Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Byggetilladelser Retningslinjer for udeservering

Retningslinjer for udeservering

Udendørsservering

Fortovsrestauranter på det offentlige gadeareal ses generelt som et positivt bidrag til livet i byen. Når udendørs serveringsområder etableres, er det dog en forudsætning, at disse placeres under hensyntagen til områdets øvrige brug, praktiske funktioner samt normer for færdsel og indretning. Herudover er det vigtigt, at inventaret passer godt til omgivelserne/stedet og har et kvalitetsniveau, der understøtter Aalborg Kommunes ønske om et attraktivt bymiljø.

Ansøg om tilladelse - sådan kommer du i gang

 1. Orienter dig i retningslinjerne.
 2. Søg tilladelse og udfyld skemaet.
 3. Vær opmærksom på, at der minimum skal være 1,3 meter fra borde og til kantsten, lygtepæle, skilte og øvrigt fast vejinventar.
 4. Hvis der er en ledelinje i fortovet, skal der på begge sider af denne friholdes minimum 0,5 meter.
 5. Vær opmærksom på, at inventar skal fremstå i en god kvalitet.
 6. Lav en prøveopstilling af borde og stole og kontakt Aalborg Kommune - så kommer vi forbi.

Det offentlige vejareal kan lånes til udeservering på nedenstående vilkår.

Placering

Udendørsservering skal etableres i tilknytning til restaurantens facade. Hvis det er på en plads eller et torv skal det være i restaurantens umiddelbare nærhed.

Der skal sikres fri passage til indgange, indkørsler og lignende, ligesom der skal sikres fri passage til redningsmateriel.

Der findes på nuværende tidspunkt foruddefinerede udendørs serveringsarealer for CW Obels Plads, Budolfi Plads, Østerågade Nord og Nytorv, jævnfør bilag A, B, C og D. Listen med foruddefinerede arealer kan suppleres.

Der skal sikres fri passage til indgange, indkørsler og lignende.

Der skal mindst være 1,3 meter fra udstillingen til gadelygter, skilte og andet fast inventer.

Det skal altid være muligt at få redningsmateriel frem til alle ejendomme, som ligger langs gaden eller pladsen.

Hvis der er en ledelinje i fortovet, skal der på begge sider af denne friholdes minimum 0,5 meter.

Inventar

Borde og stole

Aalborg Kommune lægger vægt på, at inventaret fremstår i en god kvalitet, og at det passer til det omgivende miljø (se eksempler herunder). Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke med mindre andet er aftalt med Aalborg Kommune. Møbler i blød plast må ikke anvendes.

Borde og stole skal være sikret mod gæsters benyttelse udenfor åbningstid, for eksempel ved stabling, sammenlåsning eller fjernelse af møblerne.

Indgreb i belægninger

Der må ikke foretages indgreb i eller beskadigelse af belægning*, vejinventar, beplantning med videre. Eventuelle skader vil blive udbedret ved Aalborg Kommunes foranstaltning for virksomhedsindehaverens regning.

* Efter aftale med kommunen og på særlige vilkår kan der dog etableres parasolholdere/bøsninger jævnfør afsnit om parasolholder-/bøsninger.

Underlag

Der må ikke placeres nogen form for gulvbelægning, tæpper, løbere og lignende på vejarealet.

Skiltning og reklamer

Private skilte, der opstilles på fortove, torve eller pladser, må kun stå ud for restaurantens egen facade og indenfor det godkendte rådighedsareal. Skiltene må ikke være højere end 110 cm og ikke bredere end 70 cm. Hver restaurant må højst opstille 1 skilt. Reklamer for varemærker, leverandører og lignende må placeres på parasollers/markisers kant som beskrevet i afsnittet om parasoller og markiser.

Bardiske

Opstilling af bardiske kan kun lade sig gøre efter nærmere skriftlig tilladelse fra Aalborg Kommune. Opstilling tillades fortrinsvis på torve og pladser. Størrelse og udseende skal godkendes af Aalborg Kommune inden opstilling.

Bardiske og alle effekter skal være fjernet fra arealet senest ved tilladelsens ophør.

Eksempler på møbler i et acceptabelt kvalitetsniveau.

Møbler i blød plast må ikke anvendes.

1 skilt med en maksimal højde på 110 cm over terræn og en bredde på maksimum 70 cm.

Møbler stables, låses eller fjernes uden for åbningstid.

Opstilling af bardiske kan kun lade sig gøre ved skriftlig tilladelse. Opstillingen tillades fortrinsvis på torve og pladser.

Parasoller og markiser

Parasoller kan anvendes, hvor der er fri passage mellem restauranten og arealet, der benyttes til udendørsservering. Det vil typisk være på torve og pladser eller strækninger med brede fortove. Der må ikke etableres faste konstruktioner som for eksempel fritstående markiser som overdækning. Der, hvor udendørsservering placeres op ad restaurantens facade, skal der sættes markiser op, hvis arealet ønskes overdækket. Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, skal eventuelle krav til markiser deri overholdes.

 • Parasoller og Markiser skal være ensfarvede og passe til omgivelserne.
 • Parasoller skal være flytbare.
 • I udslået stand skal parasoller holde sig inden for arealet der rådes over.
 • Størrelsen på parasollen skal tilpasses området og de må maksimalt være 5x5 meter i udslået tilstand.
 • Markiser og parasoller må kun være udslået i restaurantens åbningstid og kun i tidsrummet 10 til 24.
 • Navn/logo for restauranten eller reklamer må alene placeres i parasoldugens kant.
 • På større pladser og torve må parasoller ikke stå så tæt, at de fremstår som en samlet overdækning.
 • Parasoller skal fjernes fra arealet ved sæsonens ophør.

Parasolholder/-bøsning

Der kan ansøges om tilladelse til at etablere parasolbøsninger i belægningen ved serveringsarealet. Ansøgning om gravetilladelse skal ske på virk.dk via en af Aalborg Kommune godkendt entreprenør. Entreprenøren skal indhente LER oplysninger for herved at undgå unødige skader på belægning og ledningsanlæg. Det er en forudsætning, at bøsningerne bliver etableret for ansøgers regning.

Ved ulovlig nedgravning eller ved fraflytning kan Aalborg Kommune forlange reetablering af belægning med videre for din regning. 

Rørbøsninger skal lukkes med et dæksel (for eksempel i rustfrit stål), når de ikke benyttes. Dækslet skal være i niveau med belægningen og skal farvemæssigt være afstemt, så det indgår naturligt i belægningen.

Der må anvendes parasoller, hvor der er fri passage mellem facade og udeserveringsarealet, der benyttes af restauranten.

Markiser anvendes, hvor udearealet der benyttes er i direkte forlængelse af facaden.

Parasoller må maksimalt være 5 x 5 meter.

Parasoller og markiser må ikke være flerfarvede.

Reklamer og navne skal placeres i dugens kant.

Afskærmning

Du må kun opstille afskærmning, hvis det er af trafikale sikkerhedshensyn (for eksempel mod kørebanen), som afskærmning mod vind, eller som afgrænsning mellem to udendørsserveringer, der støder op til hinanden.

En vurdering af om der er trafikale sikkerhedshensyn foretages af Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.

Afskærmning kan alene ske ved flytbare plantekasser, krukker og lignende i en god kvalitet. Disse må maksimalt være 100 cm lange, 40 cm brede og 90 cm høje inklusiv planter. Såfremt afskærmningen ikke er placeret i flugtvejen, er den maksimale højde inklusiv planter 150 cm.

Afskærmning i tilknytning til facaden skal placeres inden for din egen facades udstrækning. Du må ikke afskærme/indhegne din udendørsservering så det fremstår som en privatisering af offentligt vejareal – der skal være fri passage gennem udendørsserveringen, og den skal fremstå let og luftig.

Arealer må ikke fremstå privatiserede.

Maksimal højde på afskærmning 150 cm såfremt det ikke er i flugtvej.

Afskærmning mod kørebane kræver særlig tilladelse.

Særligt for Jomfru Ane Gade gælder, at udendørs serveringsområder - efter krav fra Nordjyllands Politi - skal afskærmes af hensyn til brand- og redningsveje (der skal være sikkerhed for, at redningsmateriel kan komme frem). Afskærmningens placering og udformning skal ske efter aftale med Aalborg Kommune. 

Eksempler på plantekummer i et acceptabelt kvalitetsniveau og med en acceptabel placering.

Åbningstider

Såfremt andet ikke er fastlagt i gældende lokalplaner giver Aalborg Kommune tilladelse på baggrund af restaurantens beliggenhed. Du kan se, om der er gældende lokalplaner for din ejendom HER. Du kan se et oversigtsort for den centrale del af Aalborg, der viser i hvilke tidsrum udeservering kan foregå HER.

Generelt må udeservering kun ske i restaurantens åbningstid og kun fra klokken 10.00 frem til nedenstående tidspunkter.

 • Centerområde og primære strøggader (udeservering lukker senest klokken 24.00)
 • Områder med overvejende erhverv (Restauranter lukker senest klokken 03.00. Udeservering lukker senest klokken 24.00)
 • Områder med udelukkende erhverv (Restauranter lukker senest klokken 05.00. Udeservering lukker senest klokken 05.00)
 • Områder med overvejende bolig (Restauranter lukker senest klokken 24.00. Udeservering lukker senest klokken 22.00)
 • I den øvrige del af kommunen vil åbningstider blive tilladt efter samme princip som på oversigtsplanen. Det vil sige, at der generelt kan tillades udeservering i tidsrummet 10.00-22.00 - dog frem til klokken 24.00 i områder med få eller ingen boliger.

Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte effekter inden for tidsrummet angivet på oversigtskortet.

Uden for åbningstid skal dine parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes. 

Har du godkendelse til udvidet åbningstid for din restauration, gælder denne ikke for din udendørsservering. 

Dine møbler skal dagligt være opstillet. Hvis du ikke opstiller dine møbler, skal disse opbevares et andet sted end på vejarealet.

Aalborg Kommune kan begrænse tidsrummet for fortovsrestaurantens åbningstid, hvis det vurderes nødvendigt for eksempel af hensyn til trafik eller beboere i området.

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen meddeles for op til 3 år ad gangen og gælder for perioden fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år. For C.W. Obels Plads er selve pladsen dog undtaget grundet placeringen af skøjtebanen. Her løbet tilladelsen fra 1. april til 31. oktober.
 
Det er altid dit eget ansvar, at sikre, at du har en korrekt og gyldig tilladelse. 

Alle former for inventar og andre genstande med videre skal være fjernet fra det offentlige vejareal ved tilladelsens ophør.

Inddragelse af rådighedsretten i henhold til lov om offentlige veje § 81: 
Tilladelsen til brug af det offentlige vejareal og rådighedsretten kan til enhver tid inddrages omgående af Aalborg Kommune eller Nordjyllands Politi såfremt vej- eller færdselsmæssige forhold, gentagende overtrædelser af afstandskrav omkring ledelinjer eller ulemper af anden art måtte gøre en fjernelse af fortovsrestauranten påkrævet.

Inddragelsen kan ske uden udgift af nogen art for Aalborg Kommune, og uden at indehaveren af restauranten kan fremsætte krav af nogen art i anledning heraf. Ligeledes vil tilladelsen kunne inddrages af Aalborg Kommune med øjeblikkelig varsel såfremt vilkårene for tilladelsen og indretningen og driften af fortovsrestauranten ikke respekteres fuldt ud. Fortovsrestauranten kan endvidere – uden ydelse af erstatning af nogen art – kræves fjernet omgående i forbindelse med udførelse af uopsættelige lednings- og vejarbejder og lignende samt i tilfælde af brand.

Fornyelse af tilladelse

Afmelding

Orden og renholdelse

Det er dit ansvar at holde rent på det område, hvor der er udendørsservering. 

Du skal sørge for, at alt inventar holdes inden for det tilladte areal, og at inventaret er rent og pænt vedligeholdt.

Øvrige effekter så som flasker, kasser og så videre må ikke opbevares på udendørs serveringsarealet. Du skal i hele åbningstiden tage hensyn til, at driften foregår på offentligt vejareal. 

I vinterperioden er det dit ansvar at sørge for snerydning og saltning omkring arealet samt at friholde fodgængerpassagen.

Lugt og støj

Udendørsservering må ikke give anledning til støj- og lugtgener for omgivelserne fra for eksempel høj musik eller røgelse. Hvis der spilles musik indenfor, skal døre og vinduer holdes lukket. Der henvises til ”Kommunal forskrift nr. 001 - Restaurationsdrift i Aalborg Kommune”. 

Reklamer

Der må ikke opstilles reklameparasoller, -stativer og -standere, lysreklamer og lignende, som reklamerer for varemærker eller leverandører.

Lovgrundlag

Tilladelser på offentlig vejareal
Lov nummer 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med videre § 80, styk 1.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang