Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til spredning af biokul på landbrugsjord

Miljø, natur og klima Tilbage

spredning af biokul på landbrugsjord på Vodskovvej 191, Vodskov

Tilbage

Aalborg Kommune har givet tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til spredning af biokul på arealer tilhørende ejendommen Vodskovvej 191, 9310 Vodskov.

Aalborg Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtigt i henhold til miljøvurderingslovens §21, idet udbringningen af biokul må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. §19 tilladelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

Tilladelsen kan ikke påklages, da der tildeles mindre end 10.000 ton biokul.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indsendes via Klageportalen til klagenævnet via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde en vejledning i, hvordan du kan klage. Der kan være gebyr på at klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort og udløber 27. februar 2024.

Hvis kommunens afgørelser ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt.

 Kontakt Helle Paludan Pedersen, telefon 3196 4459. Henvendelse via mail til klima-miljoe@aalborg.dk.

 

  

Informationer

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang