Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Etablering af anlæg på biogasanlægget Nature Energy Vaarst A/S.

Byggeri og anlæg Tilbage

Afgørelse om etablering af Ultralyd- og SlipRec anlæg på Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

Tilbage

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har færdigbehandlet ansøgningen om etablering af et anlæg mhp. optimering af biomasseudnyttelse (benævnt som ultralydsanlæg) samt et anlæg til reduktion af metan fra opgraderingsanlægget (benævnt som SlipRec-anlæg). Begge anlæg ønskes etableret på virksomheden Nature Energy Vaarst A/S på adressen Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

Støj er anlæggets eneste miljøparameter og sammen med ansøgningen har virksomheden vedlagt en støjrapport, som viser virksomhedens overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier efter gennemførelse af de ansøgte ændringer.

Ansøgningen er modtaget den 28. november 2023 suppleret med et anmeldeskema modtaget den 19. januar 2024 iht. til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023. 

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) jf. VVM-bekendtgørelsen. 

Virksomheden er omfattet af lokalplan 7-9-101 og der er med afsæt i det fremsendte ansøgningsmateriale vurderet, at de ansøgte udvidelser er i overensstemmelse med lokalplanen.

Aalborg Kommune har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Aalborg Kommune vurderer samlet set, at anlægget ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

 Aalborg Kommune lægger i sin vurdering vægt på, at virksomheden har ved den fremsendte støjberegning sandsynliggjort at kunne overholde vilkårene i tillæg til miljøgodkendelsen, således at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger fra de nye anlæg.

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 17. april 2024. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang