger ved en demenssygdom samt understøtte, at borgere med demenssygdomme lever et aktivt liv.

Det gør vi på følgende måder:

 • Sammen udbreder vi nyeste viden om hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for udvikling af demens og viden om konkrete forebyggende tilbud.
 • Aalborg Kommune styrker den tidlige opsporing ved at relevante medarbejdere identificerer og handler på symptomer på demenssygdom.
 • Vi hjælper til tidlig afklaring. Borgere med begyndende demenssymptomer støttes i at blive udredt. Vi følger op med sikring af gensidig relevant information omkring tilbud og støttebehov og sammen tænker vi fremtiden tidligt ind.

Tilbud til borgere med demenssygdomme og deres pårørende

Demenssygdomme kendetegnes ved at være uhelbredelige. Derfor bliver livskvalitet og trivsel fundamentale i de tilbud, der udbydes til borgere med demenssygdomme. Når borgeren trives og har det bedst muligt, afspejles det positivt hos de pårørende, plejepersonale og omgivelserne omkring borgeren.

Demenssygdom er en fremadskridende sygdom. I takt med at sygdommen udvikler sig, bliver borgeren mere og mere afhængig af den rette støtte, pleje og omsorg. Derfor bliver der undervejs behov for forskellige indsatser og metoder lige fra rehabiliterende, psykosociale indsatser til palliative indsatser i livets sidste fase.

Ligesom borgeren kan pårørende også opleve stigende belastning i takt med at demenssygdommen udvikler sig. For løbende at sikre helhed og meningsfuldhed i tilbuddene, er det vigtigt at indsatser matcher borgers og pårørendes behov i de forskellige stadier i sygdomsforløbet. Derfor kan der indimellem være behov for at skifte fra et tilbud til et andet. Disse overgange er særligt sårbare for både borger og dennes pårørende. Det kræver tæt samarbejde på tværs af fagligheder og tæt koordinering mellem ansatte, borger og dennes pårørende.

Indsatsområder

Aalborg Kommunes tilbud bidrager til at bevare livskvaliteten og en værdig og meningsfuld hverdag for borger med demenssygdom og dennes pårørende.

Det gør vi på følgende måder:

 • Vi sikrer sammenhængende forløb, idet vi kontinuerligt samarbejder tværfagligt og tværorganisatorisk om fælles forståelse af borgerens behov, klar opgavefordeling og gode overgange.
 • Vi efterstræber at have det rette udbud af tilbud til alle borgere med demens og deres pårørende igennem hele demensforløbet.
 • Lighed i sundhed også for borgere med demens. Borgere med demens er en særlig udsat gruppe pga. kognitive udfordringer. De kan overse symptomer eller have svært ved at give udtryk for fx smerter. Derfor forpligter vi os til at have særlig opmærksomhed på øvrig sygdom samt behov for træning eller genoptræning.

Samskabelse

Samskabelse handler om at kombinere ressourcer fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet og herigennem skabe synergi og ny velfærd sammen.

I Aalborg Kommune vil vi gerne gå nye veje for at skabe livskvalitet for borgere med demenssygdomme. Vi tror på, at mange borgere med demenssygdomme har lyst til at deltage i samfundet, når det bliver tilrettelagt på deres præmisser.

Sammen vil vi styrke demensvenlighed ved at nedbryde fordomme og tabuer. Ved opbygning af større tolerance og rummelighed mindskes risikoen for ensomhed, depression og isolation. Civilsamfundets generelle viden om demens skal derfor øges, så borgeren med demens og dennes pårørende bliver mødt med forståelse, respekt og støtte.

Indsatsområder

Aalborg Kommune understøtter og fremmer et værdigt og meningsfuldt liv for borgere med demenssygdomme og deres pårørende ved at tage initiativer, der fremmer samskabelse på demensområdet.

 • Sammen udvikler vi netværket omkring borgeren og pårørende, for at styrke og støtte de pårørendes muligheder for at mestre samlivet med borgere med demens.
 • Vi søger kontinuerligt nye udviklings og samarbejdsmuligheder på demensområdet.
 • Vi nedbryder tabu omkring demenssygdomme ved at invitere civilsamfundet til samarbejde omkring udbredelse af viden og handlemuligheder. Dermed skaber vi rammerne for mere tryghed og tolerance, så borgere med demens kan forblive en integreret del af aktive lokalmiljøer og fællesskaber.

Høj kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Kvalitet er ensbetydende med sammenhængende, individuelt tilpassede og koordinerede indsatser baseret på nyeste nationale og internationale viden. Viden om og færdigheder i relationsarbejde er ligeledes grundlæggende for at møde borgere med demens og deres pårørende med en anerkendende og personcentreret tilgang. Det bidrager til større trivsel, livskvalitet og værdighed i borgerens hverdag.

I de senere år er vi i Danmark begyndt at tale om rehabilitering til borgere med demens, hvor vi har en mere ressourceorienteret tilgang. Fokus rettes mod borgerens individuelle behov, det der opleves meningsskabende og det som styrker livskvaliteten. Med rehabilitering og træning af sociale, kognitive og fysiske funktionsevner, kan sygdommen i et vist omfang forhales. Til understøttelse af både rehabilitering, træning og et godt arbejdsmiljø ibrugtager vi relevante nye teknologier.

Løbende skal der tages stilling til kvaliteten i pleje, omsorg og/eller rehabiliteringsindsatsen. I den sammenhæng er det afgørende at fagprofessionelle har de rette faglige kompetencer og at der skabes gode rammer for udmøntning af tværfagligt samarbejde. Ledelse er vigtigt i forhold til at sætte rammerne og sikre relevante kompetenceudviklingstiltag.

Indsatsområder

Aalborg Kommune møder borgere med demenssygdomme og deres netværk omkring deres behov med den rette faglighed, kompetencer og etik. Det sikrer god kvalitet i både pleje, omsorg og rehabiliteringsindsatser og det gør vi på følgende måder:

 • Sammen styrker vi kendskabet til hinandens kompetencer for kontinuerligt at udvikle på et sammenhængende forløb for borgeren.
 • Vi udvikler læringskultur, hvor vi tilvælger forskellige former for kompetenceudvikling tilpasset forskellige personalegrupper.
 • Med udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde og ved inddragelse af borger og pårørende udvikler vi kvaliteten af vores pleje og omsorgstilbud samt rehabiliteringsindsatser.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang