Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Lejebolig Uenighed med lejer eller udlejer

Sådan klager du over en uenighed med din lejer eller udlejer

Er du blevet uenig med din lejer eller udlejer om noget i din lejebolig? Find hjælp, se dine muligheder og indsend en skriftlig klage.

Type af lejebolig

Hvis du er blevet uenig med din lejer eller udlejer i en almen bolig, så kan du indbringe din sag for Beboerklagenævnet.

Sådan klager du til Beboerklagenævnet

Du kan sende din klage skriftligt til Beboerklagenævnets sekretariat via sikker post eller til Beboerklagenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten.

Hvad koster det at indbringe en sag for Beboerklagenævnet?

Du skal betale et gebyr på 161 kroner (2023), for at få din sag behandlet af Beboerklagenævnet.

Gebyret overføres til:

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonummer: 3402183403 

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse og eventuelt journalnummer.

Du får ikke refunderet beløbet uanset sagens udfald. Gebyret reguleres årligt.

Hvis du vil vide mere

De hyppigste forekommende sager, hvor Beboerklagenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle?

Beboerklagenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Find mere om Beboerklagenævnet og se nævnets medlemmer

Når Beboerklagenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Beboerklagenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Beboerklagenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet. 
I sjældne tilfælde kan nævnet også beslutte at indkalde parterne til møde i nævnet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er typisk 1-6 måneder. Den kan dog varierer fra sag til sag.

Hvis ikke sagen er afgjort senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Beboerklagenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Databeskyttelse

I forbindelse med din sag får Aalborg Kommune oplysninger fra dig, som vi bruger i vores sagsbehandling. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi registrer om dig. 

Oplysningerne er registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Beboerklagenævnet eller til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Find mere om kommunens databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelse i Aalborg Kommune

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.
Beboerklagenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du få råd og vejledning omkring Almenlejeloven ved henvendelse til en advokat, en lejerorganisation, en retshjælpsordning eller en privat rådgivningsvirksomhed.

Kontakt

Beboerklagenævnets sekretariat

Boulevarden 13, Postboks 462 9100 Aalborg

Ring til os

99 31 17 22

Åbningstider

Det med småt

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

 

Hvis du er blevet uenig med din lejer eller udlejer i en privat udlejningsejendom, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet.

Sådan klager du til Huslejenævnet

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Huslejenævnets sekretariat via sikker post eller til Huslejenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre gerne tekst på de enkelte fotos om hvornår er de taget, og hvad billedet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

Hvad koster det at indbringe en sag for huslejenævnet?

Du skal betale et gebyr på 345 kroner (2023), for at få din sag behandlet af Huslejenævnet.

Gebyret overføres til

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonummer: 3402183403

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse og eventuelt journalnummer.

Du får ikke refunderet beløbet uanset sagens udfald. Gebyret reguleres årligt.

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Huslejenævnets sekretariat via sikker post eller til Huslejenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre gerne tekst på de enkelte fotos om hvornår er de taget, og hvad billedet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

Hvad koster det at indbringe en sag for huslejenævnet?

Du skal betale et gebyr på 345 kroner (2023), for at få din sag behandlet af Huslejenævnet.

Gebyret overføres til

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonummer: 3402183403

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse og eventuelt journalnummer.

Du får ikke refunderet beløbet uanset sagens udfald. Gebyret reguleres årligt.

Behandling af din sag

Når Huslejenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Huslejenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Huslejenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er typisk 4-6 måneder. Den kan dog varierer fra sag til sag.

Hvis ikke sagen er afgjort senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

 

Behandling af din sag

Når Huslejenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Huslejenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Huslejenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er typisk 4-6 måneder. Den kan dog varierer fra sag til sag.

Hvis ikke sagen er afgjort senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

 

Afgørelse

Huslejenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Udlejer kan pålægges et gebyr på 6.597 kroner (2023), hvis lejer får fuldt medhold i sagen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et  tilgodehavende hos modparten. Du kan i stedet henvende dig til en lejerorganisation, en advokat, retshjælpen eller lignende.

Når du har modtaget en afgørelse

Hvis et påbud om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden afgørelsens frist, kan du henvende dig til Grundejernes Investeringsfond

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet også mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond.

Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

 

 

Afgørelse

Huslejenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Udlejer kan pålægges et gebyr på 6.597 kroner (2023), hvis lejer får fuldt medhold i sagen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et  tilgodehavende hos modparten. Du kan i stedet henvende dig til en lejerorganisation, en advokat, retshjælpen eller lignende.

Når du har modtaget en afgørelse

Hvis et påbud om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden afgørelsens frist, kan du henvende dig til Grundejernes Investeringsfond

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet også mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond.

Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

 

 

Klag over en afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

Klag over en afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

Hvis du vil vide mere

De hyppigst forekommende sager, hvor Huslejenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Lejens størrelse
 • Leje- og forbedringsforhøjelser
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Flytteopgørelse
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Manglende tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse
 • Mangler ved lejeforholdets begyndelse

Hvilke typer sager kan Huslejenævnet ikke behandle?

Huslejenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • Tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • Udlejers ret til adgang til det lejede

Find mere om Huslejenævnet og se nævnets medlemmer 

Særligt for husleje

Du kan ikke få vejledning om størrelsen på lejen i beboelseslejmål ved Huslejenævnet.

Lejen er afhængig af:

 • Lejeaftalen og de bestemmesler den er indgået under
 • Lejemålets indretning, stand og beliggenhed
 • Ejendommens byggeår
 • Antal lejemål
 • Forbedringer udført på ejendommen/lejemålet

Se dog også afsnittet om forhåndsgodkendelse af leje i afsnittet "Hvad er særligt for dig som udlejer".

Særligt for skimmelsvamp

Huslejenævnet kan:

 • Afgøre uenigheder om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.
 • Give påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler 

Efterleves påbuddet ikke, kan Huslejenævnet nedsætte lejen, indtil arbejdet er udført.

Hvis ikke udlejer udfører arbejderne, kan Grundejernes investeringsfond iværksætte arbejderne på udlejers vegne.

Huslejenævnet kan ikke:

 • Give påbud om, at udlejer skal udføre forbedringer eller bygningsændringer.
 • Tage stilling til erstatningsspørgsmål, skade på indbo og lignende
 • Nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft

Hvis din udlejer ikke reagerer på din henvendelse, eller du er uenig med udlejer om, hvordan problemet løses, har du mulighed for at sende en anmeldelse til Aalborg Kommune

 

Vand- og varmeregnskaber  

Hvis du som udlejer indbringer en sag om vand- og varmeregnskaber skal du vedlægge følgende bilag:

 • Lejers indsigelse
 • Redegørelse fra det firma som har udarbejdet regnskabet
 • Lejers forbrugsregnskab
 • Dokumentation for hvornår regnskabet er sendt til lejer
 • Fordelingslister for ejendommen for de seneste tre år.
 • Årsopgørelser fra Forsyningsvirksomhederne for de seneste tre år.
 • Kopi af kontrolbog- hvis sagen vedrører ejendommens samlede forbrug
 • Lejekontrakten
 • Udlejers holdning til lejers indsigelse
 • Hvis lejer klager over aflæsning af forbrug i lejemålet, skal der vedlægges kopi af de seneste tre aflæsninger.

Hvis ikke du vedlægger alle ovennævnte bilag ved sagens indbringelse for Huslejenævnet, skal det konkret begrundes.

Huslejenævnet kan under sagens behandling anmode om yderligere materiale.

Forhåndsgodkendelse af husleje

Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

Du må ikke eje andre udlejede ejerboliger på ansøgningstidspunktet.

Du skal betale et gebyr på 576 kroner (2023).

Gebyret overføres til:

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonumer: 3402183403

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse.

Du kan sende din anmodning skriftligt og vedlægge følgende:

 • En beskrivelse af lejemålet og eventuelle forbedringer
 • En oplistning af de påtænkte lejevilkår (udkast til lejekontrakt).

Du skal bruge Skemaet til forhåndsgodkendelse af husleje, når du anmoder om forhåndsgodkendelse.

Modtag skema til forhåndsgodkendelse af husleje på mail

Skriv til os, så sender vi skemaet som pdf
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 70 20 00 00

Besigtigelse forud for gennemgribende forbedringer

Før du gennemgribende forbedre et lejemål skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodningen og gebyr.

Du skal betale et gebyr på 4.398 kroner per lejemål (2023).

Gebyret overføres til:

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonumer: 3402183403

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse.

Du kan sende din anmodning skriftligt og:

 • Bekræfte at arbejder i lejemålet ikke er igangsat inden besigtigelsen.
 • Oplyse om lejemålet er beboet.
 • Medsende plantegninger/skitser hvis sådanne foreligger.
 • Medsende fotos taget umiddelbart forud for fremsendelse af anmodningen.

Huslejenævnet skal fremsende afgørelse til udlejeren senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

Du har meddelelsespligt, hvis der gives helt eller delvist medhold til en lejer

Når der træffes afgørelser om lejeforhold, som giver en lejer helt eller delvist medhold og ikke angår husordenssager i ejendommen, har du meddelsespligt.

Meddelsen skal opfylde:

 • Den skal ske inden for 2 uger efter afgørelse
 • Den skal gives til beboerrepræsentationen
 • Er der ikke beboerrepræsentation i ejendommmen, skal meddelelsen gives til samtlige lejere
 • Den skal gives skriftligt og indeholde oplysning om tvistens emne og afgørelsensresultat
 • Den skal indeholde en kopi af den trufne afgørelse

Meddelsen kan gives digitalt.

Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Der kan pålægges selskaber med videre (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Find mere om din meddelelsespligt som udlejer i lejeloven $194.

Normtal og satser

Find normtal og satser for de seneste år

Oplysning om verserende og tidligere huslejenævnssager i forbindelse med bolighandler

Såfremt du i forbindelse med en ejendomshandel med udgangspunkt i ejendomsdatarapporten ønsker oplysning om tidligere og verserende sager vedrørende en bestemt adresse, bedes du ved henvendelsen oplyse følgende:

 • Sagens løbenummer (fremgår af ejendomsdatarapporten)
 • Boligens adresse
 • Såfremt du repræsenterer ejer/sælger, bedes du desuden oplyse vedkommendes navn

I forbindelse med din sag får Aalborg Kommune oplysninger fra dig, som vi bruger i vores sagsbehandling. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi registrer om dig. 

Oplysningerne er registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Beboerklagenævnet eller til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Find mere om kommunens databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelse i Aalborg Kommune

Kontakt

Huslejenævnet

Boulevarden 13, Postboks 462 9100 Aalborg

Ring til os

70 20 00 00

Når du ringer

Huslejenævnets sekretariat kontaktes via den digitale hotline

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje