Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Ændring af spildevandsplanen vedr. tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagt kloakprojekt ved Mølholmsvej i Mølholm

Miljø, natur og klima Tilbage

Afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering

Tilbage

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune har på baggrund af en miljøscreening truffet afgørelse om, at tillæg til Spildevandsplan 2021-2032 vedrørende tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagt kloakprojekt ved Mølholmsvej i Mølholm ikke skal yderligere miljøvurderes.

Klage

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan i henhold til § 48 stk. 1 i Lov om miljøvurdering påklages efter regler fastsat i den lovgivning som planen udarbejdes efter. Jf. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) § 32 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan dermed ikke påklages i henhold til Lov om miljøvurdering samt Miljøbeskyttelsesloven.

Jf. § 48 stk. 3 og § 51 i Lov om miljøvurdering kan afgørelsen for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Klagefristen udløber således den 21. februar 2024.

Klageberettigede er:

Miljø- og Fødevareministeren.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Aalborg Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus' hjemmeside. På forsiden finder du en vejledning i, hvordan du klager.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes Hus' hjemmeside. 

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I henhold til § 54 i Lov om miljøvurdering kan afgørelsen også indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Link til Nævnenes Hus findes under fanen links her på siden. 

Spørgsmål

Kontakt Peter Bildgaard Jensen, telefon 25 19 93 68.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoe-ressourcer@aalborg.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang