Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Godkendt Kommuneplantillæg 3.038 Område til offentlige formål, Skydebanevej og Lokalplan 3-4-107 Institution, Skydebanevej, Mølholm

Aalborg Byråd har den 12. februar 2024 godkendt Kommuneplantillæg 3.038 og Lokalplan 3-4-107 endeligt.

Formål og baggrund
Som erstatning for Annebergcentret ønsker Senior og Omsorg at opføre et nyt plejehjem i Mølholm bestående af 70 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Vivabolig opfører plejehjemmet i samarbejde med Aalborg Kommune. Formålet med planerne er at muliggøre opførelsen af plejehjemmet på areal ved Skydebanevej. Der vil blive etableret vejadgang til plejehjemmet fra Skydebanevej.

Indsigelser
Der er i den offentlige høring modtaget 2 indsigelser.
Du kan se alle indsigelser og forvaltningens kommentarer hertil som bilag til byrådets behandling af sagen - se link til referatet fra byrådets møde i højre side.

Byrådet besluttede at godkende Kommuneplantillæg 3.038 og Lokalplan 3-4-107 med følgende ændringer:

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I redegørelsen til kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om produktionsvirksomheder. Det sker på baggrund af høringssvar fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. I afsnittet redegøres for, at planområdet ikke ændrer karakter, og at planområdet ligger i tilstrækkelig afstand fra Renseanlæg Vest. Dermed vurderes planlægning ikke at påvirke Renseanlæg Vests drift og udviklingsmuligheder.

I redegørelsen til kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om Grønt Danmarkskort. Det sker på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen. Afsnittet redegør for at kommuneplantillæggets reduktion i udpegningen Grønt Danmarkskort – Økologiske forbindelse er så lille, at den ikke har målbar betydning for den samlede udpegning af Grønt Danmarkskort.

I redegørelsen til kommuneplantillægget uddybes et afsnit om bilag IV-arter. Det sker på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen. Afsnittet redegør nu også for, at beplantningen i området er undersøgt for mulige yngle- eller rasteområder for flagermus. De enkelte træer, som udgør et muligt yngle- eller rasteområde, er sikret bevaret gennem bestemmelser i lokalplanen.

Forslag til ændringer i lokalplan
Med baggrund i indsigelse fra Miljøstyrelsen har Aalborg Kommune foretaget en besigtigelse af arealet med henblik på registrering af bevaringsværdige træer. Resultatet af besigtigelsen medfører konsekvensrettelser omhandlende udpegning af enkeltstående bevaringsværdige træer.

Det er samtidig vurderet, at placering af en transformerstation i lokalplanområdet ikke kan forenes med den nuværende beplantning i området. Derfor foretages der konsekvensrettelser omhandlende transformerstation, således tekst herom udtages af lokalplanen.

Lokalplanens redegørelse

 • Redegørelsestekst, i afsnit ”Planens hovedtræk” omhandlende transformerstation, slettes.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 3.2 slettes alt tekst omhandlende transformerstation under afsnittet "Ad 3.2".

 • I pkt. 5.1 slettes: ”Der tillades tekniske anlæg i delområde B i form af transformerstation eller lignende, som skal placeres inden for anviste område, jf. Kortbilag 2”.

 • I pkt. 5.2 slettes: ”Inden for delområde B må der etableres teknisk anlæg i form af transformerstation og lignende inden for afmærket område på Kortbilag 2”.

 • I pkt. 6.4 slettes: ”Tekniske anlæg i form af transformerstation skal holdes i grønne nuancer”.

 • I pkt. 7.2 tilføjes: ”Der udpeges 8 enkeltstående bevaringsværdige træer, som vist på Kortbilag 2 og 3”.

 • I pkt. 7.2 ændres teksten: ”Der må ikke graves, foretages terrænændringer eller anlægges nye faste belægningsarbejder inden for de bevaringsværdige træers drypzoner.” til ”Der må ikke graves, foretages terrænændringer eller anlægges nye faste belægningsarbejder inden for beplantningsbæltet samt de bevaringsværdige træers drypzoner”.

 • I pkt. 7.2 ændres teksten: ”Bevaringsværdig beplantning kan dog tyndes ud og tilpasses for at skabe plads til parkering og vejforbindelse” til ”Denne bevaringsværdige beplantning kan dog tyndes ud for at skabe plads til parkering og vejforbindelse”.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

 • Under afsnit Grønne interesser slettes: ”Samt etablering af teknisk anlæg”.

 • For at præcisere konklusionen omkring bilag iv-arter i forhold til indsigelse fra Miljøministeriet tilrettes tekst i afsnittet Bilag iv-arter. Afsnittet redegør nu også for, at beplantningen i området er undersøgt for mulige yngle- eller rasteområder for flagermus. De enkelte træer, som udgør et muligt yngle- eller rasteområde, er sikret bevaret gennem bestemmelser i lokalplanen.

Lokalplanens bilag

 • På Kortbilag 2 slettes afmærket område til placering af tekniske anlæg.

 • På Kortbilag 2 tilføjes 8 bevaringsværdige træer.

 • Der udarbejdes et Kortbilag 3 for præcisering af bevaringsværdige træers placering.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, dvs. godkendelse af planerne, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, som er den 16. februar 2024. Det vil sige, at du skal klage senest den 15. marts 2024.

Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, kan du kontakte Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri,
tlf. 9931 2000 eller byudvikling.byggeri@aalborg.dk

Husk at skrive sikkert, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.
Dette kan gøres via www.aalborg.dk/kontakt

Skriv planens nummer i emnefeltet.

 

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang