Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø

STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø

 • Titel: Vejledning til STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø
 • Opdateret: Marts 2023

Hvad er en STRAKS-ansøgning?

I Aalborg Kommune tilbyder vi konceptet STRAKS-ansøgning. STRAKS-ansøgning er et begreb, der er indført for at tilgodese 'Den fyldestgørende og ukomplicerede ansøgning', hvor man som ansøger selv udfører alt det indledende arbejde.

STRAKS-koncept er et samarbejde mellem borgeren, virksomheder og Aalborg Kommunes byggesagsafdeling.

Som ansøger sørger man for, at byggearbejdet overholder de forskellige relevante lovgivninger, og at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Såfremt ansøgningen er fyldestgørende og overholder relevant lovgivning, kvitterer vi med en hurtig byggetilladelse, senest 3 uger efter ansøgningen er oprettet i vores system.


Ansøgningsmateriale til STRAKS-ansøgning

Formålet med STRAKS-ansøgning er, at man som ansøger selv skal undersøge og bekræfte, at det ansøgte byggeri overholder de forskellige lovgivninger. Man skal gennemgå lokalplaner, tinglyste servitutter samt undersøge, om der er naturbeskyttelse eller forurenet jord på den pågældende ejendom.

STRAKS-koncept kan kun tilbydes til de byggesager, hvor der ikke ansøges om overskridelse af byggeretten (helhedsvurdering) eller dispensation.


Hvornår kan du ikke lave en STRAKS-ansøgning

Det er ikke alle typer ansøgninger, der kan søges som en STRAKS-ansøgning.

Konceptet er kun for byggeri på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse. Hvis dit byggeri kræver en helhedsvurdering eller dispensation fra lokalplan for at kunne opføres, kan din sag heller ikke søges som en STRAKS-ansøgning.

Der kan for eksempel ikke søges om STRAKS-behandling, hvis projektet:

 • Overskrider byggeretten og derfor skal helhedsvurderes, hvis du for eksempel ønsker at bygge tættere på skel eller bygge højere end bestemmelserne der er gældende i bygningsreglementet kapitel 8.
 • Kræver dispensation fra gældende lokalplan, byplanvedtægt eller lignende.
 • Kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven eller øvrig lovgivning.
 • Afviger fra bestemmelser i tinglyste servitutter.
 • Kræver godkendelse fra anden afdeling i Aalborg Kommune så som Mobilitet og Infrastruktur.

Ingen STRAKS - hvad gør du så?

Hvis dit byggeri kræver en helhedsvurdering eller dispensation, kan din sag ikke ansøges som en STRAKS-ansøgning. Du skal i stedet søge om en byggetilladelse på normal vis, og din byggesag vil følge vores almindelige sagsbehandlingstider.

Hvis en tilladelse forudsætter helhedsvurdering eller dispensation, er byggesagen mere kompliceret og skal eventuelt sendes i partshøring, naboorientering eller behandles i kommunens andre afdelinger, og derfor kan vi ikke tilbyde kort sagsbehandlingstid.


Vejledning til ansøgningen

En STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø er som udgangspunkt en almindelig ansøgning. Da der ikke er en kategori, der hedder STRAKS-ansøgning, er det under punktet 'Planlagt arbejde', som adskiller ansøgningen fra de almindelig ansøgninger. Ved punktet 'Planlagt arbejde' skal der stå 'STRAKS' foran projektets navn. For eksempel 'STRAKS – opførelse af nyt enfamiliehus på xx m2.'

Når du har oprettet et projekt i Byg og Miljø, gemmes dine indtastninger automatisk, når du trykker på ’Næste’. Det betyder også, at du kan logge på Byg og Miljø og arbejde videre på din ansøgning, når det passer dig. Du kan finde dine gemte projekter under ’Mine projekter’.

En STRAKS-ansøgning kræver, at du tilføjer de nødvendige dokumenter og tegninger, som denne vejledning beskriver. Vejledningen fører dig step-by-step gennem ansøgningen på Byg og Miljø, når du opretter et nyt projekt.

Når du har indsendt dit projekt til behandling i Aalborg Kommune, vil du modtage en kvittering, hvori vi enten bekræfter at ansøgningen kan behandles som STRAKS-ansøgning eller har mangler, som medfører at ansøgningen behandles som en almindelig byggesag. 

Overblik

Navngiv projektet 'STRAKS - en sigende titel for byggearbejdet.'

Tryk derefter på 'Næste'.

Hvor er dit projekt?

Indtast projektets adresse og tryk på søg-knappen.

Nederst på siden kan du se matriklens oplysninger.

Tjek at det er den korrekte matrikel og adresse.

Tryk derefter på 'Næste'.

Tilknyttede personer

Tilknyt eventuelle personer til projektet og tjek om profiloplysningerne er korrekte. Det er en rigtig god ide at tilføje ejer (bygherre) til projektet - også hvid du har en rådgiver på projektet.

Tryk derefter på 'Næste'.

Hvad skal du lave i dit projekt?

Vælg den ansøgningstype, som dit projekt er omfattet af.

Tryk derefter på 'Tilføj'.

Tryk herefter på 'Forhold på projektstedet'.

Vær opmærksom på, at sekundært byggeri, herunder udhuse, carporte, garager og lignende kræver en byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundære bygninger på grunden overstiger 50 kvadratmeter.

Gæstehus eller anneks skal søges under kategorien fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse, da det skal leve op til de tekniske bestemmelser for beboelse. 

Forhold på projektstedet

Oplys de relevante forhold for dit projekt.

Hvis der kræves dispensationer fra disse, kan ansøgningen ikke behandles eller søges som en STRAKS-ansøgning. Så skal 'STRAKS' fjernes fra projektet.

Fortsæt derefter med at udfylde den valgte ansøgningstype, som findes under 'Udfyld ansøgning'.

Kontaktoplysninger på ejeren

Udfyld de nødvendige oplysninger på ejeren.

Tryk derefter på 'Næste'.

Fuldmagt

Vedhæft fuldmagt eller anmod om digital underskrift, hvis ansøgeren ikke er ejeren.

Vær opmærksom på ejendommens faktiske ejerforhold. Tjek eventuelt ejendommens tingbog på tinglysning.dk

Tryk derefter på 'Næste'.

Planlagt arbejde

Skriv 'STRAKS-behandling' samt en kort beskrivelse af, hvad du søger om i kommentarfeltet.

Beskrivelsen skal starte med 'STRAKS' - for eksempel 'STRAKS - enfamiliehus'.

Tryk derefter på 'Næste'.

Hvis 'STRAKS' ikke fremgår af projektnavnet, ved vi ikke, at det er en STRAKS-ansøgning. Sagen vil derfor overgå til almindelig sagsbehandling og dermed forlænget sagsbehandlingstid.

Situationsplan

Vedhæft en situationsplan, som blandt andet opfylder følgende krav:

 • Målsat afstand til relevante skel
 • Alle bygninger er påtegnet
 • Bebyggelsesprocent samt udregning
 • Grundens areal
 • Arealet på det eksisterende og det ansøgte byggeri
 • Koteplan med koter på alle bygningens ind- og udadgående hjørner skal fremsendes, hvis bebyggelsen placeres på skrående terræn eller terræn med store niveauforskelle
 • Terrænkoter samt dokumentation for omfang af terrænregulering

Dokumentnavnet skal starte med 'Situationsplan'.

Plantegninger (etageplaner)

Vedhæft en plan, som blandt andet opfylder følgende krav:

 • Påført udvendige mål
 • Indretningen (rumbetegnelser)
 • Angivelse af hems. Placering og størrelse skal angives samt fremgå på tegningsmaterialet
 • Synlig forskel mellem det ansøgte og det eksisterende byggeri

Dokumentnavnet skal starte med 'Plan'.

Facadetegninger

Vedhæft facadetegning, som blandt andet opfylder følgende krav:

 • Målsat facadehøjde, som måles fra naturligt terræn eller fastlagt niveauplan såfremt grunden er omfattet af dette.
 • Målsat totalhøjde, som enten måles fra naturligt terræn eller et niveauplan fastlagt af Aalborg Kommune til overkant tagryg.
 • Terrænkoter for eksisterende samt fremtidige terræn samt dokumentation for omfang af terrænregulering.
 • Udføres der ikke terrænregulering skal det noteres på tegningsmaterialet - for eksempel 'Der udføres ikke terrænregulering i forbindelse med byggeriet. Alle højder er målt fra eksisterende naturlige terræn.'

Dokumentnavnet skal starte med 'Facade' eventuelt efterfulgt af hvilken facade, dokumentet omhandler.

Snittegninger

Her vedlægges snittegninger. En eventuel hems, samt størrelsen på denne, skal ligeledes fremgå af snit.

Dokumentnavnet skal starte med 'Snit'.

Tryk derefter på 'Næste'.

Byggeret og helhedsvurdering

For at søge en STRAKS-behandling må dit byggeri ikke kræve helhedsvurdering og dermed ligge ud over ejendommens byggeret.

Hvis byggeriet ikke overholder byggeretten, skal 'STRAKS' fjernes fra projektnavnet.

Du skal derfor bekræfte at byggeriet overholder byggeretten.

Ubebyggede arealer

Udfyld denne hvis det er relevant for ansøgningen. Bygger du på en ubebygget grund, eller ændrer du overkørsel eller parkeringsforholdene, skal vi have en redegørelse for dette.

Hvis ikke tegningerne er relevante, tryk blot på 'Næste'.

Brand- og konstruktionsklasse

Vælg de relevante klasser for byggeriet og skriv en begrundelse for valg af klasse i kommentarfeltet.

Et byggeri er som oftest omfattet af en brand- og eller konstruktionsklasse og derfor skal punktet 'Dokumentation for valg af brandklasse' og eller 'Dokumentation for valg af konstruktionsklasse' udfyldes.

Umiddelbart hører alle simple og traditionelle beboelseshuse, herunder sommerhuse, enfamiliehuse, tilbygninger, annekser og lignende til brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1.

Vær opmærksom på, at sekundære bygninger under 50 kvadratmeter umiddelbart er undtaget fra konstruktionsklasse og brandklasse. Det er dog ikke undtaget fra en brandklasse, hvis der sammenlagt er over 50 kvadratmeter sekundært byggeri på grunden.

Dokumentation for valg af brandklasse

Hvis der vælges brandklasse 1 til 4, vil fanen 'Dokumentation for valg af brandklasse' dukke op.

Under denne fane skal det kort beskrives, hvorfor byggeriet er omfattet af denne brandklasse. Alternativt vedhæftes dokumentation for den valgte klasse.

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse

Hvis der vælges konstruktionsklasse 1 til 4, vil fanen 'Dokumentation for valg af konstruktionsklasse' dukke op.

Under denne fane skal det kort beskrives, hvorfor byggeriet er omfattet af denne konstruktionsklasse. Alternativt vedhæftes dokumentation for den valgte klasse.

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel

Det skal bekræftes, at byggeriet overholder dette. Skriv eventuelt din begrundelse i kommentarfeltet.

Indsatstaktisk omhandler bygningens udformning og placering på grunden og skal sikre, at der i tilfælde af brand er forsvarlig mulighed for, at beredskabet kan foretage redning og bistå evakuering af personer og dyr.

Det nødvendige slukningsarbejde og begrænsning af væsentlig brandspredning mellem brandmæssige enheder skal kunne gennemføres.

Tryk derefter på 'Næste'.

Erklæring om tekniske forhold

Afkryds de kapitler af bygningsreglementet, som din ansøgning er omfattet af og skal overholde.

Se eventuelt Bygningsreglementet på Bolig og Planstyrelsens hjemmeside.

Tryk derefter på 'Næste'.

Dispensation fra bygningsreglementet

Byggeriet skal være opført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Ved STRAKS-behandling må byggeriet, ikke kræve dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser. Bekræft at dit byggeri overholder bygningsreglementet. 

Hvis dit byggeri ikke overholder bygningsreglementet, skal ’STRAKS’ fjernes fra projektnavnet, og du skal søge en dispensation.

Tryk derefter på ’Næste’.

Byggeskadeforsikring, tilbud

Hvis du har valgt ansøgningstypen 'Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhus' vil denne fane dukke op.

Hvis du ikke har valgt denne ansøgningstype, skal du blot se bort fra dette punkt.

Hvis du opfører et nyt enfamiliehus, skal der vedhæftes et tilbud på en byggeskadeforsikring til byggeriet.

Hvis du er selvbygger, skal dokumentet; 'Tro og love erklæring om selv-byg' udfyldes og vedhæftes i bilag.

Sommerhus, anneks samt tilbygninger til sommerhus og enfamiliehuse er ikke omfattet krav om byggeskadeforsikring, og derfor skal der sættes kryds i ”Jeg etablerer ikke en ny bolig eller flere nye boliger” eller ”Jeg etablerer et nyt sommerhus, og kravet er ikke relevant”. 

Tryk derefter på 'Næste'.

Lokalplan og byplanvedtægt

Denne fane findes kun, hvis der er en lokalplan for din ejendom.

For at søge en STRAKS-behandling, må dit byggeri ikke kræve dispensation.

Bekræft at dit byggeri overholder eventuelle lokalplaner og byplanvedtægter.

Hvis du sætter kryds ved 'Dette dokumentationskrav er ikke relevant for denne ansøgning', skal du i kommentarfeltet begrunde hvorfor. Er det for eksempel fordi der ikke findes en lokalplan? Eller er det fordi, du har læst lokalplanen og ikke har fundet noget, der strider imod det ansøgte byggeri?

Hvis dit byggeri ikke overholder det, skal 'STRAKS' fjernes fra projektnavnet, og du skal søge en dispensation.

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, kan du se det i emnefeltet om 'Forhold på projektstedet'.

Tryk derefter på 'Næste'.

Tinglyste servitutter

Noter eventuelle tinglyste servitutter/deklarationer, som er relevante for byggeriet på matriklen.

Hvis der ikke findes nogen servitutter/deklarationer på ejendommen afkryds feltet 'Ikke relevant'.

Skriv eventuelle bemærkninger i kommentarfeltet. 

Vedhæft den nødvendige dokumentation som bilag. For eksempel deklarationer, som kan findes i Det Digitale Tinglysningssystem.

Besøg hjemmesiden for Det Digitale Tinglysningssystem

Tryk derefter på 'Næste'.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

For at søge en STRAKS-behandling må dit byggeri ikke kræve dispensation.

Det skal bekræftes, at byggeriet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven som omfatter fortidsminder, strandbeskyttelseslinje, skovbyggelinjer og så videre.

Hvis det kræver en dispensation, skal 'STRAKS' fjernes fra projektnavnet.

Tryk derefter på 'Næste'.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

For at søge en STRAKS-behandling må dit byggeri ikke kræve dispensation.

Bekræft at dit byggeri ikke kræver dispensation fra Miljøbeskyttelsesloven, som blandt andet omfatter forurening af vand og luft.

Hvis det kræver en dispensation, skal 'STRAKS' fjernes fra projektnavnet.

Tryk derefter på 'Næste'.

Håndtering af jord

Hvis jordforureningsattesten viser at matriklen er forurenet, ligger i byzone eller er områdeklassificeret, skal du udfylde dette punkt.

Jordforureningsattesten findes på Region Nordjyllands hjemmeside.

Tryk derefter på 'Næste'.

Tilladelse efter vejlovgivningen

Såfremt dit byggeri medfører ændring på eksisterende tilkørselsforhold, vil den kræve en godkendelse fra vores vejmyndighed, og dermed vil din sag ikke kunne blive behandlet som en STRAKS-sag. Kræver dit byggeprojekt en tilladelse til for eksempel at etablere en overkørselstilladelse i forbindelse med opførelse af nyt enfamiliehus eller nedlæggelse af eksisterende overkørsel til at etablere den et andet sted, kan du eventuelt selv søge om denne godkendelse, inden du opretter STRAKS-ansøgning.

Vi kan ikke godkende dit projekt, som en STRAKS-ansøgning, hvis vi kan se at dette forhold ikke er taget hånd om, inden ansøgningen sendes ind. Det er derfor vigtigt, at du får styr på dette punkt, inden du søger som STRAKS-ansøgning. Er det en STRAKS-ansøgning, og du har fået styr på dette forhold, kan du eventuelt sætte kryds i rubrikken "Jeg har læst og forstået ovenstående samt vedhæftet godkendelsen fra vejmyndigheden som bilag til dette punkt", således vi kan se, at der er styr på dette punkt, og derfor ikke noget vi skal påse i forbindelse med behandling af STRAKS-sagen. 

Tryk derefter på 'Næste'.

Beredskabsloven

Udfyld, hvis det er relevant for din ansøgning. Som udgangspunkt er sommerhuse og enfamiliehuse ikke omfattet. Du kan læse mere i
Beredskabsloven.

Tryk derefter på 'Næste'.

BBR-oplysninger vedrørende byggearbejde for enfamiliehuse

Du skal oplyse, hvad bygningen, der ønskes opført, skal anvendes til, hvor stor den er, og hvordan den er opført.

Husk at udfylde blandt andet:

 • Anvendelseskoden
 • Materialevalg på tag og facade
 • Ved tilbygninger skrives kun det areal/de arealer, som tilføjes til den eksisterende bygning
 • Opvarmningsformen

Indsend

Til slut ser du denne opsummering. Tryk på 'Se forhåndsvisning' for at se den samlede ansøgning.

Det er en god ide at gennemgå din ansøgning igen, for at sikre at den er udfyldt korrekt.

Hvis din ansøgning ikke er udfyldt korrekt, kan den ikke behandles som en STRAKS-ansøgning og vil dermed overgå til almindelig sagsbehandling med forlænget behandlingstid.

Tryk på 'Indsend' for at sende dit projekt til Aalborg Kommune.

Du vil efter afsendelsen modtage en kvittering fra Byg og Miljø i din mail.

Har du ikke fået en kvittering er ansøgningen ikke indsendt korrekt.

Prøv på ny.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere