Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald Erhvervsaffald og genbrug Opbevaring af olier og kemikalier

Opbevaring af olier og kemikalier

 • Titel: Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.
 • Vedtaget: Forskriften er vedtaget af Miljø- og Energiudvalget den 5. november 2015.
 • Ikrafttrædelse: Forskriften trådte i kraft den 1. januar 2016.

Formål

Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå, at der sker forurening af jord, grundvand, søer, vand-løb, havet og kloaksystem. Forskriften skal sikre en forsvarlig miljømæssig opbevaring af olier og flydende kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.


Lovgrundlag

Forskriften er udfærdiget af Aalborg Kommune med hjemmel i § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nummer 639 af 13. juni 2012, om miljøregulering af visse aktiviteter.


Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle virksomheder og landbrug i Aalborg Kommune, der har oplag af olier, flydende kemikalier eller produkter, hvor disse kan sive ud, for eksempel akkumulatorer og oliefiltre. Forskriften gælder ligeledes midlertidige oplag.

Forskriften omfatter både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald og gælder for oplag i emballager på 25 liter eller større.

Undtaget er virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre landsdækkende bestemmelser på området – for eksempel opbevaring af olieprodukter i olietanke, opbevaring af farligt affald på autoværksteder eller opbevaring af giftige kemikalier.

Forskriften omfatter ikke kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke, der kræver en speciel tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 19.


Opbevaring

Generelt

Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Virksomhedernes oplag af olier og kemikalier skal være placeret således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil, for eksempel ved aflåsning efter arbejdstidophør.

Emballage

Olier og kemikalier skal opbevares i egnede, bestandige og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold.

Opbevaringsplads

Opbevaringspladser skal være overdækkede og effektivt afskærmet mod nedbør og smeltevand. 

Udendørs opbevaringspladser skal være sikret mod påkørsel.

Opbevaringspladsen skal være indrettet med tæt bund, der er resistent over for de oplag, der opbevares. 

Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – det vil sige olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.

Eksempler på opbevaring:

 • På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet.
 • I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – eventuelt under stabil rist
 • I et lukket skur med tæt bund og opkant
 • På et tæt befæstet areal med afløb til en tæt opsamlingsbrønd eller 
  sump – der må ikke være afløb til kloak
 • I en container som er specielt indrettet med tæt opsamlingsbeholder.

Overdækket plads med opkant, som er afskærmet mod nedbør

Overdækket plads med opkant, som er afskærmet mod nedbør. 

Container med opsamlingsbeholder under en stabil rist. 


Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser. I konkrete situationer kan Aalborg Kommune stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, end de der er nævnt i denne forskrift, jævnfør bekendtgørelsens § 20, stykke 1, punkt 5.


Klage og dispensation

Aalborg Kommunes afgørelser i henhold til forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør bekendtgørelsens § 21, stykke 2. Afgørelser vedrørende kommunale virksomheder kan dog påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør bekendtgørelsens § 23.

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Aalborg Kommune efter ansøgning dispensere fra forskriftens krav til opbevaring af olier og kemikalier. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.


Overtrædelse af forskriften

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder forskriftens krav, jævnfør bekendtgørelsens § 24, stykke 6.


Uheld som medfører forurening

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening, har pligt til at begrænse uheldet og skal hurtigst muligt underrette Aalborg Kommune, Miljø. Ved uheld med olie og kemikalier, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, har du pligt til at anmelde det til Alarmcentralen på 112.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang