Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, Rodstrupvej 9, 9240 Nibe

Miljø, natur og klima Tilbage

Rodstrupvej 9, 9240 Nibe

Tilbage

Aalborg Kommune giver hermed ejer af ejendommen på Rodstrupvej 9, 9240 Nibe, matrikelnummer 1f Klæstrup By, Vokslev tilladelse til at indvinde grundvand fra boringen med DGU-nummer 33.1631.

Afgørelsen og relevante bilag kan findes under "Dokumentation og Tilladelser".

Sådan klager du

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.

Link til Nævnenes hus findes under ”Links”. Via det link, bliver du ført ind på forsiden, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på borger.dk og virk.dk. Der skal logges på borger.dk eller på virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning. Du finder link til klagevejledningen under ”Links”.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til andet. For at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 12-02-2024, og klagefristen udløber derfor den 11-03-2024.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang