Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Databeskyttelse Spørgsmål-Svar

Spørgsmål og svar om brug af genoptræningsplaner

Få svar på dine spørgsmål om brug af data fra genoptræningsplaner til udvikling af digital løsning.

Få svar på dine spørgsmål om GDPR

Ifølge Sundhedslovens § 42 d, stykke 2, nummer 2, litra a-e, må vi som kommune bruge oplysningerne, selvom vi ikke har dit samtykke. Vi har dog samtidig pligt til at oplyse dig, om behandlingen af dine personoplysninger.

Derfor har alle berørte borgere fået brev herom. 

Vi kan oplyse, at behandlingen af dine oplysninger følger gældende love og regler for beskyttelse af personoplysninger.

 

Vi har brugt følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Personnummer
 4. E-mailadresse
 5. Telefonnummer
 6. Oplysninger om genoptræningsforløb. Helt specifikt hvilket niveau for genoptræning, som sagsbehandleren har vurderet, at der er behov for.
 7. De konkrete funktionsnedsættelser fra genoptræningsplaner.

Nummer 1-5 er pseudonymiserede. Det vil sige, at man ikke kan genkende personerne bag oplysningerne uden brug af supplerende oplysninger, som vi opbevarer separat.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Aalborg Kommune har pligt til at tage stilling til din indsigelse, men det er dog ikke sikkert, at vi er enige med dig.

Hvis du vil gøre indsigelse, kan du skrive til os via sikker post:

Skriv til os via sikker post

 

Dine oplysninger er gemt 2 steder; i AI-projektet og i vores sagsbehandlingssystem.

AI-projektet:

Vi sletter dine oplysninger, når projektet er afsluttet. Vi forventer, at projektet afsluttes ved udgangen af april 2024.

Vi kan ikke slette data inden projektets afslutning, da vi har pseudonymiseret oplysningerne. Det vil sige, at det ikke er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne uden brug af supplerende oplysninger. De supplerende oplysninger opbevares separat.

Det fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 17, stk. 3, litra B, at en dataansvarlig ikke er forpligtet til at slette personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Kvalitetssikring og -udvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange i sundhedsvæsnet betragter vi som en opgave, der har væsentlig samfundsinteresse. Dette gælder selvom nærværende projekt alene vedrører kvalitetssikring og -udvikling for behandlinger lokalt i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune kan derfor ikke imødekomme anmodninger om at slettet personoplysninger i forbindelse med AI-projektet.

Vores sagsbehandlingssystem:

Da genoptræningsplaner kategoriseres som patientjournaler, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 2, har vi pligt til at opbevare disse i mindst 10 år, jævnfør journalføringsbekendtgørelsens § 35. Vi må derfor ikke slette din genoptræningsplan.

Når opbevaringspligten er udløbet, skal vi tage stilling til, om der er grundlag for en længere opbevaring eller pligt til at arkivere journalerne, jævnfør Arkivloven.

 

Nej. Det er KUN ansatte i kommunen, der arbejder med projektet, samt eksterne konsulenter, der arbejder med projektet, der har adgang til IT-systemet.

Kommunens ansatte og de eksterne konsulenter har tavshedspligt.

Dine oplysninger vil ikke blive delt med andre.

Få svar på dine andre spørgsmål

Det er den genoptræningsplan, som borgeren får udarbejdet under/efter indlæggelse på sygehuset.

Det er Sundhedslovens §140, der beskriver, hvem der kan tilbydes genoptræning. 

Kunstig intelligens (AI) kan karakteriseres som værende ethvert computerprogram eller system, der udfører en opgave, vi normalt vil kalde for intelligens hos et menneske.

Den kunstige intelligens-løsning (AI-løsning) som udvikles i dette projekt er baseret på maskinlæring (ML). Maskinlæring er en gren af kunstig intelligens (AI), hvor computeren finder mønstre og regler ved at træne på data. Data er i dette tilfælde genoptræningsplaner og information om niveau for visiteret forløb.

På baggrund af virkelige data har vi trænet et computerprogram, så det kan modellere den virkelige verden. Modellering betyder, at der udføres en matematisk aktivitet, som forsimplet sagt indeholder 3 aspekter:

 1. en situation fra den virkelige verden (visitation af genoptræningsplaner)
 2. en bevægelse i den matematiske verden, og endelig 
 3. en fortolkning tilbage til den virkelige verden.  

Udvikling af en digital løsning med kunstig intelligens (AI), som skal understøtte sagsbehandlingen af genoptræningsforløb efter indlæggelse på hospitalet.

Vi forventer, at AI-løsningen vil medvirke til, at borgeren, kommer hurtigst muligt i gang med genoptræning efter indlæggelse. Løsningen vil gavne de borgere, som skal deltage i kommunale genoptræningsforløb i fremtiden.

Nej. AI-løsningen er under udvikling, og forventes færdigudviklet ved udgangen af april 2024.

Nej. En AI-model foreslår tildeling til et forløb, men beslutningen ligger hos den medarbejder i Aalborg Kommune, som sagsbehandler genoptræningsplanen.

Nej. Du vil stadig blive mødt af en ergo- eller fysioterapeut, når du kommer til genoptræning.

Vi har brugt oplysninger i projektet fra borgere over 18 år, der har modtaget genoptræning i Aalborg Kommune i perioden maj 2019 – maj 2022.

Jo flere data en AI får at arbejdet med, des bedre bliver den. 

Aalborg Kommune er forpligtet til at tilbyde genoptræning til borger efter §140 i Sundhedsloven det vil sige: Behandle de henvisninger, som kommer fra sygehuset. Genoptræningsplanen bør kun kunne blive sendt fra sygehuset til Aalborg Kommune, når borger har givet samtykke. Borger kan selv takke nej til genoptræning, såfremt man ikke ønsker dette alligevel.

 

Aalborg og Rødovre Kommuner samarbejder om udviklingen af AI-løsningen. Deloitte bistår med udviklingen af AI-løsningen, som ekstern leverandør.

Projektet er finansieret af midler fra ”Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger”, som udmøntes af Digitaliseringsstyrelsen.

Investeringsfonden er etableret i forbindelse med aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2020 med henblik på at støtte afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor.

Projektet er opstartet den 1. januar 2022, og det forventes afsluttet med udgangen af april 2024.

Der er sendt breve ud til cirka 18.000 borgere, og der kan derfor forekomme ventetid i forhold til svar på henvendelsen.  Vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

En del af genoptræningen på det ortopædkirurgiske område, som Aalborg Kommune har ansvaret for, bliver varetaget af private leverandører, som har indgået aftale med Aalborg Kommune. Det er borger selv, der vælger, om de ønsker en privat eller kommunal leverandør.

Det ortopædkirurgiske område indeholder for eksemple knoglebrud, knæ- og hoftekirurgi (nyt knæ/hofte), idrætsskader med mere.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang