Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Påbud om forbedring af vandkvaliteten og midlertidig dispensation fra kvalitetskravene for LM5 og LM6

Miljø, natur og klima Tilbage

Horsens-Langholt Vandværk

Tilbage

Horsens-Langholt Vandværk har konstateret overskridelser af kvalitetskravene for pesticid-nedbrydningsprodukterne 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) og 4-(tert-Butyla-mino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) i drikkevandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende LM5 og LM6 i de koncentrationer, der er fundet i den aktuelle vandforsyning, ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Aalborg Kommune har i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsens § 20, stk. 2 meddelt Horsens-Langholt Vandværk dispensation i en tidsbegrænset periode for overholdelse af vandkvalitetskravet for LM5 og LM6 samt meddelt påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten i henhold til Vandforsyningslovens § 62, stk. 1.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.

Link til Nævnenes hus findes under ”Links”. Via det link bliver du ført ind på forsiden, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning. Du finder link til klagevejledningen under ”Links”.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 08-03-2024.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Spørgsmål

Kontakt Kristine Lohmann Pedersen, telefon 9931 9477.
Henvendelse via mail skal ske til:
miljoe-ressourcer@aalborg.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang