Skip til hoved indholdet

Høring

Sognegård, Sdr. Tranders

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Lokalplan 4-10-111 Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst

Aalborg Byråd har den 11. marts 2024 (punkt 8) (se referatet fra byrådets møde her) godkendt forslag til Lokalplan 4-10-111 og besluttet at sende planen i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 18. marts til og med den 15. april 2024.

Miljøscreening
Samlet set vurderes det, at gennemførelse af planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Screeningen viser, at planlægningen vil resultere i nogle få sandsynlige miljøpåvirkninger, der dog vurderes ikke at være væsentlige. Miljøpåvirkningerne falder i følgende emner:

  • Biologisk mangfoldighed
    Området benyttes af flagermus som ledelinje og til fouragering. For de tre ældre træer, som ønskes fjernet, kræves det, at der udføres afværgeforanstaltninger. Dette betyder bl.a., at eksisterende træer langs det nordlige skel bevares og at der etableres læhegn.
  • Kulturarv og arkitektur
    Bebyggelsen underordner sig kirken og tilpasser sig landsbymiljøet i skala og udtryk.
  • Befolkningens levevilkår og materielle goder
    Omfang af trafikken er sammenligneligt med de eksisterende forhold som dog vil ske hyppigere. Projektet vurderes dog ikke at medføre væsentlige indvirkninger af trafiksikkerheden.

Desuden vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) negativt, og at planlægningen ikke kan beskadige, ødelægge eller påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Hele miljøscreeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale plan.

Klage over afgørelse om miljøscreening
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, som er den 18. marts 2024. Det vil sige, at du skal klage senest den 15. april 2024. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at lave en formel klage over selve planen, kan dette gøres til Planklagenævnet efter, at planen er endelig godkendt. Det er udelukkende afgørelsen om miljøscreening, der kan klages over på nuværende tidspunkt.

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang