Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og Helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Byrådet har på mødet den 4. september 2023 endeligt godkendt 

  • Kommuneplantillæg 1.061 endeligt, med nedenstående ændringer.
  • Udviklings- og helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen endeligt.
  • Sammenfattende redegørelse til miljørapporten.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Vurdering og redegørelse for forekomst af flagermus:

På opfordring af Plan- og Landdistriktsstyrelsen har Aalborg Kommune udarbejdet en vurdering og redegørelse for evt. forekomst af bilag IV arter (flagermus) i planområdet. Vurderingen, gengivet delvist herunder, tilføjes til tillæggets redegørelse.

Planområdet har i høj grad karakter af bymæssigbebyggelse med et meget lavt naturindhold og få egnede levesteder for flagermus. Der er i planen mulighed for at nedrive flere bygninger, mens en række bygninger, særligt de bevaringsværdige bygninger indenfor planområdet bevares. De arter af flagermus som findes i området (10x10 km) og som benytter huse, som rasteområde er sydflagermus, damflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus og langøret flagermus. De bygninger som nedrives, er hospitalsbygninger. Disse bygninger vurderes at være af meget ringe værdi som overdagningssteder/rasteområder for flagermus. Det vurderes således ikke, at nedrivning af bygninger indenfor planområdet vil have negativ betydning for flagermus. I modsætning til de bygninger som nedrives, så vurderes det, at der potentielt er mulighed for, at flere af de ældre bygninger, som bevares, kan være rastested for flagermus. Da disse bevares gennem planen, vil der ikke ske negativ påvirkning af flagermus ved nedrivning af bygninger.

Det vurderes, at ændringerne i kommuneplantillægget ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Forslag til bearbejdninger i den videre planlægning og realisering af Udviklings- og Helhedsplanen

Det anbefales, at der i den videre planlægning ses på følgende forhold:

Nyt punkthus bag læsehesten (i delområde 1b):

I den kommende lokalplanlægning for området, vil der blive arbejdet med højhusets konkrete udformning, og hvorledes dette kan tilpasses omgivelserne i forhold til skygger, indbliksgener, arkitektur mm.

Stiforbindelse mellem Saxogade og Sankt Jørgensgade:

For at sikre Aalborg Katedralskoles udvidelsesmuligheder og mulighed for at tilrettelægge en hensigtsmæssig idrætsundervisning på egne arealer, anbefaler By og Land, at stistatus og linjeføring ændres for cykelstien fra Saxogade til Sankt Jørgensgade til en gangsti med linjeføring som i dag, det vil sige nord om regionens bygning M.

Cykel- og gangbroen:

I løbet af høringsperioden for kommuneplantillægget har der været indledende orienteringsmøder med 4. Maj Kollegiet og Aalborg Katedralskole. Det er Aalborg Kommunes hensigt, at der frem mod lokalplanen for cykel- og gangbroen, i dialog med 4. maj Kollegiet, skal afsøges alternative løsninger, der kan minimere behovet for indgreb i kollegiets ejendom. Herunder er det hensigten, at der indledes dialog med 4. maj Kollegiet og Aalborg Katedralskole om udformning af broens værn, så indkigsgener undgås.

By- og Landskabsudvalget ønsker dog, at der arbejdes videre med at optimere det grønne i planlægningen, inden for de gældende rammer.

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang