Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Forslag til standardvedtægt for grundejerforeninger

Forslag til standardvedtægt for grundejerforeninger

Hvis du skal oprette en grundejerforening, kan du i dette skriv søge inspiration til en standardvedtægt for en grundejerforening. Udfyld selv, hvor vi har skrevet X, og lav dine egne tilføjelser de steder, hvor det giver mening. 

Vedtægt for Grundejerforeningen X

Navn og hjemsted

Grundejerforeningens navn er X.

Grundejerforeningens hjemsted er X i Aalborg Kommune.

Formål

Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles opgaver, der følger af lokalplan nummer X, samt deklaration tinglyst den XX/XX, herunder at varetage grundejernes forpligtelser i øvrigt vedrørende X.

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på matrikelnummer X, af areal X m2 heraf vej X m2. Overdragelsen sker vederlagsfrit og uden omkostninger for grundejerforeningen.

Til brug for tinglysning af skøde skal grundejerforeningen umiddelbart efter sin stiftelse oprette et CVR-nummer.

Medlemskab

Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matrikelnummer X.

Der er medlemspligt for samtlige grundejere.

Hvert medlem af grundejerforeningen er forpligtet til at betale et kontingent for hver grund han/hun ejer.

Et medlem, som overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er per overtagelsesdagen ophørt at være medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtet til at anmelde ejerskiftet til grundejerforeningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn og bopæl samt ejendommens matrikelbetegnelse.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
  4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent indtil næste ordinære generalforsamling.
  5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
  6. Valg til bestyrelsen samt af suppleant.
  7. Valg af revisor samt af revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller per mail til grundejerforeningens medlemmer og til revisor. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden, regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan kan besluttes på en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når ejere repræsenterende et flertal af foreningens medlemmer stiller skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de spørgsmål, som fremgår af indkaldelsen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver grund/bolig han/hun ejer. Såfremt en ejendom ejes af flere, udøves stemmeretten af ejerne i fællesskab. Møderet har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever. Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller generalforsamlingen beslutter, at afstemningen skal ske skriftligt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. 

Efter generalforsamlingen udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har beviskraft i enhver henseende. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat til hvert enkelt medlem.

Bestyrelse

Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg. I ulige år er 1 medlem på valg. Genvalg kan finde sted.

Den ordinære generalforsamling vælger tillige 1 suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant. Valgperioden for disse er ét år. Bestyrelsesmedlemmer, som er indtrådt ved supplering, fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen afholder møde så ofte et bestyrelsesmedlem ønsker dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og et andet bestyrelsesmedlem er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Kontingent

Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsætter generalforsamlingen et årskontingent i henhold til budgetforslag. Hvert medlem hæfter med én andel for hver grund/bolig, han/hun ejer.

Årskontingentet indbetales til grundejerforeningen på den af kassereren anviste måde.

Regnskab

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører regnskab og opkræver kontingenter.

Udbetalinger foretages med kassererens underskrift.

Tegningsret

Grundejerforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ændring af vedtægter

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af stemmerne i foreningen.

Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden én måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset om de udgør halvdelen af stemmerne i foreningen.

Grundejerforeningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Aalborg Kommune.

Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den XX/XX

I bestyrelsen: X

Som dirigent: X

Kontakt

Juridisk Afdeling i By og Land

Stigs­borg Bryg­ge 5 9400 Nør­re­sund­by

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang