Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt tilladelse til udspredning af biokul på landbrugsarealer

Miljø, natur og klima Tilbage

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt tilladelse til udspredning af biokul på landbrugsarealer

Tilbage

Aalborg Kommune giver hermed tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til spredning af biokul i markforsøg på arealer tilhørende ejendommene Barbaraskvej 12, Tylstrup Hedevej 38 og Luneborgvej 250, 9382 Tylstrup.  

Aalborg Kommune træffer samtidig afgørelse om, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet udbringningen af biokul må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. §19 tilladelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Tilladelsen efter §19 kan ikke påklages, da der tildeles mindre end 10.000 t biokul.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.
Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning i hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 5. juni 2024.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Kontakt Helle Paludan Pedersen, telefon 3196 4459.

Henvendelse via mail skal ske til: klima-miljoe@aalborg.dk

 

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang