Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald For vandværker Vandmængder og vandindvinding

Indberet vandmængder og søg vandindvindingstilladelse

Søg vandindvindingstilladelse, indberet vandmængder og status for drikkevandsboring. Find nyttige informationer for vandværker og inspiration til at lave en beredskabsplan. Se, hvad du gør ved akut vandforurening.

Søg vandindvindingstilladelse eller boringstilladelse

Vandindvindingstilladelse

Hvis du vil indvinde grund- og overfladevand, skal du søge om vandindvindingstilladelse for afklaring af, om du kan få tilladelse til det. 

Sammen med ansøgningen skal du indsende:

 • Ansøgningsskema til afgørelse af, om vandindvinding kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, jævnfør reglerne i Miljøvurderingsloven (VVM).                                      

Find VVM-ansøgningsskema under nyttige links på Miljøstyrelsens hjemmeside

 • Billeder af boringen både tæt på og så vi kan se området omkring.
  • Gem det som en pdf-fil til vedhæftning senere i den digitale ansøgning. 

Boringstilladelse

Etablering af ny vandindvindingsboring kræver også tilladelse

Sammen med ansøgningen skal du indsende:

 • Ansøgningsskema til afgørelse af, om vandindvinding kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, jævnfør reglerne i Miljøvurderingsloven (VVM).                                      

Find VVM-ansøgningsskema under nyttige links på Miljøstyrelsens hjemmeside

 • Angivelse af ønsket placering af boringen på et kort. 
  • Gem det som en pdf-fil til vedhæftning senere i den digitale ansøgning.

Væsentlige ændringer ved vandforsyningsanlægget kræver også tilladelse. 

Se frist for indberetning af vandmængder

Fristen for aflæsning af målerstand og indberetning af oppumpede vandmængder for det foregående år er den 30. januar. Det gælder for almene vandværker, ikke-almene vandværker, markvandere, virksomheder med egen indvinding og større enkeltindvindere.

Se frist for indberetning af status for drikkevandsboringer

Fristen for indberetning af status for drikkevandsboringer er den 30. januar.

Se frist for indberetning af takstblad med videre

Fristen for at indberette takstblad, årsregnskab og budget er den 1. december. Ændringer i et vandværks regulativ skal også godkendes af Aalborg Kommune.  

Indberet takster

Reguleringen mellem vandværket og dets forbrugerne sker via vandværkets regulativ. Kommunen skal godkende vandværkets regulativ og vandværkets takster. Indberet taksterne med Digital Post via "Skriv sikkert". 

Hvis du vil vide mere

Kontakt os

Kontakt Aalborg Kommune ved akut vandforurening. 

Kontakt Aalborg Forsynings driftsvagt på telefon 41 73 91 50 uden for normal åbningstid. 

Kogeanbefaling

Ved større bakterieoverskridelser af vandkvaliteten, giver Aalborg Kommune en kogeanbefaling til vandværket. Det er vandværkets ansvar at videreformidle anbefalingen til de enkelte forbrugere. Det er Aalborg Kommune, der igen ophæver en kogeanbefaling.

Se kogeanbefaling ved forurenet vand og find løbeseddel til omdeling

Lav en beredskabsplan

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. For eksempel ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller ledningsbrud. Vi anbefaler, at alle vandværker udarbejder en beredskabsplan. 

Find skabelon til beredskabsplan på danske vandværkers hjemmeside

Find inspiration til beredskabsplanlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Tidsserier for nitrat og andet

Lav tidsserier for vandets indhold af sulfat, klorid, nitrat og pesticider på GEUS' hjemmeside

Udviklingen i vandets indhold af sulfat, klorid, nitrat og pesticider med videre bør du følge nøje. Vandværker bør lave tidsserier over analyseresultater af disse parametre ud fra analyseresultaterne i den lovpligtige kontrol. 

Rentvandstanke og boringers tilstand

Fejl og mangler ved indretning og drift af et vandforsyningsanlæg kan være årsag til forureninger. Rentvandstanke er ofte involverede i forureningshændelser. Du kan bruge inspektionsskemaer til kontrol af værkets rentvandsbeholdere for at minimere forureningsrisikoen.

Modtag skemaer på mail 

 • skemaer til kontrol af rentvandsbeholdere
 • tjekskema til sikring af vandindvindingsanlæg mod skybrud og stigende vandstand
 • teknisk tilsynsskema til brug for vandforsyningsboringer.

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50

Sløjfning af boringer og brønde

Ubenyttede brønde og boringer bør du sløjfe, da de udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Se, hvad du skal huske:

 1. En autoriseret brøndborer med et A-bevis skal udføre sløjfning. Autoriserede brøndborere med A-bevis kan du finde på GEUS' hjemmeside (søg efter "A-bevis").
 2. Anmeld sløjfning til Aalborg Kommune 14 dage inden sløjfning.
 3. Få brøndboreren til at indberette sløjfning til GEUS.

Find autoriseret brøndborer med A-bevis på GEUS' hjemmeside

Indberet sløfning af brønde og boringer via GEUS' hjemmeside

Aalborg Kommune har pejletidsserier for grundvandsspejlets beliggenhed på op til 74 år.

Følg udviklingen i grundvandsstanden time for time på 3 lokaliteter i Aalborg Kommune på grundvandsstanden.dk

Se, om der er en pejleboring i nærheden af en specifik adresse ved at zoome ind eller søge på kortet og finde DGU-nummer på de nærmeste pejleboringer:

Se kort over pejleboringer i Aalborg Kommune

Søg boringerne frem i Jupiter og find de konkrete pejledata for boringen i GEUS:

Se pejledata på GEUS' hjemmeside

Aalborg Kommune har indgået en aftale med Nordjyllands Beredskab, der udfører opgaver med brandhaner. 

Kontakt Nordjylland Beredskab på mail om sløjfning af brandhaner

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang