Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald Miljøgodkendelser

Ansøg om miljøgodkendelse og book nemt forhåndsdialog

Søg miljøgodkendelse digitalt for at etablere, ændre eller udvide din virksomhed. Book forhåndsdialog. Se også, hvad der gælder for risikovirksomheder.

Ansøg om miljøgodkendelse

Hvis din virksomhed er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, skal du søge om miljøgodkendelse, inden du etablerer, ændrer eller udvider virksomheden.

Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2

En eventuel ansøgning om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til kloak og en eventuel anmeldelse af projektet efter VVM-bekendtgørelsen skal du også indsende via Byg og Miljø. Vi tilstræber at give afgørelserne samtidig.

Vælg korrekt listepunkt

Når du søger om miljøgodkendelse digitalt, skal du som det første vælge, hvilket listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag aktiviteten vedrører. Det er vigtigt at vælge korrekt listepunkt. Det skyldes, at du i ansøgningssystemet bliver præsenteret for de oplysningskrav, der er nødvendige for, at netop din ansøgning kan behandles.

Forhåndsdialog

Du har mulighed for at booke en forhåndsdialog i kategorien "miljø". Forhåndsdialogen er et gratis møde af 30-60 minutters varighed. Det kan hjælpe dig med at afklare rammerne for det påtænkte projekt, indgå aftaler om tidsplan og ansøgningsmaterialets omfang. Det kan også hjælpe dig til at undgå typiske fejl og mangler i en opstartsfase. Vi anbefaler altid, at din konsulent deltager i forhåndsdialogen.

Om ansøgningen vedrører et eller flere listepunkter, er også noget af det, vi har mulighed for at få afklaret. 

Dialog om bæredygtighed er også en mulighed til en forhåndsdialog. Her kan du blandt andet få vejledning om bæredygtig produktion

Hvis du vil vide mere

Virksomheder, der håndterer eller opbevarer store mængder giftige, miljøfarlige, brandfarlige og/eller eksplosive stoffer, er ud over godkendelsesbekendtgørelsen også omfattet af risikobekendtgørelsen.

Formålet med risikobekendtgørelsen er forebyggelse samt begrænsning af følgerne af større uheld på risikovirksomheder.

Kategorisering

Risikovirksomheder inddeles i to kategorier: 

 • små (kolonne 2-virksomheder)
 • store (kolonne 3-virksomheder).

Kategoriseringen afhænger af mængden af giftige, miljøfarlige, brandfarlige og/eller eksplosive stoffer på virksomheden og fastlægges ud fra tabellagte "tærskelmængder" i bilag til risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomheder skal sikkerhedsgodkendes og er underlagt regelmæssige inspektioner. Godkendelse og inspektioner varetages i et tæt samarbejde mellem risikomyndighederne. 

Miljømyndigheden (stat eller kommune), Arbejdstilsynet, det lokale beredskab og politiet er altid risikomyndighed. Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen er myndighed i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af bestemte typer af risikovirksomheder.

Kontakt os

Påtænker du at etablere en risikovirksomhed, udvide/ændre en eksisterende risikovirksomhed eller udvide/ændre en ikke-risikovirksomhed, så den bliver en risikovirksomhed? 

Så beder vi dig kontakte os. 

Som udgangspunkt er der ingen særskilte regler vedrørende etablering, flytning, udvidelse eller ændring for denne gruppe virksomheder

Hvis du vil starte, flytte eller ændre en mindre forurenende virksomhed, skal du dog altid sikre dig, at virksomheden overholder lovgivning omkring:

 • støj
 • lugt
 • støv
 • anden luftforurening
 • affald
 • afledning af processpildevand.

Forhåndsdialog

For at sikre, at virksomhedens placering og aktiviteter kan leve op til gældende lovgivning, anbefaler vi, at du på forhånd tager kontakt til kommunen. Så kan vi informere dig og vurdere, om du skal tage højde for miljøkrav. Det kan for eksempel være etablering af olieudskiller eller udsugningsanlæg. Frem for at kravene kommer på et senere tidspunkt, hvor det måske er sværere og dyrere at få forholdene gjort lovlige. Samtidig minimerer du risikoen for klager over støj, røg og lugt med mere.

 

Anmeldelse af akut miljøuheld

Du skal anmelde et akut miljøuheld til alarmcentralen på telefon 112. Herefter sker følgende:

 • alarmcentralen alarmerer Aalborg Kommunes Beredskab
 • beredskabet tilkalder miljøvagten, hvis det er nødvendigt.

Akut miljøuheld

Et akut miljøuheld er et pludselig opstået uheld med farlige eller miljøskadelige stoffer. Med deraf følgende forurening eller risiko for forurening af:

 • landjorden og luften
 • grundvandet
 • vandløb og søer
 • spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer med videre
 • havneområder
 • fjorden
 • kyststrækninger.

Når du anmelder akut miljøuheld

Du skal blandt andet svare på følgende:

 • Hvem er du (navn)?
 • Hvor ringer du fra (adresse eller telefonnummer)?
 • Hvad er der sket?
 • Hvor er uheldsstedet (nøjagtig adresse eller lokalitet)?
 • Er der fare for mennesker/dyr/vandløb/sø/kystvand?

Miljøvagten tager sig kun af sager, der kræver øjeblikkelig indgriben. Det vil sige, at Miljøvagten for eksempel ikke tager sig af klager om:

 • støj
 • lugt
 • andre henvendelser, hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø

Ved den type sager kan du kontakte Klima og Miljø inden for normal åbningtid.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Når vi modtager en miljøansøgning, vil du senest 5 dage efter blive tilknyttet en kontaktperson, der har procesansvaret for sagen.

Hvis der samtidigt skal gives en byggetilladelse, vil kommunen koordinere sagsbehandlingen, og den fælles procesansvarlige vil være hjælpe med at afklare, hvilke tilladelser der er behov for i den konkrete sag.

KL og regeringen har aftalt sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser. Sagsbehandlingstiden er henholdsvis 200 dage for bilag 1 og 130 dage for bilag 2 virksomheder.

Aalborg Kommune har konkret fastsat sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af udvalgte virksomhedstyper, som er omfattet af servicedirektivet.

Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger fra virksomheden. Sagsbehandlingstiden kan forlænges én gang, hvis sagen er meget kompleks.

Kommunen vil i hver enkelt godkendelsessag aftale en konkret tidsplan med dig som ansøger.

Du må ikke etablere eller sætte virksomheden i drift, før der er meddelt miljøgodkendelse. Dette gælder også, hvis de oplyste sagsbehandlingstider bliver overskredet.

Læs godkendelsesbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs risikobekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs brugerbetalingsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Vi fører tilsyn med miljøforholdene på virksomheder, dambrug og husdyrbrug.

Vi fører regelmæssigt tilsyn med cirka 700 virksomheder, 11 dambrug og 640 landbrug. Virksomheder/landbrug, som er store og har stor potentiel påvirkning af miljøet, modtager i hovedreglen tilsyn hvert 3. år, mens de små virksomheder/landbrug modtager tilsyn hvert 6. år.

Vi fører desuden tilsyn med miljøpåvirkninger og gener fra øvrige virksomheder, landbrug og private boliger, når der er behov for det. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynsplan på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration  

Tilsynsrapporten offentligøres

Efter hvert miljøtilsyn udarbejder vi en tilsynsrapport til virksomheden/landbruget. 

Find offentliggjorte tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration 

Kontakt Klima og Miljø, hvis du ønske at finde miljøgodkendelser mere fra før 2017.

Status for årets tilsyns- og godkendelsesarbejde

Vi skal hvert år inden den 1. april opgøre og offentliggøre foregående års indsats på tilsyns- og godkendelsesområdet.

Dialog og bæredygtighed

På miljøtilsynene lægger vi vægt på god dialog. 

Udover kontrol skal tilsynet inspirere til øget bæredygtighed.

Mindre forurende virksomheder

I forbindelse med miljøtilsyn på disse virksomheder, følger vi op på, om de vejledende miljøkrav er overholdt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening.

Virksomhedstyperne omfattet af regelmæssigt tilsyn er angivet på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Andre virksomheder

På andre virksomheder som mindre metalvirksomheder, lagervirksomheder, mindre tømrer- og snedkerværksteder, som ikke er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening, så her anbefaler vi også forhåndsdialogen.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang