Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Vand og varme Varmeforsyning

Varmeforsyning

Læs om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og forbud mod elopvarmning. Find også kravene til etablering af kollektiv varmeforsyning og jordvarme.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Klima og Miljø. Se info nedenunder.

Hvis du vil vide mere

Ønsker du at etablere jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse. Når vi har modtaget ansøgningen, vurderer vi ud fra bekendtgørelse og med tanke på:

 • vandindvinding inden for 50 meter (der kan lempes fra afstandskravet ind til 5 meter fra egen vandindvinding, når varmeslangerne, som er nærmere vandindvindingen end 50 meter, lægges i bøsningsrør)
 • almene vandindvindinger inden for 300 meter
 • beskyttet natur
 • fortidsminder.

Ansøg og færdigmeld

Der kan være andre papirer, du skal have i orden, når du skal have jordvarme – for eksempel byggetilladelse eller dispensation for tilslutning til kollektiv varme.

Du skal ansøge om etablering af jordvarmeanlæg.

Du skal også færdigmelde jordvarmeanlægget.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du får mistanke om eller konstaterer, at jordvarmeanlægget er utæt, skal Klima og Miljø straks kontaktes. Desuden skal du straks træffe foranstaltninger, der kan stoppe en eventuel udstrømning, for eksempel ved tømning af anlægget.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Anvender du ikke længere et jordvarmeanlæg, skal det sløjfes og afmeldes hos kommunen. Sløjfning foretager du ved at tømme anlægget for jordvarmevæske og efterfølgende skylle anlægget igennem med rent vand. Herefter aflukker du jordvarmeslangerne.

Væske fra anlægget (inklusiv skyllevand) skal bortskaffes som farligt affald og afleveres i tætsluttende beholder med tydelig mærkning af indhold. Private kan dog afskaffe op til 200 liter jordvarmevæske på den kommunale genbrugsplads.

Afmelding vedlagt dokumentation for korrekt bortskaffelse af jordvarmevæske, skal ske senest 14 dage efter sløjfning, og sker ved at skrive til Klima og Miljø

Indtil 1. januar 2019 var det muligt for kommunerne at meddele tilslutningspligt i fjernvarmeområder.

For de områder, hvor der var meddelt tilslutningspligt inden den 1. januar 2019, gælder den stadigvæk, medmindre den senere er ophævet. Tilslutningspligten gælder også for nye huse, der bygges i områderne. Tilslutningspligten kan enten være pålagt via en lokalplan eller et projektforslag godkendt af kommunen.

Tilslutningspligt betyder, at du har en pligt til at bidrage økonomisk til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet kan altså opkræve en tilslutningsafgift og en fast årlig afgift samt etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for, at din ejendom kan blive tilsluttet kollektiv varme.

Tilslutningspligten er ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab.

Større byggerier, som har et varmebehov på mere end 250 kW, også kaldet blokvarmecentraler, har dog pligt til at aftage den kollektive varme.

Indtil 1. januar 2019 var det også muligt at meddele forblivelsespligt for ejendomme, som allerede var tilsluttet fjernvarme. Det betyder, at ejendommen fik de samme pligter som en ejendom, der var pålagt tilslutningspligt. For de ejendomme, hvor der var meddelt forblivelsespligt inden den 1. januar 2019 gælder den ligeledes stadigvæk, medmindre den senere er ophævet. 

Der er nedlagt forbud mod etablering af elopvarmning i både eksisterende og nye ejendomme i områder, der er eller vil blive forsynet via kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder i hele Aalborg Kommune.

I eksisterende ejendomme må radiatorer, varmtvandsbeholdere med videre derfor ikke fjernes for i stedet at installere elvarme.

Forbuddet gælder kun for:

 • elopvarmningssystemer, der ikke eller kun vanskeligt vil kunne tilsluttes det kollektive forsyningssystem
 • installation af elopvarmning som ejendommens primære varmekilde. Du må derfor godt bruge elradiatorer som supplement, for eksempel i yderrum eller loftsrum

Forbuddet gælder ikke for ejendomme, der allerede har elvarme. Disse kan fortsat anvende el til opvarmning.

Fritagelse og dispensation

Der er en række undtagelser og dispensationsbestemmelser for elopvarmning, som alle findes i bekendtgørelsen om tilslutning med videre til kollektive varmeforsyningsanlæg.

En ansøgning om fritagelse/dispensation skal sendes sammen med ansøgning om byggetilladelse til By og Land.

Hvis ansøgningen ikke sker i forbindelse med nybyggeri, skal ansøgningen i stedet sendes til Klima og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde:

 • oplysninger (adresse og/eller matrikelnummer) på den ejendom, ansøgningen vedrører
 • begrundelse for ønske om fritagelse/dispensation
 • periode som fritagelse/dispensation ønskes for
 • det årlige varmeforbrug i bygningen
 • overslag over udgifter ved installation af kollektive varmeforsyning i bygningen.
 • ugentlig benyttelsestid
 • eventuelle planer om og tidsplan for nedrivning eller erstatning af bygningen med permanent byggeri (gælder kun for midlertidige bygninger).

Etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en effekt over 250 kW skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven.

Et projektforslag om etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan blandt andet laves af:

 • fjernvarmeværker
 • kommuner
 • naturgasselskaber
 • elselskaber
 • borgergrupper.

Projektforslaget skal indeholde beregninger af de samfunds-, bruger- og selskabsøkonomiske, miljømæssige og energimæssige forhold.

Send projektforslag til godkendelse hos Klima og Miljø.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang