Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Byggetilladelser Landbrug

Landbrug

Inden du etablerer, udvider eller ændrer din landbrugsejendom, skal du være opmærksom på, at dette kan kræve en byggetilladelse eller anmeldelse i henhold til planloven.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Anmeldelse

Opførelse af driftsmæssigt nødvendigt byggeri på en landbrugsejendom eller en landbrugsbedrift må kun ske efter forudgående anmeldelse, bortset fra byggeri af husdyranlæg, som skal anmeldes jævnfør husdyrbekendtgørelsen.

Kommunen skal påse, at der er tale om driftsmæssigt nødvendigt byggeri, og vi skal vurdere, om byggeriet opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugsejendom eller for den landbrugsdrift, som består af den pågældende ejendom og andre ejendomme og arealer, som drives sammen.

Er der ikke gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggeriet opføres under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning er indhentet. For mindre bygninger til et dambrug på en landbrugsejendom er fristen for kommunens indsigelse dog 45 dage.

Undtagelser, som ikke er omfattet af anmeldelsesbestemmelserne:

 • Byggeri til husdyrbrug
 • Byggeri til skovbrugsejendom
 • Byggeri til fiskerierhvervet
 • Byggeri der ønskes opført uden tilknytning til ejendommens eller bedriftens eksisterende bebyggelse kræver landzonetilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen.

Tilladelse

Inden et byggearbejde sættes i gang, skal der ansøges om byggetilladelse. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt, samt en ibrugtagningstilladelse inden du tager bygningen i brug.

Følgende byggearbejde kræver byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse:

 • Bygninger med dyrehold på mere end 2000 m²
 • Nybygning af landbrugsbygninger samt stuehus 
 • Anden erhvervsbygning

Følgende byggearbejde skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden byggetilladelse:

 • Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder

Bemærk at der eventuelt skal indhentes tilladelse i henhold til planloven eller miljølovgivningen. 

Du skal være opmærksom på, at visse byggeprojekter også kan kræve en landzonetilladelse og/eller en miljøgodkendelse.

Det kræver en byggetilladelse, hvis du vil bygge til din ejendom. En tilbygning er en udvidelse af etagearealet.

Du skal være opmærksom på, at visse byggeprojekter også kan kræve en landzonetilladelse og/eller en miljøgodkendelse.

Indvendig ombygning, renovering og ændring kan kræve en byggetilladelse.

Det kræver for eksempel en byggetilladelse ved ændring af tekniske installationer, ændring af bærende konstruktioner, anvendelsesændringer, sammenlægning af flere brandmæssige enheder, ændring af flugtvejsforhold eller udvidelse af etagearealet. Det kræver også tilladelse, hvis du udskifter eksisterende træspær med stålbuer.

Det kræver ikke en byggetilladelse ved enkeltstående ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

Du skal være opmærksom på, at visse byggeprojekter også kan kræve en landzonetilladelse og/eller en miljøgodkendelse.

Udvendig ombygning, renovering og ændring kan kræve en byggetilladelse.

Du skal være særlig opmærksom på, at der kan være bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplanen, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, som skal overholdes.

Det kræver ikke en byggetilladelse ved almindelig vedligehold af for eksempel tagbeklædning og vinduer. Du skal dog altid være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt omkring bygningens udseende, som kan kræve en byggetilladelse.

Tekniske anlæg og skorstene

Det kræver en byggetilladelse ved etablering eller ændring af ejendommens tekniske anlæg for eksempel ved opstilling af nye fritstående halmfyr inklusiv skorstene.

Overflødiggjorte bygninger kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig, samt lager- og kontorformål.

Det gælder således både overflødiggjorte landbrugsbygninger og eksempelvis nedlagte mejerier, skoler, foderstofvirksomheder og maskinstationer. Det gælder også overflødiggjorte boliger i landzone.

Hensigten med bestemmelserne er at muliggøre en rimelig udnyttelse af bestående værdier.
Det betyder, at der skal være tale om egentlige bygninger, der er egnede til formålet. Bestemmelserne finder således ikke anvendelse på for eksempel drivhuse, staklader eller presenningshaller, udhuse, garager, carporte og skure, uanset den tidligere anvendelse af disse.

Undtagelser, som ikke er omfattet af anmeldelsesbestemmelsen:

 • Bygninger som skal om- eller tilbygges i væsentligt omfang
 • Bygninger, som er opført inden for de seneste 5 år
 • En bygning, som er opført på en landzonetilladelse som ikke-erhvervsmæssigt nødvendig for en landbrugsejendom
 • En bygning, som er opført som erhvervsmæssigt nødvendig for en landbrugsbedrift (samdrift af flere landbrugsejendomme)
 • Butik eller bolig i overflødiggjorte bygninger, der ligger inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen
 • Andre overflødiggjorte bygninger, der ligger inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller kystnærhedszonen uden for udviklingsområder
 • Bygninger, der ligger i udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller
 • Bygninger, der ligger i udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg

Anvendelsesændringen skal anmeldes til kommunen

Anmeldelsen skal indeholde alle oplysninger til brug for vores vurdering af, om betingelserne er opfyldt. Herunder bygningens alder og oplysninger om bygningens ejerforhold. Desuden skal der gives en beskrivelse af det byggeri, der ønskes etableret.

Der kan anmeldes flere virksomheder i én eller flere bygninger på samme ejendom, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Gøres der ikke indsigelse inden for 2 uger, kan bygningerne tages i brug under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning er indhentet.

Selve ændringen og indretningen af de overflødiggjorte bygninger er en ny funktion for bygningen og dermed en anvendelsesændring, der altid kræver ansøgning om byggetilladelse.

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse.

Sammen med ansøgning om nedrivningen skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet. 

Du skal være opmærksom på, at der gælder nogle særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

 

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang