Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Lokalplan 1-1-146 - Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

  • Endeligt godkendt af Aalborg Byråd den 22. januar 2024 punkt 7 
  • Offentliggjort den 26. januar 2024

Miljøvurdering af plan
Kommunen har ikke modtaget klager til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering i form af en miljørapport.

Miljøscreeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale plan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Sideløbende med lokalplanen er der lavet en VVM-screening for selve anlægsprojektet Saxogadeforbindelsen efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Kommunen har ikke modtaget klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Se afgørelse og screeningsskema under "Øvrige sagsbilag" sammen med den digitale lokalplan.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, dvs. lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (se dato øverst).  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land, Byudvikling og Byggeri. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: Ring eller skriv til os (aalborg.dk). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (se dato øverst).

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang