Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Jagtlejeaftale Tostrupvej

Jagtlejeaftale Tostrupvej

Jagtlejeaftale - Almindelige vilkår

Aalborg Kommune udlejer jagtretten ved Tostrupvej.

Matrikelnummer 70b med flere, Volstrup, Ø. Hornum, 11 hektar.

Arealer omfattet af aftalen er angivet på kortrids bilag 1. Arealstørrelser er vejledende, og Aalborg Kommune indestår ikke for deres rigtighed. Lejer kan derfor ikke fremsætte krav af nogen art mod Aalborg Kommune i anledning af arealets tilstand ved overtagelsen.

1. Lejeperioden og opsigelsesvarsel

Lejemålet tager sin begyndelse den [indsæt dato] og ophører uden varsel den 31. december [indsæt årstal]. Lejeperioden kan forlænges én gang med en yderligere periode på op til 5 år. Udlejer kan beslutte om lejeperioden forlænges. Bortset fra en lejeregulering efter nettoprisindekset, tilbydes lejeren fortsættelse af jagtlejekontrakten på uændrede vilkår.

Arealer omfattet af aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med et halvt års varsel til den 1. april eller den 1. oktober. Rettidig opsigelse kan foretages uden yderligere begrundelse og berettiger ikke den anden part til erstatning af nogen art.

2. Lejeafgift

Lejeafgiften er aftalt til kroner [indsæt beløb] (20XX priser). Afgiften forfalder til betaling forud den 1. juli, dog første gang 14 dage efter kontraktindgåelse. 

Den årlige lejeafgift indeksreguleres herefter uvarslet hvert år den 1. januar med den årlige stigning i nettoprisindekset, beregnet efter nettoprisindekset for oktober måned foregående år. Ved indeksreguleringerne sidestilles den årlige lejeafgift per 1. januar 20XX med nettoprisindekset for oktober 20XX, der til enhver tid danner basis for indeksreguleringerne. 

Første indeksregulering sker således den 1. januar 20XX på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra indekset for oktober 20XX frem til indekset for oktober 20XX, og så fremdeles hvert år den 1. januar på grundlag af stigning i nettoprisindekset fra oktober til oktober

Til lejeafgiften tillægges ikke moms.

3. Fremleje, afståelse og jagtret

Lejeren kan alene være en fysisk person eller juridisk person (for eksempel en forening). Det er et krav at lejer har et CVR-nummer hvis lejer er en juridisk person. Lejer kan ikke repræsentere et konsortium.

Lejeren hæfter personligt for jagtlejen og de øvrige forpligtelser i henhold til denne kontrakt. 

Ved lejemålets start og hvis der er ændringer, skal lejer sende en liste til udlejer med navngivne medinteressenter eller navngivne medlemmer og disses kontaktoplysninger.  Udlejer har ret til at afvise medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt, eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Kommunen.

Det bidrag, som betales af en medinteressent eller et medlem et givent år til lejeren, må ikke overstige jagtlejeafgiften divideret med antallet af interessenter eller medlemmer det pågældende år (lejer + medinteressenter eller medlemmer). Summen af bidragene må således ikke overstige den samlede jagtleje. Lejeren skal på anmodning fra udlejer fremsende dokumentation herfor.  

Hvis enkeltmandsjagten reguleres ved fastsættelse af forskellige antal jagtdage blandt medinteressenterne og/eller medlemmerne, kan bidraget dog gradueres i overensstemmelse hermed, så interessenter og/eller medlemmer med ens jagtmuligheder betaler samme bidrag. Summen af bidragene må ikke overstige den i kontrakten fastsatte årlige leje. Lejeren skal på anmodning fra udlejer fremsende dokumentation herfor.

Lejeren må ikke fremleje jagten eller mod betaling udstede jagttilladelse. Er lejer en forening, må udstedelse ikke ske til andre end jagtforeningens medlemmer.

Gæster må ikke alene udøve jagt på terrænet.

Udlejer kan kræve, at lejeren udsteder "jagtkort" til de navngivne jagtudøvere. I så tilfælde fastsætter udlejer regler for jagtkortets udformning, anvendelse og eventuel inddragelse.

Lejeren skal gøre jagtudøvere bekendt med indholdet af denne kontrakt.

4. Motorkørsel, adgangsforhold med videre

Motorkørsel er forbudt på skovens veje.

Forbud mod at færdes på særlige sårbare og indhegnede arealer skal respekteres.

5. Brandfare

Tobaksrygning er forbudt i tiden den 1. marts til den 31. oktober på lyngklædte arealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs og nåletræskulturer, samt i disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved opslag helt forbydes i særligt udsatte områder.

I perioder med så stor brandfare, at offentlighedens adgang til arealet forbydes, kan udlejer suspendere lejerens ret til adgang til det lejede areal.

En sådan suspension indebærer ikke, at jagtlejen sættes ned.

6. Jagtens udøvelse

Generelt

For jagten gælder følgende:

Jagt skal ske under hensyntagen til enhver tid gældende lovgivning, herunder jagtloven med tilhørende bekendtgørelser.  

 • Der må ikke nedlægges kron-, då- eller sikavildt
 • Der må opstilles mobile stiger i forbindelse med riffeljagtens udøvelse. De stilles op tidligst aftenen inden og pilles ned samme dag
 • Der må ikke udsættes vildt på det lejede areal
 • Fodring af vildt er forbudt
 • Enhver form for revirpleje med videre på arealet må kun foretages efter nærmere aftale med udlejer.

Der må ikke opsættes overvågningskameraer, det vil sige fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kameraer, fotografiapparat eller lignende apparat, herunder vildtkameraer, som optager billeder på arealerne.

Ved anskydning af klovbærende vildt skal lejer sørge for at tilkalde en registreret schweisshundefører, jævnfør bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Anskudt vildt, som er eftersøgt men ikke fundet, skal umiddelbart herefter meldes til udlejer.

Udlejer kan forbyde lejer at anvende en bestemt hunderace eller en bestemt hund på det udlejede område, hvis udlejer finder det nødvendigt.

Jagt med jagtriffel og kombinationsvåben må kun udøves af personer, der har bestået riffelprøven. Kravet om bestået riffelprøve gælder også jægere, der har opnået påtegning på jagttegnet om tilladelse til riffeljagt uden aflæggelse af prøve.

Udlejer kan ændre vilkår for jagtens udøvelse med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Specielt for dette lejemål gælder

 1. Der må ikke afholdes enkeltmandsjagter. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. 
 2. Der skal føres jagtdagbog.
 3. Der må afholdes 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen. 
 4. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvoter:
  1. Råvildt må kun jages/reguleres i det hegnede areal efter aftale med udlejer. 

7. Administrative bestemmelser

For at sikre, at jagten samordnes med andre aktiviteter i området, skal lejer efter udlejers retningslinjer forud for hver jagtsæson sende udlejer en plan over påtænkte fællesjagter, det vil sige såtjagter med mere end to deltagere. Planen skal indsendes senest den 20. august eller efter anden aftale med udlejer. I planen skal angives det forventede deltagerantal på jagterne. Udlejer skal godkende planen. Udlejer kan efterfølgende godkende jagt på andre tidspunkter end anført i planen.

Såfremt udlejer kræver det, skal lejeren forud for en enkeltmandsjagt have tidspunktet godkendt af udlejer.  

Lejeren skal på anmodning fra udlejer på et hvert tidspunkt i lejeperioden kunne udlevere en liste med navngivne deltagere på såvel enkeltmands- som fællesjagter. Listerne med navngivne deltagere på såvel enkeltmands- som fællesjagter skal opbevares af lejeren i hele lejeperioden.

Lejeren kan ikke uden udlejers tilladelse indgå aftale om naboers rettigheder i forbindelse med det lejede areal. Ved tilladelse til indgåelse af en naboaftale, eller hvis lejer eller medlemmer af jagtlejemålet ejer eller lejer et naboareal, skal der udarbejdes et tillæg til kontrakten. Det skal blandt andet fremgå af tillægget, at man ikke må omgå kvotebegrænsningerne ved at nedlægge vildt på naboarealerne, som er omfattet af kvotebegrænsningerne. Udlejer kan justere kvoterne i forbindelse med en tilladelse til en lejer om at indgå aftale om et naboareal, hvorved kvoterne omfatter det samlede areal inklusive naboaftalens areal.

8. Regulering af vildt

Lejeren skal efterkomme udlejers anvisninger, herunder krav om regulering af vildtbestanden ved intensivering af jagten på enkelte dyre- og fuglearter.

Såfremt lejeren ikke efterkommer udlejers anvisning om øget beskydning af en given vildtart, er udlejer berettiget til at foretage en passende beskydning. Vildt, der i den forbindelse nedlægges af udlejer tilfalder denne, dog kan lejeren købe enkelte dyr til privat forbrug til vildthandlerpris (engros pris).

Udlejer forbeholder sig ret til at eftersøge og aflive anskudt, påkørt eller på anden måde sygt eller tilskadekommet vildt på arealet. Dette vildt tilfalder udlejer.

Faldvildt samt erstatninger, som måtte komme til udbetaling for skader, der er tilføjet vildtbestanden, tilkommer udlejer.

Såfremt der påbydes regulering af visse vildtarter, kan udlejer efter aftale overlade det til lejeren at iværksætte passende foranstaltninger. Lejeren kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende om erstatning for vildt eller præsteret arbejdsydelse. Ekstraordinære udgifter til materiale kan efter forudgående aftale afholdes af udlejer.

Såfremt de af lejeren iværksatte reguleringsforanstaltninger skønnes utilstrækkelige, kan udlejer udføre reguleringen og iværksætte nødvendige foranstaltninger for reguleringens gennemførelse. Udlejer vil forud meddele lejer, at sådan uopsættelig regulering vil finde sted.

Vildt, nedlagt af udlejer i henhold til denne paragraf, tilfalder udlejer.

Udlejer kan i overensstemmelse med reglerne i den gældende jagtlovgivning foretage regulering af vildt, der volder skade.

Udlejer kan endvidere i begrænset omfang foranstalte nødvendig aflivning, mærkning, indfangning med videre af vildt af hensyn til forsknings- og undersøgelsesvirksomhed.

Vildt, nedlagt af udlejer i henhold til denne paragraf, samt dusører i forbindelse hermed, tilfalder udlejer. Undtagelser herfra kan kun være fastsat ved offentligt påbud.

Udlejer er berettiget til at skyde skadevoldende hjortevildt og harer i hegnede kulturer, når dyrene ikke kan uddrives fra disse kulturer. Det herved nedlagte vildt tilkommer lejeren. Udlejer vil forud meddele lejer, at sådan uopsættelig beskydning vil finde sted.

9. Jagtjournal

Udlejer udleverer en jagtjournal til lejeren, hvori lejeren løbende nøjagtigt skal indføre art og antal af det nedlagte vildt. Lejeren skal aflevere journalen til udlejer ved udgangen af hvert jagtår (1. april til 31. marts), senest den 31. marts. Udlejer kan på ethvert tidspunkt kræve at få udleveret journalen.

10. Publikum med mere

Offentligheden har ret til færdsel og ophold på det lejede areal i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og reglerne om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Det er udlejer, der afgør, om der skal meddeles tilladelse til organiserede arrangementer med videre. Al jagtudøvelse skal derfor finde sted under fuld hensyntagen til det øvrige publikum og uden risiko for dette. Ønske om lukning af det lejede areal ved afholdelse af jagt imødekommes ikke, ligesom enhver form for skiltning eller opslag på arealet i forbindelse med jagtudøvelsen er forbudt.

Lejeren har ingen instruktionsbeføjelser overfor udlejers personale, publikum eller andre og kan ikke stille krav til udlejers drift af arealer, herunder gøre indsigelse mod hegning af kulturer med videre. Eventuelle tvister om det lejede areal mellem lejer og naboer til dette areal varetages af udlejer.

11. Konkurs, betalingsstandsning eller dødsfald

Konkurs

I tilfælde af lejers konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jævnfør konkurslovens § 55, stykke 2, aftales dog til 14 dage.

Medmindre konkurslovens regler er til hinder for det, kan udlejer i tilfælde af lejers konkurs, straks hæve aftalen, hvis ikke fallenten inden 14 dage stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Betalingsstandsning

I tilfælde af lejers betalingsstandsning er udlejer berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for ydelser i henhold til denne aftale. Stilles sikkerheden ikke inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem, er udlejer berettiget til straks at ophæve aftalen.

Dødsfald

Behandles lejers dødsbo som et insolvent bo, finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jævnfør konkurslovens § 55, stykke 2, aftales dog til 14 dage.

I tilfælde af lejers død kan lejeaftalen dog alene opsiges skriftligt af såvel lejer som udlejer med 3 måneders varsel til ophør den 1. oktober.

Såfremt lejers efterlevende ægtefælle/samlever eller myndige børn ønsker at indtræde i lejeaftalen, er dette dog blandt andet betinget af, at parterne indgår et særligt tillæg til lejeaftalen herom, at eventuelle restancer straks berigtiges, samt at der stilles betryggende sikkerhed for betaling af lejeafgift og andre pligtige ydelser i lejeforholdet.

12. Lejers misligholdelse

Udlejer kan uden varsel ophæve denne kontrakt, såfremt:

 1. der udøves jagt på arealet i strid med kontrakten eller kontrakten på anden vis væsentligt tilsidesættes.
 2. udlejers påbud med mere i henhold til kontrakten ikke efterkommes.
 3. jagtlovgivningen overtrædes i forbindelse med jagtudøvelse.
 4. lejeafgiften ikke betales rettidigt.

Ophævelse i henhold til punkterne 1, 2 og 3 kan ske med øjeblikkelig virkning, og uden at lejeren får refunderet forud erlagt lejeafgift.

Ophævelse i henhold til punkt 4 kan ske med øjeblikkelig virkning efter udløbet af en frist fastsat i skriftligt påkrav til lejeren om betaling af lejeafgiften.

13. Databehandling

For at kunne indgå nærværende kontrakt er det nødvendigt for Aalborg Kommune at behandle dine personoplysninger. Behandlingen omfatter kun de nødvendige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stykke 1, litra b og e. Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for behandlingen.

Aalborg Kommune registrerer og videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har et lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har registreret om dig. Derudover kan du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17, kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelseskonsulenter

Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulenter ved spørgsmål på: databeskyttelse.blf@aalborg.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på følgende link: www.aalborg.dk/dbr.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Bilag 1 - kort

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang